Gå til indhold

Beskatning af goodwill ved ændringer i kompagniskab

Når der sker ændringer i kompagniskabet kan det få skattemæssige konsekvenser for dig. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på nedenstående forhold.

Vær opmærksom på skattereglerne ved følgende ændringer i et kompagniskab

Da reglerne er indviklede, bør du også altid kontakte en advokat og/eller revisor.

Ad 1. Hvis en kompagnon skal udtræde og en ny træde ind
Det er for de skattemæssige konsekvenser afgørende, om den udtrædende sælger sin del af virksomheden direkte til den nye kompagnon, eller om den udtrædende først sælger til den eller de tilbageblivende, som herefter sælger til den nye kompagnon.

I førstnævnte situation vil overdragelsen ikke have nogen skattemæssige konsekvenser for den eller de tilbageblivende, mens den eller de tilbageblivende i sidstnævnte situation først har købt den udtrædendes andel af virksomheden og herefter har solgt en ideel andel af virksomheden til den nye kompagnon med den skattemæssige konsekvens, at der skal ske en avanceopgørelse i forbindelse med salget til den nye kompagnon.

Interessentskabskontrakter bør derfor indeholde udtrædelsesregler, der er formuleret sådan, at den læge, der udtræder, som udgangspunkt sælger direkte til den nye læger, medmindre de tilbageværende læger fremsætter ønske om selv at overtage den udtrædendes andel. Ved et sådant direkte salg undgås goodwillbeskatning hos de tilbageværende læger.

Ad 2. Hvis kompagniskabet opløses og lægerne går hver for sig
Opløsning af et kompagniskab, fordi kompagnonerne ønsker at drive hver sin virksomhed, betragtes skattemæssigt som et salg henholdsvis et køb af aktiver. Selv om der sker en ligedeling af kompagniskabets aktiver, således at der for den enkelte kompagnon ikke sker nogen formueforskydning, anses den enkelte kompagnon for køber af halvdelen af hvert enkelt aktiv, som den pågældende udtager i forbindelse med opløsningen. Da samtlige aktiver ejes i fællesskab, er den kompagnon, der udtager et givet aktiv, nødsaget til at købe den anden kompagnons halvdel heraf. Den anden kompagnon bliver dermed sælger af sin halvdel af det pågældende aktiv. Den beskatning af avance på goodwill, der finder sted modsvares af retten til at afskrive på erhvervet goodwill, men der er den likviditetsmæssige forskel, at fortjeneste ved salg af goodwill beskattes i afståelsesåret, mens erhvervet goodwill skal afskrives lineært over 7 år med 14 2/7 % pr. år.

Uagtet, at der i situationen kan findes argumenter for, at goodwillen er reduceret i forhold til en almindelig handelssituation, vil der være en økonomisk belastning ved opløsningen – i form af en rente på grund af den tidsmæssige forskel mellem skatten i afståelsesåret og ”skatterabatten” efterfølgende ved den skattemæssige afskrivning over 7 år. Se eksempel

Ad 3. Hvis læger i eksisterende praksis beslutter at lægge deres praksis sammen
Etablering af et kompagniskab med to ligestillede interessenter ved sammenlægning af to eksisterende enkeltmandsvirksomheder betragtes skattemæssigt som et delsalg af samtlige de aktiver, som tilhører de to virksomheder. I skattemæssig henseende finder der en overdragelse sted af halvdelen af hvert enkelt aktiv, som indskydes i kompagniskabet, idet den oprindelige ejer af et givet aktiv sælger halvdelen af aktivet til den anden, som dermed bliver køber af den pågældende halvdel. Dette gælder selv om der ikke foretages nogen betaling mellem de to virksomheder.

Den beskatning af avance på goodwill, der finder sted modsvares af retten til at afskrive på erhvervet goodwill, men der er den likviditetsmæssige forskel, at fortjeneste ved salg af goodwill beskattes i afståelsesåret, mens erhvervet goodwill skal afskrives lineært over 7 år med 14 2/7 % pr. år. Så de skattemæssige og økonomiske konsekvenser er i vidt omfang sammenfaldende med konsekvenserne ved en opløsning, jf. ovenstående.

Siden oprettet 2. november 2022