Gå til indhold

PLO'rientering 11/2021

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: PLO vil styrke samarbejdet med hospitalerne

4. juni 2021

Nyt fra bestyrelsen: PLO vil styrke samarbejdet med hospitalerne

Vi har alle i vores daglige arbejde oplevet konsekvenserne af, at det sekundære sundhedsvæsen er blevet mere specialiseret, der er kommet færre sengepladser og kortere indlæggelsestider. PLO opretter nu nyt politisk udvalg for at styrke samarbejdet med hospitalerne.

Sygehusenes incitamentstruktur har ændret sig som følge af styringsmodellen ’nærhedsfinansiering’, der trådte i kraft i 2019, og langt flere og vanskeligere opgaver havner nu i det nære sundhedsvæsen. Samtidig påvirker den demografiske udvikling og den øgede sygdomsbyrde alle sektorer.

Det øger behovet for et nært og stærkt samarbejde om alle patienter, der hurtigere end før sendes ud til pleje og behandling i kommunerne og til opfølgning hos egen læge. Særligt er der behov for fokus på afviste henvisninger, aftaler om patientforløb, sektorovergange og epikriser.

PLO har over en årrække oplevet et sigende behov for politisk fokus på samarbejdet med andre aktører og i særlig grad med hospitalerne. Derfor har vi nu i bestyrelsen oprettet et nyt udvalg med navnet ’Udvalg for hospitalssamarbejde’. 

Udvalget vil ud over medlemmer fra PLO’s bestyrelse have medlemmer fra alle fem regioner, der har tværsektoriel og praktisk erfaring med samarbejdet i det nære sundhedsvæsen. Udvalget vil hertil have mulighed for at gå i dialog med relevante samarbejdspartnere og aktører, der har gode erfaringer med at få det tværsektorielle samarbejde til at fungere hensigtsmæssigt for alle parter – ikke mindst for patienten.

Herfra vil vi arbejde med at udvikle PLO’s politik på området. Vi vil fokusere på at sikre bedre, trygge og sammenhængende patientforløb på tværs af sektorovergange, og vi vil have fokus på opgaveglidning, samt det lægefaglige ansvar og kommunikationen herom i sektorskiftet.

Jeg ser meget frem til arbejdet. Du kan læse mere om udvalget her

For yderligere information kontakt
Formand for PLO’s Udvalg for hospitalssamarbejde
Ulrik Hesislev

ulh.plobest@DADL.DK

Til toppen af nyhedsbrevet


Vil du være mentor for en ung kollega

PLO har to mentorordninger, hvor vi gerne vil øge mentorkorpset. Så kunne du have lyst til at indgå i et længere mentorforløb med en ung kollega, eller kunne du have lyst til at tage et uforpligtende kaffemøde med en medicinstuderende eller KBU-læge, så kan du tilmelde dig som mentor i PLO Mentorordning.

PLO Mentorordning er et tiltag for at give lægestuderende og yngre læger mere lyst til at blive praktiserende læger gennem dialog og sparring med en etableret praktiserende læge. 

Det er frivilligt og ulønnet at være mentor i PLO. Derfor skal du have lyst til at være en ekstern, fortrolig sparringspartner i forhold til en lægekollega eller medicinstuderende, som ønsker vejledning om livet i almen praksis. 

PLO Mentorordning består af disse to tilbud:

  • Tilbuddet 'Karriere i almen praksis' er et forløb, som er rettet mod kommende og nyudklækkede speciallæger i almen medicin, der kan få vejledning om valg af specialet almen medicin, karrierevalg, overvejelser om køb af praksis samt den første tid som praksisejer. 
  • Tilbud om kaffemøde er rettet mod lægestuderende og KBU-lægerne, der kan få tilbudt et mere uforpligtende kaffemøde, hvor en praktiserende læge svarer på spørgsmål og vejleder mentee til at komme nærmere en afklaring om et eventuelt kommende specialvalg af almen medicin og et fremtidigt liv i almen praksis. 

Læs mere om PLO Mentorordning og tilmeld dig som mentor her

Deltagerne matches med en mentor hvert halve år. Næste frist er den 1. august 2021

For yderligere information kontakt
Konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen
Tlf. 3544 8456, 
ubn.plo@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


DR-udsendelse om lægevagten

Der bliver på mandag, 7. juni, sendt en dokumentarudsendelse på DR1 kl. 20.00, "Patienter på samlebånd", der handler om de PLO-drevne lægevagter i Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland. Udsendelsen sætter på en række områder kritisk fokus på lægevagtsordningen, både i forhold til økonomi og kvalitet.

Det vil i udsendelsen blive problematiseret, at vagtlægerne ikke er fastlønnede, men honoreres efter antallet af patienter, de taler med eller tilser. Der vil blive vist eksempler på vagtlæger, der på kort tid taler med et meget stort antal patienter.

Og der bliver kastet et kritisk lys på, at visiterende vagtlæger får udbetalt et større honorar, når en sag afsluttes over telefonen, end når patienten henvises til at blive undersøgt enten ved et sygebesøg eller på et af lægevagtens konsultationssteder.

Udsendelsen beskæftiger sig også med, at nogle vagtlæger har mange vagter og derfor angiveligt bliver trætte og ukoncentrerede.

DR har tilkendegivet over for PLO, at der ikke bliver nævnt nogen navne på konkrete vagtlæger, hverken i udsendelsen eller i de nyhedsindslag der, op til og efter udsendelsen, bliver bragt på DR.

PLO har løbende været i dialog med journalisterne bag udsendelsen og har forsøgt at kvalificere udsendelsen med faktuelle oplysninger om lægevagten. PLO’s formand medvirker i udsendelsen og svarer på de kritiske spørgsmål, der rejses.

PLO har, i anledning af den kommende tv-udsendelse, udarbejdet et faktanotat om lægevagten, som vil blive delt på sociale medier og sendt til journalister, politikere og andre sundhedspolitiske interessenter – dette notat kan ses her

For yderligere information kontakt
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


Bivirkningsindberetninger af høj kvalitet gør en forskel

De seneste måneders arbejde med at overvåge sikkerheden ved vaccinerne mod COVID-19 har vist, hvor vigtige indberetninger fra læger om formodede bivirkninger ved lægemidler er. Lægemiddelstyrelsen søsætter nu en ny kampagne målrettet læger for at sætte fokus på vigtigheden af bivirkningsindberetninger af høj kvalitet - ikke kun i forhold til COVID-19-vacciner.

Læs nyheden fra Lægemiddelstyrelsen her

Se film om bivirkninger fra Lægemiddelstyrelsen her

Alle praktiserende læger har en bivirkningswebservice i deres lægepraksissystem til indberetning af formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen. Løsningen gør det lettere og hurtigere at indberette, og den har medvirket til at højne kvaliteten af indberetningerne.

Forpligtelsen til at indberette bivirkninger følger af bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m. En indberetning afregnes normalt ikke særskilt, men er omfattet af den grundydelse, som afregnes i forbindelse med, at lægen bliver opmærksom på en mulig bivirkning.

I forhold til bivirkninger og COVID-19-vacciner har overenskomstens parter dog valgt at sætte ekstraordinær fokus på indberetninger. Parterne har derfor indgået en midlertidig aftale om honorering for anmeldelse af formodede bivirkninger som følge af COVID-19-vaccine.

Aftalen muliggør således honorering for det ekstra arbejde, klinikken kan opleve i kølvandet på den omfattende COVID-19-vaccinering, hvis flere patienter end normalt kontakter klinikken med formodede bivirkninger. 

Aftalen kan læses her

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Tlf. 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


Status på 4484 – Husk at respondere på regionens henvendelse

PLO har tidligere informeret om regionernes controlling af ydelse 4484 i PLO’rientering 08/2021 og ved medlemsmail fra 29. april 2021. Husk at respondere på regionens henvendelse. 

Status på den regionale controlling er, at halvdelen af de praktiserende læger, som har modtaget brev fra regionen vedrørende 4484, har gjort indsigelse, herunder evt. med redegørelse for brug af ydelserne. Ca. 10 pct. af lægerne har accepteret tilbagebetaling, mens 40 pct. ikke har responderet på regionens henvendelse.

Det er planen og forventningen, at Samarbejdsudvalget (SU) kigger på de sager, hvor praktiserende læger har gjort indsigelse, i september 2021. Derfor opfordrer PLO de praktiserende læger, som ikke har responderet på regionens henvendelse, til at gøre det snarest muligt, således at også disse kan behandles i SU til september.

Ved brug for hjælp for tilbagemelding til regionen, kan de regionale sekretariater kontaktes.

Ved manglende svar har regionen tilkendegivet, at de opfatter det som accept og vil foretage modregning i kommende honorarudbetaling. Det er PLO’s klare opfattelse, at regionen ikke kan forudsætte samtykke til modregning i kommende honorarudbetalinger ved manglende svar fra lægen, hvilket er meddelt såvel Danske Regioner som de fem regioner.

De er dog ikke enige heri, og da de sidder og umiddelbart kan modregne, er der en risiko for, at de, trods vores indsigelse, alligevel vil modregne.

For yderligere oplysninger kontakt
PLO’s medlemsservice
Tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet