Gå til indhold

PLO'rientering 05/2023

Nyhed PLO

Formanden skriver om, når regneark møder virkeligheden, og du kan læse om ny aftale om lægevagten i Nordjylland, moms på honorar for plejehjemslægefunktionen, generationsskifte afhænger af fødselsår, EU-sundhedskortet, spørgeskema om administrativ hjælp, Cyberhotline, sletning af personoplysninger, Nyheder fra Sundhedsstyrelsen, gruppebaseret efteruddannelse, der er blevet gratis, efteruddannelse om patienter med flere samtidige sygdomme,
PLO-E-hjemmesiden, kvittering for ansøgning til fonden og om den kommunale omsorgstandpleje. PLO-Sjælland inviterer til medlemsmøde, PLO-Nordsjælland orienterer om afstemning og PLO-Syddanmark meddeler lægedækningstruede områder for 2023.

INDHOLD
 • Nyt fra bestyrelsen: Når regneark møder virkeligheden
 • PLO-Nordjylland og Region Nordjylland har indgået aftale om lægevagten
 • Honoraret for plejehjemslægefunktionen skal tillægges moms
 • Nye muligheder fx for generationsskifte efter overenskomsten afhænger af fødselsår
 • Det blå EU-sundhedskort skal fremvises fysisk ved behandling i almen praksis
 • SPØRGESKEMA: Ønsker du og din praksis administrativ hjælp til ikke-lægefaglige opgaver?
 • Ring til Cyberhotlinen og få hjælp til din digitale sikkerhed
 • Gode råd og vejledning om sletning af personoplysninger
 • Få nyheder fra Sundhedsstyrelsen – du kan nu vælge temaer
 • Gruppebaseret efteruddannelse er blevet gratis
 • Nyt forløb om patienten med flere samtidige sygdomme – multimorbiditet
 • PLO-E-hjemmesiden er flyttet til Læger.dk
 • Har du søgt tilskud fra Fonden for Almen Praksis, så tjek at du har fået en kvittering
 • Sårbare ældres tandsundhed halter – den kommunale omsorgstandpleje kan hjælpe
 • Nyt fra PLO-SJÆLLAND: Medlemsmøder 2023
 • Nyt fra PLO-NORDJYLLAND: Stem om den nye lægevagtsaftale
 • Nyt fra PLO-SYDDANMARK: Lægedækningstruede områder 2023

Nyt fra bestyrelsen: Når regneark møder virkeligheden

Mange kolleger oplever i denne tid en nidkær kontrol af enkeltstående ydelser fra regionerne. Det skaber frustrationer. For det er provokerende at blive bedt om at tilbagebetale ydelser, man mener, man rettelig har leveret, og det kræver mere og mere tid at gennemgå regninger og udarbejde svar. Tid, man hellere vil bruge på at hjælpe sine patienter.

Jeg deler og forstår frustrationerne. Både som formand og som praktiserende læge i Region Syddanmark. De urimelige eksempler vi i PLO hører om, og som jeg fra tid til anden selv oplever, indgår derfor i vores løbende dialog med Danske Regioner om kontrolforanstaltningerne.

PLO tager stærkt afstand fra de enkeltsager, der har været med misbrug af ydelser, og anerkender regionernes ansvar for at sikre korrekt anvendelse af offentlige midler. Men vi oplever alle i stigende grad, at vi udsættes for flere og flere kontrolforanstaltninger, selv om vi gør alt, hvad vi kan, for at overholde overenskomsten til punkt og prikke. Blandt andet kan vi konstatere, at det nye afregningssystem Luna, der styrker mulighederne for automatiseret controlling, desværre anvendes ret maskinelt.

Et af hovedproblemerne ligger i, at vi har en meget kompleks honorartabel, som en masse medarbejdere i de fem regioner skal administrere efter og kommunikere med os praktiserende læger om. Det kan skabe udfordringer og endda sammenstød, når regneark møder virkeligheden, og forskellige perspektiver og behov tørner sammen.

Jeg er derfor overbevist om, at en del af løsningen er, at vi får forenklet vores honorarsystem, så risikoen for misforståelser mindskes. Det er baggrunden for, at vi sidste år aftalte med Danske Regioner at nedsætte Honorarstrukturrådet, som senere dette forår barsler med en forenklet honorarstruktur. Forslaget vil ikke være en fiks og færdig pakke, men en anbefaling vi kan arbejde videre med frem mod forhandlingerne om en ny aftale om almen praksis næste år.

Samtidig prøver vi i PLO løbende at se på, hvad vi kan gøre for at understøtte korrekt brug af overenskomstens ydelser. Konkret kan jeg løfte sløret for, at vi er på vej med et værktøj, der kan hjælpe med at give os et langt bedre indblik i vores kliniks ydelsesforbrug.

Jørgen Skadborg,
Formand for PLO
jsk.plobest@dadl.dk

PLO-Nordjylland og Region Nordjylland har indgået aftale om lægevagten

Den 1. marts indgik PLO-Nordjylland og Region Nordjylland en aftale om modernisering af lægevagten i regionen

Aftalen indebærer blandt andet, at regionen fra 1. september 2024 overtager opgaverne i lægevagten kl. 23-08 alle ugens dage, ligesom i de nye aftaler om lægevagten indgået i Region Midtjylland og Region Syddanmark tidligere på året.

Aftalen skal godkendes i regionsrådet og er sendt til afstemning hos PLO-Nordjyllands medlemmer.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

 

Honoraret for plejehjemslægefunktionen skal tillægges moms

Som en del af OK22 blev aftalt et fast månedshonorar for at varetage plejehjemslægefunktion på 1.937,27 kr. (april 2021-prisniveau) for to timers rådgivning til kommunalt plejehjemspersonale. Under forhandlingerne var det RLTN’s udgangspunkt, at beløbet ikke var momspligtigt, men det har siden vist sig at være tilfældet.

PLO og RLTN er derfor enige om at præcisere, at månedshonoraret for plejehjemslægefunktionen skal udbetales tillagt 25 pct. moms, hvis udførende læge/klinik er momspligtig/momsregistreret.

Honorar for plejehjemslægefunktion i 2022
Da honoraret for plejehjemslægefunktion i 2022 ikke er afregnet inkl. moms, er det aftalt mellem RLTN og PLO, at hver region sender information til læger/klinikker, der varetog plejehjemslægefunktion i 2022, om størrelsen af det udbetalte honorar mhp. at lægen/klinikken kan sende faktura på momsbeløbet for 2022 til regionen. Læger, der ikke er momspligtig/momsregistreret, skal ikke sende faktura, men gerne give besked til regionen om ”ej momspligtig”.

Honorar for plejehjemslægefunktion i 2023 og frem
Den fremadrettede proces for honorarudbetaling for momspligtige ydelser, herunder plejehjemslægefunktionen, er under afklaring. Information følger derfor via PLO’rientering, når der er nyt.

For yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Dorthe Rodian,
Telefon: 3544 8662, dar.plo@dadl.dk

 

Nye muligheder for fx generationsskifte efter overenskomsten afhænger af fødselsår

Overenskomsten rummer nye muligheder for aflastning, bl.a. to muligheder for at opnå generationsskifte - en tilladelses- og en meddelelsesordning: En tilladelse fra Samarbejdsudvalget med baggrund i alder og andre forhold, jf. overenskomstens § 23, stk. 1. En meddelelsesordning/rettighed for lægen med baggrund i alder alene, jf. § 23, stk. 2.

Generationsskifte med henvisning til alder alene (dvs. meddelelsesordningen) følger den af Folketinget fastsatte pensionsalder minus 3 år. Det betyder, at tidspunktet for en praktiserende læges ret til at indgå generationsskifteaftale afhænger af lægens fødselsår. Læger født mellem 1. januar og 30. juni 1954 kan etablere generationsskifte ved 62,5 år, mens den for læger født senere vil være højere. PLO har lavet en tabel, der viser fødselsår og alder for generationsskifte, som kan ses på denne side.

Også i mulighederne for delepraksis og ansættelse af personale uden for normering spiller fødselsår en rolle.

For yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Dorthe Rodian,
Telefon: 3544 8662, dar.plo@dadl.dk

 

Det blå EU-sundhedskort skal fremvises fysisk ved behandling i almen praksis

Danske Regioner har bedt PLO gøre praktiserende læger opmærksom på, at ved ydelse af behandling til EU-borgere skal disse fremvise det blå EU-sundhedskort fysisk, og ikke fx et billede heraf på telefonen eller via en ”app”, da der ikke er etableret en godkendt elektronisk visning, som der fx er for det gule sundhedskort.

EU-borgeren skal fremvise det blå sundhedskort fysisk, som lægen skal tage ”kopi” af til brug for dokumentation overfor regionen. ”Kopi” kan i den sammenhæng være på papir, scannet eller et foto m.v.

For yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Dorthe Rodian,
Telefon: 3544 8662,
dar.plo@dadl.dk

 

SPØRGESKEMA: Ønsker du og din praksis administrativ hjælp til ikke-lægefaglige opgaver?

PLO har tirsdag udsendt et spørgeskema til alle medlemmer, hvor vi spørger ind til, om - og i hvilket omfang - du som praktiserende læge kunne ønske dig hjælp til de mange praktiske opgaver, som er forbundet med klinikdrift.

Baggrunden er, at PLO ønsker at blive klogere på, hvad medlemmerne efterspørger, således at vi kan tilpasse vores medlemsservice og tilbud.

Arbejdsopgaverne som praktiserende læge spænder vidt og bredt, og mange oplever, at opgaver af administrativ og praktisk karakter fylder meget. I medierne kan vi læse om praktiserende læger, der giver udtryk for, at de har brug for mere hjælp til det administrative. Derfor vil PLO gerne have afdækket dette behov.

Du kan medvirke i spørgeskemaet gennem dette link

Jørgen Skadborg,
Formand for PLO,
jsk.plobest@dadl.dk

 

Ring til Cyberhotlinen og få hjælp til din digitale sikkerhed

Du kan som virksomhed – og som borger - nu få hjælp af den nye Cyberhotline for digital sikkerhed, hvis du ønsker råd og vejledning til at beskytte dig mod it-kriminalitet.

Den nye hotline kan hjælpe dig med, hvordan du ruster dig og virksomheden mod digitale trusler som fx ransomware, faktura-bedrageri og phishing. Og så kan du få vejledning, hvis du eller I står i den svære situation at være udsat for et cyberangreb.

Cyberhotlinen har åbent fra kl. 8-20 i hverdage og fra kl. 10-16 i weekenden og helligdage.

Husk også PLO's sider om digital sikkerhed, hvor du finder vejledninger og svar på hyppige spørgsmål m.m.

For yderligere oplysninger:
Cyberhotline for digital sikkerhed

Telefon 33 37 00 37,
sikkerdigital.dk/cyberhotline

 

Gode råd og vejledning om sletning af personoplysninger

For at overholde kravene i Databeskyttelsesforordningen skal din lægeklinik som dataansvarlig slette personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at behandle oplysningerne for at opfylde formålene med behandlingen. 

Kravet om sletning gælder både for de personoplysninger, som din lægeklinik opbevarer om jobansøgere, nuværende medarbejdere, tidligere medarbejdere og patienter.

PLO har sammen med Kromann Reumert lavet to dokumenter:

 1. One-pager med gode råd om sletning af personoplysninger

Dokumentet kan være en hjælp til at huske sletning i hverdagen. One-pageren kan fx printes og hænges op på kontoret eller ved skrivebordene i lægeklinikken.

 1. Oversigt over vejledende slettefrister og -regler

Dette dokument oplister forslag til sletteregler for de personoplysninger, der behandles i en lægeklinik. Dokumentet oplister også de opbevaringsperioder, der følger af lovgivningen fx journalføringsbekendtgørelsen.

Begge dokumenter bør deles med medarbejderne i din lægeklinik. Din lægeklinik er selv ansvarlig for at overholde de til enhver tid gældende regler for opbevaring af personoplysninger, og de ovenfor nævnte to dokumenter tjener alene som vejledning til din klinik.

Begge dokumenter kan downloades her

For yderligere oplysninger;
Chefkonsulent Lene Vesth,
Telefon: 3544 8468,
lev.plo@dadl.dk

 

Få nyheder fra Sundhedsstyrelsen – du kan nu vælge temaer

Sundhedsstyrelsen har udskiftet systemet, som der udsendes nyheder og pressemeddelelser med. Nyhederne er nu opdelt i otte temaer, som du kan tilmelde dig, så du kan tilpasse dit abonnement.

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en e-mail fra styrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld', hvorefter du så skal tilmelde dig på ny.

Abonnér og vælg temaer 

Yderligere information kontakt:
Sundhedsstyrelsen,
Telefon 72 22 74 00, sst@sst.dk

 

Gruppebaseret efteruddannelse er blevet gratis

For at gøre det muligt at få efteruddannelse tæt på, hvor du bor, har PLO-E udviklet flere gruppebaserede koncepter; Systematisk gruppebaseret efteruddannelse (SGE), Decentral gruppebaseret efteruddannelse (DGE), Klinikgruppebaseret efteruddannelse (KGE) og nu også et gruppebaseret efteruddannelseskoncept for praksispersonale (PGE). Fra den 2. marts er det blevet gratis at bruge alle de moduler, PLO-E har udviklet. 

Læs om de forskellige muligheder og tilmelding

Det er dog en forudsætning for at køre de gruppebaserede moduler for læger eller i klinikken, at én i gruppen har gennemgået et facilitatorkursus. Den to-dages facilitatoruddannelse er fuldtegnet, så for at gøre det lettere at komme i gang, udbyder PLO-E nu en række gratis 4-timers facilitatorkurser rundt om i hele landet.

Mangler du en gruppe eller en facilitator?
Er du interesseret i at gennemføre et SGE-forløb, men mangler enten en facilitator eller en gruppe at gennemføre forløbet sammen med, kan du kontakte en efteruddannelsesvejleder i din region. 

For yderligere information:
PLO-Efteruddannelse
Telefon 3544 84 16,
kurser.plo@dadl.dk

 

Nyt forløb om patienten med flere samtidige sygdomme – multimorbiditet

Dette systematiske gruppebaserede forløb (SGE-forløb) består af 4 moduler á 3 timers varighed, og tager udgangspunkt i sygehistorier og behandlingsforløb, der er genkendelige fra jeres egen praksis. Modulerne består af sessioner, der suppleres med videoklip. Forløbet er bygget op, så der sker en udveksling af jeres viden og erfaring. 

Alle SGE-forløb er godkendt som systematisk efteruddannelse - læs om forløbene her.

Gruppens facilitator skal, senest 3 uger inden forventet afholdelse, bestille SGE-forløbet via mail på euf.plo@dadl.dk

Yderligere information kontakt:
Fonden for Almen Praksis,
Telefon 35 44 84 98,
Euf.plo@dadl.dk

 

PLO-E's hjemmeside er flyttet til Læger.dk

PLO-E-hjemmesiden er flyttet ind under PLO og det nye Læger.dk - og har fået nyt udseende. Du kan stadig finde alle kurser og arrangementer samt søge tilskud fra Fonden for Almen Praksis.

Samtidigt har vi fået en ny kursusoversigt.

Nu kan du filtrere, så du kan danne dig et hurtigt overblik over de kurser, du søger. Du kan fx vælge målgruppe og geografi, så du kun ser de kurser, der er tættest på dig og samtidig kan se, om der er ledige pladser. Vi håber, at det bliver lettere for dig at finde, hvad du søger og navigere rundt på hjemmesiden.

TIP:
Brug ”Indhold” i hjørnet for at navigere rundt på siden ligesom på plo.dk og de andre foreningers sider – det gælder på både telefon og computer.

For yderligere oplysninger:
PLO-Efteruddannelse
Telefon 35 44 84 16,
kurser.plo@dadl.dk

Har du søgt tilskud fra Fonden for Almen Praksis, så tjek at du har fået en kvittering

Hvis du i perioden 15. februar til 24. februar har søgt tilskud for dig selv eller dit personales efteruddannelse og IKKE har modtaget en kvittering, så er der risiko for, at din ansøgning ikke er gået igennem.

Venligst tjek via linket ”Mine ansøgninger” nederst på forsiden i din efteruddannelseskonto (efter login), eller i din mailboks, om du kan finde ansøgningen/kvitteringen. Hvis ikke, beder vi dig gentage din ansøgning. Vi beklager ulejligheden.

For yderligere information kontakt:
Fonden for Almen Praksis,
Telefon 35 44 84 98,
Euf.plo@dadl.dk

 

Sårbare ældres tandsundhed halter – den kommunale omsorgstandpleje kan hjælpe

Undersøgelser fra Tandlægehøjskolen viser, at det går nedad med tandsundheden for ældre og sårbare patienter, som fx modtager hjælp fra den kommunale hjemmepleje til medicin m.m. Dette både pga. sundhedsfaglige forhold som fx mundtørhed ved brug af en række lægemidler, men også fordi den ældre mangler funktionsniveau til tandbørstning. Hertil mangler den ældre ressourcer til at komme til den tandlæge, som de tidligere har benyttet.

For at imødekomme bl.a. sårbare ældres behov for tandlægehjælp er der i kommunerne etableret omsorgstandpleje, som kommer ud til patienterne. Omsorgstandplejen holder tandsættet funktionsdygtigt, men laver ikke omfattende behandlinger m.v. Ordningen om hjælp via omsorgstandplejen koster ca. 550 kr. om året for borgeren. Der visiteres til ordningen på samme måde som for hjemmepleje. Praktiserende læge kan derfor hjælpe de ældre, sårbare patienter ved at lave en korrespondancemeddelelse til hjemmeplejen om behov for hjælp til tand/mundhygiejne m.m. Det er i sidste ende en kommunal beslutning, om der ydes hjælp fra omsorgstandplejen, men ofte vil lægens påmindelse være relevant, ligesom den kan forebygge infektioner, som skyldes dårlig mundhygiejne.

For yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Dorthe Rodian,
Telefon: 3544 8662,
dar.plo@dadl.dk

 

NYT FRA PLO-SJÆLLAND

Sæt X i kalenderen – medlemsmøder i Sjælland i 2023
Der afholdes medlemsmøde torsdag den 30. marts kl. 16:30 på Sørup Herregaard. Mødet afholdes i forbindelse med Lægeforeningen Sjællands forårsmøde, hvor der vil være aftensmad og kollegialt samvær.

Tilmelding til arrangement 

Sæt også allerede nu X i kalenderen til efteråret, hvor medlemsmødet bliver fredag den 10. november kl.17:00 med efterfølgende spisning i restaurant.

NYT FRA PLO-NORDJYLLAND

Afstemning om den nye lægevagtsaftale slutter 15. marts kl.12
Ordinære medlemmer af PLO-Nordjylland har 8. marts modtaget mail med link til anonym afstemning i Survey-Xact om lægevagtsaftalen, som PLO-Nordjylland og Region Nordjylland har indgået.

Har du ikke modtaget en mail, så tjek evt. dit spamfilter eller kontakt PLO-Nordjyllands sekretariat på PLO-Nordjylland@DADL.DK eller tlf. 2666 7400.

NYT FRA PLO-SYDDANMARK

Lægedækningstruede områder 2023

Nedenstående områder er pr. 6. marts 2023 og seks måneder frem udpeget som lægedækningstruede:

 • Billund Kommune
 • Fanø Kommune
 • Tønder Kommune
 • Varde Kommune
 • Vejen Kommune
 • Aabenraa Kommune
 • Nordborg By i Sønderborg Kommune

Af Overenskomst om Almen Praksis fremgår det, at almen praksis i lægedækningstruede områder i henhold til praksisplanen har en række udvidede muligheder bl.a. i form af mere fleksible rammer for ansættelse af læger og adgang til etablering af delepraksis.