Gå til indhold

Tilsynssystemet

Nye tiltag skal højne tilliden til tilsynet.

Det er vigtigt med et fagligt robust tilsyn, som skrider ind, hvis der er sundhedspersoner, som udgør en fare for patienterne.  Det er forudsætningen for, at patienterne kan have tillid til sundhedsvæsenet. Omvendt skal tilsynet med sundhedspersoner ikke kaste lange skygger ind over sundhedspersoner i almindelighed, da det modvirker en sund læringskultur og et effektivt ressourceforbrug. 

I 2018 skrev omkring 10.000 læger under på et såkaldt mistillidsvotum til den myndighed, som fører sundhedsfagligt tilsyn i sundhedsvæsenet. Det er en helt uholdbar situation, fordi manglende tillid til tilsynsmyndighederne kan svække sundhedspersoners handlekraft, når der dagligt træffes svære beslutninger. Risikoen er, at defensiv medicin breder sig, og patientsikkerheden kommer under pres som følge af manglende åbenhed om- og læring efter fejl.

Det var derfor positivt, da regeringen og et samlet Folketing offentliggjorde den såkaldte tillidspakke, der havde til formål at genetablere tilliden.  

Lovgrundlaget for tilsynet med enkeltpersoner blev ændret i 2016. Effekten af lovstramningerne er tydelig. Antallet af individuelle tilsynssager er stigende og er i perioden fra 2018-2021 steg antallet fra 682 til 1329 tilsynssager.  Heraf blev der i 2018 truffet afgørelser om sanktioner 299 gange, mens der i 2021 blev sanktioneret 343 gange. *

Sundhedsvæsenet er karakteriseret ved tværfagligt teamsamarbejde og tværgående patientforløb. Der er mange steder i et patientforløb, hvor der opstår risiko for at patientsikkerheden er udsat. Derfor er det ofte ikke muligt at placere ansvaret hos en enkelt sundhedsperson i det udførende led. 

Evalueringen af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn er færdig, og viser blandt andet, at der fortsat ikke er tillid blandt læger til sagsbehandlingen i tilsynet. Lægeforeningen arbejder for:

  • En større gennemsigtighed i Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn.
  • Tilsynet bør fokusere mere på såkaldt reaktive organisatoriske tilsyn som et effektivt tiltag til at sikre, at der reageres hurtigt og gennemgribende i en organisation, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed mener, at patientsikkerheden er udfordret.
  • Kommunikation og vejledning i forbindelse med tilsynssager skal forbedres, så den negative følelsesmæssige belastning ved at være involveret i en tilsynssag reduceres og læring styrkes.

* Evaluering af Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn 2022