Gå til indhold

PLO'rientering 01/2022

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Almen praksis har ydet stort bidrag til, at så mange danskere blev vaccineret i december

14. januar 2022

Nyt fra bestyrelsen: Almen praksis har ydet stort bidrag til, at så mange danskere blev vaccineret i december

Med ultrakort varsel og i en tid med enorm travlhed stod almen praksis for en fjerdedel af COVID-vaccinationerne foretaget i ugerne op til jul. Dermed har almen praksis en stor del af æren for, at der i slutningen af 2021 blev givet så mange vaccinationer. 

Vi blev som bekendt med kort varsel i slutningen af november bedt om at medvirke til at vaccinere patienterne mod COVID-19. I løbet af få dage åbnede hundredvis af lægeklinikker for vaccination mod COVID-19. I dag deltager næsten 75 % af alle klinikker i hele landet i vaccinationsindsatsen. 

Fra uge 48 og frem til årsskiftet har almen praksis givet 447.000 ud af de i alt 2.457.000 vaccinationer, som blev givet i perioden. I de sidste to uger frem mod jul blev der givet 351.000 vaccinationer i almen praksis svarende til 25 % af alle vaccinationer, der blev givet i den periode. Læs mere herom i PLO's seneste analyse.

Almen praksis medvirkede dermed til at realisere myndighedernes mål om at få givet boostervaccine til en meget stor del af danskerne i december. Og vi medvirkede til at få vaccineret en høj andel af de 5-11-årige, der skulle have 1. stik. 

Jeg er meget stolt over, at vi som stand har medvirket til at få Danmark skånsomt igennem en meget vanskelig sundhedskrise. Jeg er imponeret over den omstillingsparathed, der fra alles side blev udvist, og jeg mener, at dette forløb viser almen praksis fra sin bedste side. 

Jeg skal understrege, at jeg er fuld af forståelse for de klinikker, som ikke deltager i indsatsen. COVID-19 har skabt enorm travlhed hos alle praktiserende læger og vores ansatte, og det er forskelligt, om og hvor meget vi hver især har kunnet tilpasse arbejdet til den ekstraindsats, som COVID-vaccination er.

Vaccinationsindsatsen fortsætter, også i almen praksis. Men efter nytår er presset nok mindre mange steder, fordi så mange nu har fået deres 3. stik. Næste store bølge kan komme, hvis myndighederne åbner for, at også børn og unge under 18 kan blive vaccineret med 3. stik.

Jeg tror generelt, at sundhedsmyndighederne gør klogt i at kigge mod almen praksis, når vaccinationsopgaver skal løses. Som bekendt står vi i forvejen for hele børnevaccinationsprogrammet, og det er os, der giver langt de fleste influenzavaccinationer. Vores kendskab og relation til vores patienter gør, at vi kan give et trygt vaccinationstilbud tæt på den enkelte borger. 

For yderligere information kontakt 
Formand Jørgen Skadborg 
jsk.plobest@dadl.dk 

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Præciseringer af aktuelle spørgsmål til OK22

Sekretariatet har erfaret, at en række medlemsspørgsmål til OK22 går igen. Derfor vil vi her præcisere en række ydelser.

Tillægsydelse 2151 – Instruktion i brug af kliniske skemaer
Tillægsydelsen kan afregnes, når almen praksis instruerer en patient i udfyldelse af følgende skema: hjemmeblodtryk, væske/vand (børn og voksne), DAN-PSS. Ydelsen kan ikke afregnes i forbindelse med instruktion i udfyldelse af andre skemaer. 

Tillægsydelsen kan afregnes op til to gange i samme konsultation, hvis der instrueres i udfyldelse af to af de omfattede skemaer. Hvor ofte tillægsydelsen kan afregnes er afhængig af patientens behov for instruktion.

Tillægsydelsen kan afregnes sammen med en grundydelse og som noget særligt sammen med en TK, en videokonsultation og en aftalt telefonkonsultation. Tillægsydelsen kan ikke afregnes sammen med en e-konsultation.

Grundydelse 0125 – Videokonsultation
Med OK22’s ikrafttræden er de hidtidige midlertidige coronaaftaler om meget vide rammer for anvendelsen af videokonsultation opsagt. Anvendelsesområdet er nu indskrænket en smule. 

Hovedreglen i forhold til videokonsultation er nu, at den skal være planlagt og kalendersat på forhånd. Lægen/praksispersonalet skal visitere et ønske om konsultation og fastsætte et efterfølgende tidspunkt for afvikling af videokonsultationen.  Det er en lægefaglig vurdering, hvornår video kan være rette kontaktform. 

I lægens vurdering skal også indgå et hensyn til patientens behov og personlige ikke-medicinske forhold, fx transporttid til klinikken. En videokonsultation skal erstatte en sædvanlig konsultation eller et sygebesøg.

En patient kan godt få hjælp fra en anden person til at gennemføre en videokonsultation, herunder teknisk hjælp. Det kan fx være en beboer på et plejehjem, hvor sygeplejersken/andet plejepersonale deltager i videokonsultationen vedr. et konkret sundhedsfagligt problem hos beboeren. 

Alt i alt rummer den nye hovedregel således fortsat vide rammer for lægens vurdering af, hvornår man ønsker at tilbyde en videokonsultation.

Grundydelse 0120/6101 + 1003 – årsstatus/årskontrol og eller samtaleterapi på video
I forbindelse med forhandlingerne om OK22 rejste PLO et krav om, at det som hidtil også blev muligt at tilbyde samtaleterapi og årskontrol på video. RLTN var ikke umiddelbart interesseret heri, men drøftelserne endte med den specialregel, som nu er indsat i overenskomstens § 61, stk. 5, vedr. video og 6101: ”Hvis patienten pga. praktiske, fysiske eller psykiske problemstillinger meget vanskeligt kan møde op i klinikken, kan ydelsen udføres ved videokonsultation”. 

 Specialreglen er en indskrænkning af hovedreglen, som er forklaret ovenfor under videokonsultation. I forhold til ydelsesanvendelsen betyder det, at I ikke frit, som før med hjemmel i corona-aftalerne, kan tilbyde eller acceptere et patientønske om, at 6101/0120 gennemføres på video. Der skal foreligge en konkret årsag i form af praktiske, fysiske eller psykiske problemstillinger som gør, at patienten meget vanskeligt kan møde op i klinikken. 

Særligt i betingelsen om ”praktiske” er der råderum for lægens fortolkning. PLO og RLTN har ikke drøftet eksempler herpå. Vigtigt er det naturligvis, at man sørger for journalføring også om årsagen til videovalget.

Grundydelse 0126 – Videokonference
Grundydelsen anvendes ved et planlagt møde mellem lægen og andre sundhedsprofessionelle aktører på hospitalerne, speciallægepraksis og/eller i kommunerne og evt. patienten omhandlende konkrete patientforløb, primært med koordinerende og/eller rådgivende formål. Der skal som minimum deltage 3 aktører i en videokonference, herunder evt. patienten, som også kan være til stede med den ene af sundhedspersonerne.

En videokonference træder i stedet for et møde/konference fx ved udskrivningskonferencer og lignende koordineringsmøder med samarbejdspartnere fx mellem klinikken og kommunens hjemmepleje/socialpsykiatri/jobcenter mv., rådgivning/møde/fælles konsultation med specialist på sygehus. 

Det er en forudsætning, at videokonferencen og formålet er aftalt på forhånd, og at der er behov for koordination mellem de professionelle parter med henblik på, fx at plejepersonalet kan håndtere det videre forløb.

En videokonference kan ikke træde i stedet for et sygebesøg.

I forbindelse med afregning kan der på samme regning anføres op til 6 x modultakst, hvis mødet varer 1 time eller mere.

For yderligere information kontakt 
PLO Medlemsservice 
Tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk 

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Kurser i den nye overenskomst

 I foråret kan du komme på kursus i den nye overenskomst (OK22) i både Aarhus og i København. 

Kurserne ”Kend din overenskomst” bliver afholdt på følgende datoer:

  • Aarhus d. 23. marts 2022 (link ikke længere aktivt)
  • København 20. april 2022  (link ikke længere aktivt)

For yderligere information kontakt
Kursuskoordinator Niclas Vanggaard Møller
Tlf. 3544 8330, nvm.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Status på sundhedsfaglige tilsyn

De sundhedsfaglige tilsyn i almen praksis er suspenderet i yderligere to uger frem til og med den 30. januar.

Hjælp til klinikker, der udtages til tilsyn og inspiration til øvrige klinikker
PLO's hjemmeside ligger mere information om de sundhedsfaglige tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører årligt i ca. 10% af alle praksis via stikprøveudtagning. 

De sundhedsfaglige tilsyn baserer sig på tre målepunkter, som praksis vurderes på, og nogle refleksionspunkter, som bruges til dialog om samspillet til det øvrige sundhedsvæsen. De tre målepunkter omhandler instrukser og brug af medhjælp, håndtering af parakliniske undersøgelser samt journalføring ved behandling med afhængighedsskabende lægemidler.  

Langt de fleste klinikker klarer tilsynet med ingen eller få bemærkninger, men flere klinikker ville gå ”glat igennem” tilsynet ved øget fokus på klinikkens procedurer i relation til målepunkterne. 

Eksempelvis vil det være nyttigt for en klinik, inden tilsynsbesøget, at få styr på og kunne forklare, hvordan man sikrer sig, at alle parakliniske prøvesvar håndteres (prøvesvar modtaget og fulgt op). Det kan være en administrativ eller IT-baseret opfølgningsprocedure, der sikrer, at alle prøvesvar følges op. 

Særligt procedurer for og journalføring med afhængighedsskabende lægemidler er et område, der både i de sundhedsfaglige og i de individuelle tilsyn fylder en del i almen praksis. Her ser styrelsen på, om klinikken har procedurer for ordination pr. telefon af disse lægemidler, samt at journalen rummer en behandlingsplan samt noter om særlige forhold ved telefonisk ordination til patienter.  

Det sidste målepunkt omkring instrukser og brug af medhjælp er der ofte helt styr på, og mange har indsendt de relevante instrukser på forhånd. Der kan findes inspiration til instrukser på PLO’s hjemmeside. 

For yderligere information kontakt 
Chefkonsulent Kirsten Dalsjö
Tlf. 3544 8304, kgr.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Unge 12-17 år skal fortsat ikke have 3. stik

På nuværende tidspunkt er retningslinjerne stadig, at kun borgere over 18 år skal have 3. stik mod COVID-19. Undtagelsesvist kan unge under 18 år i særlig øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 vaccineres med 3. stik efter konkret lægefaglig vurdering. 

Af Sundhedsstyrelsens hjemmeside (link ikke længere aktivt) fremgår, at at alle personer på 18 år og derover tilbydes et 3. stik 140 dage (ca. 4,5 måned) efter deres 2. stik.

Borgere på 17 år, hvor der er gået 140 dage eller mere siden 2. stik, bliver inviteret til 3. stik den første dag i den måned, hvor borgeren har 18-års fødselsdag.

Hvis borgeren for eksempel fylder 18 år den 20. februar, og der den 1. februar er gået 140 dage eller mere siden 2. stik, vil borgeren blive inviteret til 3. stik omkring den 1. februar.

Sundhedsstyrelsen har skrevet ud til alle fem regioner og bedt dem indskærpe over for alle vaccinatører, at retningslinjerne skal følges. Anledningen er, at man visse steder oplever, at unge under 18 år får 3. stik på grund af forestående vinterferierejse.

For yderligere information kontakt 
PLO Medlemsservice 
3544 8477, plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Samlet oversigt med relevante links om COVID-19

Sundhedsstyrelsen har lavet en oversigtsside, hvor du som praktiserende læge kan finde relevante links om COVID-19. Her er også links til information på forskellige sprog målrettet borgere med etnisk minoritetsbaggrund

På denne side (sst.dk) kan man bl.a. finde materialer på flere forskellige sprog om vaccination af voksne og børn mod COVID-19, om boostervaccine og om bivirkninger.

Siden har også materialer om smitteforebyggelse og nær kontakt, og film målrettet unge om tvivl og bekymringer om COVID-19-vaccinerne.

Samtidig finder du information om en corona-hotline på seks forskellige sprog og om Røde Kors’ vaccinationshjælpelinje.

For yderligere information kontakt
PLO Medlemsservice
tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Nyt DGE-modul om ADHD

PLO-E udbyder nu endnu et gruppebaseret efteruddannelsesmodul DGE (Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse – tidligere PBSGL-modul) om ADHD i almen praksis.

ADHD i almen praksis handler om, hvornår man skal mistænke ADHD hos voksne, og hvilke forpligtigelser man har i forbindelse med varetagelse af behandlingen. Modulet har fokus på hyppige ledsagesymptomer og problemstillinger, der bringer patienten til lægen.

DGE-modulerne kan gennemføres i en DGE-gruppe, supervisionsgruppe eller lignende, hvor I mødes 5-12 læger omkring jeres faglige udvikling. Vi anbefaler, at I er 8-10 læger om modulerne, da det faglige udbytte kan blive mindre, hvis I er for få eller for mange. Modulerne kan gennemføres på tre timer. 

Prisen for DGE-modulet er 750 kr. pr. person. 

Læs mere om Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse

For yderligere information kontakt 
Sofie Christensen 
Tlf. 3544 8498, euf.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


NYT KGE - Klinik Gruppebaseret Efteruddannelse

Et nyudviklet, praksisnært og anderledes kursus for klinikker.
 
PLO-E tilbyder nu ADHD som klinikkursus. Kurset tager udgangspunkt i DGE-modulet ADHD, men er tilpasset læring i praksis på tværs af faggrupper og med fokus på organisering af arbejdet, så læringen lettere kan overføres til en klinisk hverdag.  

Læs mere om Klinik Gruppebaseret Efteruddannelse

For yderligere information kontakt
Sofie Christensen 
Tlf. 3544 8498, euf.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Nyt fra PLO-Hovedstaden


”Ny” rammeaftale om fasttilknyttede læger på kommunale botilbud i Region Hovedstaden

Kommunerne i Region Hovedstaden, Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden har indgået en ny aftale om botilbudslæger med virkning fra 1. januar 2022. 

Aftalen erstatter den tidligere botilbudslægeordning, der var knyttet til den regionale aftale om plejecenterlæger. Denne regionale plejecenterlægeaftale er nu ophørt og erstattet med en national ordning i OK22 ved et afsnit om plejehjemslæger.

Vilkårene i den nye aftale om botilbudslæger er identiske med den tidligere plejecenterlægeaftale. Dækningsområdet er dog blevet udvidet til nu at omfatte botilbud jf. Servicelovens §§ 107 og 108 samt boliger efter Almenboliglovens § 105 med støtte efter Servicelovens § 85.

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev