Gå til indhold

PLO'rientering 16/2022

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Status på levering af vacciner til almen praksis

16. september 2022


Status på levering af vacciner til almen praksis

PLO har regionalt måttet presse på for at få leveret det nødvendige antal vacciner til almen praksis. Det ser heldigvis ud til, at man finder løsninger, så vi også i år kan spille en central rolle i at få danskerne vaccineret.

Som nævnt i sidste udgave af PLO'rientering har PLO og RLTN indgået en national rammeaftale om vaccination i almen praksis mod COVID-19, influenza og pneumokokker. Rammeaftalen er efterfølgende med enkelte nuancer blevet tiltrådt i alle fem regioner.

På den baggrund har det været PLO’s forventning, at almen praksis skulle spille en central rolle i vaccinationsindsatsen dette efterår.

Imidlertid har praktiserende læger over hele landet oplevet, at de ikke kunne få leveret vacciner i det omfang, de har efterspurgt.

Vi kan til nød acceptere, at vi ikke kan få alle vaccinerne på én gang, eftersom der efter det oplyste ikke er et stort overskud af vacciner til rådighed. Til gengæld er det helt uacceptabelt, hvis vi ikke kan få leveret det antal vacciner, vi efterspørger til vores patienter i en rimelig mængde og planlagt kadence samlet set. For det gør det meget svært for den enkelte læge at planlægge sin vaccinationsindsats.

Problemerne skyldes, at man tilsyneladende har ønsket at tilgodese de centrale vaccinationscentre frem for egen læge i nærområdet. PLO har presset på for, at der ændres på denne prioritering. Ikke mindst har de fem regionale formænd i denne uge arbejdet utrætteligt for bedre leverancer, end PLO i første omgang var stillet i udsigt. Stor ros til vores regionale formænd og sekretariater for den store indsats, de har ydet.

Alt i alt har det ikke været tilfredsstillende med de første meldinger om vaccineleverancer, men det ser ud til, at der trods alt findes løsninger.

Det er fortsat PLO’s politik, at almen praksis skal være en central spiller på vaccinationsområdet, og jeg skal understrege, at rammeaftalen og de regionale tiltrædelsesaftaler fortsat er gældende.

Det er vigtigt, at vi i almen praksis kan give et trygt og nært vaccinationstilbud. Hvis mange borgere får væsentligt længere til nærmeste vaccinationssted, kan det få en negativ indvirkning på vaccinationstilslutningen. Vi risikerer endda, at det især er ældre og svækkede mennesker, der fravælger at blive vaccineret, fordi det er for besværligt – altså præcis de grupper i befolkningen, der har størst behov.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO's formand Jørgen Skadborg
Mail: jsk.plobest@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Yderligere oplysninger om vaccinationsindsatsen

Sekretariatet modtager mange spørgsmål i relation til vaccinationsindsatsen. Vigtigste information her:

Opdateret skema for honorering af sæsonvaccination 2022/23
PLO lavede i forbindelse med indgåelse af rammeaftale om sæsonvaccinationer et oversigtskema. Dette skema har vist sig vanskeligt at benytte i praksis, og PLO har derfor udarbejdet et nyt skema, der kan ses her (link ikke længere aktivt).

Influenzavaccination af sundhedspersonale = ydelseskode 8951
Det er ikke tydeligt i rammeaftalen, hvordan influenzavaccination af sundhedspersonale ydelsesregistreres. Det er aftalt med Danske Regioner, at der anvendes ydelseskode 8951 – ”Vaccination mod influenza til børn, kronikere og personer over 65 år.” Regionerne er orienteret herom i forhold til controlling.

COVID-19-Boostervaccine kun til primærvaccinerede
COVID-19-Boostervaccination (variantopdateret) er til patienter, som er primærvaccinerede, det vil sige patienter, der har fået mindst to stik med de ”gamle” COVID-19 monovalente vacciner. Det betyder, at er der patienter i målgruppen for vaccination, som fx kun har fået ét stik med en COVID-19-vaccine, og som ønsker COVID-19-vaccination, skal disse henvende sig på et af de regionale vaccinationscentre for at få afsluttet det monovalente vaccinationsprogram. Tre måneder herefter kan der gives COVID-19-Booster (variantopdateret). Dette fremgår af Sundhedsstyrelsens retningslinje for vaccination mod COVID-19, influenza og pneumokok (link ikke længere aktivt).

Retningslinjen beskriver i øvrigt indsatsen, som den i det væsentligst allerede er kendt, dog indeholder retningslinjen fx vaccination efter COVID-19-sygdom m.v.

Hjælp til vurdering af patienter i øget risiko for COVID-19- og influenzavaccination
Sundhedsstyrelsen har lavet dels en pjece til patienter, dels en oversigt i deres faglige retningslinje, som beskriver, hvilke sygdomme eller tilstande for personer under hhv. 50 og 65 år som er i øget risiko, og hvor vaccination mod COVID-19 hhv. influenza anbefales. Disse oversigter kan hensigtsmæssigt benyttes i praksis for hurtig visitation.

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Hvad er en passant? Hvad har de ret til? Og hvad kan praktiserende læger tilbyde?

Overenskomstens parter har i regi af Landssamarbejdsudvalget (LSU) drøftet almen praksis’ ydelse af behandling til passanter, det vil sige patienter, som ikke er tilmeldt klinikken.

Der er to typer af passanter: 1) patienter, som en klinik efter aftale med en anden klinik passer - fx på grund af sygdom, ferie, kursus m.v. - og 2) patienter, som henvender sig til en praktiserende læge, fordi patienten opholder sig nær klinikken.

Når det gælder 1), hvor patienten ikke flytter sig, og hvor læger/klinikker dækker ind for hinanden efter overenskomstens § 46, så yder klinikken i princippet samme behandling over for egne tilmeldte patienter som passanter fra den klinik, der dækkes ind for.

I forhold til 2) vil der oftest være tale om patienter, som bliver passanter, da de opholder sig i sommerhus, er på høj-/efterskole eller på anden vis opholder sig væk fra den praktiserende læge, som de er tilmeldt. Her gælder, at patienten kan henvende sig til en praktiserende læge i nærheden af sit opholdssted for behandling, men kun ved pludselig opstået eller forværret sygdom, ulykkestilfælde eller lignende. Disse passanter må almen praksis kun give den nødvendige behandling, og ikke forebyggende ydelser og kontroller, uanset at patienten opholder sig langt fra den klinik, som vedkommende er tilmeldt.

Som praktiserende læge skal man derfor være opmærksom på, at ikke alle ydelser i overenskomsten kan tilbydes alle passanter – sommerhuspassanter m.v. kan kun ydes behandling ved akut og forværret sygdom.

Vedrørende personer på midlertidigt ophold på fx alkoholbehandlingsklinikker og lignende bør der indgås aftale om privat betaling af al undersøgelse og behandling, som ikke er omfattet af reglerne for passanters adgang til akut behandling.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s medlemsservice
Tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Bestyrelsen foreslår to vedtægtsændringer

Til PLO’s repræsentantskabsmøde 26. november foreslår bestyrelsen at ændre i PLO’s vedtægter på to områder. Nu kan medlemmerne læse de to forslag.

På et møde den 23. august har PLO’s bestyrelse drøftet to emner og besluttet at indstille ændringer af PLO’s vedtægter relateret hertil.

Det første handler om mindretalsrepræsentation i repræsentantskabet. Overvejelserne er dels aktualiserede af et faldende medlemstal, dels af de nye sundhedsklynger, der stiller store krav til lokal repræsentation på tre niveauer. Bestyrelsen besluttede at indstille vedtægtsændring til § 10, stk. 3, som medlemmer kan læse her (bag login).

Bestyrelsen andet forslag til vedtægtsændring angår PLO-K. Forslaget handler om at præcisere, at hvert stemmeberettiget medlem kun har én stemme i PLO-K, uanset om den pågældende ejer flere praksisadresser og ydernumre. Læs forslaget her.

Den 26. november holder PLO repræsentantskabsmøde i København. Læs om mødet her.

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Borgerne kan nu se flere oplysninger i "Find Behandler" på Sundhed.dk

Flere oplysninger om adgangsforhold, træffetider, fravær og om, hvorvidt klinikken uddanner læger. Det kan klinikker nu tilføje i deres praksisdeklaration og vise borgerne.

Den 14. september lancerede Sundhed.dk en ny praksisdeklaration. Det betyder, at du som yder kan få vist alle aftalte oplysninger om din klinik i "Find behandler".

Du kan nu også opdatere træffetider og fravær samt indtaste oplysninger om adgangsforhold for handicappede, og om din klinik uddanner læger. De ændringer, du laver i Praksisdeklaration, bliver vist i "Find behandler" med det samme.

Sundhed.dk anbefaler, at du sikrer, at de generelle oplysninger for din klinik er opdateret i Praksisdeklaration, så de bliver vist, som de skal i "Find behandler".

Her kan du finde vejledning til praksisdeklarationen.

Ved tekniske problemer kontakt:
Sundhed.dk’s sundhedsfaglige support,
Telefon: 88 44 31 31, sundhedsfaglig@sundhed.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Du kan stadig nå at komme med på Lægedage 2022

Tilmeldingsfristen til årets Lægedage er den 1. november kl. 12.00. 1787 har allerede meldt sig, men der er stadig ledige pladser og husk at i år er personalets kurser også tilskudsberettigede.

I årets program er der tilrettelagt 129 kurser. Heraf er 68 lægekurser, 35 personalekurser og 26 fælleskurser fordelt over de fem dage.

Vi efterlyser yngre deltagere. Det er vigtigt, at de nye almenmedicinere introduceres til det læringsfællesskab, Lægedage er for professionen. Ved du, at dagsprisen for en KBU- eller introlæge kun er 650 kr.? Og at medlemmer af Yngre Læger kun betaler 1300 kr.? Sig det gerne videre.

Vi glæder os til at se dig!

Læs mere på, se programmet og tilmeld dig på Lægedage.dk.

For yderligere oplysninger kontakt:
Lægedagesekretariatet
Tlf. 35448416, laegedage@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Fire nye endagskurser om ledelse og organisering

De nye podcast om ledelse og organisation er en stor succes. På den baggrund har PLO- E udviklet fire nye 1-dags kurser, som allerede nu er åbne for tilmelding:

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO-Efteruddannelse
Telefon: 35448498, euf.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Lyt dig til mere viden om patientklagesystemet

Månedsskrift for Almen Praksis har brugt sensommeren på at producere en podcastserie om patientklager målrettet praktiserende læger.

Podcastserien om patientklager har først og fremmest til hensigt at kaste lys over, hvordan processen ser ud fra, at en patient indgiver sin klage, til der ligger en afgørelse.

De medvirkende er:

  • Søren Top – praktiserende læge, fhv. redaktør og initiativtager til temaet
  • Jon Eik Zwisler – praktiserende læge og redaktør
  • Jette Dam Hansen – praktiserende læge med mangeårigt engagement i emnet
  • Lene Agersnap – praktiserende læge, redaktør og sagkyndig

Christian Vøhtz, der selv også er praktiserende læge, er redaktør og vært. Man kan høre serien i sin yndlingspodcast app eller direkte her.

Eller enkeltvis:

For yderligere oplysninger kontakt:
Månedsskrift for Almen Praksis
Tlf.: 3526 6785, mpl@mpl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Medlemsmøde afholdes den 7. november 2022 kl. 17 på Scandic Sydhavnen
På mødet vil du bl.a. kunne møde de opstillede til valget til PLO-Hovedstaden og PLO's repræsentantskab. Efter mødet (kl. 19.30) inviterer PLO-Hovedstaden på middag. Angiv venligst ved tilmeldingen, om du deltager i middagen.

Der er mulighed for at se en livestreaming af mødet. Ved tilmelding kan du angive, om du ønsker at se livestreamingen, og du vil få tilsendt et link i ugen op til mødet.

Tilmeld dig mødet og kom og mød dine kolleger i hovedstadsregionen. Dagsorden til mødet vil blive udsendt senest 14 dage før mødet.

Tid: 7. november kl. 17-19.30
Sted: Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV.

Tilmeld dig her.

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Nyt fra PLO-Nordjylland

3. november inviterer PLO-Nordjylland alle medlemmer til efterårsmøde
Det endelige program for mødet vil blive meldt ud sammen med formandens beretning 14 dage før mødet.

Vi kan allerede nu fortælle, at der lægges op til en spændende aften, hvor vi får besøg af journalist og nyhedsvært på TV2 Mikael Kamper, der med udgangspunkt i sin bog ”Sur for en sikkerheds skyld” med konkrete metoder vil give indsigt i den nyeste viden om trivsel, livsglæde og stærke relationer.

Derudover lægges der op til en aften, hvor der blandt andet sættes fokus på det kommende valg til repræsentantskabet og PLO-Nordjylland.

Har du emner, som du gerne vil have på dagsordenen, så kan de indsendes til sekretariatet inden den 17. oktober på plo-nordjylland@dadl.dk.

Tid: Torsdag 3. november 2022 kl. 17.00-21.00.
Sted: på Hotel Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst.

Tilmelding til fysisk møde.

Tilmelding til virtuelt møde.

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering