Gå til indhold

PLO'rientering 02/2023 26.januar

Nyhed PLO

Formanden gør opmærksom på, at det er vigtigt at have fokus på antipsykotisk medicin til demensramte, og du kan læse om PLO-Syddanmark og Region Syddanmarks aftale om lægevagten, om at influenzavaccination til børn er ophørt, om kighostevaccination til gravide midlertidigt er genindført, om sundhedstjek på botilbud, om spørgeskema fra Lægemiddelstyrelsen, ny udvalgsstruktur, speciallægerne der er kommet på Min Læge, om at huske at deltage i den obligatoriske systematiske efteruddannelse, om SE-Dage i Øst- og Vestdanmark, nyt gratis gruppebaseret modul om fødselsdepression og hjælp til forældre, der mister et barn. PLO-Sjælland inviterer til medlemsmøde 30/3 og minder om SU-mødefrist og PLO-Hovedstaden omtaler 1813-kampagne og listevisning på Sundhed.dk

INDHOLD
 • Nyt fra bestyrelsen: Vigtigt at have fokus på antipsykotisk medicin til demensramte
 • PLO-Syddanmark og Region Syddanmark har indgået aftale om lægevagten
 • Influenzavaccination til børn er ophørt
 • Kighostevaccination til gravide midlertidigt genindført
 • Sundhedstjek til borgere på botilbud – vær obs på fortsat udbredelse
 • Spørgeskema fra Lægemiddelstyrelsen – deltag gerne
 • PLO får ny udvalgsstruktur
 • Speciallægerne på Min Læge
 • Husk at deltage i den obligatoriske systematiske efteruddannelse
 • SE-Dage både forår og efterår i både Øst- og Vestdanmark
 • Nyt gratis gruppebaseret modul om fødselsdepression
 • Hjælp til forældre, der mister et barn
 • Nyt fra PLO-Sjælland: medlemsmøde 30/3 og SU-møde frist
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden: 1813-kampagne og listevisning på Sundhed.dk

Nyt fra bestyrelsen:

Vigtigt at have fokus på antipsykotisk medicin til demensramte

”Der, hvor patientsikkerhedsindsatsen virkelig virker, er også ofte der, hvor det er sværest at skabe forandring.” Sådan sagde Lau Bertholdt, kollega fra Hørsholm og tilknyttet KAP-H, til temadag om patientsikkerhed, som PLO holdt med DSAM og Dansk Selskab for Patientsikkerhed i fredags. En blandt flere pointer fra dagen, som slog fast, at forbedringer ikke nødvendigvis kommer af sig selv, men kræver en indsats – og det er der både eksempler på og vilje til i almen praksis.

Et godt eksempel på et område, hvor det er et langt, sejt træk at vende udviklingen, er i udskrivningen af antipsykotisk medicin til demensramte.

DR satte for nylig fokus på, at demensramte borgere på plejehjem i dag får mere antipsykotisk medicin end i 2016, hvor man besluttede, at forbruget blandt alle demensramte, skulle halveres frem mod 2025.

I PLO har vi undersøgt tallene lidt nærmere, og der er faktisk positive nuancer at spore.

Godt nok er det stadig 20% af borgere med demens, der behandles med antipsykotisk medicin – omtrent samme andel som i 2016. Men for det første er der en del flere demensramte borgere, som kun kortvarigt behandles med antipsykotisk medicin sammenlignet med tidligere. Behandlingsforløb med antipsykotika under tre måneder udgør ifølge de nyeste tal fra 2020 25%. I 2015 var dette 18%.

For det andet tegner almen praksis sig i dag kun for halvdelen af nye ordinationer. I 2015 blev to ud af tre nye ordinationer af antipsykotisk medicin til demensramte foretaget i almen praksis.

Det er meget glædeligt, at tallene viser, at når vi i almen praksis sætter fokus på et område, så kan det lade sig gøre at vende en udvikling og få tingene til at bevæge sig i den rigtige retning. Det kan vi godt være stolte af.

Men som DSAM’s formand Bolette Friederichsen meget rigtigt har påpeget over for DR, så er der stadigt plads til forbedring, når så mange demensramte på plejehjem får antipsykotisk medicin.

Det er en kompleks udfordring, der blandt andet handler om, at vi skal udskrive mindre medicin, og i et samspil med plejehjemmene og de pårørende skal vi have mere fokus på at fjerne medicinen igen. Der er jo tale om nogle af de mest sårbare borgere i landet, så det er vigtigt, at vi fortsat skaber forbedringer, som kommer demensramte borgere til gavn.

Kurser om behandling af demensramte har ligesom kurser om antipsykotisk medicin og om plejehjemspatienten i mange år været en væsentlig del af vores efteruddannelsestilbud til både læger og praksispersonale, og de forbedringer vi kan dokumentere, må kunne tilskrives de mange timer, som kollegerne har brugt på denne efteruddannelse. Denne efteruddannelsesindsats fortsætter.

Det er vigtigt, at alle i vores klinikker er ajour med de gældende anbefalinger.

Jørgen Skadborg,
Formand for PLO

jsk.plobestplo@dadl.dk

PLO-Syddanmark og Region Syddanmark har indgået aftale om lægevagten

Region Syddanmark og PLO-Syddanmark har indgået en ny lægevagtaftale: Aftalen moderniserer lægevagten og er godkendt af såvel PLO-Syddanmark som af regionsrådet i Region Syddanmark. Læs vores nyhed om aftalens indgåelse 

Det betyder bl.a., at Region Syddanmark fra 1. februar 2024 overtager opgaverne i lægevagten alle dage mellem kl. 23-08. Desuden stiller regionen yderligere hjælpepersonale til rådighed, som skal hjælpe vagtlægen med at foretage visse undersøgelser som fx halspodninger eller urinundersøgelser, rense sår og måle vitale parametre, før patienten kommer ind til lægen.

Der vil fremover være lægevagtskonsultation i Odense, Esbjerg, Kolding, Aabenraa, Vejle, Sønderborg, Svendborg, Faaborg, Assens, Nyborg, Middelfart, Fredericia, Haderslev, Varde, Brørup, Rudkøbing, Grindsted, Tønder og Ærø.

Der indføres desuden en akutknap i den telefoniske visitation, så patienter med akut behov har mulighed for at trykke sig frem i køen.

Den nye lægevagtsaftale, som Region Midtjylland og PLO-Midtjylland indgik 9. januar 2023, er godkendt af både regionen og PLO-Midtjyllands medlemmer. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Influenzavaccination til børn er ophørt

I sidste PLO’rientering fra 12. januar skrev PLO, at tilbuddet om influenzavaccination af børn ophørte den 15. januar, men at børn, der havde fået første vaccinationspust, kunne få andet pust indtil 1. marts 2023. En bekendtgørelse udstedt den 12. januar ændrede fristen for andet pust til den 18. januar 2023. Dette var PLO ikke opmærksom på og beklager.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian,
telefon: 3544 8662, dar.plo@dadl.dk

Kighostevaccination til gravide midlertidigt genindført

Der har fra 1. november 2019, og indstil udgangen af 2022 været tilbud om kighostevaccination til gravide. Sundhedsstyrelsen skal lave en MTV (medicinsk teknologivurdering) for vurdering af, om kighostevaccination til gravide skal fortsætte som tilbud.

Dette blev meddelt i PLO’rientering udsendt den 21. december 2022. Det er dog besluttet politisk at indføre et midlertidigt tilbud om kighostevaccination til gravide, indtil Sundhedsstyrelsens vurdering foreligger. Fra 20. januar 2023 indtil udgangen af marts 2023 kan gravide derfor igen tilbydes kighostevaccination.

PLO og RLTN har indgået aftale herom på de samme vilkår som tidligere. Kighostevaccination skal tilbydes som led i 2. eller 3. graviditetsundersøgelse, idet vaccination skal ske mellem 24. og 32. graviditetsuge.

Her på PLO's hjemmeside kan du læse aftalen

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian,
telefon: 3544 8662, dar.plo@dadl.dk

Sundhedstjek til borgere på botilbud – vær obs på fortsat udbredelse

I OK22 blev indført en ny ydelse: 0123 sundhedstjek til personer på 18 år og derover på botilbud.

Baggrunden var og er, at personer med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne lever kortere end andre, og at forskning har vist god effekt af sundhedstjek på denne målgruppe.

Danske Handicaporganisationer og LEV er meget opmærksomme på almen praksis’ rolle i forhold til at forbedre helbred, livskvalitet og levetid for personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Det er PLO også, hvorfor PLO’s formand er i dialog med bl.a. LEV om fortsat udbredelse af tilbuddet om sundhedstjek til borgere på botilbud.

KL har i foråret 2022 og igen i december 2022 informeret kommuner/botilbud om sundhedstjek til borgere på botilbud, idet det er aftalt, at botilbuddet kontakter patientens læge herom, da det ikke altid er kendt eller tydeligt for lægen, at en patient bor i botilbud.

I forbindelse med det første sundhedstjek aftales opfølgning generelt, herunder næste sundhedstjek.

Sundhedstjekket skal som udgangspunkt udføres hver andet år, men kan dog under særlige omstændigheder ydes årligt.

Alle borgere i målgruppen skal have tilbudt minimum et sundhedstjek i denne aftaleperiode, dvs. inden udgangen af 2024.

Vær derfor opmærksomme på henvendelser fra botilbud om sundhedstjek, men husk også, at den praktiserende læge udmærket selv kan tage initiativ til sundhedstjek på botilbud.

Sundhedstjek finder sted på botilbuddet, ikke i klinikken, og honoreres med 1473,38 kr. (1. okt. 2022) + tidsforbrugstillæg i forhold til transport til botilbuddet samt kørselsgodtgørelse.

DSAM har lavet en vejledning til gennemførsel af sundhedstjek - den kan være en god støtte, bl.a. i forhold til om patienten selv kan samtykke samt om involvering af pårørende og personale på botilbud.

Læs om ydelse 0123 i PLO’s spørgsmål/svar-sektion

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian,
telefon: 3544 8662, dar.plo@dadl.dk

Spørgeskema fra Lægemiddelstyrelsen – deltag gerne

Lægemiddelstyrelsen har pligt til at sende sikkerhedsinformation om lægemidler til læger. Styrelsen overtog opgaven fra lægemiddelindustrien i maj 2019 med det formål at sikre information til relevante læger og ad mere hensigtsmæssige kanaler – elektronisk information og til læger, der forventes at anvende/ordinere lægemidlet.

Lægemiddelstyrelsen vil gerne evaluere ordningen med sikkerhedsinformation og særligt informationskanaler m.v. Praktiserende læger er blevet udvalgt til at blive hørt, da praktiserende læger står for ordination af mange lægemidler, og derfor også er modtagere af en række sikkerhedsinformationer.

PLO finder det relevant, at praktiserende læger får den nødvendige information på en måde, så den ses og bliver anvendt.

Deltag derfor gerne i Lægemiddelstyrelsens spørgeundersøgelse her (link ikke længere aktivt)

Det tager 5-10 minutter at besvare. Skemaet er også sendt ud via E-boks den 24. januar 2023.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian,
telefon: 3544 8662, dar.plo@dadl.dk

PLO får ny udvalgsstruktur

PLO har styrket sit strategiske arbejde, hvilket også får betydning for PLO’s udvalgsstruktur. Den nye struktur bliver indrettet således, at udvalgene får til opgave at udmønte PLO’s strategiske mål inden for især tre overordnede temaer, som den nye udvalgsstruktur afspejler i organisering og opgaveportefølje:

Trivsel

 • Trivselsudvalget
 • Administrationsudvalget
 • Uddannelsesudvalget
 • Akutudvalget

Interessevaretagelse

 • Udvalg for tværsektorielt samarbejde
 • Digitaliseringsudvalget
 • Udvalg for kvalitet og forskning

Aftalen om almen praksis

 • Forhandlingsudvalget
 • Koordinationsudvalget
 • Landssamarbejdsudvalget
 • Fonden for almen praksis

Under flere udvalg er der tilknyttet en række underudvalg og eksterne udvalg. De udvalg, som er blevet ændret, har fået til opgave at udarbejde nye kommissorier.


Se de nye udvalg og deres medlemmer her

For yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Louise Bro Larsen
Telefon: 35448452, lbl.plo@DADL.DK

Speciallægerne på Min Læge

Appen Min Læge, der bruges af to mio. danskere, har udrullet ny funktion ’Find speciallæge’. Det sker på baggrund af den seneste overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Funktionen gør det nemmere at finde frem til den nærmeste speciallæge eller speciallægen med den korteste ventetid. Aftaler vises også i appen. 

PLO arbejder på at gøre tilsvarende oplysninger nemt tilgængelig for klinikkerne i administrationsmodulet KLINIK+.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Nicholas Christoffersen
Telefon: 3544 8662, nch.plo@DADL.DK

Husk at deltage i den obligatoriske systematiske efteruddannelse

Fonden for Almen Praksis begynder i år at følge op over for læger, der ikke deltager i den systematiske efteruddannelse (SE).

Aftalen om systematisk efteruddannelse betyder, at alle praktiserende læger hvert år skal deltage i 3 dages efteruddannelse i emner besluttet af Fonden for Almen Praksis, dvs. af PLO og Danske Regioner i fællesskab.

Når du deltager i systematisk efteruddannelse, kan du få udbetalt honorar på 4500 kr./dag, få dækket kursusafgifter for 2800 kr./dag samt få dækket udgifter til transport op til 1500 kr./ kursus, dvs. op til 26.400 kr. pr. år oveni de 21.400 kr. du får pr. år til selvvalgt efteruddannelse.

I den systematiske efteruddannelse er der en række fagligt relevante emner at vælge imellem, og du kan deltage både i klassiske kurser, på SE-dage eller tage din systematiske efteruddannelse i en lille gruppe (SGE).

Læs mere om dine muligheder her

Har du spørgsmål om systematisk efteruddannelse, kan du altid kontakte fondssekretariatet eller din regionale efteruddannelsesvejleder (bag login)

For yderligere oplysninger kontakt:
Fondssekretariatet
Telefon 35 44 84 98, Euf.plo@dadl.dk

SE-Dage både forår og efterår i både Øst- og Vestdanmark

Når du skal tage din systematiske efteruddannelses, kan du vælge at deltage på SE-Dage. Her udbyder PLO-E de nye temaer inden for systematisk efteruddannelse på tre-fire sammenhængende dage i henholdsvis Vejle og Helsingør. Du bestemmer selv, hvor mange dage, du vil deltage, og om du vil overnatte, hvis du deltager flere dage.

Du kan også tage din systematiske efteruddannelse på et enkeltstående kursus. Se kursusoversigten, hvor du kan sortere efter SE her eller som gruppebaseret efteruddannelse SGE

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO-Efteruddannelse
Telefon 35 44 84 16, kurser.plo@dadl.dk

Nyt gratis gruppebaseret modul om fødselsdepression

Ved du, at 10 % af kvinder og 7-8 % af mænd rammes af fødselsdepression? Kan du se de tidlige tegn hos både mor og far? Ved du, hvad du skal kigge efter, og hvilke diagnostiske redskaber du har til din rådighed? I dette modul kommer du og dine kollegaer langt omkring inden for dette vigtige emne.

PLO Efteruddannelse har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen udviklet et KGE-modul (til hele klinikken) og et DGE-modul (til læger) om fødselsdepression hos kvinder og mænd.

Begge moduler er godkendt til tilskud fra Fonden for Almen Praksis. KGE-modulet også for personalet.

Hent to foldere og se videoer om fødselsdepression her, hvor du også kan læse om modulet – vær opmærksom på, at det skal bestilles i god tid
 
For yderligere oplysninger kontakt:
Fondssekretariatet
Telefon: 35448498, Euf.plo@dadl.dk

Hjælp til forældre, der mister et barn

Møder du i din lægepraksis forældre, som har mistet et barn? I så fald kan du evt. henvise til Landsforeningen Mistet Barn, som har eksisteret siden 1985 og er en landsdækkende frivillig forening, der er til for at hjælpe og skabe netværk mellem forældre, der har mistet et barn uanset alder og dødsårsag.

Foreningen tilbyder:

 • rådgivning og sorgstøttesamtaler
 • åbne cafémøder
 • sorggrupper
 • foredrag og arrangementer

Læs evt. mere på foreningens hjemmeside: www.mistetbarn

Du kan finde dette og mange andre rådgivningstilbud i hele Danmark på raadgivningdanmark.dk

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

NYT FRA PLO-SJÆLLAND

Sæt X i kalenderen – medlemsmøde 30. marts 2023

Vi holder ordinært medlemsmøde torsdag den 30. marts kl.16:30-18:00 på Sørup Herregård, Ringsted, i samarbejde med Lægeforeningen Sjælland, som samme dag afholder Forårsmøde med uddeling af kollegialitetspris mv. Lægeforeningen er traditionen tro vært for aftensmad og kollegialt samvær. Invitation med tilmelding kommer snarest til dig via din oplyste medlemsmail.

Har du sag til behandling i Samarbejdsudvalget – deadline

Næste møde i Samarbejdsudvalget for Almen Praksis er medio marts. Har du en ansøgning fx om nedsat patienttal eller lignende, skal det sendes til regionen senest 23. februar. Kontakt PLO-Sjællands sekretariat for rådgivning: lag.plo@dadl.dk

NYT FRA PLO-HOVEDSTADEN

Listevisning” og honorarafregning

Du finder opgørelsen over honorarafregningen til dit ydernummer på Sundhed.dk under "Sundhedsfagligt overblik". Den ”nye” placering, der er tilbage fra oktober 2021, kaldes "Listevisning".

"Listevisningen" indeholder en række dokumenter, der er tilknyttet dit ydernummer. Listevisningen angiver i dokumenterne, hvilken anvendelse der er for de enkelte nationale og regionale ydelser for dit ydernummer.

Her kan du logge på og se listevisningen 

Kampagne fra 1813

Akuttelefonen 1813 har startet en kampagne for at nedbringe antallet af ikke-akutte henvendelser - herunder de henvendelser, som kunne være behandlet hos egen læge dagen efter.
Kampagnen retter sig primært til de 20-40-årige borgere.

PLO-Hovedstaden er ikke en del af kampagnen, men formanden for PLO-Hovedstaden er orienteret om kampagnematerialet inden udsendelse.

Skaber kampagnen problemer hos jer, kan I kontakte PLO-Hovedstaden (plo-h@dadl.dk), da vi vil kunne tage en dialog med 1813 om eventuelle utilsigtede konsekvenser af kampagnen.