Gå til indhold

FAQ Vagt og arbejdstid

A

Svar:
Overlæger er ansat uden højeste arbejdstid, men arbejdet tilrettelægges, så den ugentlige arbejdstid i gennemsnit ikke væsentligt overstiger 37 timer.
Arbejdet tilrettelægges under hensyn til afdelingens/områdets/sygehusets/institutionens drift.

Se reglerne her

B

Svar:
Det gennemsnitlige effektive arbejde under døgntjeneste/vagt må maksimalt udgøre i alt 13 timer. Belastningsgrænsen afspejler reglerne i arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser vedrørende hviletid.

Ved lokalaftale kan grænsen hæves fra 13 til 16 præsterede arbejdstimer inden for et døgn. Eventuel lokalaftale om at øge belastningsgrænsen til 16 timer skal ske med inddragelse af tillidsrepræsentanten. En aftale om hævning af belastningsgrænsen bør tage udgangspunkt i en samlet vurdering af afdelingens arbejds- og vagt-tilrettelæggelse. I disse overvejelser kan indgå f.eks. vakancer eller lign. Der bør i øvrigt foretages en løbende evaluering af vagtforholdene.

Opmærksomheden henledes på, at der tales om et gennemsnitligt effektivt arbejde. I den konkrete vagt kan belastningen godt kommer over 13/16 timer, og overlægen er i givet fald forpligtet til at udføre dette arbejde uden yderligere honorering.

E

Svar:
Det effektive arbejde under vagten indregnes i arbejdstiden.

Det effektive arbejde under vagt opgøres pr. påbegyndt time, hvor yderligere arbejde inden for samme time ikke medregnes. Ved tilkald fra uden for tjenestestedet regnes det effektive arbejde fra tilkaldelsen til afslutningen af arbejdet på sygehuset.
Telefonopkald opgøres svarende til den faktiske belastning.

Det gennemsnitlige antal timers effektivt arbejde under vagten fastlægges efter lokal forhandling for hvert enkelt vagtlag. Kan parterne ikke blive enige foretages en arbejdstidsregistrering, herunder opgørelse af det effektive arbejde under vagter, i en 3-måneders periode.

En lokalaftale om gennemsnitsopgørelse kan opsiges med 3 måneders varsel af begge parter. Når aftalen opsiges, indledes forhandlinger om en ny aftale eller der foretages en arbejdstidsregistrering.

I stedet for indregning i arbejdstiden kan der lokalt aftales betaling for det effektive arbejde under vagt. Betalingen udgør 438,51 kr. (niveau 31.3.2000) pr time. Aftale om betaling behøver ikke omfatte alle deltagende overlæger eller alle vagttimerne.

Afspadsering og/eller evt. betaling for effektive timer under vagt - såfremt der er indgået aftale herom - følger som udgangspunkt den lagte plan og en løbende registrering af det faktisk udførte arbejde skal derfor ikke finde sted.

Konstateres der ubalance i form af mere eller mindre arbejde end indregnet i den lagte plan indgås en ny aftale eller gennemføres en arbejdstidsregistrering med henblik på en revideret plan for arbejds- og vagttilrettelæggelse.

Såfremt tilgodehavende afspadsering som følge af vagtarbejde ikke er givet ved udgangen af 3. måned, efter det er præsteret, udbetales timerne med 438,51 kr. (niveau 31.3.2000).

Merarbejde, som ikke udspringer af effektivt vagtarbejde, skal håndteres i henhold til reglerne vedr. merarbejde.

H

Svar:
Hviletiden mellem 2 døgns hovedarbejder skal som hovedregel udgøre mindst 11 timer. Ved skriftlig aftale mellem det enkelte sygehus og FAS kan det fastsættes, at hvileperioden kan nedsættes til 8 timer.

K

Svar:
Hvis arbejdet tilrettelægges som en kombination af vagt uden for tjenestestedet og vagt på tjenestestedet og/eller tjeneste mellem kl. 18 og 23, kan vagter/tjeneste normalt højst pålægges hvert 5. døgn regnet som et gennemsnit for en vagtperiode.

Ved kombination af vagt på tjenestestedet og pålagt tjeneste mellem kl. 18 og 23 på hverdage kan vagt på tjenestestedet normalt højst pålægges hvert 6. døgn og tjeneste mellem kl. 18 og 23 normalt højst hvert 5. døgn beregnet samlet som et gennemsnit for en vagtperiode.

Til beregning af det maksimale antal vagter og tjenester efter kl. 18 for en given periode kan følgende formel anvendes: X * 5 + Y * 6 < antallet af dage i vagtperioden

X = antallet af tjenester efter kl. 18 som ikke efterfølges af vagt og Y = antallet af vagter på tjenestestedet

”5” og ”6” er de respektive vagthyppigheder.

Pålagt tjeneste mellem kl. 18 og 23 på hverdage, der efterfølges af en vagt på tjenestestedet, kan normalt højst pålægges hvert 6. døgn som et gennemsnit for en vagtperiode.

S

Svar:
Nogle overlæger kan helt eller delvist ikke pålægges at varetage vagter.

Det gælder som hovedregel for alle tjenestemandsansatte overlæger, der er ansat i henhold til aftalen vedrørende lægelige chefer i den nuværende stilling inden 1. april 2003 eksempelvis specialeansvarlige overlæger og overlæger ansat før 1.januar 1996 efter overlægeaftalen. Der kan dog for nogle af disse overlæger være aftalt vagtordninger, som fortsat er gældende.

De tjenestemandsansatte vagtbærende overlæger, som blev ansat i nuværende stilling inden den 1. januar 1996, kan ikke pålægges vagt på tjenestestedet.

T

Svar:
Som overlæge må du normalt højst hvert 5. døgn udføre tjeneste på en hverdag efter kl. 18.00.

På en lørdag, søndag eller søgnehelligdag må du normalt højst have tjeneste to gange pr. måned.

Du kan læse mere i vejledningen om vagt og tjeneste

Svar:
Som overlæge kan du blive pålagt at udføre tjeneste frem til kl. 23 på hverdage og frem til kl. 21 på lørdage, søndage og søgnehelligdage.

Du kan dog ikke blive pålagt tjeneste, der omfatter elektive operationer samt ambulatorievirksomhed.

- på hverdage mellem kl. 21.00 og 23.00 

- på lørdage mellem kl. 16.00 og 21.00

på søndage/søgnehelligdage 

En tjeneste skal mindst udgøre 6 timer og højst 13 timer.

Du kan læse mere i vejledningen om vagt og tjeneste

V

Svar:
Overenskomstens regler om fridage og erstatningsfrihed giver ofte anledning til spørgsmål om fortolkning af reglerne.

Læs mere her om
overenskomstens arbejdstidsregler
og hvordan bestemmelserne er koblet til Arbejdsmiljølovens hvile- og fridøgnsbestemmelser.

Svar:
Det effektive arbejde under vagten indregnes i arbejdstiden.

Det effektive arbejde under vagt opgøres pr. påbegyndt time, hvor yderligere arbejde inden for samme time ikke medregnes. Ved tilkald fra uden for tjenestestedet regnes det effektive arbejde fra tilkaldelsen til afslutningen af arbejdet på sygehuset.
Telefonopkald opgøres svarende til den faktiske belastning.

Det gennemsnitlige antal timers effektivt arbejde under vagten fastlægges efter lokal forhandling for hvert enkelt vagtlag. Kan parterne ikke blive enige foretages en arbejdstidsregistrering, herunder opgørelse af det effektive arbejde under vagter, i en 3-måneders periode.

En lokalaftale om gennemsnitsopgørelse kan opsiges med 3 måneders varsel af begge parter. Når aftalen opsiges, indledes forhandlinger om en ny aftale eller der foretages en arbejdstidsregistrering.

