Gå til indhold

Overenskomst for ansatte speciallæger i almen praksis

Her kan du finde den gældende overenskomst mellem Yngre Læger og Praktiserende Lægers Arbejdsforening (PLA) vedrørende ansættelse af speciallæger i en ledig kapacitet i almen praksis.

Når du er ansat læge i en ledig kapacitet, er du under overenskomsten mellem Yngre Læger og Praktiserende Lægers Arbejdsforening (PLA).

Yngre Læger og PLA har ligeledes udarbejdet en ansættelseskontrakt, der anvendes i forbindelse med ansættelsen.

Rådgivningstilbud for speciallæger

Særlige tilbud for speciallæger

Er du speciallæge - herunder afdelingslæge eller speciallæge i almen praksis - kan du få målrettet sparring om løn, ansættelsesvilkår samt rådgivning om dine karrieremuligheder. 

Bestil: 

Samtale om løn- og ansættelsesvilkår samt karrieremuligheder for speciallæger

Gå-hjem-møde om speciallægers løn med fokus på din arbejdsplads

Ofte stillede spørgsmål

Rammerne for, hvornår der kan ansættes en læge i en ledig kapacitet, følger af Overenskomst om Almen Praksis indgået mellem PLO og regionerne.

Overenskomst om Almen Praksis (PDF)

Ansættelse efter § 24 er den hyppigst forekommende ansættelsesform og optræder, hvor en praksis vælger at besætte en ledig kapacitet med en fastansat læge i stedet for en kompagnon.

De nærmere ansættelsesvilkår for løn m.v. følger af overenskomsten mellem Yngre Læger og PLA.

Vikariat
Hvis du vikarierer for en bestemt læge eller på skift for flere læger i klinikken, er der tale om en vikaransættelse og ikke en ansættelse i en ledig kapacitet.

Se overenskomst for vikar i almen praksis

Overenskomsten gælder for ansættelser efter 1. januar 2021, og hvis lægeklinikken er medlem af PLA.

Er lægeklinikken ikke medlem af PLA, kan I stadig benytte jer af standardkontrakten i forbindelse med ansættelsen. I så fald finder overenskomsten også anvendelse.

Er din ansættelse ikke omfattet af overenskomsten, f.eks. fordi I har lavet kontrakten før 1. januar 2021, vil dine vilkår for ansættelsen være aftalt individuelt i din ansættelseskontrakt og i øvrigt reguleret af den sædvanlige ansættelsesretlige lovgivning.

Du har mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at din ansættelse skal være omfattet af overenskomsten eller få vilkår svarende hertil.

Se de aktuelle lønsatser

Du har mulighed for at aftale individuelle tillæg udover den overenskomstmæssige grundløn, herunder også at tillæggene skal være pensionsgivende.

Din grundløn er inklusiv 5,83 % i eget pensionsbidrag.

Herudover gælder et Arbejdsgiverbidrag på 11,66 %, svarende til i alt 17,49 % i pension.

Det forudsættes, at mindre udsving i den aftalte arbejdstid aftales mellem dig og din arbejdsgiver, og at det udlignes løbende.

Pålagt merarbejde eller overarbejde afspadseres med 1:1.

Er afspadsering ikke sket indenfor de følgende 3 kalendermåneder, efter at arbejdet er udført, udbetales det med timeløn 1:1.

Ja, du kan godt ansættes på deltid efter aftale med din arbejdsgiver.

Grundlønnen reguleres forholdsmæssigt i overensstemmelse med den aftalte deltid, men overenskomsten regulerer ikke derudover særlige vilkår i forbindelse med deltid, herunder timeopgørelse, overarbejde og lignende.

Kontakt Yngre Læger, hvis du skal ansættes på deltid og ønsker individuel rådgivning.

Du har ret til 6 årlige efteruddannelsesdage, heraf 3 til systematisk efteruddannelse. 

Læs om systematisk efteruddannelse

Du bliver trukket i løn i forbindelse med efteruddannelse, men du har mulighed for at søge om refusion via Fonden for Almen Praksis (PLO), hvor du har din egen efteruddannelseskonto.

Læs mere om Fonden for Almen Praksis på PLO's side

Du har ret til i alt 6 ugers årlig ferie og optjener i alt 2,5 dages betalt ferie pr. måneds ansættelse.

Som ansat læge i ledig kapacitet holder du ferie med løn og ferietillæg. Det vil sige, at du modtager din sædvanlige løn under ferien samt et ferietillæg på 1,95 %.

Har du ferie til gode ved fratræden, afregnes dette med 15 % via Feriekonto på borger.dk.

Se og bestil feriepenge på borger.dk

Overenskomsten regulerer din ret til løn under barsel.

Barsel
Den fødende mor har ret til løn 8 uger før termin og op til 26 uger efter fødsel.

Far/medmor har ret til i alt 14 uger med løn. Der ydes fuldt pensionsbidrag under den ulønnede fraværsperiode med dagpenge, dog maksimalt 20 uger.

Barn syg
Du har ret til fravær med løn på barnets 1. sygedag (børn under 15 år). Du kan i forbindelse med ansættelsen aftale, at du ligeledes skal have ret til én eller flere årlige omsorgsdage.

Funktionærlovens almindelige regler gælder for opsigelse, herunder opsigelsesvarsler.

Det er muligt at aftale den såkaldte 120-dages regel, hvorefter arbejdsgiver kan opsige med 1 måneds varsel, hvis du har været syg i mere end 120 dage over 12 på hinanden følgende måneder. 

I tilfælde af opsigelse kan du kontakte Yngre Læger. 

Hvis du bliver sagt op eller selv siger op

Kontakt Yngre Lægers rådgivere

Tal med din tillidsrepræsentant eller kontakt Yngre Læger, hvis du har spørgsmål angående din overenskomst.

Headset ligger på computertastatur

Ring til os på 35 44 85 00

Yngre Lægers telefonrådgivning er åben:

Mandag-torsdag fra kl. 9-16

Fredag fra kl. 9-15