Gå til indhold

Styregruppen for kvalitet

Styregruppen for kvalitet skal sikre udviklingen af det datadrevne kvalitetsarbejde i almen praksis. Læs om styregruppens opgaver, forankring og sammensætning- og forbindelsen til KIAP.

Kommissorium

Baggrund og formål

Bestyrelsen for Fonden for Almen Praksis er ansvarlig for den overordnede udvikling inden for kvalitet, efteruddannelse og forskning. Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at udvikle rammerne for systematisk kvalitetsudvikling i almen praksis.

Formålet med kvalitetsmodellen, hvor læger samles i kvalitetsklynger er, at kvalitetsarbejdet udfolder sig mellem læger og i dialog med det øvrige sundhedsvæsen bl.a. med det formål at reducere uønsket variation i kvaliteten.

Kvalitetsindsatsen i almen praksis forankres i KiAP og i Fonden for Almen Praksis i to parallelle spor – et nationalt kvalitetsspor og et klynge-kvalitetsspor.

I det nationale spor fokuseres på den samlede sektor-kvalitet i almen praksis med udvikling, indsamling og formidling af relevante data og udvikling af målepunkter/indikatorer for kvalitet, som giver faglig mening både på patientniveau og på tværs af sektorer.

I klyngesporet fokuseres på fortsat understøttelse af klyngearbejdet med dataleverancer, relevante klyngepakker, praktisk drift og administration samt klyngerapportering.

Styregruppen for kvalitet skal sikre udviklingen af det datadrevne kvalitetsarbejde i såvel det nationale kvalitetsspor som i den konkrete klyngeunderstøttelse.

En vigtig erfaring fra opstarten af klyngearbejdet er, at datadelen af kvalitetsindsatsen skal opprioriteres og systematiseres yderligere. Styregruppen skal bl.a. understøtte KiAPs arbejde med at sikre klyngerne adgang til relevante og operationelle data til kvalitetsarbejdet på nationalt -, klynge- og klinik-niveau. Det er eksempelvis ved, at Styregruppen etablerer og/eller understøtter koordination og samarbejde mellem kommuner, hospitaler og KiAP om relevant dataudveksling samt den nødvendige IT-understøttelse.

Opgaver

Det er styregruppens overordnede opgaver:

 • At sikre praktisk og konkret implementering af fondsbestyrelsens strategiske beslutninger om indsatser indenfor kvalitet og databaseret kvalitetsarbejde samt understøtte synergien mellem kvalitet, efteruddannelse og forskning.
 • At følge aktiviteten i klyngerne bl.a. med afsæt i de aktivitetsrapporter, som klyngerne årligt indsender til KiAP.
 • At forholde sig til konkrete driftsmæssige, budgetmæssige og tekniske forhold, som opstår i det løbende arbejde på kvalitetsområdet.
 • At formidle og synliggøre parternes fælles arbejde inden for kvalitetsområdet.
 • At bidrage med den faglige viden, som styregruppernes medlemmer besidder inden for de respektive områder ifm. styregruppens arbejde.
 • At pege på den relevante faglige viden og kompetence, som styregruppens medlemmer er bekendte med og som kan inddrages i den praktiske realisering af fondens beslutninger.

Det nationale kvalitetsspor

Her fokuseres på sektor-kvalitet med udvikling, indsamling og formidling af relevante data og udvikling af målepunkter/indikatorer for kvalitet i almen praksis, som giver faglig mening på både patientniveau og for samfundet, herunder på tværs af sektorer.

Styregruppens opgave er at udstikke rammerne for, herunder understøtte og sikre, at KiAP:

 • Bidrager til udviklingen af relevante nationale kvalitetsindikatorer og datasæt, der beskriver kvaliteten i almen praksis.
 • Udformer og offentliggør præsentationer af disse kvalitetsdata på aggregeret niveau.
 • Er indgang for relevante aktører i forbindelse med arbejdet i klyngerne og på nationalt niveau. F.eks. i samarbejde omkring eksisterende databaser (f.eks. RKKP, LPR, Ordiprax, henvisningsdatabaser), men også fremtidige muligheder med data fra klinikkernes systemhuse og data, der går på tværs af sektorerne (patientcockpit/sektorplatform).
 • Faciliterer samarbejdet med relevante parter for at definere datasæt, som opfylder de kvalitetsmål, som parterne er enige om.
 • Yder teknisk bistand til klinikkernes opgave med dataindberetning, herunder RKKP.
 • Understøtter implementering og vedligeholdelse af de digitale forløbsplaner.

Klyngesporet

Her fokuseres på at understøtte, at lægerne mødes og med afsæt i tilvejebragte data og klyngepakker drøfter faglig kvalitetsudvikling i klinikkerne. De nationale klyngepakker, hvoraf nogle vil være generiske andre mere indsatsorienterede, skal med tiden sikre et stærkt fagligt fundament for den almen medicinske funktion i det nære sundhedsvæsen.

Styregruppens opgave er at udstikke rammerne for, herunder understøtte og sikre, at KiAP:

 • Fortsat udvikler af datadrevne klyngepakker inden for relevante indsatsområder. Udviklingen kan både tage afsæt i fondens beslutninger inden for givne temaer eller i konkrete muligheder, som KiAP er blevet opmærksom på f.eks. på baggrund af efterspørgsel fra klyngerne.
 • Sikrer almen medicinsk fagligt indhold i klyngepakkerne ved løbende at inddrage relevant lægefaglig kompetence og viden inden for de pågældende temaer.
 • Bidrager til udvikling og udbredelse af lokale klyngepakker og datavisning i regioner, på sygehuse og i kommuner.
 • Medvirker til og skabe overblik over både nationale og regionale tilbud om efteruddannelse og netværksmøder for klyngekoordinatorer og klyngemedlemmer.
 • Tilvejebringer løsninger, der kan understøtte klyngerne i formelle og administrative forhold (aktivitetsrapporter, regnskaber, indberetninger, juridiske forhold etc.).
 • Indgår i planlægning og afvikling af de regionale erfarings- og netværksmøder for klyngekoordinatorer.

Det er parternes ambition, at KiAP i forlængelse heraf med tiden skal opbygge en specifik almen medicinsk faglighed, der både nationalt og internationalt skal tegne kvalitetsudviklingen i almen praksis i Danmark indenfor partssamarbejdet.

Forankring

Styregruppen for kvalitet er nedsat under Fonden for Almen Praksis. Styregruppen refererer til bestyrelsen for Fonden for Almen Praksis.

Sammensætning og arbejdsform

Styregruppen består af:

 • 4 medlemmer fra PLO.
 • 4 medlemmer fra RLTN.

Parterne udpeger formanden blandt styregruppens medlemmer. Kan der ikke opnås enighed mellem parterne, deles formandskabet mellem parterne.

Styregruppen holder møde 3-4 gange årligt. En del af møderne kan afholdes virtuelt.

Styregruppen sekretariatsbetjenes af Kvalitet i Almen Praksis (KiAP), som ligeledes refererer til styregruppen. KiAP-sekretariatet servicerer styregruppen med mødemateriale og løbende status på kvalitetsindsatserne.

Kvalitet i Almen Praksis (KiAP)

KiAP-sekretariatet varetager sekretariatsfunktionen af styregruppen.

Sekretariatets opgaver er:

 • Forberede mødemateriale til styregruppens møder.
 • Understøtter arbejdet med at fremme udvikling af kvalitetsområdet herunder kendskabet til pågående indsatsområder og projekter.
 • Udarbejde oplæg til drøftelse i styregruppen om formidling af viden, data og resultater på området.
 • Udarbejde statusrapport, der fremlægges styregruppen en gang årligt i forhold til økonomi og fremdrift på de igangsatte kvalitetsspor.
 • Understøtte at resultater, viden og data formidles til relevante parter.
 • Ledelsesansvaret for KiAP-sekretariatet henhører under Fonden men varetages løbende af PLO og Danske Regioner.

Økonomi

Med hjemmel i Overenskomst om almen praksis og i regi af Fonden for Almen Praksis finansieres såvel det nationale kvalitetsspor som klynge-kvalitetssporet.

Styregruppen for kvalitet har kompetence til løbende at indstille til Fonden for Almen Praksis om yderligere finansiering til konkrete projekter.

Medlemmer af Styregruppen for Kvalitet
 • Bruno Melgaard Jensen (formand), medlem af PLO's bestyrelse
 • Mette Kjølby, vicedirektør for Koncern Kvalitet i Region Midtjylland (formand)
 • Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark
 • Niels Ulrich Holm, medlem af PLO’s bestyrelse
 • Karin Zimmer, medlem af PLO’s bestyrelse
 • Thomas Houe, vicedirektør på Nordsjællands Hospital
 • Christina Kjerulff, medlem af DSAM’s bestyrelse
 • Jakob Lundberg, direktør i Næstved Kommune

 

Siden opdateret april 2024