Gå til indhold

Vejledning vedr. anke af afgørelser truffet af Lægeetisk Nævn til Lægeforeningens Voldgiftsret

  1. Begæring om ankebehandling af afgørelser truffet af Lægeetisk Nævn indgives til Voldgiftsrettens formand under adressen Lægeforeningens Voldgiftsret, sekretariatet, Kristianiagade 12, 2100 København Ø eller til e-mail: dadl@dadl.dk, att.: Lægeforeningens Voldgiftsret.

  2. Efter sagens registrering underretter Voldgiftsrettens formand appellantens modpart samt Voldgiftsrettens medlemmer og suppleanter om begæringen om indankningen af sagen.

  3. Voldgiftsrettens formand træffer herefter bestemmelse om Voldgiftsrettens sammensætning i overensstemmelse med forretningsordenens pkt. 2.5.-2.6.

  4. Ved ankebehandlingen deltager formanden, samt 2 medlemmer der udpeges af denne, jf. forretningsordenens pkt. 2.5. Ankesagen behandles skriftligt på grundlag af Lægeetisk Nævns afgørelse og det materiale, der forelå for Nævnet.

  5. Voldgiftsrettens kendelse indeholder parternes påstand, en fremstilling af sagens faktiske omstændigheder og parternes anbringender samt rettens resultat og begrundelse herfor. Eventuelle dissentierende vota anføres med deres begrundelser. Voldgiftsrettens kendelse sendes til sagens parter. Kendelsen tilstilles endvidere Lægeforeningens Bestyrelse, jf. forretningsordenens pkt. 5.3.

  6. Voldgiftsrettens formand kan på ethvert tidspunkt af sagen bestemme, at der skal deponeres et beløb eller stilles sikkerhed herfor til hel eller delvis dækning af Voldgiftsrettens udgifter, jf. forretningsordenens pkt. 3.2.

  7. I tilslutning til kendelsen træffer Voldgiftsretten bestemmelse om sagens omkostninger. I sager, hvor Voldgiftsretten ikke stadfæster Nævnets afgørelse, afholdes omkostningerne fuldt ud af Lægeforeningen, jf. forretningsordenens pkt. 3.9.