Gå til indhold

Attester vedrørende patientens sygefravær

Når en patient ikke kan passe sit arbejde på grund af sygdom, kan du som læge blive bedt om at lave en attest, som vedrører patientens sygefravær. Du skal typisk lave enten en mulighedserklæring eller en friattest. I særlige tilfælde er der behov for en varighedsattest eller en attest vedrørende en tjenestemand.

Lægeattest ved sygefravær

Når en ansat melder sig syg på sin arbejdsplads, er det en sag mellem arbejdspladsen og den ansatte. De fleste fraværsperioder varer kun en enkelt arbejdsdag. Den ansatte er forpligtet til at melde sig syg straks efter arbejdstidens begyndelse. Arbejdsgiveren kan kræve allerede på den anden fraværsdag, at den ansatte afgiver en tro og love-erklæring som dokumentation for, at fraværet skyldes sygdom. Det fremgår af § 36 i sygedagpengeloven.

I en lille del af tilfældene af fravær kan der være behov for en lægeattest. Der er tale om to hovedgrupper:

  • Arbejdsgiveren og den ansatte har behov for lægelig vejledning for at sikre, at den ansatte kan fortsætte på sin arbejdsplads trods helbredsproblemer. Her anvender du mulighedsattesten.
  • Arbejdsgiveren har behov for lægelig dokumentation for, at den ansattes fravær er lovligt, det vil sige, at det skyldes sygdom. Normalt ønsker arbejdsgiveren også et skøn over varigheden af den ansattes fortsatte uarbejdsdygtighed. Her anvender du friattest.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, har udgivet forskellige pjecer om disse regler.

Mulighedserklæring

Formålet med en mulighedserklæring er at fastholde den ansatte i jobbet ved at vedkommende hurtigt kan vende tilbage til arbejdspladsen. Ofte sker det ved, at arbejdsgiveren og den ansatte laver en aftale om særlige arbejdsvilkår i en periode. Kontakten til dig som læge har også til formål at sikre, at den ansatte får foretaget nødvendige undersøgelser, og at nødvendig behandling bliver sat i gang. En mulighedserklæring kan også laves, uden at ansatte har haft et aktuelt fravær.

Mulighedserklæringen har hjemmel i §36a i sygedagpengeloven.

Friattest

Formålet med en friattest er at dokumentere sygdom som lovlig grund til fravær. Oplysningerne, der må gives til arbejdsgiveren, er begrænset til de oplysninger, som fremgår af lov om brug af helbredsoplysninger på arbejdsmarkedet (LHA).

Laver du en friattest, forudsætter det, at du som læge har haft kontakt med patienten i konsultationen eller ved et sygebesøg, og den kan alene laves, hvis patienten aktuelt har fravær.

Friattester har hjemmel i for eksempel funktionærloven og i arbejdsretlig praksis.

Andre tilfælde af lægelig dokumentation ved sygefravær

Varighedsattest

Varighedsattesten bruges i særlige tilfælde, hvor formålet er at give en prognose for det fortsatte fravær ved længerevarende sygdom. Varighedsattester har hjemmel i §5, stk. 4, i funktionærloven.

Lægeattest vedrørende tjenestemænd

Formålet med lægeattest vedrørende tjenestemænd er at få en prognose for, om tjenestemanden kommer tilbage til sin oprindelige arbejdsfunktion, og den har hjemmel i tjenestemandsloven.