Gå til indhold

PLO'rientering 09/2024

Nyhed PLO

Formanden fortæller om, at ændrede tilskudsregler giver usikkerhed og merarbejde. Du kan også læse om prognose for økonomien for 2024, om epidemi med lussingesyge, spørgeundersøgelse om samtaleterapi, om kommunal henvisning via forløbsplaner, og du kan læse referatet fra repræsentantskabsmødet i april. Endelig er der nyt fra PLO-Hovedstaden.

Ældre hvid mand med skæg stikker sig i maven med medicin
Indhold
 • Nyt fra bestyrelsen: Ændrede tilskudsregler efterlader usikkerhed og merarbejde
 • Prognose for økonomien i almen praksis
 • Epidemi med lussingesyge – information til læger
 • Spørgeskema om samtaleterapi og krisesamtaler
 • Det bliver lettere at lave en kommunal henvisning via forløbsplaner
 • Referat fra sidste møde i repræsentantskabet
 • PLO's digitaliseringsprojekter - status forår 2024
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden
NYT FRA BESTYRELSEN

Ændrede tilskudsregler efterlader usikkerhed og merarbejde

Siden det sidste år kom frem, at Medicintilskudsnævnet anbefalede at fjerne det generelt klausulerede tilskud for de såkaldte GLP-1-analoger som Ozempic, Rybelsus og Trulicity, har vi råbt vagt i gevær.
 
I går tikkede Lægemiddelstyrelsens afgørelse langt om længe ind i vores indbakker. De fleste typer diabetesmedicin bevarer generelt tilskud, men visse GLP-1-analoger får strammere klausul.
 
Heldigvis har styrelsen lyttet til en del af den kritik, vi og andre har rejst – men desværre kun noget af den.

Vi står i den situation, at rundt regnet 52.000 patienter kan fortsætte med deres nuværende medicin uden ændringer. Men op mod 49.000 med type 2-diabetes, som ikke har prøvet de såkaldte SGLT-2-hæmmere og som fungerer godt på den medicin, de får i dag, skal nu som udgangspunkt afprøve et andet produkt. Disse patienter skal udsættes for ekstra konsultationer og ekstra blodprøvetagninger.

I sin besked til os læger orienterer Lægemiddelstyrelsen om muligheden for at søge enkelttilskud til de patienter, som er ordineret lægemidler, som nu mister generelt eller generelt klausuleret tilskud.

Vi har været i kontakt med Lægemiddelstyrelsen, som meddelte os, at deres orientering om muligheden for at søge enkelttilskud ikke er møntet på GLP-1-analogerne, men på andre typer medicin, der mister generelt eller generelt klausuleret tilskud som fx Victoza og Repaglinid. Lægemiddelstyrelsen meddelte, at man umiddelbart ikke forestiller sig, at en ansøgning om enkelttilskud til GLP-1-analoger kunne imødekommes.

Alt i alt skaber afgørelsen utryghed for rigtigt mange af vores patienter, der oplever god effekt af behandlingen med fx Ozempic. Den medfører også ekstra arbejdsbelastning i vores klinikker, som allerede har alt for meget at se til. Vi anslår, at vi er i nærheden af 100.000 ekstra konsultationer, vi skal afholde. Det vil vi selvfølgelig tage op med RLTN i de igangværende forhandlinger om ny overenskomstaftale. 

Venlig hilsen 

Jørgen Skadborg
Formand, PLO

Prognose for økonomien i almen praksis

Sekretariatet har opgjort aktiviteten i almen praksis i de tre første måneder af 2024 og på den baggrund lavet en prognose for hele året. Prognosen viser, at det kan forventes, at aktiviteten vil ligge 0,5% under rammen. Det skal understreges, at eftersom prognosen kun baserer sig på aktiviteten i tre måneder, er den fortsat meget usikker.

Sekretariatet følger udviklingen og aktiviteten i almen praksis tæt og vil hver måned udsende en opdateret prognose til medlemmerne. Vi er opmærksomme på, at vi nærmer os rammen, og vi kan derfor blive nødt til at rådgive om aktivitetsdæmpende tiltag inden for de kommende måneder. 

For yderligere oplysninger:
Specialkonsulent Josephine Haumann, 
Telefon: 3544 8384, jha.plo@DADL.DK

Epidemi med lussingesyge – information til læger

På grund af den aktuelle epidemi med lussingesyge (parvovirus B19) har Sundhedsstyrelsen opfordret gravide til at være ekstra opmærksomme på risikoen for smitte og søge læge ved mistanke om smitte i første halvdel af graviditeten. 

Der kan derfor forventes flere henvendelser om denne sygdom end normalt, selvom der ikke er tale om nye anbefalinger. 

Hensigten er at forebygge risikoen for hydrops foetalis hos fosteret og i værste tilfælde abort, hvis den gravide ikke tidligere har været smittet.

Se anbefalingerne til serologisk undersøgelse af gravide og henvisning til specialafdeling på SST’s side om information til læger om parvovirus B19 og graviditet.

For yderligere oplysninger:
Sundhedsstyrelsen, Enhed for Beredskab og smitsomme sygdomme
Telefon: 7222 7400, bessst@sst.dk

Spørgeskema om samtaleterapi og krisesamtaler

PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har besluttet, at brugen af samtaleterapi i hele landet og af krisesamtaler i Region Syddanmark (=lokalaftale), skal evalueres. Parterne har engageret Implement til at bistå med evalueringen.

Som bekendt er vi i gang med forhandlinger af en fornyelse af overenskomst om almen praksis. Her er PLO optaget af at få blødt op på rammerne for samtaler i almen praksis.

Du vil derfor inden for få dage modtage en mail med link til et spørgeskema, som vi håber, at du vil besvare. 

Ud over spørgeskemaundersøgelsen gennemføres en række interview om samme emne. På sidste side i spørgeskemaet har

Du mulighed for at registrere dine kontaktoplysninger, hvis du ønsker at deltage i et af disse interview.
I spørgeskemaet vil du blive stillet spørgsmål inden for følgende emner relateret til samtaleterapi/krisesamtaler:

 • Henvendelsesårsager
 • Klassiske forløb
 • Sammenhæng til tilbud udenfor almen praksis
 • Oplevet effekt
 • Opkvalificering
 • Supervision

Dine svar er meget vigtige for PLO, hvorfor vi håber, at du vil prioritere at besvare spørgeskemaet, som det tager ca. 15 minutter at besvare. 

Deadline er fredag d. 17. maj 2024.

For yderligere oplysninger:
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Telefon: 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

Det bliver lettere at lave en kommunal henvisning via forløbsplaner

Du kan nu – eller meget snart - afkrydse et felt kaldet ”Opret kommunal henvisning” i forløbsplansformularen.

Når du sætter kryds i feltet, forbereder systemet en henvisning, når du gemmer forløbsplanen. Henvisningen vil automatisk indeholde de kliniske informationer relateret til patientens sygdom fra forløbsplanen i anamnesefeltet. Henvisningen til kommunen ligger herefter som en opgave i lægesystemet, og du skal adressere og sende den fra lægesystemet som vanligt. Det fremgår i forløbsplansformularen, hvornår patienten sidst er henvist til kommunal forebyggelse.

Løsningen er tilgængelig i dag i Clinea og i WinPLC. De øvrige lægesystemer er i gang med at udvikle løsningen. Man får besked via releasenotes, når eget lægesystem er klar.

For yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Telefon: 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk

Referat fra sidste møde i repræsentantskabet

PLO holdt repræsentantskabsmøde forrige lørdag i Odense den 20. april 2024.

Udover de faste punkter på dagsordenen gennemførte repræsentantskabet bl.a. gruppeopdelte temadrøftelser dels om opgaver, aftaler og faglig ledelse i det nære sundhedsvæsen, dels om it og datadeling. Repræsentantskabet drøftede også fremtidig drift og finansiering af PLO’s it-løsninger, herunder Min Læge-appen. 

Medlemmer kan læse referatet på denne side, hvor også den skriftlige og den mundtlige beretning ligger

For yderligere oplysninger:
Chef for politik, analyse og kommunikation Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

STATUS PÅ PLO’S DIGITALISERINGSPROJEKTER – FORÅR 2024

PLO orienterer fire gange om året om sit arbejde med digitalisering i almen praksis. Det er projekter, der kan understøtte og forbedre kommunikationen mellem læge og patient, arbejdet i klinikken og kvaliteten i behandlingen.

FriFerie lanceres i ny version i maj 

Midt i maj lanceres en ny og forbedret version af PLO’s løsning til registrering af ferie- og fravær. Som noget nyt arbejder PLO’s Digitaliseringsudvalg med løsninger, der samtidigt ændrer indholdet i Min Læge-appen, og dette er en i rækken.

Løsningen findes i Klinik+, hvor klinikken kan registrere 1) lukkedage (og afløsere), 2) åbningstider og 3) bagomnummer (kun til deling med speciallægerne). Hvis der registreres ferie i 5+ dage, lukkes der per default for e-konsultationer. 

Alle klinikker er som bekendt forpligtede til at registrere lukkedage på sundhed.dk. Det er næste udviklings-step, at registrerede oplysninger automatisk overføres til sundhed.dk, så klinikkerne kan undgå dobbeltregistrering.

PLO-IT’s brugergruppe har afprøvet FriFerie-løsningen og har meldt positivt tilbage. Brugergruppen er nedsat for at bistå Digitaliseringsudvalget med at prioritere og legitimere digitale løsninger. 

Følgende praktiserende læger er medlemmer af brugergruppen:

 • Niels Ulrich Holm, fmd., Region Sjælland
 • Mark Lee Larsen, Region Hovedstaden
 • Trine Jeppesen, Region Hovedstaden
 • Heidi Mühlbrandt, Region Sjælland
 • Peter Voss, Region Midtjylland
 • Eilif Hedemann, Region Syddanmark
 • Rasmus Dahl-Larsen, Region Syddanmark
 • Joachim Nørmark, Region Nordjylland
 • Holger Bro, Region Sjælland
 • Mai Risager, Region Syddanmark

Første led i Digital Svangrejournal på vej

Den første del af en graviditetsrejse i sundhedsvæsenet er digitaliseret og på vej til alle lægepraksissystemer via Klinik+.

Når en patient efterspørger første svangrekonsultation, kan almen praksis snart sende et spørgeskema forud for konsultationen til patienten. Den gravide udfylder så spørgeskemaet i Min Læge-appen. Den gravides besvarelse lægges ind i formularen i Digital Svangrejournal, hvor klinikken kan redigere og supplere.

Når den gravide har været til undersøgelse, og alle informationer er udfyldt, opretter klinikken en sygehushenvisning, hvor de udfyldte svangreblanketter automatisk vedhæftes.

Digital Svangrejournal skal indtil videre kun bruges ifm. den gravides første graviditetsundersøgelse i almen praksis. Til de følgende undersøgelser i praksis, og til undersøgelserne hos jordemoder og på fødestedet, bruges vandrejournalen på papir som vanligt. Derfor skal klinikken fortsat printe vandrejournalen og give den gravide den med. 

Digital Svangrejournal er testet blandt flere klinikker, der fortæller, at løsningen gør første svangrekonsultation mere effektiv. 

Det er PLO, Lægesystemleverandørerne, PLSP og MedCom, der arbejder på at skabe en god Digital Svangrejournal. Løsningen udbygges over de kommende år.

Tværsektoriel adgang til forløbsplaner 

Det sammenhængende sundhedsvæsen får snart endnu et ben at gå på: Borgernes forløbsplaner er på vej på sundhedsjournalen.

Fra midten af juni kan både kommunernes og hospitalernes medarbejdere se og agere ud fra forløbsplaner lavet af de praktiserende læger. De digitale forløbsplaner for patienter med KOL, diabetes type 2 og/eller iskæmisk hjertesygdom har i et stykke tid været tilgængelige for patienterne i Min Læge-appen og på hjemmesiden forløbsplan.dk, og snart kan altså også andre sundhedsmedarbejdere rundt om patienterne orientere sig i dem. 

Her på PLO's hjemmeside kan du læse mere om digital praksis - om alt fra Min Læge-appen, videokonsultationer og Klinik+ til PLO’s engagement på digitaliseringsområdet. 

Nyt fra PLO-Hovedstaden

Ny oversigt over specialistrådgivning og subakutte tider på sundhed.dk

Hospitalernes direkte hotlines/kontaktinformationer er blevet opdateret, og en ny oversigt er nu tilgængelig. 

Oversigten vil også give mulighed for at se subakutte tilbud til almen praksis. 

Vær opmærksom på, at der for flere hotlines er mulighed for at lægge en besked på telefonsvareren uden for åbningstid. 

Initiativet er gennemført som led i HAPS-samarbejdet (Hospital/Almen Praksis-Samarbejdet).