Gå til indhold

Lægeforeningens Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelser om hhv. kvalitetsstandarder og praksisplan

Lægeforeningen er tilfreds med, at kvalitetsplaner nu bliver til virkelighed, men Sundhedsstyrelsen bør have hjemmel til at sikre opfyldelse af kvalitetsstandarder

9. juni 2023

Lægeforeningen mener, at de nye kvalitetsplaner for det nære sundhedsvæsen kan være med til at højne og ensarte kvaliteten i de sundhedsydelser, som patienterne får i det nære sundhedsvæsen. 

Derfor hilser Lægeforeningen bekendtgørelsen, hvor det bliver muligt at fastlægge kvalitetsstandarder, varmt velkommen. 

Vigtig med konsekvens, hvis standarderne ikke bliver opfyldt
Kvalitetsstandarder i det nære sundhedsvæsen og især kommunerne skal være med til at højne og ensarte kvaliteten i de ydelser, som borgere og patienter modtager, men det kræver, at standarderne bliver efterlevet. Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, hvordan det bliver sikret, at kommunerne opfylder standarderne. 

Lægeforeningen mener derfor, at Sundhedsstyrelsen skal sikres hjemmel til at fratage kommuner retten til at levere sundhedsydelser, hvis de efter gentagende henstillinger ikke lever op til de fastlagte standarder. Sundhedsstyrelsen skal fx kunne pålægge kommunen at give ansvaret for opgaven til en eller flere nabokommuner i en periode. 

Det vil flugte med sygehusenes specialplan, hvor Sundhedsstyrelsen kan fratage sygehuse ret til at udføre specialefunktioner, hvis de ikke opfylder de fastsatte krav i vejledningen for de enkelte specialer trods pålæg herom fra Sundhedsstyrelsen jf. Vejledning om udmøntning af sundhedslovens § 208 om specialeplanlægning afsnit 4.

Kvalitetsstandarder og anbefalinger er en vigtig driftsopgave, der skal udarbejdes gennem gensidig dialog
Når kvalitetsstandarderne bliver fastlagt, er det afgørende, at det sker i dialog med de relevante parter.

For de indsatser, der involverer PLO og FAPS, forstår og forudsætter Lægeforeningen jf. lovforslagets afsnit 2.1.3, at der fortsat indgås aftale med PLO/FAPS, når der jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2 stilles forpligtigende kvalitetskrav og kvalitetsanbefalinger til indsatserne gældende for de kommunale og regionale myndigheder.

Arbejdet med at udvikle kvalitetstandarder og kvalitetsanbefalinger er en central opgave for sundhedsvæsenet. Derfor forudsætter Lægeforeningen naturligvis, at læger på især sygehusene ikke forventes at bruge efteruddannelsesdage eller fritid til dette arbejde.

Lægeforeningen har ingen bemærkninger vedrørende bekendtgørelsen om praksisplaner.

Med venlig hilsen
Camilla Noelle Rathcke 
Formand for Lægeforeningen