Gå til indhold

Styregruppen for forskning

Kommissorium

Baggrund og formål
Bestyrelsen for Fonden for Almen Praksis er ansvarlig for den overordnede faglige udvikling inden for kvalitet, efteruddannelse og forskning. Parterne har et fælles ønske om at fremme forskning inden for almen praksis, der vil gavne patienterne, de sundhedsprofessionelle og det tværsektorielle samarbejde mellem almen praksis, kommunerne og det øvrige sundhedsvæsen.

Styregruppen for forskning skal stå for den operationelle del på forskningsområdet i relation til de strategiske beslutninger, der tages i Fonden for Almen praksis. For yderligere at styrke forskningen, har Fonden for Almen praksis etableret fire forskningsenheder med ønske om etablering af yderligere to satellitfunktioner i hhv. Køge og Esbjerg. Styregruppen skal følge samt understøtte forskningsenhedernes arbejde.

Opgaver
Det er styregruppens opgave

 • At sikre praktisk og konkret implementering af fondsbestyrelsens strategiske beslutninger om indsatser indenfor forskning.
 • At formidle og synliggøre parternes fælles arbejde indenfor forskning.
 • At facilitere viden- og erfaringsudveksling blandt styregruppernes medlemmer og evt. eksterne aktører, som kan bidrage til styregruppens arbejde og fondens beslutninger på forskningsområdet.
 • At holde Fonden for Almen Praksis opdateret med relevant viden om styregruppens arbejde.
 • At følge op på forskningsprojekter, som tildeles midler fra fonden i forhold til projektøkonomi og fremdrift.
 • At være styregruppe for de forskningsprojekter, der sættes i værk i regi af overenskomsten, herunder understøtte at de resulterer i værdi for patienterne, de sundhedsprofessionelle og/eller det tværsektorielle samarbejde.
 • At understøtte og følge op på opbygningen af de nye satellitforskningsenheder, der oprettes i Køge og Esbjerg under enhederne i København og Odense.

Succeskriterie

 • At relevante forskningsresultater bliver forankret i det daglige og kliniske arbejde i almen praksis og sundhedsvæsnet i øvrigt, således at det får praktisk betydning og samfundsmæssig gavn.
 • At øge vidensniveauet indenfor forskningen i almen praksis. Det øgede vidensniveau skal bidrage til en bedre klinisk praksis til gavn for patienterne samt at aftalepartnerne og Fonden for Almen Praksis bedre kan tage strategiske beslutninger.
 • At bidrage til at forskningsprojekter der støttes af Fonden har et praksisnært sigte.
 • At relevante forskningsresultater formidles til relevante instanser på en brugbar og praksisorienteret måde f.eks. til almen praksis, patienter, hospitaler etc.
 • At forskningen bidrager til aftalepartneres målsætninger samt Fonden for Almen Praksis strategiske sigte.

Forankring
Styregruppen for forskning er nedsat under Fonden for Almen praksis.

Styregruppen refererer til bestyrelsen for Fonden for Almen Praksis.

Sammensætning og arbejdsform
Styregruppen består af:

 • Tre medlemmer fra PLO.
 • Tre medlemmer fra RLTN

Danske Regioner udpeger formanden blandt styregruppens medlemmer.

Styregruppen holder møde 3-4 gange årligt. En del af møderne kan afholdes virtuelt.

Styregruppen sekretariatsbetjenes af Forskningsenhederne for Almen Praksis, som ligeledes refererer til styregruppen.

Styregruppen udarbejder efter behov en forretningsorden.

Forskningsenhederne for Almen Praksis
Forskningsenhederne varetager sekretariatsfunktionen af styregruppen.

Sekretariatets opgaver er:

 • Forberede mødemateriale til styregruppens møder.
 • Understøtte arbejdet med at fremme udvikling af og kendskab til kliniknær forskning.
 • Udarbejde oplæg til drøftelse i styregruppen om formidling af viden, data og resultater på området til deltagende læger, samarbejdspartnere og andre interesserede.
 • Udarbejde projektportefølje for forskningsprojekter under styregruppen og i forskningsenhederne. Porteføljen fremlægges for styregruppen minimum 2 gange årligt i forhold til projektøkonomi og fremdrift projekterne.
 • Understøtte at forskningsresultaternes formidles til relevante parter.

Økonomi
Det er Fonden for Almen Praksis, der afsætter finansieringen inden for forskningsområdet, hvilket som udgangspunkt aftales årligt i forbindelse med godkendelse af Fondens budget.

Styregruppen for forskning har kompetence til løbende at indstille til Fonden for Almen Praksis om yderligere finansiering til konkrete projekter.

Medlemmer af Styregruppen for Forskning
 • Erik Jylling (formand)
 • Klaus Larsen
 • Niels Ulrich Holm
 • Søren Wistisen Rasmussen
 • Troels Mengel-Jørgensen
 • Dennis Staahltoft

Pr. 1. januar 2023