Gå til indhold

Særlige bestemmelser for afdelingslæger i region

Afdelingslæger er speciallæger og omfattet af overenskomsten mellem Danske Regioner og Yngre Læger. Få et overblik over særlige bestemmelser for dig, som er afdelingslæge i en region her.

De fleste bestemmelser i overenskomsten omfatter alle yngre læger, herunder afdelingslæger. Det gælder fx arbejdstidsregler, vagthyppighed, opgørelse af arbejdstid, overarbejde og vagtformer.

Men der er også bestemmelser i overenskomsten, der er særlige for afdelingslæger. Disse bestemmelser giver vi dig et overblik over her. 

Særlige bestemmelser for afdelingslæger ansat i en region

Det er en forudsætning for ansættelse som afdelingslæge, at du har autorisation som speciallæge.

Du kan ansøge Styrelsen for Patientsikkerhed (stps) om speciallægeautorisation 6 måneder før, at du er færdig med dit sidste uddannelseselement i din hoveduddannelse.

Gå til stps.dk: Søg om anerkendelse som speciallæge

Det er ifølge overenskomsten også en forudsætning, at der på afdelingen er ansat en overlæge i samme speciale.

Se § 4 stk. 3a i overenskomsten

Du kan se den aktuelle løn for afdelingslæger i løntabellen og i lønberegneren. 

Se løntabel for afdelingslæger i region

Brug Yngre Lægers lønberegner

Udover den centralt aftalte løn kan du få løntillæg, der er forhandlet lokalt. Det kan ske enten i form af forhåndsaftaler eller som individuelle tillæg, og du kan få tillæg, hvis du enten varetager særlige funktioner, eller fordi du har særlige kvalifikationer.

Lokalløn kan også gives som resultatløn, typisk i form af engangstillæg. Funktionstillæg bortfalder, når funktionen ophører. Kvalifikationstillæg bortfalder, når du skifter stilling medmindre, det aftales, at tillægget videreføres i den nye stilling.

Se overenskomsten § 11 stk. 5

Stillingen som afdelingslæge er tidsubegrænset – medmindre du ansættes om vikar.

Se overenskomsten § 4 stk. 3a.

Hvis du får ansættelse som led i subspecialisering, så er ansættelsen også tidsubegrænset. Hvis du får orlov fra en fast stilling som overlæge eller afdelingslæge i forbindelse med subspecialiseringen, så kan du ansættes tidsbegrænset. 

Læs om subspecialisering

Hvis du af andre grunde ønsker ansættelse i en tidsbegrænset ansættelse som afdelingslæge, kan du ligeledes søge om dispensation. Forudsætningen for dispensation vil normalt være, at du har en fast stilling som overlæge eller afdelingslæge, som du får orlov fra.

Læs om korterevarende ansættelser og regler om dispensation

Er du yngre læge og ansat i en stilling som afdelingslæge, har du pligt til at oplyse din arbejdsgiver om eventuel bibeskæftigelse.

Oplysningspligt om bibeskæftigelse for afdelingslæger

Femårsreglen betyder, at du som udgangspunkt skal have fem års ansættelse som speciallæge, førend du kan være kvalificeret til en stilling som overlæge.

Men du kan sagtens søge en overlægestilling, hvis du mener, du har kvalifikationerne. 

Læs mere og se her, hvordan du kan få hjælp

Efteruddannelse er vigtigt for alle faggrupper - ikke mindst for afdelingslæger - som ikke længere er en del af et fast uddannelsesforløb.

Som afdelingslæge omfattet af den regionale overenskomst, har du ret og pligt til 10 efteruddannelsesdage hvert år. De 10 dage skal aftales med din leder til din MUS-samtale.

Læs om afdelingslægens 10 efteruddannelsesdage

Afdelingslæger har samme opsigelsesvarsler som overlæger. Hvis du vil opsige din stilling, skal det ske med 3 måneders varsel til ophør ved en måneds udgang. Du kan selvfølgelig aftale kortere opsigelsesvarsel.

Opsigelse fra regionens side skal ske med mindst 6 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang.

Se overenskomstens § 44 

Som afdelingslæge er du omfattet af rammeaftalen om seniorordninger.

Rammeaftalen betyder bl.a., at hvis du er fyldt 60 år, så kan du aftale, at du fortsætter i stillingen med nedsat timetal, men hvor der fortsat indbetales pensionsbidrag svarende til en fuldtidsansættelse.

Du har også mulighed for at lave andre aftaler som eks. vagtfritagelse, ekstra fridage og lignende

Se rammeaftale om seniorpolitik  

Hvad er forskellen mellem en afdelingslæge og en overlæge? 

Der er forskel på løn, pension, arbejdstid, vagthonorering, arbejdstid og ferie alt efter, om man er ansat som afdelingslæge eller overlæge. 

Læs her om vilkårene for de to stillingstyper her:

Læs mere om forskellen på løn og vilkår for afdelingslæge eller overlæge