Gå til indhold

Lægeforeningens høringssvar vedr. Vejledning for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis og vejledning for sundhedsklynger, sund­hedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler

Lægeforeningen sætter pris på at få vejledningerne vedr. sundhedsaftaler, sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg, samt praksisplaner i høring, og afgiver hermed sit høringssvar.

13. april 2023

Vedr. vejledning for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis

Lægeforeningen er enige i, at praksisplanerne har til formål at være med til at sikre lægedækning i hele landet og styrke almen praksis' rolle i det samlede sundhedsvæsen. Lægeforeningen henviser i øvrigt til høringssvar fra PLO vedr. vejledning for udarbejdelse af praksisplaner, hvor det blandt an­ det fremgår, at samarbejdet beskrives yderligere og at rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger beskrives yderligere, herunder bl.a. i relation til de muligheder, som regionerne får med ændringen af sundhedsloven i forlængelse af aftalen om sundhedsreformen fra 20. maj 2022.

Vedr. vejledning for sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler

De nye samarbejdsstrukturer, sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg er afgørende for at få skabt større sammenhæng og koordination mellem sygehuse, praksissektoren og kommunerne på sundhedsområdet. Det er derfor vigtigt, at vejledningen er klar og understøtter opgaveløsningen i sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg.

Vejledningen bør give inspiration til de sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg om, hvordan de kan løse opgaverne inden for den nye struktur i sundhedsvæsenet.

Lægeforeningen mener ikke, at vejledningen i sin nuværende form er kommet i mål med dette, da vejledningen mange steder er ukonkret og uklar og mangler eksempler på sundhedsklyngernes konkrete opgaver og måder at samarbejde og organisere sig på. Lægeforeningen anerkender, at vejledningen ikke kan blive helt præcis, da strukturen er ny og rammerne bliver udfyldt i klyngerne. Men hvis der skal være en vejledning, bør den give inspiration og retning for de nye klynger fx ved at indeholde en lang række eksempler eller et inspirationskatalog.

Det vil klæde vejledningen at blive konkret på, hvad opgaverne for de nye sundhedsklynger er og fx:

  • Udfolde hvordan der kan laves samarbejdsaftaler på tværs af sektorer fx med inspiration fra allerede eksisterende praksis.
  • Komme med anbefalinger til, hvordan sundhedsklyngerne konkret kan arbejde med at sikre sammenhæng i patientforløb og overkomme de nuværende barrierer fx ved at inddrage nøglepersoner på tværs af sektorer, sikre økonomien og kompetencer osv.
  • Vise hvordan sundhedsklynger kan arbejde datadrevet og bruge sundhedsdatapakkerne, der stilles til rådighed fra Sundhedsdatastyrelsen.
  • Beskrive hvad den nye lovgivning har af betydning for sundhedsklynger og sundhedssamar­ bejdsudvalg, og også andre relevante lovændringer som følge af sundhedsaftalen. fx vedr. kommunale kvalitetsplaner.

For at eksemplificere uklarhederne i den nuværende vejledning, henvises til vejledningens side 8, hvor der er en tabel, der viser hvilke opgaver, der tilhører henholdsvis det politiske og faglige-strategiske niveau i sundhedsklyngerne. Formålet med tabellen må være at tydeliggøre sundhedsklyngernes formål, men når tabellen læses, står det ikke helt klart, hvilke opgaver sundhedsklyngernes to niveauer har, og hvordan snitfladen skal være.

Vejledningen indeholder heller ikke konkrete bud på, hvordan sundhedsklyngerne skal skabe større sammenhæng for patientforløb ved tværgående koordinering. Da det er en central opgave for sund­ hedsklyngerne, vil det være oplagt at komme med eksempler på dette i vejledningen.

Lægeforeningen håber, at vejledningen bliver uddybet og udfoldet med eksempler, så den reelt kan understøtte de opgaver, som sundhedsklyngerne og sundhedssamarbejdsudvalgene har, og klargøre under hvilke rammer de skal arbejde.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen