Gå til indhold

Lægeforeningens høringssvar vedr. udkast til kommissorium for STPS's dialogforum om komplementær og alternativ behandling

Relevant tilpasning til år 2024. Der er nok af emner at tage fat på

Den 4. marts 2024

Lægeforeningen finder, at det generelt er en god ide at få kommissorium for Styrelsen for Patientsik-kerheds Råd vedr. Alternativ Behandling (SRAB) tilpasset til 2024, og herunder bl.a. få fremhævet det komplementære område.

Lægeforeningen har på denne baggrund nogle enkelte mere tekniske forslag og spørgsmål til det ud-sendte udkast til kommissorium:

  • Udkastets tredje dot: ”være med til at sikre saglig information til borgere/patienter om patientsikkerhed og patientrettigheder i relation til komplementær og alternativ behandling” kan med fordel tænkes bredere: ”være med til at sikre saglig information til borgere/patienter om komplementær og alternativ behandling, herunder bl.a. patientsikkerhed og patientrettigheder”. Herved kan der f.eks. også sættes fokus på, hvordan behandlerne informerer mere generelt om deres virksomhed og ydelser.

  •  Udkastets sjette dot: ”.…samt drøfte brugen af alternative behandlingsformer” bør vel rettelig være ”….samt drøfte brugen af alternative og komplementære behandlingsformer”.

  • Udkastets syvende dot: ”være et idéskabende forum for relevante udviklingsrelaterede emner inden for det alternative og komplementære behandlingsområde”. Vi har noteret, at forskning er undladt, når der sammenholdes med det eksisterende kommissorium for SRAB. Spørgsmålet er om der bør stå: ”være et ideskabende forum for relevante udviklingsrelaterede emner og forskning inden for det alternative og komplementære behandlingsområde”. 

Lægeforeningen finder det fint med afholdelse af to møder årligt inkl. mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper. 

Emner til drøftelse og afklaring 
Lægeforeningen skal i forlængelse heraf foreslå, at det nye dialogforum tager følgende to emner op til drøftelse og afklaring og gerne ved hjælp af en arbejdsgruppe:

  • Ny lov til regulering af alternative behandlere som alternativ til den eksisterende ordning for registrering af alternative behandlere (RAB-ordningen), der bygger på selvjustits. Lægeforeningen finder, at både patienter og behandlere vil have fordel af en ordning, hvor udøverne af alternativ og komplementær behandling fremadrettet skal kunne leve op offentligt anerkendte og fastsatte standarder.

  • Etablering af et nationalt videnscenter for komplementær behandling i Danmark. Centret skal give offentligheden, herunder patienter, sundhedspersoner og alternative behandlere adgang til forsknings-baseret viden og rådgivning om komplementære behandlinger. Det vil styrke patientsikkerheden og øge patienters tryghed gennem deres forløb.

Vi ser frem til at deltage i det nye dialogforums arbejde. 


Med venlig hilsen
Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen