Gå til indhold

PLO'rientering 02/2021

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Lægebetjening på alkoholbehandlingssteder og misbrugscentre

29. januar 2021

Nyt fra bestyrelsen: Lægebetjening på alkoholbehandlingssteder og misbrugscentre 

Flere PLO-K-formænd har efterspurgt en udmelding fra PLO om, hvordan kommunale behandlingssteder for misbrug af alkohol og stoffer skal lægebetjenes. Emnet har været behandlet i PLO's Kommuneudvalg. 

Behandling af alkohol- og stofmisbrug er en kommunal opgave. I nogle kommuner løses opgaven i dag ved en privat udbyder. En borger, der henvender sig med ønske om behandling på et alkoholbehandlingssted eller et misbrugscenter, har ret til behandling inden for 14 dage. 

Det er Lægeforeningens holdning – som PLO bakker op om - at både alkoholbehandling og behandling for stofmisbrug bør overgå til regionerne, hvor de lægefaglige kompetencer er langt stærkere. Men så længe opgaverne ligger i kommunalt regi, er det nødvendigt at sikre, at der sker en kompetent lægebetjening.

Det er vores indtryk i PLO-C, at alle misbrugscentre har en ansat læge tilknyttet til at undersøge patienten og monitorere behandlingen. Hvis ikke det er tilfældet i din kommune, vil vi gerne informeres om det.

Det er PLO’s holdning, at lægebetjening af alkoholbehandlingssteder ligeledes bør varetages af en fast læge ansat af kommunen – og IKKE af patientens egen læge. Men den faste læge kan være en praktiserende læge, der som bibeskæftigelse ansættes af kommunen. 

Alkoholbehandling kræver en lægelig vurdering af patientens alkoholforbrug og øvrige sygdomme, ligesom det kræver faglig erfaring at kunne monitorere alkoholbehandling. I mange kommuner har man bedt de praktiserende læger om at bidrage med receptskrivning og monitorering af behandling af egne patienter. Det, mener vi ikke, er en fagligt forsvarlig løsning. 

Sundhedsstyrelsen har fremlagt et kvalitetscheck af alkoholbehandlingssteder i Danmark i december 2019, der understøtter denne holdning, De påpeger, at alkoholbehandlingssteder aktuelt ikke opfylder kvalitetskrav til sundhedsbetjening, og anfører, at der bør være en lægefaglighed tilknyttet med erfaring på området. 

Vi har været i dialog med KL om emnet, og det er en dialog, vi vil videreføre. 

For yderligere information kontakt 
Formand for PLO’s Kommuneudvalg 
Lise Høyer 

lih.plobest@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Spørgsmål og svar ved brug af værnemidler og risikoen for at blive nær kontakt 

I den nyligt opdaterede retningslinje for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet omhandler et afsnit under hvilke omstændigheder, man som sundhedspersonale betragtes som nær kontakt til en person smittet med coronavirus. PLO har stillet Sundhedsstyrelsen en række uddybende spørgsmål og har fået svar.

Helt overordnet gælder det, at hvis der er brugt korrekte værnemidler for situationen, er man ikke nær kontakt. Derudover er det en konkret vurdering i den enkelte situation.

I den opdaterede retningslinje er der desuden indført længere isolationsperiode for nære kontakter til smittede, så man nu skal være i isolation til negativ test dag 6, og for B.1.1.7. endda til dag 14. Læs notatet fra DSAM's Corona taskforce her.

Nedenstående svar omhandler en situation, hvor man har haft en fysisk konsultation med en patient, der senere viser sig at være positiv. 

Patient ses i konsultationen af anden årsag og er i situationen ikke mistænkt smittet
I denne situation følges retningslinjer for brug af værnemidler, når der ikke er påvist eller mistanke om COVID-19 samt oversigt over anbefalinger for brug af værnemidler: Hvilken type og hvornår?

 1. Spm: Jeg er IKKE nær kontakt, selv om jeg har haft en 20 min samtale med en patient med under 2 m afstand, fordi vi begge brugte masker (ingen fysisk kontakt) hele tiden?
  Svar: SANDT, under antagelsen, at der med ”masker” menes mundbind, kirurgisk maske type II for sundhedspersonens vedkommende.
 2. Spm: Jeg er IKKE nær kontakt, selv om jeg har rørt ved patienten, fordi jeg sprittede hænder umiddelbart efter berøringen. Begge brugte mundbind?
  Svar: SANDT, under antagelsen, at mundbind er kirurgisk maske type II for sundhedspersonens vedkommende, og der er udført korrekt håndhygiejne efter kontakten med patienten.
 3. Spm: Jeg er IKKE nær kontakt, selv om jeg har rørt ved patienten, fordi jeg havde handsker på og udførte håndhygiejne efter aftagning af handsker. Begge brugte mundbind?
  Svar: SANDT, under antagelsen, at mundbind er kirurgisk maske type II for sundhedspersonens vedkommende, og fordi håndhygiejne principperne er overholdt i kontakten med patienten.
 4. Spm: Jeg er IKKE nær kontakt, selv om jeg har kigget ned i patientens hals, fordi det kun varede 2 min. Derefter holdt vi 2 m afstand?
  Svar: Dette kommer an på brug af værnemidler. ”Kigge i halsen” kan i nogle tilfælde tolkes som en situation, der ligner svælgpodning (hvis patienten begynder at hoste undervejs), hvilket klassificeres som en lavrisiko-procedure mht. aerosoldannelse se evt. SSI-notat om aerosolgenererende procedurer i luftveje på patienter med mistænkt eller bekræftet COVID-19
  Hvis sundhedspersonen har benyttet korrekte værnemidler i situationen (kirurgisk maske type II og øjenbeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir), og dertil overholdt øvrige generelle infektionshygiejniske forholdsregler om brug af værnemidler ved behandlingsopgaver, hvor der kan være risiko for stænk og sprøjt, er sundhedspersonen ikke nær kontakt.
  Hvis der ikke har været anvendt værnemidler, vil vedkommende betegnes som nær kontakt. Hvis der blot er kigget i halsen uden hosten undervejs, er det ikke en aerosoldannende procedure og korrekte værnemidler i situationen er således kirurgisk maske type II.

Hvis man ser en patient, som er mistænkt smittet med ny coronavirus følges infektionshygiejniske retningslinjer for håndtering af patienter/borgere med mistænkt eller bekræftet COVID-19 i sundhedssektoren fra Statens Serum Institut samt oversigt over anbefalinger for brug af værnemidler: Hvilken type og hvornår? 

For yderligere information kontakt
PLO Medlemsservice 
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Kan ugentlig podning og COVID-vaccination af klinikpersonale og læger honoreres?

Fra den 13. januar 2021 anbefalede myndighederne at foretage ugentlig testning (podning) af personer, der møder fysisk på arbejde. Læger i almen praksis har mulighed for at pode sig selv og praksispersonale i egen klinik.

En del læger har forhørt sig i sekretariatet om honorering for såvel podnings- som vaccinationsopgaven i forhold til klinikpersonale og læger.

Da der ikke i overenskomst om almen praksis eller i eksisterende COVID-aftaler er hjemmel for honorering af opgaven i forhold til ugentlige rutine podninger/covid-vaccination af klinikpersonale og læger, har vi drøftet spørgsmålet med Danske Regioner. De har fastholdt, at hjemlen mangler, hvorfor sådanne regninger ikke vil blive honoreret.

For yderligere information kontakt 
Konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen 
Tlf. 3544 8456, ubn.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


COVID-vaccination: + 85-årige prioriteres før sundhedspersonale 

Grundet vaccinemangel har Sundhedsstyrelsen meddelt, at de ældre over 85 år skal prioriteres, når der vaccineres i de kommende uger. Der er dermed ikke vacciner til personale i sundheds- og ældresektoren med særlig risiko for smitte, som det ellers tidligere har været meldt ud.

Planen var oprindeligt, at frontpersonalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen skulle vaccineres sideløbende med de udsatte grupper, men da der er kommet færre vacciner end ventet, har Sundhedsstyrelsen besluttet, at vaccinedoser i de kommende uger, skal i overarmene på de ældste borgere på over 85 år og på de mennesker, som har modtaget første stik og mangler nummer 2 for at være færdigvaccineret. 

For yderligere information kontakt
Konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen
Tlf: 3544 8456, ubn.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Henvendelser til almen praksis om COVID-19-vacciner

En del praksis oplever mange henvendelser fra patienter angående COVID-19-vaccination. Klinikken kan overveje at indtale en telefonsvarerbesked. PLO har udarbejdet et forslag til besked. 
 
”Hvis det drejer sig om vaccination mod COVID-19: Vaccination mod COVID-19 foregår efter målgrupper, som Sundhedsstyrelsen fastlægger.
Vi ved ikke, hvornår du skal vaccineres. 
Du vil modtage en invitation i e-Boks eller et fysisk brev, hvis du ikke har NemID, når det bliver din tur til vaccination. Du kan læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk. Her finder du svar på mange spørgsmål om vaccination mod COVID-19.  
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for lægehjælp, men vi ved som nævnt ikke, hvornår det er din tur til vaccination."

For yderligere information kontakt
Konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen
Tlf: 3544 8456, ubn.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Goodwill-analyse fra PLO

PLO har udarbejdet sin årlige goodwill-analyse. Den viser, at den gennemsnitlige goodwillprocent – eksklusive nul-handler – i 2020 lå på 52,5 procent, hvilket er 4,1 procentpoint mere end i 2019. 

Stigningen kommer efter, at goodwill-procenten de foregående fire år er faldet.

Goodwill-analysen viser også, at antallet af handler sidste år gik i vejret og lå på det næsthøjeste antal de seneste 10 år. 

Fra 2011 til 2020 er der sket en fordobling i antallet af handler med kompagniskabspraksis, hvorimod antallet af handler med solopraksis nu ligger på det laveste niveau siden 2011. 

Der er stor forskel i betalt goodwill på tværs af regionerne. Goodwillprocenten er højest i Region Midtjylland og lavest i Region Sjælland.

Udviklingen i Region Nordjylland er for andet år i træk positiv. Her er goodwillprocenten ekskl. nul-handler steget med mere end 13 procentpoint.

Se PLO's goodwill-analyse i sin helhed

For yderligere information kontakt
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf. 3544 8464 , joh.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Bestilling af DANPEP tilfredshedsundersøgelse midlertidigt på standby

I den aktuelle situation med COVID-19, hvor almen praksis i øget omfang har omlagt patientkontakter fra fysiske til virtuelle konsultationer, har overenskomstens parter besluttet at sætte gennemførelsen af patienttilfredshedsundersøgelser midlertidigt på standby. 

Undersøgelserne af patienttilfredshed gennemføres ved, at praksis uddeler postkort til et udsnit af patienterne i en periode på tre måneder, men lige nu giver denne procedure ikke et repræsentativt indtryk af patientkontakterne. Der vil blive informeret både her i PLO’rientering og på KiAP’s hjemmeside, når undersøgelserne igen bliver tilgængelige.

For yderligere information kontakt 
Chefkonsulent Kirsten Gregens Dalsjö
Tlf. 3544 8304, kgr.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Husk at gennemføre de lovpligtige indberetninger på patienter med diabetes og KOL 

Almen praksis er af sundhedsloven forpligtet til at indberette data til de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser – i første omgang til databaserne Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) og Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL). Alle klinikker skal gennemføre indberetningerne én gang årligt for begge databaser. Sidste frist for at indrapportere data til brug i årsrapporten er den 15. februar 2021.  

Det er vigtigt, at alle klinikker får gennemført indberetningerne, så man er med til at belyse kvaliteten af behandlingen i almen praksis. 

Det er stadig muligt at indberette data til Dansk register for Kronisk obstruktiv lungesygdom og dermed være med i den kommende årsrapport, der udarbejdes i foråret 2021. Udover data fra hospitalssektoren vil der også indgå data fra almen praksis, hvilket er første gang siden 2014.

Sidste frist for at indrapportere data til brug i årsrapporten er den 15. februar 2021.  

Ny funktion med ”indberet alle”: I alle lægepraksissystemer findes der en funktion til at gennemføre indberetningen, og det er nu blevet nemmere, da der er udviklet en ”indberet alle” knap. 

Alle oplysninger indsendes automatisk ved brug af knappen bortset fra indberetningen af MRC og antal exacerbationer for KOL-patienter, hvor data skal indtastes manuelt for at indberetningen kan gennemføres på patienten. Har klinikken allerede lavet en forløbsplan for patienten, vil denne indtastning automatisk være med i indberetningen. 

Vejledninger til at gennemføre indberetningerne findes her: 

Har man brug for mere viden om løsningerne eller hjælp til at foretage indberetningen fra lægepraksissystemet, kan man kontakte sit lægesystem eller sin regionale datakonsulent. 

Du kan se dine egne indberettede diabetesdata her.

Dataindberetningerne kan ses den efterfølgende måned. En visning af KOL-indberetningerne er under udarbejdelse på kiap.dk. 

For yderligere information kontakt
Specialkonsulent Nicholas Christoffersen
Tlf: 35 44 84 59, nch.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Opdateret overdragelsesaftale (købskontrakt)

PLO har fået opdateret sit oplæg til overdragelsesaftale samt vejledningen hertil. Oplægget er tænkt som inspiration i forbindelse med udarbejdelse af en konkret aftale. Oplægget indeholder vilkår og forhold, som det er vigtigt at forholde sig til. 

Alle punkter i oplægget skal i den konkrete overdragelsessituation overvejes, og PLO anbefaler, at der ved den endelige kontrakts udformning søges professionel rådgivning.

Du finder overdragelsesaftalen her (punkt. 4)

For yderligere information kontakt 
PLA-chef Henriette Kiersgaard 
Tlf. 3544 8450, hki.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Økonomien i almen praksis

På baggrund af aktiviteten i almen praksis for de 11 første måneder af 2020 har PLO’s sekretariat beregnet en prognose for hele det tredje overenskomstår. Denne viser, at vi med den nuværende aktivitet vil ende 86 mio. kr. under den aftalte økonomiramme, svarende til ca. 25.800 kr. pr. læge.

Det skal bemærkes, at vi har en uenighed med Danske Regioner omkring rammens størrelse, og at vi med Danske Regioners opgørelse vil lande over rammen for 2020.

PLO og Danske Regioner har dog indgået en aftale omkring, at overskridelser, der vedrører den ekstra aktivitet, der kan knyttes til COVID-19, kan fraregnes en overskridelse. PLO og Danske Regioner er i gang med at anslå størrelsen af denne ekstra aktivitet.  

For yderligere information kontakt
Konsulent Josephine Haumann 
Tlf: 3544 8384, jha.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Brug din KAP-H-konsulent og få opgaverne løst på rette sted 
Mange almen praksis bruger meget tid på at løse opgaver, der burde have været løst andetsteds.

Det kan for eksempel være, at hospitalet i en epikrise beder almen praksis om at henvise til en anden afdeling i et udredningsforløb eller tage specifikke blodprøver uden at have sørget for, at der ligger en rekvisition på webreqhotellet, manglende eller mangelfulde epikriser ved udskrivning, manglende eller fejlbehæftede ajourføringer af FMK ved udskrivning etc. 

PLO-H opfordrer til, at du kontakter KAP-H, hver gang du oplever eksempler på opgavesivninger som disse, da der ad den vej kan rettes op på hospitalernes praksis. Skriv til kap-h@regionh.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Sjælland

Ledige stillinger som praksiskonsulenter på Næstved-, Slagelse- og Ringsted sygehus
For at styrke arbejdet med sammenhængende patientforløb og sikre gode overgange mellem primær og sekundærsektoren er opslået et antal stillinger som praksiskonsulenter.

Du bliver sygehusledelsens sparringspartner, og er en del af indsatsen i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Arbejdstiden er 12-15 timer pr. måned.

Aflønningen er efter hovedaftalen og standardkontrakten af 2019 mellem Region Sjælland og PLO-Sjælland.

Hvis du er blevet nysgerrig på stillingen, er du mere end velkommen til at kontakte lægefaglig vicedirektør Henrik Stig Jørgensen på tlf. 4086 1694 eller på mail henjor@regionsjaelland.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Midtjylland

Midlertidige vaccinesteder i kommuner
PLO-Midtjylland har valgt at støtte op om regionens og kommunernes ønske om at etablere 10 midlertidige vaccinationssteder, såkaldte pop-up-steder.

Det er en helt særlig indsats, der skal sikre 2. vaccine til ældre skrøbelige borgere tættere på deres bopæl. Det drejer sig om pop-up steder i 10 mindre kommuner, som ikke har faste vaccinationscentre (Ringkøbing-Skjern, Skive, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Hedensted, Lemvig, Odder, Skanderborg og Struer kommuner). 

Opgaven er blevet løst under et meget stort tidspres. PLO-K formændene har bidraget til at skaffe praktiserende læger til opgaven. Lægerne honoreres efter samme vilkår som på plejecentrene, incl. særlig blandingsaftale.

I første omgang bliver der tale om få dage i uge 5 og 6 med eftermiddagsåbningstider. 

Det er udelukkende et tilbud om re-vaccination for borgere i aldersgruppen 65+, der modtager både praktisk hjælp/personlig pleje (målgruppe 2), samt for udvalgte personer i risiko for alvorligt forløb med COVID-19 (målgruppe 5).

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet