Gå til indhold

PLO'rientering 05/2022

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Vi skal blive bedre til at forebygge sygdom

10. marts 2022

Nyt fra bestyrelsen: Vi skal blive bedre til at forebygge sygdom

PLO har udarbejdet et idékatalog med 15 konkrete forslag til indsatser, der kan styrke forebyggelsen af sygdomme. DSAM har bidraget med faglige indspark til kataloget.

Formålet med forebyggelse er at hindre fysisk eller psykisk sygdom i at opstå, eller at sygdom forværres, samt at øge livskvaliteten for det enkelte menneske. Forebyggelse tager tid, men sparer samtidig dyre sygehusudgifter og er til gavn for samfundet og patienterne.

Forslagene fra PLO aktualiseres af den netop offentliggjorte ”sundhedsprofil”, der viser, at danskernes mentale trivsel er blevet forringet de sidste år, ligesom bl.a. overvægt og søvnproblemer er i klar stigning.

Med vores idékatalog forsøger vi at beskrive, hvilke forebyggelsesindsatser der kan styrkes i almen praksis, ved at øge samarbejdet mellem kommuner og de praktiserende læger. Målet er, at den enkelte patient og borger oplever bedre sammenhæng i mødet med forebyggelsesinitiativerne.

Strukturel forebyggelse - fx at øge prisen på cigaretter eller at sænke afgiften på sund kost - er den mest effektive form for forebyggelse. Men Lægeforeningen har allerede en række politikker og initiativer for øget strukturel forebyggelse, som PLO bakker op om. Derfor er det ikke strukturel forebyggelse, vi primært har fokus på i vores idékatalog, men derimod initiativer til borger- og patientrettet forebyggelse. 

De 15 forslag til forebyggelsesindsatser er grupperet i fire kategorier: ’Børn og unge i mistrivsel’, ’unge og voksne i risikogrupper’, ’ældre og kronisk syge’ og ’psykiatri’. 
PLO håber, at vi med forslagene kan bidrage til en debat om, og inspiration til, hvordan vi kan styrke kommunikation mellem almen praksis og kommunerne, så patienterne oplever større sammenhæng i indsatserne – og så vi alle parter bliver bedre til ikke kun at tænke løsninger i ’egen butik’. 

Ofte står vi som praktiserende læger alene med en problemstilling, især hvad angår patienter med mentale problemer, uden at kunne give stafetten videre til et godt tilbud i fx kommunen. Vi kan se os nødsagede til at se patienten et par gange mere på grund af en bekymring, vi har, ligesom vi bruger meget tid på at finde en telefonadgang til en sagsbehandler eller en bostøtte. 

En styrket mulighed for elektronisk kommunikation, som vi peger på i idékataloget, er hurtigere og mere sikker. Og vil øge muligheden for, at der kommer hul igennem til den rette person i kommunen. Så der vil være tid at spare, og vi vil opnå en bedre behandling af vores patienter.

På længere sigt håber vi at få udryddet de lovmæssige og kulturelle barrierer, der står i vejen for at udbygge samarbejdet mellem kommunerne og de praktiserende læger, så vi i fællesskab kan styrke den forebyggende indsats.

Læs ”PLO’s idékatalog om fælles forebyggelse”.

For yderligere oplysninger kontakt:
Formand for PLO’s Udvalg for Nær Sundhed Lise Høyer
E-mail: lisehoyer@dadlnet.dk


Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Ukrainske borgeres adgang til sundhedsydelser i Danmark

Der er begyndt at komme ukrainske krigsflygtninge til Danmark. Det forventes, at Folketinget i næste uge vedtager en særlov, der giver dem midlertidig opholdstilladelse i Danmark og fuld adgang til sundhedsydelser på samme vilkår som danske statsborgere. 

Særloven ventes at træde i kraft medio marts. Så snart særloven er vedtaget, vil nærmere information blive sendt til PLO’s medlemmer.

Indtil særloven er vedtaget, er ukrainske statsborgere, som kommer til Danmark på grund af krig i deres hjemland, juridisk set stillet på samme fod som turister fra lande uden for EU eller EØS-aftalen. PLO opfordrer dog alle praktiserende læger til vederlagsfrit at yde behandling til ukrainere, som opholder sig i Danmark og har behov for almenmedicinsk lægehjælp. 

PLO og Danske Regioner er aktuelt i dialog om håndtering af ydelser, der leveres, inden særloven og dermed afklaring om ukraineres adgang til sundhedsydelser er trådt i kraft. Så snart dette er afklaret, vil information herom blive udsendt.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Telefon: 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Opdaterede COVID-19-retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen – begrænset brug af test

Sundhedsstyrelsen har den 10. marts opdateret retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet.

Læs de nye retningslinjer

Det væsentligt nye i retningslinjerne er, at der ikke længere generelt skal anvendes test ved symptomer, som kunne være COVID-19, men at det alene anbefales til personer med betydelige symptomer på COVID-19, hvor lægen vurderer, at der klinisk er behov for test (PCR) i relation til vurdering af diagnose/differentialdiagnose. Dette bl.a. med henblik på tidlig behandling af COVID-19, hvor målgruppen er personer på 65 år og derover, samt andre personer, som er i øget risiko for alvorligt forløb med COVID-19, herunder gravide. Læs notat vedr. behandling af COVID-19 med orale antiviralia

PCR-test kan ske via de regionale testcentre eller i almen praksis. Det er ikke længere nødvendigt, at en antigen-test, herunder selvtest, følges op med PCR-test.
Om brug af mundbind er retningslinjen uændret, idet det i almen praksis, lægevagt, speciallægepraksis og ved tandlæge fortsat anbefales, at alle personer (både med og uden symptomer på COVID-19) bruger mundbind i venteværelset mv. Personer, som af medicinsk eller anden årsag er forhindret i at bruge mundbind, undtages, ligesom det vejledende aldersskel for brug af maske som hidtil er 12 år.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Telefon: 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Køb ikke medicin til brug i praksis for donation til Ukraine - hjælp evt. på anden vis

PLO er blevet kontaktet af Lægemiddelstyrelsen, som har modtaget oplysninger om, at nogle praksis har købt exceptionelt store mængder lægemidler til deres praksis. Lægemiddelstyrelsen har en mistanke om, at dette er sket med henblik på donation til Ukraine. 

Lægemiddelstyrelsen angiver, at lægemidler købt til praksis bør anvendes som led i patientbehandling i praksis.

I forhold til donationer af lægemidler m.v. foregår der for tiden en koordineret statslig indsats i overensstemmelse med ønsker fra Ukraine og de omkringliggende lande. 
Herudover kan nævnes, at PLO i samarbejde med Dansk Røde Kors har taget initiativ til en indsamling til Røde Kors’ hjælpearbejde i Ukraine og Polen. Ønsker du at bidrage til denne indsamling, kan det ske via mobilepay 755515.

PLO har 3. marts sendt en mail med en plakat, der reklamerer for indsamlingen, til alle PLO’s medlemmer, med henblik på at den kan printes og hænges op i klinikkernes venteværelser. Plakaten kan også deles på sociale medier. 

Ønsker du at modtage et antal fysiske plakater med posten, kan du kontakte PLO’s sekretariat på plo@dadl.dk. Husk at angive, hvor mange plakater du skal bruge. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk


Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Behandling og ordination af jodtabletter anbefales ikke af Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke på baggrund af situationen i Ukraine skal ordineres jodtabletter.

PLO har modtaget henvendelser fra praktiserende læger, som er blevet kontaktet af patienter, der ønsker ordination af jodtabletter på baggrund af utryghed i forhold til situationen i Ukraine og en mulig nedsmeltning på atomkraftværk og radioaktiv stråling.

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort sine overvejelser om bl.a. jodtabletter i forlængelse af krigen i Ukraine, læs her.

Af Sundhedsstyrelsens notat fremgår: ”Det er ikke relevant at anskaffe eller anvende jodtabletter i Danmark i forbindelse med evt. udslip fra nukleare anlæg i Ukraine.”

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Telefon: 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Goodwill i almen praksis

PLO har udarbejdet sin årlige goodwill-analyse for 2021. Analysen viser blandt andet, at der t i 2021 i alt blev foretaget 228 handler. Det er det laveste antal handler siden 2014. Den gennemsnitlige goodwillprocent har siden 2019 ligget stabilt omkring de 50 pct.

Det fremgår af goodwill-analysen, at der siden 2012 er sket en stigning i andelen af handler med kompagniskabspraksis, mens der ses et tilsvarende fald i handler med delepraksis. Andelen af handler med solopraksis er svagt faldende hen over perioden. 

Andelen af praksishandler uden goodwill (nul-handler) er steget fra at udgøre 14 pct. i 2012 til at tegne sig for 21 pct. af alle handler i 2021. Men andelen af praksis, der lukkes uden en handel, ligger på den laveste andel de seneste 10 år.

Det er Region Midtjylland, der har den klart højeste gennemsnitlige goodwillprocent, nemlig 68,4, mens goodwill-procenten er lavest i Region Sjælland, nemlig 42,5 pct. For andet år i træk er den gennemsnitlige goodwillprocent i Region Nordjylland steget.

Læs hele PLO’s goodwill-analyse for 2021 her.

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Josephine Haumann
Telefon: 3544 8384, jha.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Vilkår for influenzavaccinationer ændres

SSI tager pt. ikke imod bestillinger på influenzavaccinationer fra bl.a. praktiserende læger, da de præcise rammer for indsatsen i 2022/23 endnu ikke er fastlagt.

Et lovforslag om ændring af sundhedslovens bestemmelser om vilkårene for gennemførsel af vaccinationer med baggrund i erfaringerne med COVID-19-vaccination har været i høring og fremsættes snarest i Folketinget. Se lovforslaget.

PLO har afgivet høringssvar, ligesom PLO har haft dialog med Sundhedsministeriet om sagen.

Formålet med lovforslaget er, at opgaven med at tilbyde gratis sæsonvaccination til bestemte grupper – influenza-, pneumokok- og COVID-19-vaccination - gives til regionerne, som så beslutter, hvordan de ønsker at varetage opgaven, herunder i hvilket omfang de vil inddrage praktiserende læger og andre private aktører. 

For nuværende betyder dette, at Statens Serum Institut (SSI) ikke tager imod bestillinger på influenzavacciner til sæson 2022/23 fra bl.a. praktiserende læger.

PLO arbejder politisk for, at praktiserende læger vedbliver at være en væsentlig aktør også fremover, når det gælder sæsonvaccinationer. Praktiserende læger har i 2021 og 2022 influenzavaccinereret knap 1 mio. patienter, hvilket understreger værdien af et trygt og nært vaccinationstilbud i almen praksis. 

Så snart de mere præcise rammer for sæsonvaccinationerne fremadrettet er kendt, vil PLO naturligvis informere herom.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Telefon: 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Brev fra ”Frihedsbevægelsens Fællesråd” til praktiserende læger

Flere praktiserende læger har modtaget et brev fra en forening ved navn ”Frihedsbevægelsens Fællesråd” om COVID-19-vaccinationer og lægers ansvar og pligter i den forbindelse.

PLO vil gerne understrege over for alle praktiserende læger: Så længe I har fulgt Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer, bl.a. i forhold til information, har I intet at frygte.

”Frihedsbevægelsens Fællesråd” beskriver en række forhold i relation til COVID-19-vaccination, som ikke alle er urigtige - fx at vaccinerne i begrænset omfang er anvendt off-label, og at der er en øget informationspligt over for patienter, ligesom læger er forpligtet til at bistå patienter ved anmeldelse af lægemiddelskader til Patienterstatningen. Disse pligter gælder dog generelt og er ikke kun knyttet til COVID-19-vaccinationer.

COVID-19-vaccinationers effekt i forhold til smitteforebyggelse, herunder i forhold til forskellige varianter, og forebyggelse af alvorlige COVID-19-sygdomsforløb, følges tæt af sundhedsmyndighederne og videnskabeligt. Der er mange fortolkninger af dette, men for dem alle gælder, at det er retrospektivt, og at der ikke er tale om oplysninger, som forelå under pandemien.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Telefon: 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


COVID-19-vacciner skal fremover bestilles ved SSI

Pr. 1. marts 2022 skal COVID-19-vacciner til brug for vaccination i almen praksis ikke længere rekvireres fra regionen (regionens sygehusapotek), men fra SSI.

