Gå til indhold

Lægeforeningens høringssvar over udkast til lovforslag om ændring af lov om lægemidler og sundhedsloven (transparens i lægemiddellagre og transport af patienter fra udlandet til sundhedsbehandling i Danmark som følge af internationale humanitære krisesituationer)

Lægeforeningen er generelt optaget af, at forsyningen af lægemidler sikres, og at de gener, der er for såvel patienter, apoteker og læger, når et lægemiddel er i restordre, minimeres.

17. august 2023

Lægeforeningen er overordnet set meget positiv over for, at der med forslaget lægges op til at skabe mere transparens i forsyningen af lægemidler, og at processen i forbindelse med udleveringstilladelser gøres mere smidig.

Læger skal kunne se, om et lægemiddel er i restordre

Forsyningssvigt af lægemidler vil ofte være til gene for patienter, apoteker og lægen. Det viser sig fx ved, at patienterne risikerer at gå forgæves på apoteket, fordi lægen i forbindelse med en ordination i Det Fælles Medicinkort ikke kan se, om et lægemiddel er i restordre eller ej.

Lægeforeningen opfordrer derfor til, at der etableres en teknisk løsning i Det Fælles Medicinkort (FMK), så lægen allerede i forbindelse med ordinationen kan se, om et lægemiddel er i restordre og forventet dato for ophør af restordre, så lægen straks vil kunne ordinere et alternativ til lægemidlet. Patienten spares dermed for ekstra kontakt med henholdsvis læge og apotek og undgår forsinkelse i behandlingen.

Vigtigt at sikre nem adgang til oplysninger om lægemidler med automatisk udleveringstilladelse

Lægeforeningen har noteret sig, at Lægemiddelstyrelsen med lovforslaget under særlige omstændigheder til brug for en bestemt patientgruppe vil kunne tillade salg og udlevering af lægemidler, som ikke har en markedsføringstilladelse eller som ikke markedsføres i Danmark, uden at der på forhånd foreligger en ansøgning om en tilladelse.

Lægeforeningen finder, at forslaget er en vigtig indsats i forsøget på at håndtere forsyningsvanskeligheder med lægemidler, men finder dog, at forslaget mangler konkrete anvisninger i forhold til, hvordan ordningen skal udmøntes i praksis. Derfor opfordrer Lægeforeningen til, at vi bliver inddraget i dialogen om udmøntning af ordningen.

Lægeforeningen finder i den forbindelse, at det er særlig vigtigt, at oplysninger om udleveringstilladelserne er lettilgængelige og opdaterede, så lægerne har mulighed for at anvise alternativerne.

Indberetning af lagerbeholdning bør være for alle lægemidler

Det er positivt, at der etableres en generel adgang til at pålægge lægemiddelgrossister, apoteker, regionernes indkøbsvirksomhed og de offentlige sygehusapoteker at indberette oplysninger om deres lagerbeholdning af kritisk vigtige lægemidler. Det er samtidig positivt, at forslaget tillige indeholder en frivillighedsordning for de pågældende aktører, således at de også kan vælge at indberette deres lagerbeholdning af andre typer lægemidler.

Lægeforeningen skal dog i den forbindelse opfordre til, at den foreslåede pligtmæssige indberetning udvides, således at den ikke alene omfatter kritisk vigtige lægemidler, men alle typer af lægemidler, der er omfattet af en markedsføringstilladelse i Danmark. Dermed skabes et mere dækkende overblik over tilgængelige lægemidler på det danske marked, og de relevante aktører vil ikke skulle skelne mellem data/typer af lægemidler, der skal indberettes.

Lægeforeningen ser frem til at blive inddraget i arbejdet med det praktiske set up i forhold til de generelle udleveringstilladelser.

Med Venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen