Gå til indhold

PLO'rientering 08/2022

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Sundhedsreform bør have fokus på bedre lægedækning

27. april 2022

Nyt fra bestyrelsen: Sundhedsreform bør have fokus på bedre lægedækning

De politiske forhandlinger mellem partierne om regeringens sundhedsreform er gået i gang. For PLO er det især vigtigt, at reformen sikrer, at der tages skridt til at sikre, at vi i de kommende ca. ti år når op på at blive omkring 5000 alment praktiserende læger.

Det er vigtigt, at vi bliver flere kolleger, hvis vi skal håndtere, at der kommer markant flere ældre og flere patienter med kroniske sygdomme. Det er også en afgørende forudsætning for, at alle danskere kan få et reelt frit lægevalg, uanset hvor i landet de bor. 

Regeringens udspil til en sundhedsreform indeholder tanker, der vil flytte tingene i den rigtige retning. Man foreslår, at uddannelseslæger i almen medicin skal tilbringe et halvt år længere i almen praksis (og tilsvarende kortere tid på sygehus). Man vil øge brugen af licensklinikker og indføre mulighed for, at regionerne i særlige tilfælde kan yde økonomisk tilskud til fx ansættelse af praksispersonale mod, at den praktiserende læge tager flere patienter i sin klinik.

PLO bakker op om disse tiltag, men vi har også meldt ud, at de ikke i sig selv kan sikre, at der i fremtiden er tilstrækkeligt mange praktiserende læger. Der er også brug for, at der uddannes et højere antal speciallæger i almen medicin. 

Det er derfor meget positivt, at der i en forespørgselsdebat i Folketinget om lægedækningen tirsdag i denne uge rejst af Venstre tegnede sig en bred politisk enighed, på tværs af fløje, om den målsætning, PLO og Lægeforeningen har sat – nemlig at vi skal nå op på at være 5000 alment praktiserende læger. I debatten blev der blandt andet talt om, at målet skal nås ved at øge antallet af uddannelsespladser i almen medicin, og at kapaciteten i almen praksis kunne øges ved at styrke praktiserende lægers økonomiske incitament til at se flere patienter.

Det lover godt, hvis disse tanker nu bringes ind i forhandlingerne om en sundhedsreform. 

PLO og Lægeforeningens bud er, at der i en årrække bør oprettes 400 uddannelsespladser i almen medicin – mod i dag 350. Hvis det sker, har PLO beregnet, at det er realistisk, at vi om ca. ti år kan nå op på at være 5000 praktiserende læger. Det vil give tryghed og reducere uligheden i sundhed. 

Et andet aspekt af reformen er sundhedsklyngerne, der skal oprettes rundt om de store akutsygehuse i hele landet.

Vi har i PLO arbejdet for at blive repræsenteret i de fora, der etableres for at koordinere og sætte retningen for arbejdet i sundhedsklyngerne. Regeringen har lyttet til PLO's argumenter og netop fremsat lovforslaget, der både giver os faste pladser i sundhedsklyngernes politiske niveau og i nye overordnede sundhedssamarbejdsudvalg, som de foreslår bliver oprettet i hver af de fem regioner. Det skal ske ved at slå de eksisterende sundhedskoordinationsudvalg og praksisplanudvalg sammen. Læs mere om forslaget hos Sundhedsministeriet her

Vi ser frem til at bidrage med vores faglighed.

Jeg håber derfor, det er et skridt, der i de kommende forhandlinger kan samle bred politisk opbakning.

For yderligere oplysninger kontakt: 
Formand Jørgen Skadborg
jsk.plobest@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Lancering af ny videoløsning med brug af SMS

PLO stiller nu en ny video-sms-løsning til rådighed for alle medlemmer. Løsningen har sin egen fane, når der logges ind i det virtuelle venteværelse.  Det er endnu et skidt i retning af at øge tilgængeligheden for borgerne til almen praksis.

Kort fortalt: Løsningen står som supplement til de videokonsultationer (VK), der foregår via Min Læge-app'en og det virtuelle venteværelse. Fordelen er, at du som praktiserende læge nu får mulighed for at skyde en ”video-sms” afsted direkte til patienten, som via et simpelt link får adgang til videorummet og den aftalte konsultation.

