Gå til indhold

Personales arbejdsopgaver og funktionsbeskrivelser

I en lægepraksis vil personalet både varetage administrative og kliniske arbejdsopgaver. En del af disse arbejdsopgaver sker på delegation fra lægen. Her kan du læse om lægens ansvar, funktionsbeskrivelser, efteruddannelse til personale og løn.

Fælles for klinikpersonalet er, at de er lønmodtagere ansat i klinikken. Lønmodtagere i Danmark er omfattet af en række arbejds- og ansættelsesretlige love, som den praktiserende læge, som arbejdsgiver, er forpligtet til at overholde.

Er arbejdsgiver medlem af Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening vil overenskomsten endvidere regulere en række ansættelsesretlige forhold, der dermed supplerer gældende lovgivning.

Det ansættelsesretlige område er stort, men hvis du er medlem af PLA, kan du på pla.dk få hjælp til udarbejdelse af en ansættelseskontrakt, og til hvilken løn medarbejderen skal have.

Du kan også få oplysninger om en række forhold, der regulerer det løbende ansættelsesforhold fx ferieregler og sygdom hos medarbejderen. Og skal medarbejderen afskediges, kan PLA også hjælpe dig.

Læs overenskomster for konsultationssygeplejersker, praksisbioanalytikere og lægesekretærer

Lægens ansvar

Autoriserede sundhedspersoner kan uddelegere opgaver inden for den givne virksomhed (her lægepraksis), til andre – både autoriseret sundhedspersonale (konsultationssygeplejersker, praksisbioanalytikere, social- og sundhedsassistenter og jordemødre) og til andet personale uanset uddannelsesmæssig baggrund (lægesekretærer, farmakonomer m.v.).

Delegationen sker under lægens ansvar. Lægen har ansvaret for, at sikre rammerne for personalets faglige opgaveløsning.

Læs mere om delegation

Det gælder den konkrete tilrettelæggelse af arbejdet i form af vejledning og instrukser, den tidsmæssige tilrettelæggelse af arbejdet og at det sikre og nødvendige udstyr og remedier til varetagelse af opgaver er tilgængelige.

Endelig er det også klinikejerens ansvar løbende og overordnet at tilse, at klinikpersonalet har viden og kompetencer, som gør dem i stand til at løse deres opgaver forsvarligt.

Se opgaver klinikpersonale typisk udfører, og overenskomsten de er omfattet af

Løn

PLA har to overenskomster for praksispersonalet. Én der omfatter uddannede sygeplejersker og bioanalytikere, og én der omfatter alt andet praksispersonale (lægesekretærer, jordemødre, social- og sundhedsassistenter m.v.).

Overenskomsterne fastsætter en mindsteløn. Løn herudover er ”frivillig” og kaldes et personligt tillæg. Du kan kontakte PLA og få vejledning om hvad lønniveauet er for din medarbejder.

En praksismedarbejder udfører også arbejdsopgaver, der ikke direkte afstedkommer indtjening, men det kan give god mening for dit budget, at holde ”styr” på udgiften til dit praksispersonale.

Beregn udgiften ved ansættelse af en konsultationsmedarbejder med denne excel-beregner

Efteruddannelse til personale

PLA-overenskomsterne giver praksispersonalet ret til 4 betalte efteruddannelsesdage om året.

Find efteruddannelse til personale hos PLO-Efteruddannelse

Læs om tilskud til personales efteruddannelse

Funktionsbeskrivelser

Betragt funktionsbeskrivelsen som et supplement til ansættelseskontrakten. Tag afsæt i klinikkens arbejdsopgaver, og brug funktionsbeskrivelsen som et redskab, der løbende kan opdateres, fx ved de årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS).

I funktionsbeskrivelsen har du også mulighed for, sammen med medarbejderen, at få sat ord på medarbejderens kompetencer- og evt. udviklingspotentialer. Typisk vil en funktionsbeskrivelse kunne udarbejdes på max. én A4 side

En funktionsbeskrivelse er også rar at have, hvis medarbejderen bliver langtidssygemeldt, og en anden medarbejder eller en vikar skal overtage den sygemeldtes arbejdsopgaver for en periode.

Skal der udarbejdes en funktionsbeskrivelse? Du har ikke pligt til at udarbejde en funktionsbeskrivelse. Vælger du at gøre det, skal du angive dette i PLA’s standardkontrakter ved at markere ja i feltet, der vedrører, om der er udarbejdet særskilt stillingsbeskrivelse (punkt 2. i PLA's standardkontrakter).

 

Siden opdateret 10. januar 2024