Gå til indhold

Regler for overholdelse af tavshedspligten på sociale medier

Hvordan gælder tavshedspligten på sociale medier?

Reglerne for overholdelse af tavshedspligten er præcis de samme på sociale medier, som gælder alle andre steder. Tavshedspligten betyder, at du ikke må dele oplysninger om dine patienter, som du har erfaret i dit virke som læge, til andre uden patientens konkrete samtykke. Der må endog ikke være bare en teoretisk mulighed for, at andre kan identificere patienten på baggrund af dine oplysninger. 

Man kan se en patients personoplysninger som brikker i et puslespil, der tilsammen udgør et helhedsbillede af patienten. For ikke at overtræde din tavshedspligt må de oplysninger, du deler med andre om din patient, ikke kunne danne et billede af, hvem patienten er, når brikkerne sættes sammen. Dette gælder også, selvom du debatterer i et forum på sociale medier, der defineres som lukket.

Hvilke oplysninger er omfattet af min tavshedspligt som læge?

Følgende oplysninger er omfattet af tavshedspligten, når du har erfaret dem i dit virke som læge:

  • Helbredsoplysninger, dvs. oplysninger om patientens tidligere, nuværende og fremtidige fysiske og psykiske tilstand, herunder om patientens kontakt med sundhedsvæsenet.
  • Øvrige rent private forhold, f.eks. om patientens ægteskab, pårørende m.v.
  • Andre fortrolige oplysninger, f.eks. oplysninger om indkomstforhold, sociale forhold og strafbare forhold.

Hvem gælder min tavshedspligt overfor?

Din tavshedspligt gælder som udgangspunkt over for alle andre end den patient, der har betroet dig oplysningerne. Tavshedspligten gælder derfor også overfor pårørende og andre sundhedspersoner, der ikke deltager i behandlingen af patienten.

Er der undtagelser fra tavshedspligten?

Tavshedspligten er ikke ubetinget. Patienten kan bl.a. selv give samtykke til, at du som læge må videregive oplysninger om vedkommende til andre. 

Hvornår er tavshedspligten brudt?

Hvis du videregiver oplysninger om din patient uden patientens samtykke, og oplysningerne er af en sådan karakter, at de enten selvstændigt siger noget om, hvem patienten er, eller der er en teoretisk mulighed for, at patienten kan identificeres på baggrund af oplysningerne, vil der være tale om en overtrædelse af tavshedspligten.

Refererer du f.eks. oplysninger fra en konkret patientbehandling og har gjort dig umage med at undlade at nævne patientens navn, cpr.-nr. mv. kan det teoretisk ikke udelukkes, at de øvrige oplysninger tilsammen kan give et billede af, hvem patienten er. Det kan f.eks. være indlæggelsessted, operationstype, alder, køn, diagnose, navn på praktiserende læge/ sygehuslæge eller andre oplysninger, som tilsammen gør, at der er en teoretisk mulighed for, at patienten kan identificeres. I så fald vil der være tale om, at du KAN have brudt din tavshedspligt.