Gå til indhold

Styregruppen for Efteruddannelse

Styregruppen er nedsat af Fonden for Almen Praksis. En hovedopgave er at indstille temaer for og følge op på praktiserende lægers systematiske efteruddannelse, og temaer for tilskudsberettiget efteruddannelse for praksispersonalet.

Baggrund og formål

Parterne har et fælles ønske om at understøtte efteruddannelsestilbud for almen praksis, der kan sikre, at alle praktiserende læger løbende vedligeholder deres kompetencer.

Efteruddannelsen af de praktiserende læger indeholder såvel en obligatorisk systematisk efteruddannelse, som en selvvalgt individuel efteruddannelse, herunder en regionalt forankret gruppebaseret efteruddannelse.

Desuden ønsker parterne også, at der ligeledes tilbydes praksispersonalet relevant efteruddannelse.

Bestyrelsen for fonden har det overordnede ansvar for de tilskudsberettigede efteruddannelsesaktiviteter til læger og praksispersonale. Parterne udpeger en Styregruppe for Efteruddannelse, hvortil der knyttes et antal lægefaglige konsulenter.

Opgaver

Det er styregruppens opgave

 • Løbende at indstille temaer for den systematiske efteruddannelse, og temaer for tilskudsberettiget efteruddannelse for praksispersonalet.
 • At følge op på den selvvalgte, gruppebaserede og systematiske efteruddannelse gennem evaluering.
 • Løbende have adgang til informationer om efteruddannelse vedr. afviklingen af kurser, kursusbeskrivelser og andre efteruddannelsesaktiviteter.
 • At fastsætte kriterier for godkendelse af aktiviteter, der kan modtage tilskud.
 • Løbende at have indsigt i, hvilke efteruddannelsesaktiviteter der er godkendt, samt tage stilling til konkrete sager man ønsker at drøfte.
 • At kunne tage stilling til, om konkrete kurser forsat kan godkendes.
 • At behandle ankesager fra ansøgere, der har fået afslag fra de lægefaglige konsulenter i sekretariatet.
 • At understøtte DGE-ordningen og sikre en koordinering på tværs af regionerne.
 • At tage emner op på eget initiativ inden for ovenstående formål.
 • At sikre synergi mellem efteruddannelses-, kvalitets- og forskningsområdet.

Succeskriterier

 • At der udbydes relevant kontinuerlig efteruddannelse for de praktiserende læger indenfor såvel den systematiske, selvvalgte som den gruppebaserede efteruddannelse.
 • At udbyde relevant efteruddannelse for personalet i almen praksis.
 • At understøtte at efteruddannelse fører til en styrket klinisk praksis, som er til gavn for patienterne.
 • At den livslange kontinuerlige efteruddannelse af de praktiserende læger kan styrke deres resiliens, herunder trivsel og lyst til at arbejde i almen praksis.
 • At sikre relevant information til de praktiserende læger i forhold til refusionsmuligheder i forhold til deres egen deltagelse i efteruddannelse, såvel som for deres personale.
 • At øge vidensniveauet om efteruddannelse og faglig opdatering, herunder anden efteruddannelse ene traditionel kursusaktivitet. Det øgede vidensniveau skal bidrage til en bedre klinisk praksis til gavn for patienterne samt at aftalepartnerne og Fonden for Almen Praksis bedre kan tage strategiske beslutninger.

Forankring

Styregruppen for efteruddannelse er nedsat under Fonden for Almen Praksis. Styregruppen refererer til bestyrelsen for Fonden for Almen Praksis.

Sammensætning og arbejdsform

Styregruppen består af:

 • Tre medlemmer fra PLO.
 • Tre medlemmer fra RLTN.

PLO udpeger formanden blandt Styregruppens medlemmer.

Styregruppen holder møde 3-4 gange årligt. En del af møderne kan afholdes virtuelt.

Styregruppen sekretariatsbetjenes af Efteruddannelsessekretariatet i PLO, som ligeledes refererer til Styregruppen.

Styregruppen udarbejder efter behov en forretningsorden.

PLO's efteruddannelsessekretariat

Efteruddannelsessekretariatet i PLO varetager sekretariatsfunktionen af styregruppen.

Sekretariatets opgaver er:

 • At forberede mødemateriale til styregruppens møder.
 • At udarbejde oplæg til drøftelse i styregruppen.
 • At understøtte udviklingen af efteruddannelsestiltag målrettet såvel de praktiserende læger, som deres personale.

Økonomi

Det er Fonden for Almen Praksis, der afsætter finansieringen inden for efteruddannelsesområdet, hvilket
som udgangspunkt aftales årligt i forbindelse med godkendelse af Fondens budget.

Styregruppen for efteruddannelse har kompetence til løbende at indstille til Fonden for Almen Praksis om yderligere finansiering til konkrete projekter.

Medlemmer af Styregruppen for Efteruddannelse
 • Mireille Lacroix, PLO (formand)
 • Lise Høyer PLO
 • Cees Stavenuiter, DSAM
 • Finn Sørensen, Danske Regioner
 • Nadja Ausker, Danske Regioner
 • Pia Drostgaard, Danske Regioner

 

Siden opdateret april 2024