Gå til indhold

Overblik over kontrakter i almen praksis

Drift af en lægepraksis er drift af en virksomhed. Ved al virksomhedsdrift er det væsentligt og nødvendigt at have et overblik over, hvilke kontraktmæssige forpligtelser virksomheden er bundet af.

Det er derfor nødvendigt løbende at have et overblik over alle kontrakter, som praksis har indgået. Dette kan lavpraktisk ske ved, at der udpeges én eller to tovholdere til at holde styr på alle de kontrakter, praksis indgår.

Denne tovholder skal have styr på, hvor kontrakterne opbevares, at de opbevares forsvarligt mv.

Kontrakterne i en lægepraksis kan være mangeartede og variere fra praksis til praksis. Nogle af de mest typiske kontrakter i en praksis er:

Relevante juridiske temaer:

 • Bør være skriftlig
 • Altid opdateret
 • Overholde overenskomster på området
 • Spar med PLA om dine ansættelseskontrakter

Læs mere om personale her.

Relevante juridiske temaer:

 • Er lejens størrelse rimelig?
 • Kan lejemålet afstås (Afståelse = hidtidig lejer har ret til at overdrage lejemålet til en ny lejer på uændrede vilkår)
 • Skal lejer reetablere lejemålet ved fraflytning
 • Uopsigelighed

Læs mere om lokaler - eje eller leje her.

Relevante juridiske temaer:

 • Ejeren overlader brugeren den faktiske udnyttelse af et aktiv
 • Bindingsperiode - har brugeren ret til at købe det leasede, efter kontrakten er udløbet
 • Leasingydelsens størrelse
 • Hvem skal vedligeholde i leasingperioden

Der findes en række leverandører, der leverer IT-systemer til læger i almen praksis. Aftalerne på området er efterhånden meget standardiserede.

Relevante juridiske temaer:

 • Bindingsperiode og opsigelsesbestemmelser
 • Antal brugere (licenser)
 • Adgangen til løbende at nedsætte/forhøje antallet af brugere
 • Hjemmeadgang
 • Pris

Sådanne abonnementsaftaler er typisk reguleret ved standardvilkår fra udbyderen teleselskabet, alarmvirksomheden etc.

Relevante juridiske temaer:

 • Vedligeholdelse af alarmanlægget i aftaleperioden
 • Prisen
 • Løbetiden – opsigelsesvilkår
 • For telefonabonnementer kan det være relevant at kunne overdrage disse i tilfælde af salg af en praksis.

PLO har udarbejdet en række dokumenter, som lægeklinikker skal anvende for at overholde persondataforordningen krav i forhold til klinikkens behandling af helbredsoplysninger.

Der er bl.a. tale om:

 • Skabelon til indgåelse af databehandleraftale mellem klinikken og IT-leverandøren (systemhus)
 • Artikel 30-fortegnelse, der er en oversigt, der redegør for, hvilke typer af personoplysninger klinikken behandler, hvordan disse anvendes, hvem data deles med, og på hvilket retligt grundlag det sker.
 • Tjekliste til andre databehandlere, hvis klinikken har andre databehandleraftaler end dem, der fremgår under artikel 30-fortegnelsen.
 • En privatlivspolitik, der hjælper klinikkerne med at leve op til forpligtelsen til at oplyse patienterne om grundlaget for databehandlingen.

Find PLO's dokumenter og skabeloner til overholdelse af GDPR

Generelle kontrakter:

 

Ovenstående er lavet af advokat Michael Fuchs, Michael Fuchs Advokatfirma, www.mfulaw.dk, i efteråret 2017. (Opdateret august 2019)