Gå til indhold

Vejledning vedr. behandling af sager for Lægeforeningens Voldgiftsret

 1. Begæring om en sags indbringelse for voldgiftsret indgives til Voldgiftsrettens formand under adressen Lægeforeningens Voldgiftsret, sekretariatet, Kristianiagade 12, 2100 København Ø.

 2. Efter sagens registrering underretter Voldgiftsrettens formand den part, der ønskes indklaget ved Voldgiftsretten , vedkommende lægekreds- eller delforeningsbestyrelse, Bestyrelsen samt Voldgiftsrettens medlemmer og suppleanter om begæringen om voldgiftsret.

 3. I sager, i hvilke der i medfør af forretningsordenens pkt. 3.4., skal søges mæglet forlig, iværksættes bestræbelserne herpå snarest ved den af lægekredsforeningen udpegede mæglingsmand. Voldgiftsrettens formand underrettes om resultatet af mæglingsforsøget.

 4. Når forlig forgæves er søgt opnået, og i sager, der ikke er omfattet af bestemmelserne om forligsmægling, anmoder Voldgiftsrettens formand klageren (den, der begærer voldgift) om at udfærdige et klageskrift, der med bilag tilsendes indklagede (modparten) og i 7 eksemplarer Voldgiftsrettens formand.

 5. Voldgiftsrettens formand anmoder, når klageskrift er modtaget, indklagede om, inden en fastsat frist, der efter en begrundet begæring kan forlænges, om at udfærdige et svarskrift, der med bilag tilsendes klageren og i 7 eksemplarer Voldgiftsrettens formand. Hvis svarskrift ikke er afgivet inden den herfor endeligt fastsatte frists udløb, forholdes der i overensstemmelse med punkt 8-11 nedenfor.

 6. Efter svarskriftets modtagelse anmoder Voldgiftsrettens formand klageren om at oplyse, om et yderligere skrift (replik) ønskes afgivet og fastsætter en frist herfor. Hvis replik afgives, gives der indklagede en tilsvarende frist for afgivelse af duplik.

 7. Yderligere skriftveksling og fremlæggelse af bilag end angivet i punkt 4-6 kan tillades af Voldgiftsrettens formand, når omstændighederne taler herfor.

 8. Når skriftvekslingen er afsluttet, træffer Voldgiftsrettens formand bestemmelse om Voldgiftsrettens sammensætning i overensstemmelse med forretningsordenens pkt. 2.4.-2.8. Sådan bestemmelse kan træffes på et tidligere tidspunkt, såfremt sagens omstændigheder giver anledning dertil.

 9. Når Voldgiftsretten er sammensat og skriftvekslingen afsluttet, træffer Voldgiftsrettens formand med parterne og rettens medlemmer aftale om tidspunktet for sagens mundtlige forhandling. Efter forretningsordenens pkt. 3.6., kan sagen dog efter formandens bestemmelse behandles og voteres skriftligt. Inden en sådan bestemmelse træffes, afæskes parterne en udtalelse herom.

 10. Ved sagens mundtlige forhandling kan parterne lade sig repræsentere af en lægelig kollega eller en advokat. Forhandlingen indledes med, at parterne nedlægger deres påstande. Derpå forelægges sagen af klageren eller hans repræsentant. Forelæggelsen kan supppleres af indklagede eller hans repræsentant. Der afgives derpå i fornødent omfang forklaringer for Voldgiftsretten af parter og vidner. Parterne skal - for så vidt muligt ved sagens berammelse til mundtlig forhandling - underrette retten og modparten om den bevisførelse, der ønskes, og hvad der dermed tilsigtes godtgjort. Efter bevisførelsens afslutning redegør hver af parterne for deres opfattlse af sagen (procederer sagen), og der gives dem lejlighed til replik og duplik.

 11. Når den mundtlige forhandling er afsluttet, voterer Voldgiftsretten. Retten kan derefter, hvis parterne er indforstået hermed, og retten selv anser det for hensigtsmæssigt, over for parterne mundtligt tilkendegive sin opfattelse af sagen. Hvis parterne kan tiltræde tilkendegivelsen, kan sagen sluttes med denne, der da tilføres retsbogen. Hvis sagen ikke sluttes med en tilkendegivelse, optages sagen til kendelse, der afsiges efter nærmere meddelelse til parterne.

 12. Voldgiftsrettens kendelse indeholder parternes påstand, en fremstilling af sagens faktiske omstændigheder, gengivelse af bevisførelsen og parternes procedure samt rettens resultat og begrundelsen herfor. Eventuelle dissentierende vota anføres med deres begrundelser.

 13. Voldgiftsretten kan på ethvert tidspunkt af sagen bestemme, at der skal deponeres et beløb eller stilles sikkerhed herfor til hel eller delvis dækning af Voldgiftsrettens udgifter, jf. forretningsordenens pkt. 3.2.

 14. I forbindelse med voldgiftssagens afslutning ved tilkendegivelse (forlig) eller kendelse træffer Voldgiftsretten bestemmelse om sagens omkostninger, jf. forretningsordenens pkt. 3.9.

 15. Voldgiftsrettens møder er åbne for lægelige kolleger, medmindre andet bestemmes af retten.