Det vil sige, at praktiserende læger skal bestille COVID-19-vacciner ved Statens Serum Institut (SSI) og få disse leveret, ligesom det sker med vaccinerne i børnevaccinationsprogrammet.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Telefon: 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Ny kandidatuddannelse i medicin og ny forskningsenhed i Esbjerg åbnet

Torsdag åbnede SDU en kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg. Samtidig blev der etableret en forskningsenhed for almen praksis i Esbjerg, der skal forske, men også bidrage med almenmedicinsk undervisning.

I september 2022 starter 30 studerende på den nye kandidatuddannelse i medicin, som er etableret i et samarbejdet mellem SDU, Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark og Esbjerg Kommune. Der er lagt op til, at de studerende får væsentligt længere praktik i almen praksis, end medicinstuderende får andre steder.

PLO’s formand Jørgen Skadborg deltog sammen med bl.a. regionsrådsformand Stephanie Lose i fejringen af åbningen, der foregik på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

”Den nye kandidatuddannelse, som vi åbner i dag, vil gøre det let og attraktivt at uddanne sig og nedsætte sig her i Syddanmark. Vi har stadigvæk et stort behov for flere kolleger i almen praksis for at komme lægemanglen til livs. Vi har alene i Region Syddanmark otte kommuner, der er udpeget som lægedækningstruet, og alt for mange klinikker har i øvrigt lukket for tilgang af nye patienter,” sagde Jørgen Skadborg i sin tale ved åbningen. 

”Vi er meget taknemmelige for den støtte, vi har fået fra PLO både centralt og regionalt i forbindelse med etableringen af kandidatuddannelsen og forskningsenheden i Esbjerg. Vi glæder os til det fremadrettede samarbejde både med PLO og med de praktiserende læger i Sydjylland,” sagde leder af Forskningsenheden for Almen Medicin ved SDU, professor Jens Søndergaard, i sin tale ved åbningen.

Men med kun 30 studerende pr. år er det forventningen, at man kan etablere undervisningsformer, hvor læringskonceptet og undervisningen er knyttet op på tæt relation og nærhed til klinikken. Undervisningen skal primært leveres af forskningsaktive læger fra Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland, Sydvestjysk sygehus, Psykiatrien i Region Syddanmark og almen praksis.

”Det er fantastisk, at den nye uddannelse her i Esbjerg bliver kombineret med en ny forskningsenhed i almen praksis. De nye almenmedicinere bliver privilegerede med tidligt at få en grundlæggende forståelse for sammenhængen mellem den praktiske lægegerning og nye forskningsaktiviteter,” sagde Jørgen Skadborg i sin tale. 

Læs mere om uddannelsen her hos SDU

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationskonsulent Tanja Skov Carlsen
Telefon: 3544 8476, tsca.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Nyt gratis materiale til almen praksis

Komiteen for Sundhedsoplysning har, med støtte fra Sundhedsstyrelsen, udgivet tre nye pjecer beregnet til udlevering til patienter gennem almen praksis.

Det drejer sig om følgende tre pjecer:

SÅDAN KOMMER DU IGENNEM ABORT: Om medicinsk og kirurgisk abort. Til abortsøgende med information om abortindgrebet, abort efter 12 uger, tiden efter abort, følelsesmæssige reaktioner og tilbud om støttesamtale.

SEX, SUNDHED, SYGDOM: Henvender sig til patienter, der kan være smittet med en seksuelt overført sygdom, herunder gravide. Kort information om sikker sex samt de mest almindelige seksuelt overførte sygdomme, symptomer, behandling og hvordan de kan forebygges.  

HVIS DU ER I TVIVL OM ABORT: Henvender sig til kvinden, der er i tvivl, om hun vil gennemføre en uplanlagt graviditet eller få en abort. Pjecen hjælper med at strukturere tankerne om egen situation og forventninger til fremtiden. Der er kort information om økonomi og det offentliges hjælpemuligheder, herunder støttesamtale. 

Pjecerne er gratis og fremsendes uden omkostninger. De kan bestilles her hos komiteen.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk


Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Nu kan du igen søge tilskud til efteruddannelsesaktiviteter

Fondssystemet har været lukket siden årsskiftet i forbindelse med årsafslutning, overførsler og nye tildelinger. Det er nu igen muligt at søge om tilskud for deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter afholdt i 2021 og 2022 for både læger og praksispersonale.

Udover tilskud til efteruddannelsesaktiviteter er det også muligt at søge om tilskud til køb af studiemateriale for både for 2021 og 2022. 

Den årlige tildeling af efteruddannelsesmidler er forhøjet fra kr. 20.200 til kr. 21.400, og tilskuddet til kursusafgift er steget fra kr. 2.400/dag til kr. 2.800/dag.

I år er alle midler fra sidste år videreført til din 2021-konto.

For yderligere information kontakt:
Efteruddannelsessekretariatet, Fonden for Almen Praksis 
Tlf. 35448498, euf.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Kurser og aktiviteter inden for ”ledelse og organisation”

PLO-E har sat fokus på ledelse og organisation. Og med OK22 følger også muligheden for mere økonomisk tilskud til deltagelse i efteruddannelse inden for ledelse og organisation.

De mange nye opgaver i almen praksis gør det nødvendigt at have en velorganiseret klinik med et godt samarbejde. Hvis opgavemængden og ressourcerne harmonerer, øger det både effektiviteten og arbejdsglæden.

Vi er nu fem konsulenter, der både underviser på vores eksisterende kurser og udvikler nye tilbud. De forskellige kurser og aktiviteter sætter fokus på lederskabet, den faglige udvikling og trivslen i klinikken, samt på hvordan driften kan optimeres.

Klik her og læs mere om de nye spændende aktiviteter og kurser

For yderligere oplysninger kontakt:
Kursuskoordinator Maiken Westh
Telefon: 3544 8466, mawe.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


PLO-E søger lægefaglig national koordinator for DGE-ordningen

I overenskomsten mellem PLO og Danske Regioner er det aftalt at der skal ansættes en lægefaglig national koordinator for DGE-ordningen. Ønsket er at styrke koordinationen mellem de fem regionale koordinatorer og -vejledere samt at videreudvikle DGE-ordningen i lyset af blandt andet etableringen af kvalitetsklynger. 

Organisatorisk vil en national koordinator blive en del af Efteruddannelsessekretariatet i PLO. Der forventes fremmøde i sekretariatet en gang månedligt. Koordinatoren vil som udgangspunkt være ansat seks timer ugentligt.

Se stillingsopslaget her

For yderligere oplysninger kontakt:
Efteruddannelseschef James Høpner
Telefon: 2710 0014, jah.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Nyt fra PLO-Midtjylland

Modernisering af lægevagten
Vi har d. 23. februar 2022 haft indledende drøftelser med regionen om det fremadrettede arbejde med modernisering af lægevagten i Midtjylland.

D. 31. marts 2022 er der planlagt en workshop med regionen med deltagelse af kommuner, borgerinddragelse mv., og i forlængelse af dette er forventningen, at vi kan påbegynde forhandlinger op mod sommerferien.

Reminder: Forårsmøde d. 23. marts 2022
Husk at tilmelde dig PLO-Midtjyllands forårsmøde onsdag den 23. marts 2022 kl. 17.00-21.00 på Vejlsøhus i Silkeborg. 
Mødet afholdes både med fysisk og virtuel deltagelse.
Tilmelding fysisk fremmøde senest d. 16. marts kl. 12.
Tilmelding virtuel deltagelse senest d. 23. marts kl. 12.

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Nyt fra PLO-Sjælland

Medlemsmøde den 16. maj i Køge
Mødet afholdes på Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge maj i tidsrummet kl. 17-19. 

TILMELD DIG HER: 22430 - PLO-Sjælland - ordinært medlemsmøde, 16.05 17:00 - 19:00, Comwell Køge Strand - Minside (laeger.dk)
Medlemsmødet efterfølges af fælles middag kl. 19 med de øvrige søjler under Lægeforeningen Sj., som i øvrigt står for det efterfølgende program. Dertil kræves særskilt tilmelding. Lægeforeningen i Sj. forventer at udsende invitationer i den nærmeste fremtid.

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev