Gå til indhold

PLO'rientering 12/2023

Nyhed PLO

På Folkemødet var almen praksis til debat, fortæller formanden, og du kan læse om efterårets vaccinationsindsats, særligt vederlag i ændret sundhedslov, tilskud til kompressionsstrømper, nyt udspil om psykisk sygdom blandt børn og unge, spørgeskema om fremtidens klyngearbejde, bagom-numre og ferieoplysninger på praktiserende speciallæger, navngiven læge ved ferielukning, ny tilskudsordning til efteruddannelse af praksispersonale, endnu et modul til praksispersonale, ledige pladser på kurser i efteråret, kurser om fødselsdepression, SE-dage og PLO's sommer-åbningstider.

Fra PLO's debat om tilgængelighed i almen praksis. Fra venstre moderator Camilla Thorning, Indenrigs- og Sundhedsminister Sophie Løhde, PLO's formand Jørgen Skadborg, formand for Danske Patienter Morten Freil og formand for Danske Regioner Anders Kühnau. Foto: TSC
INDHOLD
 • Nyt fra bestyrelsen: Almen praksis til debat på Folkemødet
 • Ingen aftale om almen praksis' deltagelse i efterårets vaccinationsindsats
 • Mulighed for særligt vederlag til læger i ændret sundhedslov
 • Væsentlig ændring af kommunens tilskudsregler til kompressionsstrømper
 • Nyt udspil om psykisk sygdom blandt børn og unge
 • Vær med til at præge fremtidens klyngearbejde
 • Find bagom-nummer og ferieoplysninger på praktiserende speciallæger
 • Ny tilskudsordning til efteruddannelse af praksispersonale 1. juli
 • Endnu et gratis gruppebaseret modul til praksispersonale
 • Se ledige pladser på kurser i efteråret
 • Fødselsdepression – gratis efteruddannelse i klinikken
 • Tag din systematiske efteruddannelse på SE-Dage 25.-27. september
 • I uge 28-31 har PLO-C åbent kl. 9-14, og PLO-R holder lukket
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden

Nyt fra bestyrelsen: Almen praksis til debat på Folkemødet

I sidste uge havde jeg fornøjelsen sammen med tre andre bestyrelsesmedlemmer at deltage i det årlige Folkemøde på Bornholm. Som altid var det spændende og meget givende at deltage i debatter med andre sundhedspolitiske aktører om aktuelle emner af betydning for almen praksis. 

Jeg var med i diskussioner om både konkrete patientdilemmaer fra den kliniske hverdag, forventninger til Sundhedsstrukturkommissionen, hvordan vi sikrer lægedækning, og hvordan vi kan arbejde for at styrke tilgængeligheden til egen læge – og meget andet. Nok så vigtigt havde jeg flere uformelle snakke med både politikere, topembedsfolk, eksperter og meningsdannere med tilknytning til det sundhedspolitiske.
                          
Jeg kom fra Folkemødet med en klar fornemmelse af, at der hos alle er bred enighed om, at der skal investeres massivt i primærsektoren, herunder i almen praksis, i de kommende år. Samfundet har satset markant på at udvide sygehusene, men alle kan se, at løsningen på fremtidens udfordringer ikke er yderligere ekspansion af den sekundære sektor. I fremtiden skal flere behandles uden for sygehusene, og ressourcerne hertil skal prioriteres.

Der er i sundhedssektoren generelt stor interesse for Honorarstrukturrådets anbefalinger, herunder også hos Sundhedsstrukturkommissionen.

Alle peger på, at udfordringerne med lægedækning skal løses, og de fleste kan se, at det ikke sker af sig selv, heller ikke når vi i løbet af de kommende ti år når op på at være 5.000 praktiserende læger. Hvis vi skal sikre lægedækningen for alle, skal vi tænke ud af boksen for at få en betydelig del af de almenmedicinere, vi uddanner, till at slå sig ned de steder, hvor der er størst behov.

Undertiden hører man pip om, at det er ”PLO-modellen”, der er skyld i problemerne med lægedækningen. Det er en sejlivet myte – men ikke desto mindre ER det en myte. Det er svært at tiltrække ALLE grupper af højt uddannede til de områder i vandkanten, der oplever problemer med lægedækning. Regionerne har såmænd selv svært ved at tiltrække læger både til hospitalerne og til regionsklinikkerne i de selvsamme områder. Dertil kommer, at regionerne i forvejen har muligheder for at oprette både regions-, udbuds og licensklinikker, så jeg har svært ved at se, hvad det er for ”alternativer”, de skulle mangle i dag.

Tilgængelighed til egen læge er vigtig for alle, men vi skal også tænke tilgængelighed som andet og mere end blot fysiske åbningstider. Teknologien giver allerede bedre muligheder, end vores nuværende aftale med RLTN giver os mulighed for at udnytte, og vi skal også se på, hvad kommende teknologier kan bidrage med. Desuden bør vi i PLO holde fast i den nødvendige diskussion om, hvem tilgængeligheden skal blive bedre for? Det vigtigste er i min og bestyrelsens optik, at de mest sårbare patienter – fx de multisyge, de psykisk syge og de ældre – oplever, at lægen får bedre tid til deres komplekse problemer. Dette kan måske i virkeligheden bedst skabes via den tid, der frigøres ved at bruge mindre tid på administrative opgaver og ved, at selvhjulpne, ressourcestærke patienter i højere grad benytter sig af selvbetjeningsløsninger, Min Læge App, prodata etc., når der er tale om ukomplicerede problemstillinger og kontroller.

Jeg vil ønske alle PLO’s medlemmer en rigtig god sommerferie!

Jørgen Skadborg,
formand for PLO,
jsk.plobest@dadl.dk

Ingen aftale om almen praksis' deltagelse i efterårets vaccinationsindsats

Traditionelt har praktiserende læger haft en stor rolle i forbindelse med vaccination af særlige målgrupper mod influenza og i de seneste år også mod Covid-19, men til efteråret bliver det anderledes.

Efter sidste års kaotiske tilstande, hvor der ofte manglede vacciner og måtte aflyses tider med patienter, eller der ankom uplanlagte leverancer, som vi ikke kunne bruge, rakte både PLO og DSAM i efteråret 2022 ud til myndighederne for at få ordnede vilkår for almen praksis’ bidrag til dette års indsats.

I maj måned sendte vi et brev til myndighederne med anmodning om besked inden 1. juli 2023, hvis almen praksis skal bidrage.

PLO har endnu ikke modtaget en officiel tilbagemelding på henvendelsen, men kan konstatere, at myndighederne vil forsøge at undgå en gentagelse af sidste år ved en betragtelig beskæring af antallet af vaccinationssteder. Ligesom sidste år skal de regionale vaccinationscentre være det primære vaccinationssted, hvor de fleste bliver vaccineret. Derudover skal der oprettes nogle hundrede vaccinationssteder, men langt fra så mange som der er almen praksis. Forskellige regionsråd har behandlet spørgsmålet på regionsrådsmøder og her truffet beslutning om en model, som foruden de pligtige regionale vaccinationscentre vil inddrage andre private aktører på baggrund af et offentligt udbud.

På patienternes og standens vegne er PLO ked af, at myndighedernes forsøg på at garantere ordnede vilkår forringer borgernes tilgængelighed til vacciner. Ikke mindst de mange ældre og socialt udsatte borgere, som har været vant til at få foretaget vaccinationen i trygge og velkendte rammer hos deres egen læge – og ofte når de kom forbi i anden sammenhæng – skal nu begive sig til nærmeste vaccinationscenter eller vaccinationssted. 

I PLO har vi valgt ikke at byde på opgaven. Dels fordi vi alene måtte byde på vegne af et begrænset antal klinikker, da man ikke ønsker mange vaccinationssteder, dels fordi vi ikke ønsker at påtage os ansvaret for at løse en opgave, som indeholder en forringelse af tilgængeligheden, og som har en iboende risiko for, at vaccinationstilslutningen bliver lavere end tidligere år.

Der bliver således ingen honoraraftaler med PLO for årets vaccinationsopgave.

For yderligere oplysninger:
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Telefon: 3544 8472, Jsg.plo@dadl.dk

 

Mulighed for særligt vederlag til læger i ændret sundhedslov

Regeringen har vedtaget en ændring af sundhedsloven, som bl.a. understøtter bedre lægedækning. Ændringen i § 227 stk. 5 betyder, at regionerne får mulighed for at yde et særligt vederlag til læger i områder med lægemangel. 

Helt konkret betyder det, at regionsrådet i perioden fra den 1. juli 2023 til og med den 30. juni 2033 kan indgå supplerende aftaler med indehavere af et ydernummer i områder med lægemangel om et særligt vederlag af midlertidig karakter til kompensation for etablerings- eller praksispersonaleudgifter. 

Du kan læse loven her

For yderligere oplysninger: 
Specialkonsulent Ulrikke Bryde-Nielsen 
Telefon: 3544 8456, ubn.plo@dadl.dk

Væsentlig ændring af kommunens tilskudsregler til kompressionsstrømper 

En principafgørelse fra Ankestyrelsen medfører, at langt færre patienter fremadrettet vil kunne få tilskud til støttestrømper fra kommunerne. En del af de støttestrømper, der anvendes i dag, er tilsyneladende til behandling eller forebyggelse (sundhedsloven). Disse patienter vil ikke længere få tilskud af kommunen. Men hvis det ansøges og bevilges som et hjælpemiddel for patienten (serviceloven), ydes der stadigt tilskud til støttestrømper.  

Mange læger – og patienter - oplever nu afvisning af ansøgninger om støttestrømper på denne baggrund.

Når kommunen skal vurdere, om brug af kompressionsstrømper er et hjælpemiddel, foretager de en samlet vurdering ud fra at:

 1. Der skal være tale om en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos borgeren.
 2. Hjælpemidlet skal i væsentlig grad:

  ⦁    Afhjælpe følgerne af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  ⦁    Lette den daglige tilværelse
  ⦁    Være nødvendig for at kunne udføre et erhverv

Eksempel 1:
En borger har hævede ben pga. hjerteinkompensation og venøs insufficiens. Lidelsen er kronisk, og alle andre behandlingsmuligheder er udtømte. Støttestrømper er et led i behandlingen af patientens deklive ødemer og forebyggelse af forværring. Ansøgning om tilskud til kompressionsstrømper blev afvist, da der er tale om behandling samt forebyggelse efter sundhedsloven.

Eksempel 2:
En borger lider af paraplegi på grund af cerebral parese. Har kort gangdistance med krykkestok og bruger kørestol. Borgeren har hævede ben, tilstand er kronisk og andre behandlingsmuligheder er udtømte. Brug af kompressionsstrømper gør, at borgeren selv kan komme fra kørestol til toilet og er i stand til at passe sit arbejde. 

Her kan argumenteres for, at kompressionsstrømper er et hjælpemiddel efter serviceloven, da borgeren mobiliseres til selv at kunne klare toiletbesøg og får mulighed for at passe sit arbejde. 

Således er det i ansøgningen vigtigt at argumentere for, om støttestrømper er et hjælpemiddel, og det er vigtigt, at ”afhjælpningsformålet” tydeligt fremstår som det primære formål i ansøgningen.

Hvis ikke kompressionsstrømpe kan bevilges som hjælpemiddel, må patienten selv betale for kompressionsstrømpen. Det er vigtigt, at patienten ikke per automatik stilles i udsigt, at der ydes tilskud.

Flere kommuner har rejst denne problematiske forringelse over for folketinget, og PLO har også den klare holdning, at det er en forringelse, som kan betyde, at flere ældre vælger støttestrømper fra. Dermed øges risikoen for, at flere borgere udvikler dyb venetrombose eller anden indlæggelseskrævende sygdom - eller at flere borgere bliver immobiliseret med en funktionsnedsættelse til følge.

I øvrigt arbejder PLO politisk for at få afbureaukratiseret, så praktiserende læger i fremtiden ikke skal have så meget arbejde med at attestere patienternes mangfoldige behov for banale hjælpemidler.  

For yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Lone Ulrich Rasmussen
Telefon: 3544 8473, lur.plo@dadl.dk

Nyt udspil om psykisk sygdom blandt børn og unge

PLO er sammen med Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Selskab (BUP-DK) blevet enige om syv forslag, som kan være med til at afhjælpe den kritiske situation i psykiatrien, hvor alt for mange børn og unge venter på behandling.

Med udspillet peger organisationerne sammen på mulighederne for, at praksissektoren kan indgå i en fremtidig, revideret psykiatriplan, der skal afhjælpe presset på psykiatrien i regionerne.

I lanceringen af udspillet udtalte næstformand i PLO, Mireille Lacroix: ”Jeg håber på familiernes vegne på en fremtid, hvor forældrene ikke skal agere mellemled mellem deres egen læge og kommunen. Derfor anbefaler vi, at der skal etableres kontakt mellem kommunens PPR og egen læge.”

Læs mere og find udspillet her

For yderligere oplysninger:
Politik- og pressekonsulent Emma Skjold Lindegaard
Telefon: 2119 9862, esl.plo@DADL.DK

Vær med til at præge fremtidens klyngearbejde

Klyngerne har eksisteret i godt fem år, og det er tid til at gøre status. KiAP (Kvalitet i Almen Praksis) har derfor udsendt et spørgeskema til praktiserende læger, som kan komme med input til, hvordan klyngearbejdet kan gøres endnu bedre og endnu mere lærerigt. 

Spørgsmålene tager 6-8 minutter at besvare og er mailet fra KiAP til praktiserende læger. Alle besvarelser behandles fortroligt og vil udelukkende blive vist samlet på nationalt niveau. 

For yderligere oplysninger:
Kvalitet i Almen Praksis (KiAP) 
Telefon: 7196 8844, klynger@kiap.dk

Find bagom-nummer og ferieoplysninger på praktiserende speciallæger

Som vi fortalte i PLO'rientering nr. 8 fra 27. april finder man de praktiserende speciallægers åbningstider og ferieoplysninger i Min Læge-app - og nu også gennem lægepraksissystemet. I modsætning til løsningen i Min Læge-app, indeholder opslaget direkte i lægepraksissystemet også de praktiserende speciallægers bagom-numre. Aktuelt her mere end halvdelen af de praktiserende speciallæger registreret disse oplysninger, og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) arbejder på at få de sidste klinikker med. 

Oplysningerne tilgås i lægesystemerne ved at følge nedenstående stier.

 • EG-Clinea: Links/ speciallægesøgning 
 • EG-WinPLC: PLSP_1Login/ speciallægesøgning
 • XMO: Online opslag/1login/ speciallægesøgning
 • Novax: Eksterne services/ speciallægesøgning
 • Multimed-WEB: Eksterne services/ speciallægesøgning
 • My Clinic: PLSP/ speciallægesøgning

For yderligere oplysninger: 
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt 
Telefon: 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk

Husk, at henvise til navngiven læge, hvis I holder lukket

Hvis I holder lukket i løbet af sommeren, skal der på telefonsvarer, hjemmeside, praksisdeklarationen på Sundhed.dk og på plofriferie.plsp.dk, som viser fraværet i Min Læge App, være tydelig henvisning til navngiven læge og telefonnummer.

Husk i den forbindelse, at PLO-Fri/Ferie-hjemmesiden nu kan tilgås direkte fra klinikkens lægesystem. Du finder vej til Fri/Ferie-registreringen i dit lægesystem via følgende stier:

 • EG-Clinea: Links/PLO Fri Ferie
 • EG-WinPLC: PLSP_1Login/Fri Ferie
 • XMO: Online opslag/1login/Fri Ferie
 • Novax: Eksterne services/Fri Ferie
 • Multimed-WEB: Eksterne services/Fri Ferie
 • My Clinic: PLSP/Fri Ferie

For yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Telefon: 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk

Ny tilskudsordning af praksispersonale 1. juli

I 2019 indgik PLO-Efteruddannelse en aftale med Danske Regioner om udmøntningen af regeringsindsatsen ”En Læge Tæt På Dig” (ELTPD), hvor der var afsat midler til en særlig indsats for efteruddannelse af praksispersonale. Midlerne er nu brugt op. 

Det betyder, at reglerne for tilskud til efteruddannelse af praksispersonalet ændres pr. 1. juli 2023. Det gælder både tilskud til kurser og til gruppebaseret efteruddannelse som KGE og PGE.

Hver klinik tildeles nu kr. 5.000,- pr. lægekapacitet til efteruddannelse af klinikkens personale i resten af 2023. Midlerne kan anvendes til udbetaling af følgende beløb ved deltagelse i godkendte kurser:

• Kursusgebyr (inkl. lokaler og forplejning): max. kr. 3.100,- pr. aktivitetsdag.
• Tabt arbejdsfortjeneste: max. kr. 2.820,- pr. dag.
• Transportudgifter: max. kr. 1.500,- pr. adskilt gruppe af aktivitetsdage.

Der gælder fortsat samme regler for godkendelse af aktiviteter til tilskud

Det vil først være muligt at søge midler efter de nye regler, når teknikken kommer på plads i slutningen af september. Derfor vil man først kunne søge tilskud til kurser afholdt i juli, august og september på det tidspunkt.

Hvis du har praksispersonale, der er tilmeldt efteruddannelse i efteråret 2023 - hvor forudsætningerne var et større tilskud - har du mulighed for at framelde dem. Hvis det er kurser i PLO-Efteruddannelse, kan du frem til 1. august 2023 afmelde kursisten og få alle pengene retur. 

Efter 1. august 2023 gælder vores almindelige afmeldingsbetingelser, hvor man kan melde fra mod et afmeldingsgebyr på kr. 200 frem til 2 måneder før kursusstart. 

Er det kurser, der udbydes af regionerne, skal du forhøre dig om deres afmeldingsbetingelser.

For yderligere oplysninger:
PLO-Efteruddannelse
Telefon: 3544 8416, Kurser.plo@dadl.dk

Endnu et gratis gruppebaseret modul til praksispersonale

I januar lancerede PLO-Efteruddannelse det første modul gruppebaseret efteruddannelse til praksispersonale (PGE). Det handler om ukomplicerede urinvejsinfektioner. Nu lanceres endnu et. Det handler om øvre luftvejsinfektioner hos voksne

Læs mere om modulerne, der foregår i små grupper af 5-12 deltagere samt i lokalområdet

For yderligere oplysninger:
Fonden for Almen Praksis
Telefon: 3544 8498, euf.plo@dadl.dk


Se ledige pladser på kurser i efteråret

Der er ledige pladser på efterårskurser til både læger og til praksispersonale. Find dem i PLO-Efteruddannelses kursusoversigt - sortér på ’status’ og se kun kurser med ledige pladser.

Hold øje med oversigten i løbet af sommeren – inden længe offentliggør vi 2024-kurserne til læger, og lidt senere kurserne til praksispersonale. 

For yderligere oplysninger:
PLO Efteruddannelse
Telefon: 3544 8416, Kurser.plo@dadl.dk

Fødselsdepression – gratis efteruddannelse i klinikken (KGE)

Har alle i jeres klinik øje for de nybagte forældre, som kan være i risiko for at udvikle fødselsdepression? 
Fødselsdepression ses både hos mødre og fædre. Forekomsten er henholdsvis 11 og 8 %. 

KGE-modulet om fødselsdepression giver jer rig mulighed for dette, og det er gratis. Der findes et tilsvarende modul målrettet læger fx i en DGE-gruppe. 

Læs mere om KGE og DGE moduler og fødselsdepression her

For yderligere oplysninger:
Fonden for Almen Praksis
Telefon: 3544 8498, Euf.plo@dadl.dk

Tag din systematiske efteruddannelse på SE-Dage 25.-27. september

PLO-Efteruddannelse udbyder 9 af de 10 nyeste temaer i den systematiske efteruddannelse hen over tre dage i september 2023 i Helsingør. 

Du kan deltage én eller flere dage. To af kurserne er allerede udsolgt, men der er ledige pladser på de resterende syv. 

For yderligere oplysninger:
PLO-Efteruddannelse
Telefon: 3544 8416, Kurser.plo@dadl.dk

Sommerren i PLO:
I uge 28-31 har PLO-C åbent kl. 9-14 og PLO-R holder lukket

PLO kan træffes hele sommeren, men i uge 28-31 kun PLO-C og med kortere åbningstider. Fra den 10. juli - 4. august (uge 28-31) vil telefonerne være åbne i tidsrummet 9.00 - 14.00, ligesom mails og facebookspørgsmål i udgangspunktet kun besvares i dette tidsrum. I denne periode holder PLO’s regionale kontorer (fem PLO-R) sommerlukket, og deres telefoner er omstillet til PLO-C. 

Alle øvrige uger i sommermånederne kan PLO træffes på normal vis mandag til torsdag mellem 9.00 – 16.00 og fredag mellem 9.00 – 15.00. 

For yderligere oplysninger:
PLO’s medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

 

NYT FRA PLO-HOVEDSTADEN

Husk at holde øje med din risiko for højestegrænse i Ydelsesoverblik

PLO-H har siden omlægningen af sammenligningsområderne i Region Hovedstaden i 2020 (fra 5 til 2 sammenligningsområder) fulgt højestegrænserne tæt og udsendt ”advarselsbreve” til de klinikker, der var i risiko for at få fastlagt en højestegrænse. PLO-H frygtede, at de nye sammenligningsområder ville give en markant stigning af pålagte højestegrænser. I april 2022 blev der første gang pålagt højestegrænser på baggrund af de nye sammenligningsområder, og 8 praksis fik en højestegrænse. I april 2023 blev 4 praksis pålagt højestegrænse på basis af omsætningen i 2022.

Da PLO nu har idriftsat værktøjet Ydelsesoverblik, hvor praksis selv nemt kan følge med i deres ydelsesmønster og risiko for højestegrænse, har PLO-H besluttet ikke længere at udsende advarselsbreve. Bornholm er dog p.t. ikke indtænkt ift. højestegrænsevisningen (med eget sammenligningsområde), men der samarbejdes med systemudviklerne om en løsning. Det kan oplyses, at pr. 1. kvartal 2023 er ingen klinikker på Bornholm i risiko for at få en højestegrænse.

Du er fortsat velkommen til at kontakte PLO-H-sekretariatet, hvis du ønsker rådgivning vedrørende højestegrænser mv.

Læs mere om ydelsesoverblik her

Læs punkt 3 ”Visninger vedr. højestegrænsen” i pixivejledningen

 

Pixiudgave med oversigt over lokale aftaler i Region H pr. maj 2023

Alle praksis i Region H vil modtage 5 stk. af PLO-H's pixiudgave over lokale aftaler i Region H. De bringes ud af blodbilerne til jeres praksis, og praksis på Bornholm vil modtage 5 stk. af pixiudgaven med posten. 

Pixiudgaven kan ses her. 

Ønsker I yderligere eksemplarer, kontakt da venligst plo-h@dadl.dk. 


Frasigelse

I Samarbejdsudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden ses klager, hvori læger har opfordret patienter til at finde en anden læge. Dette er ikke den korrekte fremgangsmåde, og det bliver påtalt af Samarbejdsudvalget.

Den korrekte fremgangsmåde er, at man gerne må oplyse en patient om muligheden for lægeskift, men at man ikke må opfordre patienten til lægeskift. 

Derudover har lægen ret til at fraskrive sig patienter, typisk ved manglende tillid mellem læge og patient (OK22, § 16) og ved fremsættelse af trusler fra en patient over for læge eller personale (OK22, § 17).

Læs mere om frasigelse i PLO's store spørgsmål og svar-sektion 

 

Medlemsmøde 6. november 2023 

PLO-Hovedstaden afholder medlemsmøde mandag den 6. november 2023 kl. 17.00-19.30 på Hotel Comwell i Holte. Der vil være middag efter mødet. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Nærmere orientering om mødet vil følge efter sommerferien. 


"Tid til forandring" - møde for seniorer den 17. august 2023 kl. 17.00 i Domus Medica

Er det tid til forandring i dit praksisliv? Ønsker du at omorganisere dit arbejdsliv og går med tanker om at oprette en delepraksis, justere dit patienttal eller planlægge et generationsskifte for din praksis?

Arrangementet ”Tid til forandring”, der afholdes den 17. august kl. 17.00 i Domus Medica, byder på en række oplæg, der indholdsmæssigt spænder vidt: 

Du får konkrete fakta om overenskomstens muligheder, en læge deler sine erfaringer med overgange i praksislivet, og en virksomhedskonsulent præsenterer modeller til refleksion over den attraktive praksis og det gode generationsskifte.

Alle praktiserende læger er velkomne – uanset om forandringen står lige for døren, eller om tankerne er i deres spæde start.

Du kan tilmelde dig arrangementet her senest den 10. august

 

(Nyt fra PLO-Hovedstaden er kommet på den 23. juni, og var ikke del af PLO'rientering, da denne blev sendt til modtagerne torsdag 22. juni)