Gå til indhold

Om PLSP - IT-infrastruktur abonnement

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om PLSP - IT-infrastruktur abonnement i almen praksis.

Med OK19 fik alle klinikker et løft i basishonoraret (18/35/40 mio. kr. svarende til knap 12.000 kr. pr. lægekapacitet). der skal bidrage til dækning af stigende it-udgifter for fælles it-løsninger. Derudover dækker PLO med bidrag fra forskellige nationale puljemidler for udviklingsaktiviteter.

Abonnementet udgør (pr. Januar 2023 ) 120 kr. ex moms pr. lægekapacitet pr. måned. For en standard PLO-klinik med to kapaciteter vil det være 720 kr. ex moms i kvartalet. Tallene kan være anderledes, hvis det er normal procedure for systemhuset at opkræve for et år ad gangen.

OBS: Klinikken skal være opmærksom på, at PLSP-abonnement udelukkende dækker de centrale udgifter for løsninger, som drives på PLSP-platformen. Alle leverandører af lægepraksissystemer vil have lokale udgifter forbundet med at være koblet op på de fælles løsninger og ikke mindst supportere klinikkerne, hvis man ringer ind med spørgsmål og fejl til de fælles løsninger.

Derfor skal klinikken også forvente at blive opkrævet et beløb af systemhuset, som går til at dække deres lokale udgifter.

Fordi der er forskel på systemhusenes størrelse, setup og abonnementsaftale med klinikker, vil den lokale udgift variere fra systemhus til systemhus og klinik til klinik.

Med andre ord fastlægger systemhusene selv prisniveauet for disse ydelser tilknyttet de fælles løsninger.

PLSP-abonnementet dækker over fælles løsninger, der er udviklet på PLSP-platformen og kommunikerer med klinikkernes lægepraksissystemer.

Aktuelt (jan 2023) drejer det sig om følgende løsninger i drift:

  • Digitale Forløbsplaner for KOL, diabetes og hjerte
  • Fri/ferie-service
  • Indberetning af kliniske data til regionernes kliniske kvalitetsdatabaser/RKKP (KOL, Diabetes, Astma, hjerteflimmer og Hjertesvigt)

Forklaringer:

  • Vedligehold: Omfatter udgifter til fx rettelser og versionering til programmel (software) og operativsystemer, optimering af IT-kode, opdatering af test og produktionsmiljø mht. proprieæter mv.
  • Drift/hosting: Indeholder udgifter til fx servere (hardware), hosting og serverlicenser, monitorering, backup, opkobling til Sundhedsdatanet, driftssupport og SLA-afrapportering.
  • Support: Indeholder support for borgerhenvendelser (2. level), serviceaftager (1. og 2. level) og dialog mellem PLSP og systemhusene om fx fejlrettelser.

Klinikkernes abonnement indeholder også et mindre administrations- og  specifikationsbidrag, som opkræves sammen med abonnement og forvaltes via PLSP af PLO og PLO’s digitaliseringsudvalg. Midlerne bruges til udarbejdelse af forslag til løsninger som med fordel kan bygges som fælles løsninger på PLSP-platformen til gavn for alle klinikker på tværs.

Prisen på abonnementet reguleres kun efter forudgående aftale med PLO

Prisen på abonnementet meldes ud på PLO’s hjemmeside, så klinikken altid kan se, hvad abonnementet indeholder.

PLO og lægesystemleverandørerne har aftalt, at PLSP-abonnementet reguleres to gange årligt. Reguleringen sker i forbindelse med ændringer i antal lægekapaciteter og/eller ved implementering af nye fælles løsninger på PLSP.

Regulering ved ændringer i antal lægekapaciteter

Med hensyn til opgørelse over antal lægekapaciteter sker dette ved udtræk af det regionale yderregister, som PLO kan foretage, supplereret med tilsvarende udtræk fra SOR, som systemhusene har adgang til.

På baggrund af disse to udtræk finder PLO og PL-forum frem til, hvad det præcise "beregningsantal kapaciteter" skal være i den kommende periode.

Regulering ved implementering af nye fælles løsninger

Abonnementet reguleres ligeledes ved implementering af nye løsninger, eller hvis PLO’s drifts- og vedligeholdelsesaftaler med PLSP ændres.

Det er PLO's digitaliseringsudvalg, der godkender ændringer til PLSP-abonnementet. Større ændringer i abonnementet og dets pris, kan indstilles til godkendelse i PLO's bestyrelse

Mindre justeringer, fx ved ændringer i antal kapaciteter eller priser, godkendes af PLO's sekretariat.

Klinikken bliver faktureret PLSP - IT-infrastruktur abonnement kvartalsvist. Skifter man system undervejs, kan leverandøren ikke opkræve en ny betaling for samme kvartal.

PLSP er en forkortelse for Primærsektorens Leverandør Service Platform.

PLSP er en digital it-platform, som det enkelte lægepraksissystem kommunikerer med og skaber mulighed for at trække på fællesudviklede løsninger i stedet for, at hver leverandør selv skal udvikle løsninger helt fra bunden.

PLSP er en virksomhed, der i fællesskab ejes af de 4 IT-leverandører af lægesystemer til almen praksis.

Du kan læse mere om PLSP-platformen på www.plsp.dk.

Patientdata fra klinikkens journalsystem sendes kun til PLSP, hvis data skal bruges til fx at genere en digital forløbsplan, foretage en indberetning til RKKP eller sende patientens data til Min Læge appen.

Data fra klinikkens system synkroniseres med platformen, så længe patienten har en aktiv digital forløbsplan eller har givet samtykke i Min Læge appen.

Data slettes fra platformen, hvis lægen annullerer patientens digitale forløbsplan eller ikke er tilgået af patienten via Min Læge appen i tolv måneder.

Herefter findes data kun på lægens eget lægepraksissystem. Nationale indberetninger fra klinikken sendes direkte til fx RKKP og opbevares ikke på PLSP-platformen.

Datasynkroniseringen mellem klinikkens lægepraksissystem og PLSP-platformen er dækket ind under klinikkens databehandleraftale med systemhuset, og PLSP er i databehandleraftalen indsat som en underleverandør for systemhuset.

På denne måde er PLSP forpligtet til at overholde samme vilkår for databeskyttelse og behandling af data, som klinikkens leverandør af lægepraksissystem.

Ønsker klinikken at se databehandleraftalen, skal man kontakte sin leverandør af lægepraksissystem/sit systemhus.

PLSP A/S fremgår desuden som en behandler af personfølsomme oplysninger i PLO’s standard artikel 30-fortegnelse, som alle klinikker har hentet på PLO’s hjemmeside.

PLO har ejerskab til programmel, som PLO bestiller og betaler udviklingen af. I det tilfælde, hvor andre eller overenskomstmidler betaler for udviklingen, overgår ejerskabet til PLO, hvis klinikkerne skal til at betale for driften af løsningerne.

Da PLSP-platformen understøtter såvel PLO som de enkelte lægepraksissystemer, aftales det i opstartsfasen for udvikling af en ny løsning, hvem der har det fulde ejerskab og/eller delvise ejerskab. Ejerskabet fastlægges herefter i de kontrakter, som indgås for de specifikke løsninger.

PLSP-platformen administreres i det daglige af virksomheden PLSP A/S. Forretningsmæssige og strategiske beslutninger, der vedrører PLO-klinikker, træffes af en styregruppe bestående af repræsentanter fra PLSP A/S, systemhusene og PLO.

Opdateret januar 2023