I stedet for indregning i arbejdstiden kan der lokalt aftales betaling for det effektive arbejde under vagt. Betalingen udgør 438,51 kr. (niveau 31.3.2000) pr time. Aftale om betaling behøver ikke omfatte alle deltagende overlæger eller alle vagttimerne.

Afspadsering og/eller evt. betaling for effektive timer under vagt - såfremt der er indgået aftale herom - følger som udgangspunkt den lagte plan og en løbende registrering af det faktisk udførte arbejde skal derfor ikke finde sted.

Konstateres der ubalance i form af mere eller mindre arbejde end indregnet i den lagte plan indgås en ny aftale eller gennemføres en arbejdstidsregistrering med henblik på en revideret plan for arbejds- og vagttilrettelæggelse.

Såfremt tilgodehavende afspadsering som følge af vagtarbejde ikke er givet ved udgangen af 3. måned, efter det er præsteret, udbetales timerne med 438,51 kr. (niveau 31.3.2000).

Merarbejde, som ikke udspringer af effektivt vagtarbejde, skal håndteres i henhold til 
reglerne vedrørende merarbejde

Svar:
Der er ikke en præcis definition af vagtarbejde, men det er typisk arbejde, der har akut karakter. Vagtarbejde kan ikke omfatte arbejde såsom ambulatorie­virksomhed og planlagte operationer.

Der er tre vagtformer for overlæger:

Svar:

Erstatning for mistet vagtindtægt/tillæg for tjeneste

Under fravær på grund af ferie, sygdom, graviditet, barsel, adoption, omsorg og barns 1. og 2. sygedag ydes erstatning for mistet vagtindtægt/tillæg for tjeneste. Der ydes ikke erstatning for mistet vagtindtægt, når ferie afholdes med feriegodtgørelse, dvs. når man har et feriekort fra tidligere ansættelse, eller hvis man forud for ferieoptjeningsårets start har givet sin arbejdsgiver besked om, at man ønsker feriepenge i stedet for ferie med løn

Mistet vagtindtægt dækker alene vagthonoraret/ (incl. pensionsbidrag), men ikke eventuel betaling af de effektive timer under vagten.

Svar:
Se en vejledning her samt skema til opgørelse af vagt.

Læs mere her

Svar:
For den enkelte overlæge, der er pålagt vagt og/eller tjeneste om aftenen på hverdage og/eller tjeneste på lørdage, søndage og søgnehelligdage, udarbejdes for en lokalt nærmere fastsat periode en plan over vagter/tjenester, ugentlige fridage og eventuelle afspadseringsdage. Det fastsættes ligeledes lokalt, hvor lang tid forud for periodens start, at overlægen kan påregne, at denne plan foreligger. Ved ændringer i vagtformen gives et varsel på 3 måneder.

Vagt og/eller tjeneste kan normalt højst pålægges hver anden weekend i gennemsnit over et år.

Tjeneste- og vagtplanlægningen aftales

Svar:
Ved tilkald under vagt uden for tjenestestedet/beredskabsvagt i tidsrummet fra kl. 24 til kl. 6 transporteres overlægen vederlagsfrit til og fra tjenestestedet efter følgende retningslinjer:

1. Overlægen har ikke pligt til at være i besiddelse af bil.
2. Det er sygehuset, der afgør om den vederlagsfri befordring skal ske ved befordringsgodtgørelse (hvis overlægen bruger egen bil), taxa, Falck eller lignende.
3. Der ydes vederlagsfri befordring både frem og tilbage hvis overlægen bliver tilkaldt til sygehuset i tidsrummet kl. 24-06. Endvidere ydes der vederlagsfri hjemtransport, hvis overlægen bliver tilkaldt før kl. 24 og det effektive arbejde i forbindelse med tilkaldet først slutter efter kl. 24.