Gå til indhold

Jeg giver konstruktive input til politiske og administrative beslutninger

Det betyder, at jeg som overlæge:

• Gør opmærksom på faglige og organisatoriske problemer på en konstruktiv måde 
• Er positiv overfor, at andre kan tænke anderledes 
• Giver konstruktive input til samarbejdsudvalg og min leder

Overlægers konstruktive bidrag til de politiske og administrative beslutninger er første skridt på vejen mod en stærkere lægekultur og et godt arbejdsmiljø på hospitalerne. I stedet for alene at være kritisk over for de udfordringer, man står over for, bør man som overlæge komme med forslag til løsninger. Det er det niende og næstsidste budskab i Overlægeforeningens kodeks for godt arbejdsmiljø.

Der er et stigende behov for, at overlæger involverer sig i beslutninger på både det strategiske og faglige niveau i sundhedsvæsenet. Det er ofte naturligt for overlæger at give faglige input i hverdagen, men når det gælder de strategiske input på politisk og administrativt niveau, er udfordringerne større. Ofte er overlæger presset på tid, og det kan føre til, at man afstår fra at involvere sig og bringe sin viden i anvendelse. Andre gange oplever man måske, at de højere ledelsesniveauer ikke ønsker overlægernes input.

Uanset hvad, så er resultatet, at beslutningerne overlades til ledelsen, politikerne eller andre faggrupper. Det er ikke gavnligt for hverken patienter, personalet eller sundhedsvæsenet, og derfor bør overlægerne involvere sig i størst mulig udstrækning.

Ledelsesformen i sundhedsvæsenet bør være kendetegnet ved, at alle ledelsesniveauer – lige fra afdelingsledelse til den øverste politiske ledelse tager ansvar for kulturen og miljøet på arbejdspladsen. Det er ledelsens opgave at fordre det gode samarbejde imellem forskellige faggrupper for at fremme et godt arbejdsmiljø og øge patientsikkerheden. Dette kan ske ved hjælp af samarbejdsøvelser, fælles afdelingsmøder, sociale arrangementer men også gennem tiltag i hverdagen som f.eks. fælles måltider.

Omvendt kræver det også, at overlægerne selv tager ansvar – både ved at give faglige input i hverdagen, men også ved at give strategiske input, når store beslutninger skal træffes. Fagligt engagement og involvering er essentielt, hvis lægestanden fortsat vil bidrage til høj kvalitet, faglighed og et godt sundhedsvæsen. Overlæger nyder stor anerkendelse, og der bliver lyttet, når overlæger udtaler sig. Men hvis den position skal opretholdes, kræver det, at man som overlæge involverer sig og tager ansvar og vil være med til at træffe beslutninger på et højt niveau.

Det er vigtigt for ledelsen og medarbejderne, at arbejdsstedets mål og værdier er kendte. Dette gælder såvel faglige som organisatoriske mål og værdier. Det er ledelsens opgave at sikre en fælles opfattelse af, hvad værdigrundlaget omfatter. Dette gøres bedst, hvis overlægerne har været med til at udforme de organisatoriske mål og værdier. Dermed kan værdigrundlaget anvendes som praktisk ledelsesværktøj og rettesnor ved uoverensstemmelser. Dette medvirker til at skabe rammerne for det gode arbejdsmiljø, der bidrager til at forbedre kvalitet, patientsikkerhed og arbejdsglæde.

En del af god ledelse er at inddrage overlæger, når beslutninger skal træffes, eller når opgaver skal løses. Det kan f.eks. ske ved uddelegering af lægefaglige ledelsesopgaver til kolleger, der har de nødvendige kompetencer.

Som overlæge bør man derfor sige ja til at engagere sig, når der skal træffes beslutninger om, hvordan opgaver skal løses, også på det administrative niveau. I stedet for at være utilfreds og kritisk over for de udfordringer, man står over for, bør man komme med konstruktive forslag til løsninger og på den måde bidrage til, at kulturen og arbejdsmiljøet på hospitalerne forbedres. Det vil samtidig styrke arbejdsglæden og øge den enkeltes indflydelse på egne arbejdsforhold.

Jeg giver konstruktive input til politiske og administrative beslutninger. Det betyder, at jeg som overlæge:

• Gør opmærksom på faglige og organisatoriske problemer på en konstruktiv måde
• Er positiv overfor, at andre kan tænke anderledes
• Giver konstruktive input til samarbejdsudvalg og min leder

Husk, at hvis du ønsker materiale om arbejdsmiljøkampagnen tilsendt til din afdeling, eller hvis du ønsker yderligere oplysninger om kampagnen og powerpoint-præsentationen med uddybende tekst til, er du velkommen til at kontakte Overlægeforeningen på telefon 35 44 84 08 eller maile til fas@dadl.dk

""