Gå til indhold

Opløsning af kompagniskab - eksempel

Opløsning af et kompagniskab, fordi kompagnonerne ønsker at drive hver sin virksomhed, betragtes skattemæssigt som et salg henholdsvis et køb af aktiver.

Selv om der sker en ligedeling af kompagniskabets aktiver, således at der for den enkelte kompagnon ikke sker nogen forskydning af formuen, anses den enkelte kompagnon for køber af halvdelen af hvert enkelt aktiv, som den pågældende udtager i forbindelse med opløsningen.

Da samtlige aktiver ejes i fællesskab, er den kompagnon, der udtager et givet aktiv, nødsaget til at købe den anden kompagnons halvdel heraf. Den anden kompagnon bliver dermed sælger af sin halvdel af det pågældende aktiv.

Den beskatning af avance på goodwill, der finder sted modsvares af retten til at afskrive på erhvervet goodwill, men der er den likviditetsmæssige forskel, at fortjeneste ved salg af goodwill beskattes i afståelsesåret, mens erhvervet goodwill skal afskrives lineært over 7 år med 14 2/7 % pr. år.

Eksempel:

  1. Lægerne A og B opløser kompagniskabet med henblik på hver for sig at drive enkeltmandspraksis. Samtlige aktiver deles lige.
  2. Den samlede goodwillværdi udgør 2,8 mio. kr.
  3. Hver af lægerne anses skattemæssigt for i forbindelse med opløsningen af kompagniskabet at have ”solgt” goodwill for kr. 700.000.
  4. Hver af lægerne har en afskrevet skattemæssig goodwillsaldo på kr. 300.000 (anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger).
  5. Opløsningen indebærer, at A og B hver overdrager halvdelen af den dem tilhørende ideelle halvdel af virksomhedens aktiver, herunder goodwill, til den anden.

For både A og B har det følgende skattemæssige konsekvenser i opløsningsåret:

Solgt goodwill for 700.000 kr.
Anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger 150.000 kr.
Avance 550.000 kr.
Købt goodwill for kr. 700.000 - afskrivning 14 2/7 % -100.000 kr.
Skattepligtigt overskud 450.000 kr.
Virksomhedsskat 22 % heraf (2016) -99.000 kr.
Opsparet overskud i virksomhedsordningen 351.000 kr.

I de følgende 6 år vil det skattepligtige overskud blive reduceret med kr. 100.000 om året, hvilket beløb udgør afskrivning på goodwill.

Siden oprettet 2. november 2022