Gå til indhold

Børns Vilkår har oprettet en række rådgivningstilbud til ukrainske familier i Danmark, heriblandt ukrainsktalende rådgivere, der sidder ved BørneTelefonen og ForældreTelefonen

Børns Vilkår har også udarbejdet andet materiale med tilbud til ukrainske familier. Der er blandt andet tale om pjecer og plakater på ukrainsk, som I kan lægge i jeres venteværelse.

Materialet kan bestilles på Børns Vilkårs hjemmeside

Siden 13. april 2022 har fordrevne fra Ukraine, som har søgt om og venter på opholdstilladelse, men ikke er indkvarteret på et asylindkvarteringssted med tilknyttet læge haft adgang til såkaldt nødvendige sundhedsmæssige ydelser vederlagsfrit. Den praktiserende læge skal vurdere, hvorvidt den sundhedsmæssige ydelse er nødvendig, og 20. juni udgav Sundhedsministeriet et notat, der mere præcist vejleder i, hvad begrebet ’nødvendig sundhedsydelse’ dækker.

Læs notatet her

PLO og RLTN har 25. maj indgået aftale om forebyggende behandling som led i ”nødvendig lægehjælp” og om vaccination mod difteri, polio og mæslinger til alle, der er flygtet fra Ukraine. 

Aftalen betyder i forhold til forebyggende behandling som led i ”nødvendig lægehjælp” til ukrainere, som har søgt, men endnu ikke opnået opholdstilladelse, at profylakseaftalens ydelser finder anvendelse. Det vil sige, at der tilbydes og honoreres for graviditets- og børneundersøgelser, herunder anbefalede vaccinationer. Som for ydelser efter overenskomsten til denne gruppe benyttes kvittering for ansøgning om opholdstilladelse som dokumentation, og nationalitetskoden 4000000634 angives ved afregning.

Videre omfatter den indgåede aftale rammer for vaccination mod difteri, polio og mæslinger, som tilbydes alle personer flygtet fra Ukraine, uanset om de har søgt eller opnået opholdstilladelse. Dokumentation vil derfor også alene være pas eller lignende. For de, der har fået cpr-nr., anvendes dette ved afregning og ellers nationalitetskoden 4000000634.

Honoreringen for disse vaccinationer følger beløbene fra profylakseaftalen, men der benyttes særlige ydelseskoder. Disse er:

 • 4708 Vaccination mod mæslinger med MFR-vaccine
 • 4709 Samtidig vaccination mod difteri og polio med diTekiPol-vaccine (Repavax)
 • 4710 Vaccination mod difteri med diTe-vaccine
 • 4711 Vaccination mod polio med IPV (Imovax polio)
 • 4712 Tillæg til vaccinationshonorar (ydes i tillæg til 4708, 4709, 4710 og 4711, når der ikke samtidig udføres en konsultation eller undersøgelse i øvrig.)

Vacciner bestilles via SSI ligesom vaccinerne i børnevaccinationsprogrammet.

Den indgåede aftale rummer en del §’er i forhold til adgang til vaccination mod difteri, polio og mæslinger, men følgende regel kan benyttes: Børn/unge vaccineres efter børnevaccinationsprogrammet og ydelser i profylakseaftalen, mens voksne vaccineres efter de nævnte vacciner og ydelseskoder. Tilbuddet om vaccination mod difteri, polio og mæslinger (til de voksne) ophører ved udgangen af oktober 2022.

Se aftalen her

Sundhedsstyrelsen har 19. maj udgivet sundhedsfaglige anbefalinger til personer fordrevet fra Ukraine, herunder anbefalinger i forhold modtagelse af målgruppen i almen praksis og i forhold til særlige indsatser. 

Styrelsen har også udgivet en række faktaark til ukrainere, der kommer til Danmark, som indeholder informationer om hhv. smitsomme sygdommeSmå børns sundhed inkl. børnevaccinationsprogrammet og Graviditet og fødsel.

Tidligere har styrelsen udgivet et faktaark, der introducerer til det danske sundhedsvæsen – Dig og din sundhed

Materialerne er alle oversat til ukrainsk, russisk og engelsk.

Se samlet oversigt over materialerne på alle de oversatte sprog

PLO og RLTN har indgået aftale om fordeling af fordrevne fra Ukraine til almen praksis. Aftalen træder i kraft 17. maj, og 16. maj sendte PLO nedenstående mail til medlemmerne: 

"Kære medlem,

Først og fremmest tak for den velvilje, som I har udvist i forbindelse med at behandle de ukrainere, der er blevet fordrevet fra deres hjemland som følge af Ruslands invasion.

Ved krigens udbrud var det svært at forudse, hvordan den ville udvikle sig, og hvor mange ukrainere der ville komme til Danmark som flygtninge. Antallet har ikke været så højt, som nogle prognoser forudså, men for de enkelte ukrainere er udfordringerne ikke blevet mindre. I den situation har jeg som formand for PLO været stolt over det bidrag, som vi har kunnet give i form af lægehjælp til ukrainerne. 

PLO og Danske Regioner har nu indgået aftale om tilmelding af fordrevne ukrainere med opholdstilladelse til almen praksis. Målet er at sikre, at ukrainerne så vidt muligt fordeles ligeligt mellem alle landets praktiserende læger, så vi løfter opgaven med at hjælpe de fordrevne i fællesskab.

PLO finder, at vi har en fælles interesse i at fordele de mange nye flygtninge så jævnt som muligt mellem os, så ingen læger pludseligt får en meget stor gruppe tilmeldt på en gang. 

Lovgrundlaget for aftalen faldt på plads i sidste uge i form af en bekendtgørelse om tilmelding af personer fordrevet fra Ukraine til almen lægepraksis.

Aftalen mellem PLO og Danske Regioner indebærer en 3-trinsplan:

 1. Alle klinikker (uanset om de har åbent eller lukket for tilgang) tildeles op til 20 personer fra Ukraine pr. lægekapacitet i ydernummeret. De 20 personer pr. lægekapacitet omfatter såvel voksne som børn/familiemedlemmer. Klinikker kan give besked til kommunen om, at de er indstillet på at få flere end 20 personer pr. lægekapacitet tilmeldt. Punkt 1 træder i kraft efter beslutning i regionsrådet, hvilket kan ske allerede fra den 17. maj 2022.
   
 2. Er punkt 1 ikke tilstrækkelig til at sikre ukrainere med opholdstilladelse tilmelding til en klinik i en afstand af 15/5 km fra deres bopæl, skal regionen spørge, om nogle klinikker frivilligt kan påtage sig flere patienter. Er det ikke tilstrækkeligt, kan klinikkerne tildeles yderligere 20 personer pr. lægekapacitet den 1. juli 2022.
   
 3. Er punkt 2 fortsat ikke tilstrækkeligt til at sikre ukrainere med opholdstilladelse tilmelding til en klinik i en afstand af 15/5 km fra deres bopæl, skal regionen påny spørge, om der er klinikker, som frivilligt vil påtage sig flere patienter. Mangler der fortsat kapacitet, kan klinikkerne tildeles yderligere 20 personer pr. lægekapacitet den 1. oktober 2022.

I lyset af antallet af flygtninge vil mange klinikker kun få tilmeldt 20 patienter pr. lægekapacitet. Men nogle kan risikere at få op til 60 personer fra Ukraine pr. lægekapacitet i løbet af perioden maj til oktober 2022. Jeg håber, at det vil være et fåtal, og beder om jeres forståelse i lyset af den helt ekstraordinære situation, hvor så mange mennesker er blevet fordrevet af en krig, som har vendt op og ned på situationen i Europa.

Bemærk, at hvis din klinik er parat til at få tilmeldt flere end 20 personer pr. lægekapacitet, kan du kontakte kommunen allerede nu og meddele dette.

Læs aftalen

Husk, at du kan finde info om Ukrainekrisen relevant for almen praksis via forsiden på PLO.dk

Med venlig hilsen
Jørgen Skadborg
Formand"

Lovgrundlaget, der gør det muligt at sikre ukrainere en praktiserende læge blandt alle lægepraksis, er nu kommet på plads. Nu mangler en aftale mellem PLO og Danske Regioner med de nære vilkår at falde på plads. Læs mere her

Der er indgået aftale om speciallægehjælp til ukrainere, der venter på opholdstilladelse, ligesom der er indgået aftale om behandling i almen praksis. Der er også nyt om vaccinationer og profylaktiske ydelser til ukrainske flygtninge. Det skrev vi om i PLO'rientering 29. april 2022. Læs mere her

PLO og RLTN har indgået aftale om behandling af fordrevne fra Ukraine. Aftalen træder i kraft 13. april 2022, hvor PLO sendte nedenstående mail til medlemmerne:

"Kære medlem

Sundhedsministeriet offentliggjorde i går tirsdag en bekendtgørelse, som giver ukrainere, der har søgt om opholdstilladelse og ikke er indkvarteret på asylindkvarteringssted under Udlændingestyrelsen, ret til nødvendige sundhedsmæssige ydelser svarende til den behandling, der tilbydes andre asylansøgere.
 
Baseret på bekendtgørelsen har PLO og RLTN onsdag indgået en aftale, der betyder, at denne gruppe ukrainere kan modtage nødvendig vederlagsfri lægehjælp i almen praksis og i lægevagten, og at ydelserne kan afregnes med regionen. Aftalen træder i kraft 13. april 2022.
 
Baggrunden er, at en del af de ukrainere, som har søgt og venter på opholdstilladelse, ikke er indkvarteret på asylindkvarteringssteder med tilknyttet læge, men i andet regi, enten privat eller på midlertidige opholdssteder i kommunerne, uden adgang til vederlagsfri lægehjælp under ordnede forhold. Denne gruppe ligestilles nu med ukrainere, der bor på asylindkvarteringssteder.
 
Du skal som praktiserende læge vurdere, hvorvidt den sundhedsmæssige ydelse er nødvendig.

Ifølge Sundhedsministeriet er en sundhedsydelse nødvendig; ”hvis den er smertelindrende eller uopsættelig. En behandling anses for uopsættelig, hvis den ikke kan vente, til udlændingen meddeles opholdstilladelse eller udrejser, fordi tilstanden kan indebære ikke ubetydelige risici for livsvarige mén udvikling af svær progression af sygdom eller kronificering af tilstanden.” Læs mere i nyhed fra Sundhedsministeriet 
 
I næste uge ventes Sundhedsstyrelsen at offentliggøre et notat med mere præcis vejledning i, hvad begrebet ’nødvendig sundhedsydelse’ dækker.

De vigtigste elementer i PLO’s aftale med RLTN er:

 • Det er en forudsætning for honorering, at patienten kan fremvise dokumentation for ansøgning om opholdstilladelse
 • Der skal tages kopi af relevant dokumentation, som lægen opbevarer i praksis og kan fremsendes til regionen på forlangende. Der skal kunne fremsendes dokumentation for hver konsultation
 • Den praktiserende læge kan henvise til videre behandling i praksissektoren eller på sygehus, såfremt det vurderes sundhedsfagligt nødvendigt
 • Aftalen omfatter behandling i både dag- og vagttid
 • Honorering for behandling sker i henhold til Overenskomst om almen praksis. Da patienterne ikke er tilmeldt lægen, afregnes tillige tillægsydelse 2404 til fremmødehonorarer og videokonsultationer. Honoraret er på 65,47 kr.
 • Da personerne ikke har et CPR-nummer, anvendes nationalitetskoden 4000000634 ved afregning
 • Der honoreres for anvendelse af tolk i henhold til overenskomsten (ydelse 2161). Der dispenseres dog for kravet om alene at anvende tolke godkendt af regionen. Dvs. at fx et familiemedlem også kan tolke. RLTN kan dog med et 14 dages varsel betinge sig, at der igen kun anvendes kvalificerede tolke i henhold til noten til § 62, ydelse 2161 til denne patientgruppe

Læs aftalen

PLO er fortsat i dialog med Sundhedsministeriet og RLTN om en ændring af lægevalgsbekendtgørelsen, som sikrer, at alle praktiserende læger deles om opgaven med at få tilmeldt ukrainske flygtninge, efter de har fået opholdstilladelse – uanset om klinikken i øvrigt har åbent eller lukket for tilgang. PLO forventer, at en aftale om dette falder på plads efter påske. Vi orienterer, så snart der er nyt om dette.
 
Ukrainere, der ikke har søgt om opholdstilladelse, har fortsat ikke adgang til vederlagsfri behandling i almen praksis eller lægevagten. Møder du i din klinik ukrainere, der ikke har søgt om opholdstilladelse, kan du evt. gøre dem opmærksom på muligheden for dette. Du kan henvise til siden NyiDanmark.dk med information på blandt andet ukrainsk, der løbende bliver opdateret og udbygget med relevante spørgsmål og svar.

PLO har på sin hjemmeside samlet seneste nyt om Ukrainekrisen relevant for almen praksis. Her er blandt andet link til den nye aftale og den nye bekendtgørelse samt en pjece om sundhedsvæsenet, der kan uddeles til ukrainske flygtninge. Find PLO's Ukraineside via forsiden på PLO.dk eller se den her
 
Med venlig hilsen Praktiserende Lægers Organisation"

12. april har Sundhedsministeriet offentliggjort en bekendtgørelse, som giver ukrainere, der har søgt om opholdstilladelse og ikke er indkvarteret på asylindkvarteringssted, ret til nødvendige sundhedsmæssige ydelser svarende til den behandling, der tilbydes andre asylansøgere. Læs ministeriets nyhed her

PLO sender snarest muligt nærmere information herom til medlemmer.

8. april gav PLO en status vedr. ukrainske flygtninge og almen praksis - læs her

25. marts har Sundhedsstyrelsen udgivet en pjece tiltænkt ukrainske flygtninge, der får opholdstilladelse og bopæl i Danmark og dermed ret til gratis behandling i sundhedsvæsenet. Pjecen beskriver bl.a. adgangen til den praktiserende læge, akutmodtagelse, medicin og tandlæge. De findes her på styrelsens hjemmeside på dansk, engelsk, ukrainsk og russisk.

25. marts supplerede PLO udmeldingen til medlemmerne - læs her

17. marts har Sundhedsstyrelsen har udsendt notat, som beskriver Sundhedsstyrelsens anbefaling vedr. organisering af den sundhedsfaglige indsats overfor flygtninge fra krigen i Ukraine, herunder en foreløbig vurdering af det sundhedsfaglige behov.

Fredag 18. marts 2022 sendte PLO nedenstående mail til medlemmerne:

"Folketinget har onsdag vedtaget et lovforslag om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Loven trådte i kraft torsdag den 17. marts 2022, se www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/324.

Loven betyder, at ukrainske statsborgere kan søge om midlertidig opholdstilladelse i Danmark. Den midlertidig opholdstilladelse vil gælde i 2 år, med mulighed for forlængelse i 1 år. Ukrainere skal ansøge om opholdstilladelse, og det forventes, at sagsbehandlingstiden er relativt kort. Til orientering sker det via www.nyidanmark.dk/da/Ord-og-begreber/F%C3%A6lles/Information-til-ukrainske-statsborgere.

Når en ukrainer har fået opholdstilladelse, vil vedkommende få bopæl og folkeregisteradresse i Danmark og dermed adgang til sundhedsydelser på linje med andre personer med bopæl i Danmark. Det betyder, at ukrainere med opholdstilladelse vil få et almindeligt gult sundhedskort og skal tilmeldes en praktiserende læge.

PLO er lige nu i dialog med Danske Regioner om en aftale om fordeling af ukrainerne blandt de praktiserende læger, idet vi ønsker, at ukrainerne fordeles ud på flest mulige af de praktiserende læger og ikke kun blandt de klinikker, som allerede har åbent for tilgang. Vi håber på forståelse for, at der er tale om en helt særlig situation, hvor vi som praktiserende læger må hjælpe ukrainerne og deles om at løse denne opgave.

Så snart en aftale med Danske Region er på plads, vil vi naturligvis informere om dette.

Indtil opholdstilladelsen foreligger, er Udlændingestyrelsen forpligtet til at forsørge ukrainere, hvilket omfatter nødvendigt underhold og sundhedsydelser. Dette sker via asylindkvartering – i samarbejde med andre aktører, bl.a. kommuner. På asylindkvarteringsstederne er der således behov for læger. Som praktiserende læge kan man påtage sig denne opgave, og det vil ske på de kontraktvilkår, som Udlændingestyrelsen i øvrigt benytter, når det gælder asylindkvartering.

Ukrainere skal ikke lade sig indkvartere asylindkvarteringsstederne, men kan vælge at bo hos familie eller venner, indtil opholdstilladelse foreligger, men i så fald skal de selv sørge for underhold, herunder sundhedsydelser. Dog kan de søge nødvendig og akut sygehusbehandling, men de kan ikke søge vederlagsfri behandling i almen praksis.

Hvis du yder almenmedicinsk lægehjælp til ukrainere uden et gult sundhedskort, kan du således ikke forvente at blive honoreret for dette via sygesikringen. PLO er fortsat i dialog med Danske Regioner om håndtering af lægehjælp givet, indtil særloven trådte i kraft, jf. tidligere udmelding i PLO'rientering: www.laeger.dk/plorientering-05/2022#sundhed

Endelig kan der være enkelte ukrainere, som ikke søger om opholdstilladelse i Danmark. Disse vil have status som turister fra 3. lande og har ikke ret til sundhedsydelser i Danmark, udover ved akut opstået behov. Denne gruppe vil heller ikke have adgang til vederlagsfri behandling i almen praksis. Blandt disse kan der være ukrainere, som ikke er bekendt med muligheden for at søge opholdstilladelse. Jeg vil opfordre jer til at gøre dem bekendt med muligheden herfor, således at de kan modtage vederlagsfri behandling i almen praksis. 

Med baggrund i ovenstående kan opsummeres, at almen praksis vil kunne møde følgende ukrainere i klinikkerne:

 1. Ukrainere med opholdstilladelse og et gult sundhedskort, som er berettiget til vederlagsfri behandling i almen praksis.
 2. Ukrainere, som er i proces med ansøgning om opholdstilladelse og som ikke har ophold på et asylindkvarteringssted, hvor de ellers ville modtage nødvendig lægehjælp. De har ikke ret til vederlagsfri behandling i almen praksis, men derimod ret til sygehusbehandling ved ulykke, pludseligt opstået sygdom og fødsel.
 3. Ukrainere, som ikke har opholdstilladelse eller indgivet ansøgning herom. De vil være at sidestille med turister og har ikke ret til vederlagsfri behandling i almen praksis, men derimod ret til sygehusbehandling ved ulykke, pludseligt opstået sygdom og fødsel.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte PLO’s Medlemsservice, tlf.: 3544 8490, e-mail: plo@dadl.dk

Venlig hilsen

Jørgen Skadborg
Formand for PLO"

10. marts 2022 orienterede PLO medlemmerne om, at Lægemiddelstyrelsen har modtaget oplysninger om, at nogle praksis har købt exceptionelt store mængder lægemidler til deres praksis. Lægemiddelstyrelsen har en mistanke om, at dette er sket med henblik på donation til Ukraine.

Læs mere PLO'rientering fra 10. marts

3. marts 2022 lancerede PLO i samarbejde med Dansk Røde Kors en indsamling til Røde Kors’ hjælpearbejde i Ukraine og Polen.

Person står foran og ser på nedskudte bygninger med ryggen til MobilePay-nummer 755415 er anført

Læs mere her (link ikke længere aktivt)