Håbet er, at det nu bliver endnu mere let og smidigt at afholde videokonsultationer. Bl.a. fordi borgere, der har svært ved at manøvrere rundt i installation og brug af Min Læge-app’en, nu kan guides direkte ind i en VK ved at følge et link i en SMS.

PLO opfordrer til, at alle kommer i gang med at bruge videoløsningerne. Brugen af video er også en forudsætning for at bruge ydelsen Aftalt Telefonkonsultation (0204). 

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Lærke Steenberg Smith
Tlf. 3544 8455, lss.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Status på flygtninge fra Ukraine i almen praksis

Der er indgået aftale om speciallægehjælp til ukrainere, der venter på opholdstilladelse, ligesom der er indgået aftale om behandling i almen praksis. Der er også nyt om vaccinationer og profylaktiske ydelser til ukrainske flygtninge.

Når ukrainske flygtninge, der venter på opholdstilladelse, skal til speciallæge
RLTN og Foreningen af Speciallæger (FAS) har 25. april indgået aftale om speciallægebehandling af fordrevne fra Ukraine, som venter på opholdstilladelse i Danmark.

Danske Regioner gør i den forbindelse opmærksom på, at når en ukrainsk flygtning, der søger om opholdstilladelse, skal henvises til speciallæge, skal det ske ved, at henvisningen sendes direkte til den speciallæge, som skal varetage behandlingen. Der skal således ske henvisning til alle specialer – også dem, der normalt ikke kræver henvisning.

Det vil sige, at den praktiserende læge ud over at oprette et erstatnings-CPR-nummer på personen skal anføre speciallægens lokationsnummer, så henvisningen sendes direkte til speciallægen.

Vær opmærksom på, at aftalen kun omfatter nødvendig behandling, og at det er den praktiserende læge, der afgør hvilken behandling, der er nødvendig og anfører dette på henvisningen. Hvis den ukrainske flygtning skal behandles af en anden speciallæge, end den som den praktiserende læge har valgt, skal speciallægen enten videresende henvisningen, eller også skal den praktiserende læge oprette en ny henvisning.

Den praktiserende læge skal ikke lægge henvisningen til frit valg på Den Nationale Henvisningsformidling (DNHF).

Vaccinationer og profylaktiske ydelser til ukrainere
Af hensyn til såvel de ukrainske flygtning som smitteforebyggelse i Danmark har Sundhedsministeriet besluttet, at alle flygtninge fra Ukraine uanset alder tilbydes vaccination mod en række sygdomme fastsat af Sundhedsstyrelsen. Disse er umiddelbart mæslinger, polio og difteri. Tilbuddet gælder alle, som er flygtet fra Ukraine, herunder uanset om de har søgt eller fået opholdstilladelse. Se udmeldingen på Sundhedsministeriets hjemmeside

PLO og RLTN vil indgå aftale herom primo næste uge, idet der bl.a. er behov for afklaring fra Sundhedsstyrelsen af en række forhold, bl.a. vaccinevalg. Det er umiddelbart PLO og RLTN's plan at indgå aftale om, at profylakseaftalens ydelser kan anvendes for vaccination af børn, og en ny ydelseskode for vaccination af voksne fra Ukraine.

At der forventes indgået aftale om, at profylakseaftalens ydelser kan finde anvendelse for ukrainere, skal også ses i sammenhæng med, at Sundhedsministeriet har meddelt, at ”nødvendige sundhedsmæssige ydelser” også omfatter helbredsundersøgelser til gravide samt børneundersøgelser.

Almen praksis skal ikke være opsøgende i forhold til disse, men kan yde dem om relevant i forbindelse med, at ukrainere, som har søgt opholdstilladelse, henvender sig.

Status på bekendtgørelse om fordeling 
PLO afventer fortsat bekendtgørelsen, som sikrer, at alle praktiserende læger deles om opgaven med at få tilmeldt ukrainske flygtninge, efter de har fået opholdstilladelse - uanset om klinikken i øvrigt har åbent eller lukket for tilgang. Der er skred i processen, som indebærer en ændring af sundhedsloven, der pt. hastebehandles i Folketinget. Uden de ventede ændringer skulle ukrainske flygtninge fordeles som alle andre patienter.

Vi orienterer, så snart der er nyt om dette.

Ukrainere, der ikke har søgt om opholdstilladelse
Ukrainere, der ikke har søgt om opholdstilladelse, har fortsat ikke adgang til vederlagsfri behandling i almen praksis eller lægevagten. Møder du i din klinik ukrainere, der ikke har søgt om opholdstilladelse, minder vi om, at du evt. gør dem opmærksom på muligheden for dette. Du kan henvise til siden NyiDanmark.dk/ukraine med information på blandt andet ukrainsk, der løbende bliver opdateret og udbygget med relevante spørgsmål og svar.

Fremskudte klinikker i Region Hovedstaden
19. april åbnede Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden fire fremskudte lægeklinikker, som i den kommende tid hjælper ukrainske flygtninge med lægehjælp. Klinikkerne er bemandet med praktiserende læger, læger fra Bispebjerg Hospital og sygeplejersker fra Region Hovedstadens vaccineorganisation.

Klinikkerne er oprettet i de regionale vaccinationscentre, der er beliggende på hhv. Amager, Nørrebro, Skovlunde og Hillerød, og forventes hver at have åbent to dage om ugen fra kl. 16-20. Da klinikkerne har forskudte åbningsdage, vil det dække alle ugens dage. Læs PLO's nyhed om klinikkerne – og se aftale om honorering under ’Nyt fra PLO Hovedstaden’ længere nede. 

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO Medlemsservice
Telefon: 3544 8477, plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


COVID-19: Nyt om vaccination og lempelser af mundbindskrav

Sundhedsstyrelsen har udvidet tilbuddet om 4. vaccinationsstik til en afgrænset gruppe og er klar med plan for udfasning. 26. april blev mundbindskravet lempet. 

4. stik til visse patienter i forår/sommer 2022
Sundhedsstyrelsen besluttede i januar at anbefale 4. stik COVID-19-vaccine til udvalgte personer med svært nedsat immunforsvar. Styrelsen har i april med rådgivning besluttet at udvide tilbuddet om 4. stik til en afgrænset gruppe. 

  1. Følgende patientgrupper kan derfor modtage 4. stik ud fra en individuel, lægefaglig vurdering: Patienter med visse hæmatologiske kræftsygdomme og patienter, der skal eller er i aktiv kemoterapi
  2. Patienter med væsentligt nedsat immunforsvar fx primær immundefekt, organtransplanterede, HIV-infektion med svært påvirket immunforsvar, stamcelletransplanterede mv.
  3. Patienter i behandling med visse lægemidler, der påvirker immunforsvaret i væsentlig grad, fx Rituximab, Ocrelizumab eller Alemtuzumab
  4. Patienter i hæmodialyse og peritoneal dialyse
  5. Patienter med visse alvorlige reumatologiske lidelser fx sclerodermi, SLE mv.
  6. Patienter med svær multisygdom, hvor det vurderes, at der kan være nedsat immunforsvar, eller hvor det vurderes, at der er aktuelle forhold, der medvirker til en særlig øget risiko, fx mange tilbagevendende luftvejsinfektioner

For patienter under punkt 1-5 gælder, at disse findes at være i et aktivt behandlingsforløb på en sygehusafdeling, og det vil derfor være behandlende sygehuslæge, som vurderer 4. stik.

For patienter under punkt 6. kan der være enkelte patienter, der ikke har et aktivt behandlingsforløb på sygehus, hvor den praktiserende læge kan foretage en indledende vurdering med henblik på at visitere til en sygehusafdeling i regionen for en endelig vurdering. Sygehusafdelingen opretter vaccinationsforløb ved indikation, ligesom der gives besked til praktiserende læge, såfremt der ikke vurderes indikation for vaccination. 

Ved indikation for 4. stik opretter sygehuslægen dette konkret i FMK/DDV, dvs. patienter modtager ikke indkaldelse via e-boks m.v., hvorefter patienten kan henvende sig i et regionalt vaccinationscenter eller hos øvrige vaccinatører, herunder almen praksis.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at 4. stik gives til patienter som nævnt ovenfor, tidligst tre måneder efter 3. stik. Et 4. stik kan gives med enten Comirnaty® fra BioNTech-Pfizer eller Spikevax® fra Moderna. 4. stik er ikke godkendt, og gives derfor off-label, hvilket betyder skærpet informations- og journalføringspligt.

Det er valgt ikke at tilbyde 4. stik til plejehjemsbeboere og personer over 85 år.

Udfasning og plan for efterår/vinter 2022/23
Forberedelse af et vaccinationsprogram mod COVID-19 for efterår/vinter 2022/23 er i gang, og derfor sker der en afrunding af det generelle massevaccinationsprogram mod COVID-19 pr. 15. maj 2022.

Afrundingen betyder, at der ikke automatisk oprettes vaccinationsforløb i FMK/DDV, og at der ophøres med udsendelse af invitationer og påmindelsesbreve via e-Boks m.v.

Det vil dog fortsat være muligt at modtage vaccination i henhold til de gældende anbefalinger, som særligt vil være relevante for personer, som ikke tidligere er vaccineret eller ikke har modtaget alle anbefalede vacciner. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at alle personer, som har et igangværende vaccinationsforløb, gør dette færdigt. 

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen her

Mundbindskrav lempet
26. april lempede Sundhedsstyrelsen kravene om mundbind for både patienter og sundhedspersoner, hvilket vi orienterede alle medlemmer om pr. mail 25. april. 

I venteværelset anbefales mundbind nu alene til patienter med symptomer på infektion i luftveje (fx forkølelse, hoste mv.). Børn/unge under 12 år og andre, som af fysisk eller psykisk årsag er forhindret i at bruge mundbind, er undtaget herfra.

For sundhedspersoner, herunder læger og klinikpersonale i almen praksis, gælder, at man alene skal anvende mundbind i henhold til SSI's infektionsmedicinske retningslinjer for almen praksis

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Telefon: 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Repræsentantskabsmøde – læs referat

Læs referat fra PLO's repræsentantskabsmøde holdt 2. april. 

PLO holdt repræsentantskabsmøde 2. april i Aalborg. Du kan læse mere om mødet og se et bestyrelsesgodkendt referat fra mødet bag medlemslogin her.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Digitalisering af værgemålsattester

Familieretshuset varetager indhentning af værgemålsattest fra borgerens praktiserende læge. 

Værgemålsattesten digitaliseres nu, og anmodningerne vil fremover blive fremsendt direkte til dit lægesystem.

Løsningen er baseret på samme MedCom-standarder, som siden 2010 har gjort det muligt at udveksle digitale lægeattester med kommuner og forsikringsselskaber (LÆ- og FP-attester). Det kræver derfor ingen yderligere aktivering i klinikkerne at modtage og afsende digitale værgemålsattester. 

For at bidrage til nemmere arbejdsgange i klinikken er det vigtigt, at digitale anmodninger besvares digitalt. Lægeerklæringerne skal derfor ikke printes og sendes med almindelige post. 

Hvis du er tvivl om, hvordan du skal bruge den digitale attest, kan du få hjælp hos dit systemhus.

Værgemålsattesten er en såkaldt fri attest, hvor honoraret fastsættes efter medgået tid og sagens omfang. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt 
Telefon: 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Hvad mener du om beslutningsstøtte?

Kort spørgeskema om ny it-løsning, Fælles Medicin Beslutningsstøtte.

Alle klinikker har nu adgang til it-løsningen FMB, som er elektronisk beslutningsstøtte i tilknytning til FMK i lægesystemet. 

Selv om løsningen fortsat er ny for mange klinikker, ønsker PLO allerede nu at få en første måling på, hvad holdning er til den nye løsning. 

Vi har derfor lavet et kort spørgeskema, med blot otte spørgsmål, hvor man både kan tildele løsning et antal stjerner fra 1-5 og skrive kommentarer samt forslag til forbedringer. 

Resultatet af spørgeskemaet vil både blive brugt til at formidle, hvor tilfredse klinikkerne samlet set er med den måde, løsningen virker på i de forskellige lægepraksissystemer, og til faglige tilretninger, så løsninger tilrettes endnu mere den praktiske brug i almen praksis. 

Du kan tilgå spørgeskemaet her

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt 
Telefon: 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev
 


Ny podcast-serie om ledelse

PLO-E forstærker sit fokus på ledelse med denne nye podcast-serie på fem afsnit. 

Christian Vøhtz, som er praktiserende læge og redaktør ved månedsskriftet, er redaktør og vært, og i studiet har han fem erfarne ledelseskonsulenter i almen praksis.

Hvor vil vi hen med vores praksis, og hvordan kommer vi derhen? Hvordan bliver man en god leder, hvordan driver man ledelse sammen i en gruppe, og hvordan opnår man følgeskab af sine medarbejdere? 

Bliv klogere på disse spørgsmål ved at lytte til disse fem nye podcasts på PLO-E's side om aktiviteter inden for området 'ledelse og organisation'.

For yderligere information kontakt:
Efteruddannelsessekretariatet PLO-E
Telefon: 3544 8498, euf.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Systematisk Gruppebaseret efteruddannelse:
Nyt forløb om astma og allergier

Forløbet tager udgangspunkt i sygehistorier og behandlingsforløb, der er genkendelige fra jeres egen praksis, og det er godkendt systematisk efteruddannelse.

Modulerne består af sessioner, der suppleres med videoklip. Forløbet er bygget op, så der sker en udveksling af jeres viden og erfaring. 
Prisen for SGE-forløbet er 1.500 kr. pr. person, og der kan efterfølgende søges om tilskud fra Fonden for Almen Praksis.

Mangler du en gruppe eller en facilitator?
Er du interesseret i at gennemføre et SGE-forløb, men mangler enten en facilitator eller en gruppe at gennemføre forløbet sammen med, kan du kontakte en efteruddannelsesvejleder i din region.  

For yderligere information kontakt:
Efteruddannelsessekretariatet, PLO-E 
Telefon: 3544 8498, euf.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Opdateret attest til politiaspiranter

Efter ønske fra Rigspolitiet er politiaspirantattesten pr. 1. maj 2022 blevet opdateret.

Baggrunden for opdateringen er, at der på grund af attestens udformning af spørgsmål i mange tilfælde har manglet oplysninger. Ofte har patienten derfor måttet genbesøge lægen for at få uddybet svarene i attesten, hvis fulde titel er 'Helbredsattest til brug ved ansøgning om ansættelse som politikadet eller politibetjent på prøve (Politiaspirantattesten)'. 

Derudover har der været behov for at stille mere uddybende spørgsmål om ansøgers/patientens psykiske helbred. Ved optagelse i politiet er der kommet større fokus på at få afdækket, om en ansøger har psykiske problemstillinger, så tidligt som muligt i en ansøgningsproces. Da politijobbet er både fysisk og psykisk meget krævende, kræver det et udtalt robust helbred - både fysisk og psykisk. Hidtil er mange tilfælde først blevet afdækket sent i en optagelsesproces. Der har derfor været behov for at justere nogle af spørgsmålene i attesten. 

Attesten avendes, når en person søger om ansættelse som politikadet eller politibetjent på prøve. Den udleveres af politiet til ansøger/patienten, som medbringer attesten til lægen. Attesten betales af ansøger selv og udleveres til ansøger efter endt undersøgelse. Den kan ses af PLO's medlemmer (bag login) på denne side.

For yderligere oplysninger kontakt:
Attestudvalgets sekretariat 
Specialkonsulent Clara Boelskifte
Telefon: 35 44 85 00, cbo@DADL.DK


Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Aftale om honorering for deltagelse på fremskudte akutklinikker for ukrainske flygtninge
Der er indgået en tillægsaftale (allonge) om honorering for deltagelse med lægehjælp på de fremskudte akutklinikker for de ukrainske flygtninge, som endnu ikke har fået opholdstilladelse. 

Tillægsaftalen findes her, og den oprindelige aftale her.

Alle praktiserende læger i Region Hovedstaden har modtaget en mail fra PLO-Hovedstaden med information om aftalen den 19. april 2022. 
 
Behandlingsansvar i 72 timer efter endt hospitalsbehandling udvides pr. 1. maj til også at dække ved udskrivelse til plejecentre (trin 2) 
Det betyder konkret, at hospitalet nu også beholder behandlingsansvaret i 72 timer efter udskrivelse for patienter, der er færdigbehandlede, som udskrives til plejecentre. Modellen dækker allerede ved udskrivelse til midlertidigt døgnophold i en kommune.

Hovedsigtet med modelaftalen er, at hospitalerne beholder det lægefaglige behandlingsansvar i 72 timer for borgere bosiddende i Region Hovedstaden efter endt hospitalsbehandling, når borgeren udskrives til midlertidig kommunal døgnplads, plejecentre og kommunal sygepleje i eget hjem. Modellen omfatter de patienter, der er færdigbehandlede. Hvis patienten ikke er stabil efter 72 timer, kan behandlingsansvaret forlænges.
 
Tredje trin af modellen træder i kraft den 1. september 2022 og omfatter patienter, der udskrives til kommunal sygepleje i eget hjem. 

For en kort præsentation af modellen se evt. de tre små film, der er udarbejdet: Udvidet behandlingsansvar 72 timer (regionh.dk)

  • I må fortsat meget gerne melde ind til os, hvis I får nogle erfaringer med modellen, som vi skal arbejde på at justere: plo-h@dadl.dk

Tjek, om praksis' bagomnummer fremgår på Sundhed.dk
Det er vigtigt, at vores hospitalskolleger kan få fat i os på klinikkens bagomnummer (sekundærnummer).

Tjek derfor op på, om I har fået oplyst nummeret på praksisdeklarationen bag login på Sundhed.dk.

Se brugsanvisning til at ændre bagomnummer her på Sundhed.dk

Spot på lokalaftaler
Oversigten over lokalaftaler
Oversigten over lokalaftaler med takster og ydelseskoder pr. 1. april 2022 er nu opdateret og kan findes her på hjemmesiden.

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Nyt fra PLO-Sjælland

Sjælland – en lægedækningstruet region
Med virkning fra 1. april i år er 12 ud af 17 sjællandske kommuner udtaget til at være lægedækningstruet (LTO). Det svarer til, at 70% af befolkningen har svært ved at blive tilmeldt en læge. Med undtagelse af Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød kommuner er den resterende del af kommunerne i regionen nu klassificeret LTO.

Tidligere udtog Region Sjælland pr. automatik de postnumre til LTO, som centralt fastsat modtager differentieret basishonorar. Med den nye model anvendes kriterier, der dækker såvel samfundsmæssige forhold som specifik lægedækning, og hvor udtagelsen af LTO nu foregår på kommuneniveau, og ikke som tidligere efter postnummer. Det anser PLO-Sj. som et nødvendigt fremskridt. 
 
Når 12 ud af 17 kommuner udtages til LTO er det et klart signal om, hvor massiv manglen er på praktiserende læger. På den anden side er den gode nyhed, at status af LTO giver læger i de pågældende kommuner nogle særlige rettigheder i henhold til overenskomsten. Det er retten til fx etablering af delepraksis uden forudgående ansøgning eller til at ansætte en fase 3 læge på dispensation m.fl.

Der er håb om, at de udvidede rettigheder i LTO-områder kan bidrage til at fastholde og tiltrække flere læger. Med en kritisk mangel på læger er fastholdelse afgørende. I en region, hvor 30% af alle læge er over 60 år, er der brug for, at de ældre læger bliver lidt længere. Både for at modgå, at mangelsituationen forværres yderligere, men også for at tutorkapaciteten er tilstrækkelig til at uddanne betydelig flere almen medicinere.

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev