Gå til indhold

PLO'rientering 10/2022

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Enigt folketing sætter kurs mod 5000 praktiserende læger

24. maj 2022

Nyt fra bestyrelsen: Enigt folketing sætter kurs mod 5000 praktiserende læger

Med sundhedsreformen ser vi ind i en lysere fremtid med en styrket almen praksis, hvor flere borgere sikres fast læge.

Jeg havde de store positive ord fremme i fredags, da forliget om sundhedsreformen blev offentliggjort. Først og fremmest fordi det nu er blevet en officiel målsætning, at vi skal være 5000 praktiserende læger i 2035. Det er et løft på 43% i forhold til i dag. 

Det er et måltal, vi har arbejdet for at skaffe opbakning til i en årrække - og nu bakker alle fløje og hjørner af Folketinget op om det. Ja, man kunne godt ønske sig flere konkrete planer og større bevillinger sat af til opgaven. Men den brede politiske enighed og anerkendelse af målet er et kæmpe fremskridt i sig selv. 

De mange nye kolleger kommer dog ikke af sig selv. Så der venter nu et arbejde med at sikre, at dimensioneringen følger med; at der bliver oprettet det nødvendige antal hoveduddannelsespladser i almen medicin. PLO og Lægeforeningens bud er, at vi skal op på 400 pladser om året i en 6-årig periode mod i dag 350. Derudover skal vi arbejde for, at pladserne rent faktisk bliver besat. 

Sundhedsreformen indebærer også, at vi med bl.a. Sundhedsministeriet, Danske Regioner, KL og regionerne skal indgå i et partnerskab om lægedækning. Vi ser frem til at bidrage med konstruktive input og forslag. Vi skal bl.a. se på, hvordan vi kan udvikle attraktive faglige miljøer, der kan tiltrække flere unge læger til lægedækningstruede områder. 

Der er andre gode tiltag i reformen, blandt andet at regionerne får hjemmel til at yde et særligt økonomisk tilskud til praktiserende læger, som ansætter praksispersonale for at tage imod væsentligt flere patienter i områder med særligt store udfordringer, og at seks måneder ekstra af hoveduddannelsen i almen medicin fremover skal foregå i almen praksis. Fornuftigt er det også, at man med reformen sætter penge af til, at regionerne kan oprette flere licensklinikker, hvor regionen tager sig af det administrative og det driftsmæssige, mens lægen kan koncentrere sig om det sundhedsfaglige. 

Centralt for os er det også, at det af forligsteksten fremgår, at der skal foretages en undersøgelse af de forskellige former for ejerforhold i almen praksis. Vi har i løbet af de seneste år set en markant stigning i antallet af klinikker, som drives af koncerner, uden at der er en fast ejerlæge til stede. Omfanget af dette og de problemer, der er forbundet med det, skal frem i lyset. 

Læs forliget om sundhedsreformen i nyhed på Sundhedsministeriets hjemmeside.

For yderligere oplysninger kontakt:
Formand for PLO Jørgen Skadborg
E-mail: jsk.plobest@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Status på flygtninge fra Ukraine i almen praksis

PLO og RLTN har indgået aftale om forebyggende behandling og vaccination mod difteri, polio og mæslinger, og Sundhedsstyrelsen har udgivet sundhedsfaglige anbefalinger samt flere materialer til ukrainere bl.a. om graviditet og fødsel.

Aftale om forebyggende behandling og vaccination
PLO og RLTN har indgået aftale om forebyggende behandling som led i ”nødvendig lægehjælp” og om vaccination mod difteri, polio og mæslinger til alle, der er flygtet fra Ukraine.

Aftalen betyder i forhold til forebyggende behandling som led i ”nødvendig lægehjælp” til ukrainere, som har søgt, men endnu ikke opnået opholdstilladelse, at profylakseaftalens ydelser finder anvendelse. Det vil sige, at der tilbydes og honoreres for graviditets- og børneundersøgelser, herunder anbefalede vaccinationer. Som for ydelser efter overenskomsten til denne gruppe benyttes kvittering for ansøgning om opholdstilladelse som dokumentation, og nationalitetskoden 4000000634 angives ved afregning.

Videre omfatter den indgåede aftale rammer for vaccination mod difteri, polio og mæslinger, som tilbydes alle personer flygtet fra Ukraine, uanset om de har søgt eller opnået opholdstilladelse. Dokumentation vil derfor også alene være pas eller lignende. For de, der har fået cpr-nr., anvendes dette ved afregning og ellers nationalitetskoden 4000000634.

Honoreringen for disse vaccinationer følger beløbene fra profylakseaftalen, men der benyttes særlige ydelseskoder. Disse er:

 • 4708 Vaccination mod mæslinger med MFR-vaccine
 • 4709 Samtidig vaccination mod difteri og polio med diTekiPol-vaccine (Repavax)
 • 4710 Vaccination mod difteri med diTe-vaccine
 • 4711 Vaccination mod polio med IPV (Imovax polio)
 • 4712 Tillæg til vaccinationshonorar (ydes i tillæg til 4708, 4709, 4710 og 4711, når der ikke samtidig udføres en konsultation eller undersøgelse i øvrig.)

Vacciner bestilles via SSI ligesom vaccinerne i børnevaccinationsprogrammet.

Den indgåede aftale rummer en del paragraffer i forhold til adgang til vaccination mod difteri, polio og mæslinger, men følgende regel kan benyttes: Børn/unge vaccineres efter børnevaccinationsprogrammet og ydelser i profylakseaftalen, mens voksne vaccineres efter de nævnte vacciner og ydelseskoder. Tilbuddet om vaccination mod difteri, polio og mæslinger (til de voksne) ophører ved udgangen af oktober 2022. 

Se aftalen her.

Sundhedsfaglige anbefalinger og patientinfo 
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet sundhedsfaglige anbefalinger til personer fordrevet fra Ukraine, herunder anbefalinger i forhold til modtagelse i almen praksis og i forhold til særlige indsatser. Læs mere.

Styrelsen har til ukrainere udgivet en række fakta-ark med informationer om hhv. Smitsomme sygdommeSmå børns sundhed inkl. børnevaccinationsprogrammet og Graviditet og fødsel.

Tidligere har styrelsen udgivet et faktaark, der introducerer til det danske sundhedsvæsen – Dig og din sundhed

Materialerne er alle oversat til ukrainsk, russisk og engelsk. 

En samlet oversigt over materialer på alle de oversatte sprog findes her

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Telefon: 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Abekopper er kommet til Danmark

Siden den 7. maj er der i flere europæiske lande fundet tilfælde af abekopper, som nu også er bekræftet i Danmark.

Sygdommen er relativt ukendt her i landet. Derfor har sundhedsmyndighederne udarbejdet retningslinjer, så alle i sundhedsvæsenet ved, hvordan de skal håndtere sygdommen.

Læs retningslinjerne her, hvor du også finder information om abekopper

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Telefon: 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Forlig om tilbagebetaling for ydelse 4484

PLO og RLTN har i regi af Landssamarbejdsudvalget (LSU) nu indgået forlig om anvendelsen af ydelse 4484 (orientering om negative corona-prøvesvar).

I snart to år har verseret en række sager, der handler om korrekt anvendelse af den midlertidige aftale om orientering af patienter om negative COVID-prøvesvar via mail (ydelse 4484) og regionernes opgjorte tilbagebetalingskrav. Sagerne har været igennem samarbejdsudvalgene (SU) og nu også landssamarbejdsudvalget (LSU), hvor parterne – PLO og RLTN – langt om længe er nået til enighed om en forligsmæssig løsning, som indebærer, at en række læger skal tilbagebetale 4484-honorarer pga. af en misforstået brug af ydelsen.

Forliget omfatter alene de læger, som har fået en sag behandlet i det regionale SU, og hvor sagen er videresendt til LSU. Læs om forliget via nedenstående link, hvor du også finder eksempler på beregning af tilbagebetaling. De berørte læger vil i den kommende tid modtage en opgørelse fra regionen.

OSB: Region Midtjylland har tilbageholdt 4484-honorering indsendt for september 2020. Læger, som har fået tilbageholdt honorar for 4484-ydelser i september 2020, og som ikke har en sag indbragt for SU og LSU, som nu er omfattet af forliget, opfordres til at indgive en klage til Samarbejdsudvalget over tilbageholdelsen. 

Læs mere her (bag medlemslogin)

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Midlertidig aftale om dosispakket medicin forlænget til og med juni

PLO og RLTN har aftalt at forlænge den midlertidige aftale om dosispakket medicin indtil udgangen af juni 2022. 

Aftalen er forlænget med henblik på, at parterne opnår enighed om kommisorium for en undersøgelse af udfordringerne ved oprettelse af dosispakket medicin og efterfølgende vedligeholdelse.

Se mere om aftalen samt en video om, hvordan dosispakket medicin registreres i FMK

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Telefon: 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Mød PLO på Folkemødet

PLO er med til at arrangere seks debatter på dette års folkemøde i Allinge på Bornholm, der finder sted fra 16.-18. juni. Derudover deltager PLO-bestyrelsesmedlemmer i en række andre debatter og møder. Er du på Folkemødet, kan du mødes med andre praktiserende læger til fælles morgenmad i Lægehuset i Allinge.

Praksissektorens rolle i fremtiden, rekruttering, mistrivsel, videokonsultationer og sundhedsforsikringer – det er bare nogle af emnerne, som PLO holder debatter om, både alene og i samarbejde med andre organisationer som Lægeforeningen, YL, FAS, FAPS, Danske Regioner, Dansk Psykolog Forening og MedCom.

Blandt emnerne for PLO’s debatter er:

 • Hvordan ruster vi det nære sundhedsvæsen til fremtiden?
 • Praksissektorens rolle i fremtidens sundhedsvæsen
 • Hvordan får vi flere unge læger til at vælge almen praksis - i hele landet?
 • Hvordan kan vi styrke indsatsen i det nære sundhedsvæsen mod psykiske problemer?
 • Video i almen praksis
 • Skal vi behandle til døden os skiller? 

Hertil kommer, at PLO’ere også deltager i en række debatter, som er arrangeret af andre aktører.

Læs mere om debatterne på Folkemødet (link ikke længere aktivt)

Fælles morgenmad i lægehuset i Allinge
Alle praktiserende læger, som er til stede på Bornholm under Folkemødet, er meget velkomne til 
fælles morgenbord i Lægehuset i Allinge på Søndergade 7 lørdag den 18. juni kl. 8.00-10.00. Af hensyn til indkøb vil vi gerne vide, hvor mange vi bliver. Tilmeld dig ved at sende en mail til Tanja Skov Carlsen senest søndag den 12. juni på: tsca.plo@dadl.dk.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationskonsulent Tanja Skov Carlsen
Tlf.: 3544 8464, tsca.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Status på aftalen mellem PLO-Hovedstaden og Akuttelefonen 1813
Der er allerede nu over 50, der har meldt sig til projektaftalen mellem PLO-Hovedstaden og Akuttelefonen 1813. Du kan læse mere om aftalen her.

Hvis du ønsker at deltage i projektet eller har spørgsmål, kan du skrive til praehospitaleenheder.akutberedskabet@regionh.dk
 
Samarbejdsaftaler på psykiatriområdet
Der er aftalt reviderede samarbejdsaftaler om børn og unge med psykisk sygdom samt voksne borgere med psykisk sygdom. Samarbejdsaftalerne mellem Region Hovedstaden, kommunerne i regionen og PLO-Hovedstaden er blevet revideret således, at PLO-Hovedstaden nu er part i aftalerne.

Samarbejdsaftalerne på de to områder – voksne samt børn og unge med psykisk sygdom – understøtter det konkrete tværsektorielle samarbejde om borgere, der har brug for indsatser fra forskellige sektorer.

I samarbejdet har praktiserende læger ansvaret for at udrede og behandle borgere med psykisk sygdom – eller henvise til udredning og behandling i Region Hovedstadens Psykiatri – eller hos privatpraktiserende speciallæger i psykiatri.

Parterne har aftalt, at tværsektorielle netværksmøder, herunder brug af den fælles skabelon for tværsektorielle netværksmøder, er den samarbejdsform, der bruges i det tværsektorielle samarbejde.

Det er et tværsektorielt netværksmøde, når minimum en kommunal og en regional medarbejder og evt. andre fra borgerens professionelle netværk mødes med borgeren og eventuelt dennes pårørende. Målet med mødet er at koordinere aftaler og planer, herunder borgerens behov for behandling og kommunal støtte.

Alment praktiserende læge kan inviteres til at deltage i det tværsektorielle netværksmøde, hvis lægen mener, det er fagligt relevant, og lægen har mulighed for at deltage. Lægens deltagelse sker altid efter dialog. 

Hvis den alment praktiserende læge deltager i det tværsektorielle netværksmøde, honoreres det efter gældende overenskomst med ydelserne efter overenskomstens §64 - ”Socialmedicinsk samarbejde mellem den enkelte læge og kommunen i individuelle sager.”

Se samarbejdsaftalerne her:

Pixiudgave med oversigt over lokale aftaler pr. maj 2022
Alle praksis i Region Hovedstaden vil modtage 5 stk. af PLO-H's pixiudgave over lokale aftaler i Region Hovedstaden. De bringes ud af blodbilerne til jeres praksis, og praksis på Bornholm vil modtage 5 stk. af pixiudgaven med posten. 

Ønsker I yderligere eksemplarer, kontakt da venligst plo-h@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet