Gå til indhold

Videregivelse af helbredsoplysninger til pårørende - hvilke regler gælder?

Pårørende til patienter spiller ofte en aktiv rolle i behandlingen, og hvis patienten giver sit samtykke, må du som læge gerne videregive oplysninger til de pårørende. I nogle situationer kan du også videregive oplysninger til pårørende, selvom patienten ikke kan eller vil give sit samtykke til det.

Forældre, som ikke har forældremyndighed over et barn, og pårørende til afdøde patienter har ikke ret til aktindsigt i barnets eller den afdødes journal.

Kan jeg videregive oplysninger til patienters pårørende?

Den tavshedspligt, du har som læge i medfør af § 40 i sundhedsloven, gælder også i forhold til dine patienters pårørende. Pårørende til en patient vil dog ofte kunne bidrage med oplysninger, som du kan bruge i din behandling af patienten, særligt på det psykiatriske område, eller hvis der for eksempel er tale om en patient med en begyndende demenssygdom. Patienten kan vælge at give sit samtykke til, at du må videregive helbredsoplysninger til de pårørende.

Hvem er pårørende?

Det er patientens faktiske tilknytning til den pårørende, som er afgørende for betegnelsen, og ikke om den pårørende er i familie med patienten. Pårørende kan være:

  • Ægtefælle
  • Samlever
  • Børn
  • En anden nær slægtning
  • En god ven.

Videregivelse af oplysninger om patienter under 18 år

Kan jeg videregive oplysninger om patienter under 18 år til forældre med forældremyndighed?

Hvis patienten er et barn under 18 år, gælder tavshedspligten ikke i forhold til forældrene. Hvis forældrene har forældremyndigheden over barnet, har de som udgangspunkt ret til at få information om behandlingen. Det fremgår af §17 i sundhedsloven.

Situationer, hvor tavshedspligten også gælder over for forældrene

Der kan dog være situationer, hvor tavshedspligten dog opretholdes over for forældrene af hensyn til barnet og til barnets forhold til forældrene. Det kan være, hvis der er tale om oplysninger om den unges seksualliv eller andre oplysninger, som kan give anledning til alvorlige konflikter med forældrene. Omfanget af tavshedspligten i denne situation er beskrevet i pkt. 3.1.1 i vejledning nr. 161 af 16. september 1998.

Kan jeg videregive oplysninger om patienter under 18 år til forældre uden forældremyndighed?

Hvis en af forældrene ikke har forældremyndigheden, har forælderen ret til at få orientering om barnets forhold fra skoler, børneinstitutioner samt social- og sundhedsvæsenet. Det fremgår af § 23 i forældreansvarsloven.

Retten til orientering er ikke en ret til aktindsigt i barnets journal.

Videregivelse af oplysninger om patienter over 18 år

Hvor længe gælder patientens samtykke til at videregive oplysninger til pårørende?

Du skal som læge være opmærksom på, at et samtykke til at videregive oplysninger til pårørende, som en patient giver, når en indlæggelse begynder, ikke er bindende for hele behandlings- eller indlæggelsesforløbet. Patientens ønsker kan ændre sig.

Har pårørende til en afdød patient ret til aktindsigt?

Du kan som læge videregive oplysninger om patientens sygdomsforløb op til dødsfaldet, dødsårsagen og dødsmåden til patientens pårørende, hvis det må antages ikke at stride mod afdødes ønske. Det fremgår af §45 i sundhedsloven og er uddybet i afsnit 12 i vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende.

Pårørende til en afdød har altså ikke en ret til aktindsigt i den afdødes journal, men du må videregive de nævnte oplysninger om sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde. Du kan dog vælge at give oplysningerne ved at udlevere en kopi af de relevante oplysninger fra patientens journal eller ved at gennemgå journalen sammen med de pårørende, så du samtidig kan besvare eventuelle spørgsmål.

I enkelte tilfælde kan du gøre en undtagelse og give aktindsigt, hvis det er nødvendigt for at varetage en åbenbar almen interesse, eller hvis væsentlige hensyn til de pårørende efter en konkret vurdering taler for at give aktindsigt. Det fremgår af §43, stk. 2, nr. 2, i sundhedsloven. Lægeforeningen anbefaler, at du kontakter en jurist for rådgivning, inden du giver aktindsigt efter denne bestemmelse.

Kan jeg videregive oplysninger uden patientens samtykke?

Hvis patienten for eksempel er bevidstløs eller inhabil, og det ikke er muligt at indhente samtykke til videregivelse af oplysninger fra patienten, må du overveje, om du alligevel skal videregive oplysninger, selvom det kan være imod patientens ønske.

Det er vigtigt, at du skriver i patientens journal, hvilke hensyn du har lagt vægt på, når du skal tage stilling til, om du skal videregive oplysninger eller ej.

Kan jeg videregive oplysninger for at varetage patientens tarv?

Du kan også videregive oplysninger uden patientens samtykke, hvis det sker for at varetage patientens tarv. Videregivelse i denne situation kan være berettiget, hvis patienten på grund af sin tilstand ikke er i stand til at forstå og overskue konsekvenser for eksempel på grund af svær demens, akut sygdom eller som følge af et ulykkestilfælde eller i den sidste fase af en alvorlig sygdom. Det fremgår af §43 i sundhedsloven.

Kan jeg videregive oplysninger for at varetage andres tarv?

Du kan desuden videregive oplysninger uden patientens samtykke, hvis det sker for at varetage andres tarv. Videregivelsen skal være berettiget, hvilket den er, hvis du konkret skønner, at de hensyn, der taler for videregivelse, klart overstiger hensynet til patientens krav på fortrolighed. Det fremgår af § 43 i sundhedsloven.

Ophæves tavshedspligten, når patienten dør?

Tavshedspligten gælder fortsat, når patienten er død.