Gå til indhold

PLO'rientering 12/2021

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Sygeplejerske-strejke omfatter ikke konsultationssygeplejersker i almen praksis

18. juni 2021

Nyt fra bestyrelsen: Sygeplejerske-strejke omfatter ikke konsultationssygeplejersker i almen praksis

DSR's medlemmer har stemt nej til et mæglingsforslag, og fra i morgen lørdag er der iværksat strejke for 10 pct. af sygeplejersker i regioner og kommuner. Almen praksis er ikke omfattet af denne strejke.

DSR's medlemmer har med to tredjedeles flertal stemt nej til et mæglingsforslag, og fra i morgen lørdag er der iværksat strejke for 10 pct. af sygeplejersker i regioner og kommuner.

Praktiserende læger er som bekendt private erhvervsdrivende, så almen praksis er IKKE omfattet af denne strejke. Ikke desto mindre må vi forudse, at strejken kan få betydning for henvendelserne til almen praksis og evt. også for den konkrete opgaveløsning.

Når en læge har henvist en patient til kommunal hjemmesygepleje, er det kommunens opgave at sørge for, at patienten modtager den relevante hjælp fx til medicinhåndtering, sårpleje m.v.

Kommunalbestyrelsen fastsætter selv omfanget af hjælpen (serviceniveauet), fx om medicin doseres i hjemmet eller sundhedshus, men ikke om der ydes hjælp.

Under en strejke har kommunen ansvaret for at tilrettelægge, tilpasse og prioritere i hjælpen til patienterne. Læger eller klinikpersonale i almen praksis skal derfor ikke overtage de opgaver, som hjemmesygeplejen normalt varetager.

En sygeplejerskestrejke, der rammer den kommunale sundhedsindsats, kan dog ikke undgå at påvirke arbejdet i almen praksis. Derfor vil der med garanti komme henvendelser og kontakter fra patienter eller deres pårørende om problemstillinger, som hjemmesygeplejen plejer at tage, men som ikke kan imødekommes under strejken.

Her bør vi som praktiserende læger have vores primære opmærksomhed på patientens behov. Med til det hører, at vi husker på, at mange af de patienter, der modtager hjemmesygepleje, er ældre og sårbare og derfor kan blive utrygge af de forandringer og den usikkerhed, som en strejke medfører.

Jeg vil derfor opfordre til, at eventuelle uoverensstemmelser om varetagelsen af patientens behov tages i dialog mellem professionelle og ikke via patienten.

PLO’s sekretariat har taget direkte kontakt til PLO-K-formændene i de 12 berørte kommuner med råd og vejledning i forhold til at håndtere henvendelser fra hjemmesygeplejen.

PLO’s sekretariat har desuden været i kontakt med KL, som har oplyst, at de vil videresende PLO’s synspunkter til de 12 strejkeramte kommuner, herunder at PLO finder det relevant, at kommunerne tydeliggør over for borgerne, hvor de kan henvende sig, hvis de har spørgsmål i relation til manglende sygepleje.

Forhåbentlig vil dette hjælpe til at sikre, at egen læge alene kontaktes ved ny sygdom eller forværring af eksisterende sygdom. 

Hvis du oplever problemer i samarbejdet med hjemmesygeplejen under konflikten eller uhensigtsmæssige henvendelser fra patienter eller pårørende, vil jeg opfordre til, at du i første omgang retter henvendelse til din PLO-K formand, der kan hente sparring i de regionale sekretariater eller i PLO-C.

For yderligere information kontakt 
Formand for PLO 
Jørgen Skadborg 
jsk.plobest@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


Aftale om 21 sundhedsklynger

Regeringen, regionerne og kommunerne er blevet enige om fra 1. juli 2022 at etablere sundhedsklynger omkring de 21 akutsygehuse.

Regeringen har sammen med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) præsenteret en aftale om, at der skal etableres såkaldte sundhedsklynger omkring de 21 akutsygehuse i Danmark. Sundhedsklyngerne skal bestå af repræsentanter fra sygehuse/region, kommunerne og almen praksis i akutsygehusets optageområde.

Ideen er, at sundhedsklyngerne – der ikke må forveksles med de kvalitetsklynger, som er etableret i almen praksis - skal understøtte samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet og skabe sammenhæng for bl.a. mennesker med kroniske sygdomme og psykiske lidelser og ældre. Den nye struktur er tænkt som et led i en samlet sundhedsaftale, som regeringen efter sommer ventes at præsentere, og som Folketingets partier derefter skal forhandle om.

Som nævnt er det tanken, at sundhedsklyngerne først træder i kraft om et år, og der er en række detaljer, der endnu ikke er fastlagt.

PLO igangsætter nu en analyse af aftalen, og sagen vil snarest blive drøftet både i bestyrelsen og med de regionale formandskaber.

Aftalen om etablering af 21 sundhedsklynger kan ses her

For yderligere oplysninger kontakt
PLO’s medlemsservice
Tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


Sommerferielister for de praktiserende speciallæger (FAPS)

Vi har samlet ferielisterne for de praktiserende speciallæger for de fem regioner.

Ferieliste for:

  • Region Hovedstaden (link ikke længere aktivt)
  • Region Syddanmark (link ikke længere aktivt)
  • Region Midtjylland
  • Region Nordjylland (link ikke længere aktivt)
  • Region Sjælland (link ikke længere aktivt)

For yderligere oplysninger kontakt
PLO’s medlemsservice
Tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


Fremskyndet vaccination til personer i særligt øget risiko er forlænget til 5. september

Langt de fleste personer i målgruppe 5 og 6 forventes på nuværende tidspunkt at være enten visiteret, inviteret eller vaccineret, men gruppe 5 og 6 tilbydes fortsat fremskyndet vaccination frem til og med 5. september.

Sundhedsstyrelsen er i gang med en opdatering af notatet vedr. visitation til målgruppe 5 og 6, som vi lægger på PLO's hjemmeside, når det kommer.

For de få patienter, som ikke har et åbent sygehusforløb, eller ikke har planlagt ambulant besøg m.v. inden for de næste par måneder, gælder:

  • Patienter under 50 år (fødselsårgang 1972 og yngre) kan henvises, hvis de ikke har et åbent sygehusforløb eller ikke har planlagt sygehuskontakt senest den 5. september 2021.

For yderligere oplysninger kontakt
PLO’s medlemsservice
Tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


Gunver Lillevang er nyt medlem i Lægeforeningens bestyrelse

Praktiserende læge Gunver Lillevang er valgt som nyt bestyrelsesmedlem i Lægeforeningens bestyrelse (LFB). Gunver Lillevang sidder også i PLO’s bestyrelse og er formand for PLO’s Rekrutteringsudvalg.

Gunver Lillevang har været medlem af PLO’s bestyrelse siden 2015 og har ikke mindst engageret sig i arbejdet med at sikre tilstrækkeligt med praktiserende læger i hele landet. Hun har blandt andet været medlem af den daværende regerings udvalg vedrørende lægedækning i 2016-2017.

Gunvor Lillevang er desuden postgraduat klinisk lektor i almen medicin og har i mange år forsket i lægelig videreuddannelse.

Hun afløser Tue Flindt Müller, som var formand for Lægeforeningens Lægemiddel- og Medikoudvalg, og som falder for foreningens rotationsprincip efter at have siddet på posten i seks år.

Til efteråret udtræder Gunver Lillevang af PLO’s bestyrelse, men fortsætter dog som observatør i PLO’s bestyrelse.

For yderligere oplysninger kontakt
PLO’s medlemsservice
Tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


Forsøgsordning med gratis psykologhjælp til unge gøres permanent

Forsøgsordning om gratis psykologhjælp for unge mellem 18-21 år med angst eller depression gøres permanent fra den 1. juli, samtidig udvides målgruppen, så det fremover gælder 18-24-årige.

Der er tidligere i PLO'rientering (link ikke længere aktivt) informeret om et forsøg med gratis psykologhjælp for unge mellem 18-21 år med angst eller depression.

Denne forsøgsordning gøres fra den 1. juli 2021 permanent, samtidig med at aldersgruppen udvides. Det betyder, at praktiserende læger kan henvise unge mellem 18 og 24 år, som lider af let til moderat depression eller angst til gratis psykologbehandling.

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462, 
dar.plo@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


Det bliver nemmere at komme i gang med digitale forløbsplaner

Mange klinikker er godt i gang med at tilbyde KOL-, diabetes- og hjertepatienter en digital forløbsplan. For at gøre det nemmere at komme i gang har PLO bedt lægesystemerne om automatisk at tilmelde alle klinikker, så programmet er klar i lægesystemet, den dag klinikken beslutter sig for at gå i gang.

Der er nu lavet mere end 150.000 planer, og gennem de sidste mange uger viser tallene, at der bliver lavet omkring 2000 nye planer hver uge.

Den tekniske løsning bag forløbsplaner benyttes også til at finde de lovpligtige data, som skal indberettes til de landsdækkende kvalitetsdatabaser for KOL og diabetes. Med den kommende ændring vil disse indberetninger også automatisk blive gjort klar, så klinikkerne nemmere kan løse denne opgave.

Den automatiske tilmelding vil teknisk blive gennemført fra d. 21. juni og i dagene herefter.

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Tlf. 3544 8302, 
mbb.plo@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


Diagnosticering af VITT

Sundhedsstyrelsen har udgivet et bilag om diagnosticering af VITT. Bilaget er ment som beslutningsstøtte for læger i almen praksis, vagtlæger eller læger med initial patientkontakt og er udviklet med deltagelse af DSAM og PLO.

Link til notat finder du her

For yderligere oplysninger kontakt
PLO’s medlemsservice
Tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


Den myndighedsfælles coronahotline lukker

Myndighederne meddeler, at de har besluttet, at Den myndighedsfælles coronahotline (tlf. 70 20 02 33) lukker den 31. august 2021. Fra 1. juli er hotlinen lukket i weekenden.

Kommende åbningstider:

  • Fra 1. juli er der ikke længere åbent i weekenden. Der vil stadig være åbent i hverdagene fra 6.00 til 24.00.
  • Fra 1. august ændres åbningstid fra kl. 8.00 – 16.00 i hverdagene. Der er stadig lukket i weekenden. 

Den 31. august lukker den myndighedsfælles coronahotline.

For yderligere oplysninger kontakt
PLO’s medlemsservice
Tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


Ældre Sagen med ny guide til pårørende

Ældre Sagen har lavet en ny guide til pårørende, som hjælper en svækket/syg ældre. Typisk voksne børn, en ægtefælle eller et andet familiemedlem, som lige er blevet pårørende, eller som har været det længe.

I guiden findes der en række gode råd og svar, der kan hjælpe pårørende, når hverdagen ændrer sig bl.a. om emne som hjemmehjælp, fuldmagter, boligtyper og testamenter.

Guiden kan bestilles gratis ved at sende en e-mail til Ældre Sagen på bestilguide@aeldresagen.dk. I mailen bedes du oplyse, hvor mange eksemplarer, du ønsker, leveringsadresse, samt dine kontaktoplysninger.

Du kan også læse guiden online på Ældre Sagens hjemmeside

For yderligere information kontakt
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf. 2962 4080, joh.plo@dadl.dk

Til toppen af nyhedsbrevet


Ændringer til a-kasse-attester (AR 275, AR 276, AR 277)

Der er sket en opdatering af attesterne AR 275 og AR 276. Samtidig er attesten AR 277 udgået.

AR 275 (Attest til a-kasse)

Det er blevet præciseret, at attesten godt kan anvendes, hvis samarbejdsproblemer eller problemer med det psykiske arbejdsmiljø mv. har påvirket helbredet i et omfang, så patienten på grund af sygdom ikke længere kan varetage det pågældende arbejde eller aktiveringstilbud.

Link til attest

Attesten AR 276 (Rådighed)

Den tilhørende vejledningstekst er blevet præciseret, så det fremgår, at attesten som hovedregel kun skal anvendes, hvis patienten har været væk fra arbejdsmarkedet på grund af sygdom i mere end 22 uger.

Link til attest

AR 277 (Fysisk vold)
Attesten er udgået. Den blev tidligere anvendt når patienten (et medlem af en a-kasse) på grund af fysisk vold udøvet af patientens samlever eller ægtefælle måtte opsige sit arbejde og flytte uden for det hidtidige hjemsted.

For yderligere oplysninger eller spørgsmål kontakt:
Lægeforeningens Attestudvalg
Tlf. 35448500 eller dadl@dadl.dk Att: Attestudvalget

Til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Ved du med sikkerhed, hvornår der bliver åbnet eller lukket for tilgang af patienter i din praksis?

Alle praksis har fået et brev i e-Boks fra Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden, som omhandler din åbne- og lukkegrænse – altså hvornår der bliver åbnet og lukket for tilgang af patienter i praksis.

Formålet med brevet er, at du får undersøgt, om grænserne passer til jeres praksisdrift, som det ser ud i dag, eller om praksis med fordel kan ændre grænserne, så de passer bedre til en mere stabil og effektiv praksisdrift.

I mailen er der et link til en kort video, hvor der forklares om åbne- og lukkegrænser, og hvilke fordele det giver at få fastsat den relevante åbne- og lukkegrænse i praksis. Videoen kan ses her

Yderligere er det vigtigt for PLO-Hovedstaden, at du er bekendt med følgende: 

Hvis du har åbent for et højt antal patienter (høj lukkegrænse) og åbent for tilgang, kan patienter, der tilmelder sig din praksis, ikke frasiges, fx hvis din nabopraksis lukker.

Du skal derfor realistisk kunne klare det antal patienter, som du har angivet i din lukkegrænse, i en længere periode. Når du lukker for tilgang, viser undersøgelser, at man gennemsnitligt i Region Hovedstaden kun nedbringer sit patientantal med 25 patienter pr. år.

Du skal yderligere være opmærksom på, at din praksis' lukkegrænse danner baggrund for Region Hovedstadens fastsættelse af kapacitet i jeres område. Praksis' lukkegrænse bruger regionen fx til at fastsætte, om ledig kapacitet skal flyttes fra dit område til helt andre dele af regionen.

PLO-Hovedstaden ser derfor meget gerne, at du får lavet et servicetjek af dine åbne - og lukkegrænser, og har praksis en urealistisk høj lukkegrænse, at du får den tilpasset - både for din og for dine kollegers skyld.

Til toppen af nyhedsbrevet


Kender du nogen, der kunne være interesseret i egen praksis eller et praksisfællesskab?

Der er opslag på tre lægekapaciteter på Bornholm nu. Du kan eventuelt sende dem dette link


Frist for ansøgninger til næste møde i Samarbejdsudvalget om almen praksis er den 19. august

Frist for ansøgninger til SU-mødet den 23. september 2021 er den 19. august 2021 (5 uger før mødet). Ansøgninger sendes til csu@regionh.dk

Samarbejdsudvalget behandler ansøgninger om delepraksis uden for lægedækningstruede områder samt forlængelse af delepraksistilladelser, ansøgninger om generationsskifteaftaler, ansøgninger om lavere patientantal under 1.600 af særlige grunde, ansøgninger om forhøjelse af patientantal over 2.700 samt ansøgninger om fristforlængelse for besættelse af kapacitet.


Aftalen om kommunale akutfunktioner er forlænget til den 31.december

Den fælles forsøgsordning med honorering af praktiserende læger ifm. kommunikation/rådgivning om borgere tilknyttet de kommunale akutfunktioner er forlænget til den 31. december 2021.

Aftalen kan ses her

Til toppen af nyhedsbrevet