Gå til indhold

Lønforhandling

Her kan du finde information om lønforhandling i forbindelse med ny stilling og læse mere om forskellige tillæg.

Ifølge aftale om lokal løndannelse kan aftaler om tillæg indgås mellem den enkelte overenskomstansatte overlæge og den lokale ledelse. Det er dog ikke i alle regioner, denne aftalemodel er blevet implementeret endnu. På mange sygehuse er det derfor fortsat den lokale tillidsrepræsentant og HR-afdelingen på sygehuset eller regionen, der indgår aftale om tillæg.

Lønforhandling i forbindelse med en ny stilling

Typisk er muligheden for at forhandle løn bedst, nå du bliver ansat. I den situation har du ofte alternative muligheder for at få andre job. Din attraktionsværdi for din kommende arbejdsgiver er dermed størst i denne situation, nå du ikke allerede er ansat, og så er viljen til at give dig den løn, du samlet set ønsker, tilsvarende større. Når du først er ansat, kan det være sværere at få løftet lønnen, da arbejdsgiveren jo allerede har dig i lægestaben.

Når du bliver tilbudt en ny stilling, skal der være afholdt en lønforhandling, og lønnen skal være på plads, inden du siger ja til stillingen. Samtidig bør du ikke sige din nuværende stilling op, før lønaftaler og andre vilkår er helt på plads i den nye stilling, da dette ellers vil forringe din forhandlingsposition.

I mange tilfælde forhandler overlægen selv løn i forbindelse med nyansættelse, og tillidsrepræsentanten indgår selve lønaftalen. Men det kan også være tillidsrepræsentanten, der forestår forhandlingen på vegne af overlægen.

Det er en god idé at kontakte den lokale tillidsrepræsentant for at få råd om tillægs- og lønniveau og forhandlingsproces.

Ledende overlæger og specialeansvarlige overlæger (og andre overlæger ansat efter lægechefaftalen) er ikke omfattet af tillidsrepræsentantens kompetence til at indgå lønaftaler. Overlæger ansat efter lægechefaftalen kan få bistand af sekretariatet i FAS ved lønforhandlinger.

""

Årlig lønforhandling

Du har som udgangspunkt mulighed for en årlig lønforhandling, hvis du beder om det, medmindre andet aftales lokalt. På det enkelte sygehus eller insti­tution skal der indgås en procedureaftale for de in­di­viduelle forhandlin­ger.

Tillidsrepræsentanten vil, afhængigt af om den individuelle aftalemodel er blevet indført i regionen/på sygehuset, have en central rolle ved de individuelle lønforhandlinger. På mange sygehuse/institutioner forhandler tillidsrepræsentanten på vegne af overlægerne (dog ikke overlæger ansat efter lægechefaftalen).

Der vil typisk blive indkaldt forslag til lønforbedringer fra overlægerne, og der vil være en forhandling mellem tillidsrepræsentanten og ledelsen, repræsenteret af HR-afdelingen.

Forud for lønforhandlingen kan du overveje følgende spørgsmål mhp. indstilling til løntillæg:

  • Har jeg fået nye opgaver eller nye specifikke funktioner siden sidst?
  • Har jeg gennemgået uddannelsesforløb, som har forbedret mine kvalifikationer og kompetencer?
  • Hvordan har jeg gjort en forskel siden sidste lønforhandling, f.eks. for afdelingens resultater og mht. samarbejde internt og eksternt?
  • Hvordan ligger min løn i forhold til andre overlæger – har min løn udviklet sig som forventet?
  • Hvad er mine forventninger til lønforhandlingen?

Hvis du er ansat som specialeansvarlig overlæge eller ledende overlæge, kan du kontakte sekretariatet i FAS for rådgivning og bistand i forbindelse med årlige lønforhandlinger.

Hvilke tillæg er relevante - funktionstillæg eller kvalifikationstillæg?

  • Funktionstillæg, dvs. arbejds- og ansvarsområde, der er knyt­tet til stillingen, som ligger ud over det, grundlønnen må for­udsættes at dække. Funktionstillæg kan være aftalt i en for­hånds­aftale for regionen eller sygehuset, f.eks. tillæg for at være uddannel­ses­ansvarlig.
  • Kvalifikationstillæg, dvs. personlige kvalifikationer eller sær­lige erfaringer (f.eks. forskningskvalifikationer, le­del­ses­mæs­sige kvalifikationer, højtspecialiserede kompetencer, særlige kommunikative eller pædagogiske evner).

Se vejledende kriterier for funktionsløn og kvalifikationsløn fra overenskomsten