Gå til indhold

Høring af udkast til fire bekendtgørelser på Lægemiddelstyrelsens område

”Sikring af rationelt forbrug” er ikke dækkende for formålet med § 78, stk. 2 i bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering

Lægeforeningen har modtaget udkast til fire bekendtgørelser på Lægemiddelstyrelsens område i høring: 

  1. Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler
  2. Bekendtgørelse om sygehusapotekernes direkte udlevering af lægemidler til patienter i sygehusbehandling
  3. Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold
  4. Bekendtgørelse om udleveringsbestemmelser for håndkøbslægemidler til mennesker og dyr. 

Lægeforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar og har ingen bemærkninger til udkast til bekendtgørelserne angivet under nr. 2-4 oven for. 

Udkast til bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering
I § 25, stk. 2 og 3 i udkast til bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering kan en jordemoder og en sygeplejerske annullere en elektronisk recept, der ikke er fuldt indløst, hvis recepten er udstedt af jordemoderen selv eller en anden jordemoder eller en sygeplejerske og en anden sygeplejerske. 

Lægeforeningen lægger til grund, at ændringen ikke ændrer på, at en læge altid vil kunne annullere en elektronisk recept, der ikke er fuldt ud indløst, og at dette også gælder recepter, der er udstedt af en jordemoder eller en sygeplejerske. 

Lægeforeningen deler i øvrigt formålet med de to nye bestemmelser i henholdsvis § 78 og § 79, som angivet i høringsbrevet af 8. maj 2024. 

I den foreslåede bestemmelse i § 78, stk. 2, fremgår det, at Lægemiddelstyrelsen kan beslutte, at apotekerne kun må udlevere en nærmere angivet mængde af et lægemiddel ad gangen, der er mindre end mængden ordineret af lægen, når begrænsning er nødvendig for at sikre et rationelt forbrug af det pågældende lægemiddel. 

Af høringsbrevet fremgår det, at bestemmelsen forudsætter, at Lægemiddelstyrelsen vurderer, at der kan være en særlig risiko for, at et bestemt lægemiddel købes af medicinbrugere i store mængder med henblik på snyd med tilskudsmidler eller videresalg. Det kunne fx være snyd med slankemidler. Det fremgår endvidere, at begrænsningen også kan indføres i tilfælde, hvor Lægemiddelstyrelsen bliver opmærksom på, at der er mistanke om snyd i forbindelse med udlevering af store mængder af et lægemiddel. 

Lægeforeningen finder, at formuleringen ”for at sikre et rationelt forbrug” ikke er retvisende for den situation, som Lægemiddelstyrelsen ifølge høringsbrevet ønsker at dække med bestemmelsen og efterlyser, at formuleringen bliver mere tydelig i forhold til hvilke situationer, der skal være omfattet af formuleringen.  

Derudover har Lægeforeningen tekstnære bemærkninger til bekendtgørelsens § 70 vedrørende udenlandske recepter. 

Det fremgår af udkastet til bestemmelsen i § 70, stk. 1 og 2, at ”[…] læger, tandlæger, dyrlæger, jordemødre eller sygeplejersker, der er autoriseret i et EU-/EØS-land […].” Lægeforeningen foreslår, at der indsættes: ”andet” foran EU-/EØS-land. 

Bestemmelsens stk. 3 regulerer recepter udstedt af udenlandske læger […]. Lægeforeningen finder, at formuleringen er uklar, idet det ikke er tydeligt, om bestemmelsen også omfatter udenlandske læger fra tredjelande, eller om bestemmelsen alene omfatter læger fra et andet EU-/EØS-land. Dette kan med fordel præciseres.

Med venlig hilsen
Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen