Gå til indhold

Forretningsorden for AC-udvalget

1. Efter reglerne i Lægeforeningens vedtægter nedsætter Lægeforeningen et AC- 
udvalg med følgende opgaver og overordnet struktur:

20. Lægeforeningens vedtægter: Repræsentation i Akademikernes Centralorganisation

20.1.Lægeforeningen nedsætter et AC-udvalg, der er Lægeforeningens øverste myndighed i forhold til de opgaver AC varetager. Udvalget er således ansvarligt for udpegning af medlemmer til AC’s udvalg, for udførelse af AC-arbejdet i forhold til offentlige og private lønmodtagerinteresser og godkender forhandlingsaftaler og overenskomstaftaler for lønmodtagere på det offentlige og private område.

20.2 Udvalget kan i øvrigt fungere som forum for andre samarbejdsprojekter og udøve fælles funktioner efter nærmere aftale herom mellem Yngre Læger og FAS.

Udvalget sammensættes af 3 repræsentanter udpeget af Yngre Læger og 3 repræsentanter udpeget af FAS/Sammenslutningen af forhandlingsberettigede foreningen i FAS. Lægeforeningen og PLO er repræsenteret i udvalget som observatører.

Udvalget træffer beslutninger i enighed.

Udvalget udarbejder en forretningsorden, hvor blandt andet retningslinjer for samarbejdet i udvalget, bestemmelser om sekretariatsbetjening og finansiering af arbejdet fastlægges. Forretningsorden godkendes af Lægeforeningens bestyrelse.

2. Udvalget består af tre repræsentanter fra FAS/ Sammenslutningen af  forhandlingsberettigede foreninger i FAS og tre repræsentanter fra Yngre Læger.

3. Lægeforeningen og PLO er repræsenteret i udvalget som observatører. Medlemmer af bestyrelserne i henholdsvis FAS og Yngre Læger samt lægelige repræsentanter i AC-udvalg mv. udpeget af AC-udvalget kan deltage i møderne.

4. Udvalget er beslutningsdygtigt, såfremt der er repræsentation fra hver af foreningerne nævnt i pkt. 2. Udvalget træffer beslutninger i enighed, og mødeledelsen går på skift mellem de i pkt. 2 nævnte foreninger.

5. Sekretariatsbetjeningen varetages af de i pkt. 2 nævnte foreningers sekretariatet i fællesskab, således at hovedansvaret for udarbejdelse af dagsordener og referater går på skift for hvert andet møde.

6. Udgifter til deltagelse i AC’s udvalgsmøder mv. afholdes af den forening, som har medlemmet af det pågældende udvalg. Andre udgifter i relation til AC-udvalgets arbejde, herunder f.eks. udgifter til papirkopier af materiale fra AC deles mellem de to foreninger efter konkret aftale.

Særligt om Grønlandsområdet:

7. AC-udvalget varetager endvidere forhandlingerne om Grønlandsoverenskomsten og udpeger en forhandlingsleder. Udpegning sker for højst tre år ad gangen og funktionen kan for den enkelte højst udgøre seks år. AC-udvalget kan tillade, at seksårsgrænsen overskrides i en kortere periode, såfremt det skønnes nødvendigt af hensyn til Grønlandsforhandlingerne.

8. Forhandlingerne om Grønlandsoverenskomsten, herunder opstilling af krav, sker i tæt samarbejde med formanden for Grønlands Lægekredsforening eller hvem denne bemyndiger hertil. Sammensætning af forhandlingsdelegationen sker efter høring af formanden for Grønlands Lægekredsforening, og skal som minimum indeholde et medlem indstillet af Lægekredsforeningen. AC-udvalget godkender forhandlingsoplæg og overenskomstresultater/tager stilling til andre skridt i relation til overenskomstforhandlingerne efter høring af Lægekredsforeningen.

9. Sekretariatsbetjeningen i forbindelse med Grønlandsområdet (forhandlinger og løbende sager) varetages p.t. af Yngre Lægers sekretariat, evt. med bistand fra FAS` sekretariat. Grønlands Lægekredsforening varetager boligsager.

10. Udgifter i forbindelse med forhandlingerne om Grønlandsoverenskomsten, herunder forberedelse af forhandlingerne dækkes af FAS og Yngre Læger. Udgiften fordeles forholdsmæssigt mellem foreningerne efter antal ansatte medlemmer under overenskomsten.

11. Udgifter til andre overenskomstrelaterede forhandlinger, herunder eventuelle retssager, som ikke specifikt drejer sig om et Yngre Læger-medlem eller et FAS-medlem, fordeles mellem de to foreninger efter samme nøgle.