Gå til indhold

Aktindsigt

Aktindsigt giver patienter mulighed for at få adgang til egne helbredsoplysninger. Det medvirker dermed til, at systemet bliver gennemskueligt og udvikler og styrker tillidsforholdet mellem patienter og sundhedspersonalet.

Hvem kan få aktindsigt?

Mange forskellige parter kan få aktindsigt:

 • Patienten selv (egen acces).
 • Personer, som har fået fuldmagt af patienten.
 • Forældre til mindreårige børn under 18 år, medmindre:
  Forældrenes interesse i aktindsigt bør vige for afgørende hensyn til den mindreårige, f.eks. oplysninger om anvendelse af prævention, udført abortindgreb uden forældrenes viden mv.

  Aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt beskyttelse af vidner eller andre i sager om strafferetlig forfølgning.
 • Mindreårige, som er fyldt 15 år.
 • Børn under 15 år, hvis de på baggrund af en konkret vurdering har den fornødne modenhed til at håndtere og forstå oplysningerne.
 • Pårørende eller en eventuel værge til en varigt inhabil patient, når oplysningerne i patientjournalen har betydning for den beslutning, der skal træffes om behandling.

 

Hvad har patienten i øvrigt ret til at få oplyst (indsigtsret)?

Patienten har foruden aktindsigt ret til på anmodning at få oplyst:

 • Hvilke oplysninger, der behandles, dvs. enhver håndtering af personoplysninger indeholdt i patientjournaler.
 • Behandlingens formål.
 • Kategorier af modtagere af oplysningerne.
 • Tilgængelig information om, hvor oplysningerne stammer fra.

 

I hvilken form gives aktindsigten?

Aktindsigten skal gives i den form, som den, der har anmodet om aktindsigt, ønsker:

 • Gennemsyn på stedet
 • Udlevering af afskrift eller kopi af det materiale, man ønsker aktindsigt i.
 • Elektronisk.

Der kan dog være situationer, hvor det er umuligt eller meget vanskeligt, eller der foreligger tungtvejende modhensyn med hensyn til at give aktindsigt i den form, der er ønsket.

Pkt. 9 i ”Vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende” beskriver, hvordan en anmodning om aktindsigt gennemføres

Proceduren for aktindsigt

Anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen, medmindre det f.eks. på grund af sagens omfang eller kompleksitet ikke er muligt. Den, der har anmodet om aktindsigt, skal underrettes om grunden til en fristoverskridelse og have oplyst, hvornår anmodningen om aktindsigt forventes at være færdigbehandlet.