Gå til indhold

PLO'rientering 02/2022

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Stort fald i antallet af patienter, der får udskrevet smertestillende opioder

27. januar 2022

Nyt fra bestyrelsen: Stort fald i antallet af patienter, der får udskrevet smertestillende opioider

En analyse fra PLO viser, at danskernes forbrug af afhængighedsskabende medicin de sidste 10 år har været faldende. Størst har faldet været siden 2016, hvor antallet af patienter, der får udskrevet opioider, er nedbragt med 78.000 fra 486.000 til 408.000, svarende til et fald på 15 pct. 

Det viser en ny PLO Analyse.

Den solgte mængde af opioider er i samme periode faldet med ca. 30 pct. Forbruget er altså faldet endnu mere end antallet af patienter. Det afspejler, at færre patienter modtager opioider i længere perioder. 

I alt fik 7 pct. af befolkningen i 2020 udskrevet smertestillende opioider – det er en lavere andel af befolkningen, end der nogensinde tidligere er målt.
Udviklingen i Danmark betyder, at vi er gået fra at have et ca. 25 pct. højere forbrug af opioider pr. 1.000 indbyggere end Norge og Sverige til i dag at have et niveau, der ligger mellem det norske og det svenske forbrug.

Den positive udvikling er bl.a. resultatet af, at vi i almen praksis målrettet har arbejdet med at reducere udskrivelsen af opioider. Det er ikke mindst sket i regi af vores klynger, hvor almen praksis har budt ind på dette sundhedsmål som en del af vores kvalitetsindsats. 

Kort før jul udgav KiAP en klyngepakke om smertestillende medicin, som netop har fokus på at nedbringe 
forbruget af opioider
.

Skal den positive udvikling fortsætte, så vi opnår en varig reduktion i forbruget af opioider, er det dog nødvendigt, at vi får styrkede behandlingsmuligheder, så patienter ikke efterlades uden anden hjælp. Sundhedsstyrelsen anbefaler bl.a. bedre rammer til, at almen praksis kan afsætte tilstrækkelig tid til håndtering af patienter med komplekse kroniske smerter. Let adgang til tværfaglig udredning, behandling og rehabilitering er også afgørende.  

Læs den nye PLO Analyse.

For yderligere information kontakt
Formand Jørgen Skadborg 
jsk.plobest@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Nye COVID-19-retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og ny indstilling fra Epidemikommissionen

Den 24. januar 2022 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen nye retningslinjer for sundhedsvæsenet, herunder almen praksis.

Med baggrund disse vejledninger kan angives følgende:

Om personale og arbejdet i klinikken

 • Krav om gyldigt/grønt coronapas for sundhedspersonale. 
 • Følg SSI’s infektionshygiejniske retningslinjer, læs Infektionshygiejniske retningslinjer for sundhedspersonale ifm. covid-19 (ssi.dk)
 • Sundhedspersonale bør bruge mundbind (kirurgisk maske type II) i situationer med tæt patientkontakt. Særligt vigtigt for sundhedspersonale der lige har været smittet med Covid-19 eller er nær kontakt. 
 • Følg de generelle råd om afstand, hygiejne, rengøring og udluftning.

Læs Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer af 24. januar 2022.

Lempelse af anbefalinger for selvisolation ved smitte og nær/øvrig kontakt

 • Ved positiv antigentest (kviktest/hjemmetest), opfølgning med PCR-test, dog selvisolation indtil svar på PCR-test foreligger. 
 • Ved en positiv PCR-test, uden symptomer, regnet fra det tidspunkt hvor testen foretages: Selvisolation i 4 døgn. 
 • Ved en positiv PCR-test, med symptomer, regnet fra det tidspunkt hvor testen foretages: Selvisolation indtil symptomophør, dog minimum 4 døgn. 
 • Nære såvel som øvrige kontakter til smittet skal ikke gå i selvisolation. Nære kontakter bør testes, mens øvrige kontakter kan testes. For begge gælder, at der testes 3 døgn efter den smittede persons testtidspunkt.

Læs Sundhedsstyrelsens overvejelser og anbefalinger her vedr. test og selvisolation:

Ophævelse af coronarestriktioner rettet mod borgere/patienter pr. 1. februar 2022
Regeringen meldte den 26. januar 2022 ud, at næsten alle coronarestriktioner ophæves pr. 1. februar 2022 med baggrund i Epidemikommissionens vurdering og anbefalinger. Regeringens seneste udmelding kan læses her. Folketingets partier forventes at bakke op om regeringens udmelding, men den formelle implementering afventer. PLO informerer derfor om dette, så snart der er sket en endelig afklaring i love og regler.

For yderligere information kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Telefon: 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Revaccination med 4. stik til patienter med svært nedsat immunforsvar

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at revaccination med 4. dosis vaccine mod COVID-19 skal tilbydes til udvalgte personer med svært nedsat immunforsvar (immunsuppression).

Det er alene den behandlingsansvarlige hospitalslæge, der kan visitere patienter til 4. vaccination. Patienter skal have et aktivt hospitalsforløb for at blive visiteret. Muligheden for 4. vaccination vedrører således en snæver kreds af patienter. 

Når patienterne er visiteret til 4. stik, gives der besked til SSI, som opretter vaccinationsforløb og sender invitation til patienten i e-Boks. Hospitalerne kan dog også vælge at vaccinere relevante patienter. Patienter, der har fået oprettet forløb og modtaget invitation til 4. stik, kan selv vælge mellem de steder, der tilbyder COVID-19-vaccination, herunder også almen praksis.

Pjece til patienter med svært nedsat immunforsvar om 4. stik (link ikke længere aktivt).

For yderligere oplysninger kontakt:
Specialkonsulent Ulrikke Bryde-Nielsen
Telefon: 3544 8456, ubn.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Ny honoraropgørelse ved overgangen til LUNA

I forbindelse med, at de sidste fire regioner (Nordjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden) nu er overgået til det nye afregningssystem, LUNA, ændres den honoraropgørelsen, som skal indsendes til Administrationsudvalget, når der ansøges om sygerefusion.

Honoraropgørelsen, der fremover skal indsendes, hedder ”Honoraropgørelse 01, side 1 for december mdr. uge 48-51”. Ugerne på opgørelsen kan variere en smule, men det er den opgørelse, der er tilgængelig i midten af januar, som Administrationsudvalget skal bruge.
Her vil det fremgå, hvad praksis har tjent år-til-dato.

For Nordjylland skal hver enkelt ejerlæge derudover også indsende sin honoraropgørelse 01, side 1 for december mdr. uge 48-51 for sit vagtydernummer.

Administrationsudvalget er desværre først blevet bekendt med denne ændring nu, og der kan derfor være enkelte læger, som har fået afvist deres ansøgninger eller fået forkerte oplysninger.

For yderligere oplysninger kontakt:
Administrationsudvalget
Telefon: 3544 8390, adm.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Servicehund kan medbringes i praksis

Ligebehandlingsnævnet har truffet en afgørelse vedrørende en borgers adgang til almen praksis, når der er behov for at medbringe servicehund som følge af psykisk eller fysisk handicap.

I den konkrete sag afgjorde Ligebehandlingsnævnet, at borgeren havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at hun ved afslaget på at medbringe sin servicehund i lægeklinikken blev udsat for indirekte forskelsbehandling i strid med handicapdiskriminationsloven.

Ligebehandlingsnævnets behandling af sagen kan læses i sin helhed.

Den konkrete sag er relevant for almen praksis, og den enkelte klinik skal fremover respektere, at patienter, der har behov at medbringe en servicehund, nu bør have mulighed for det, da det ellers vil være indirekte forskelsbehandling i strid med handicapdiskriminationsloven. 

For yderligere oplysninger kontakt: 
Specialkonsulent Lone Ulrich Rasmussen
Telefon: 5358 3033, lur.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Behovsanalyse blandt alment praktiserende læger

Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) og Sundhedsstyrelsen er i øjeblikket i gang med at gennemføre en behovsanalyse blandt alment praktiserende læger. Det sker for at undersøge lægernes kendskab og behov for information på lægemiddelområdet.

Undersøgelsen gennemføres også for at sikre, at Sundhedsstyrelsen bliver skarpere til at kommunikere om lægemiddelanbefalinger på en måde, der er relevant og meningsgivende for praktiserende læger.

Du kan læse mere og finde link til selve undersøgelsen på: www.sst.dk/irfbehov.

Deadline for besvarelse af spørgeskemaet er sat til 14. februar. 

Det er selvfølgelig helt frivilligt, om man ønsker at deltage i undersøgelsen.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 2962 4080, joh.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Informationsmøde om tilsyn for ortopædkirurgiske patientforløb 

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) har orienteret om, at de i foråret går i gang med at varsle tilsyn for det ortopædkirurgiske patientforløb. Der vil være tilsyn på sygehuse, i almen praksis og i den kommunale sektor. 

STPS inviterer nu til informationsmøde for deltagere fra almen praksis. Informationsmødet afholdes virtuelt den 7. februar 2022 kl. 12.00-13.00 som Teams-møde. Tilmelding sker på nedenstående link, og der udsendes en mødeinvitation i Outlook inden mødet. 

Der er plads til 200 deltagere, og tilmelding sker efter først til mølle-princippet. Tilmelding sker på: https://surveys.enalyzer.com?pid=d2t8t5ns

Tilmeldingsfristen er, såfremt der er plads, den 3. februar 2022 kl. 12.00. Man er først tilmeldt, når man har fået en Outlook-invitation.
 
På mødet vil baggrunden for tilsynet samt målepunkterne for tilsynet blive gennemgået. Der vil i et vist omfang være mulighed for at stille spørgsmål.
 
Målepunkterne for STPS’ tilsyn for ortopædkirurgiske patientforløb.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 2962 4080, joh.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Brug ydelse 0124 rigtigt, når du taler med den kommunale akutfunktion

Der kommer løbende spørgsmål ind via PLO’s Medlemsservice om OK22, og nogle af svarene vil vi dele her. 

Samarbejde med kommunal akutfunktion (ydelse 0124)
De praktiserende læger kan med OK22 får et særligt honorar for deres samarbejde med de kommunale akutfunktioner, når de yder en lægefaglig vurdering af patienter, som de har ansvaret for, og som er tilknyttet de kommunale akutfunktioner. Behandlingsansvaret for patienter på akutfunktion ligger hos den henvisende læge.

 • Ydelse 0124: Lægefaglig vurdering af patienter på kommunal akutfunktion er en grundydelse til: 159,75 kr. pr. kontakt (telefon, elektronisk, video). Der kan højest afregnes to ydelser pr. dag pr. patient. Ydelse 0124 er uafhængigt af medie kan være både e-kons, video eller tk.

Der er nogle elementer, der skal være opfyldt for, at man kan bruge ydelse 0124:

 • Lægen får ydelsen for sin lægefaglige vurdering af en konkret patient, som egen læge har tilmeldt til praksis og har behandlingsansvaret for.
 • Kommunikationen skal angå en patient, der er tilknyttet en kommunal akutfunktion eller være den indledende samtale om tilknytning. 
 • Kommunikationen skal foregå mellem læge og kommunal akutfunktion.

Ydelse 0124 gives for lægefaglig rådgivning og vurdering af konkret patientrettet behandling ved akut opstået sygdom eller forværring af tilstanden for en patient inden for målgruppen, når behandleransvaret er den praktiserende læges. 

Ydelse 0124 er lægeforbeholdt, og kan derfor ikke overlades til personalet. Det lægefaglige arbejde i ydelsen omfatter også journalopslag, epikriselæsning, relevant dokumentation for iværksat behandling, medicinafstemning, laboratoriesvar samt evt. henvisning mv. Den nye ydelse kan afregnes for patienter på kronikerprogrammet. 

Ydelsen kan også tages ved en indledende kontakt med akutsygeplejersken, om tilknytningen til den kommunale akutfunktion. Kontakten skal være mellem lægen og en akutsygeplejerske fra den kommunale akutfunktion, og ikke mellem lægen og fx patienten selv eller en pårørende. Kommunerne skal medvirke til at definere, hvilket personale, der er en del af den kommunale akutfunktion, og som lægen kan få honorar for at kommunikere med om patienterne. Tvivl om personalegruppen, kan oplagt tages drøftes i det lokale KLU med PLO-K. 

Bagom-nummer
Almen praksis skal stille bagom-tlf.nummer til rådighed for hjemmeplejen, som dermed får en bedre tilgængelighed til klinikken, når de skal samarbejde om patienter, som lægen har ansvaret for på den kommunale akutfunktion.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO-Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Behandlingsansvar i 72 timer efter endt hospitalsbehandling ved udskrivelse til midlertidig kommunal døgnplads
Pr. 1. februar 2022 træder trin 1 af modelaftale om 72 timers behandlingsansvar i kraft. Det betyder konkret, at hospitalet beholder behandlingsansvaret i 72 timer efter udskrivelse for patienter, der er færdigbehandlede, som udskrives til midlertidigt døgnophold i en kommune.

Hovedsigtet med modelaftalen er, at hospitalerne beholder det lægefaglige behandlingsansvar i 72 timer for borgere bosiddende i Region Hovedstaden efter endt hospitalsbehandling, når borgeren udskrives til midlertidig kommunal døgnplads, plejecentre og kommunal sygepleje i eget hjem. Modellen omfatter de patienter, der er færdigbehandlede. Hvis patienten ikke er stabil efter 72 timer, kan behandlingsansvaret forlænges. 

Modellen er tænkt indført i tre trin; først på midlertidige døgnpladser i kommunen (pr. 1. februar 2022), derefter på plejecentre (pr. 1. maj 2022) og til sidst i kommunal sygepleje i eget hjem (pr. 1. september 2022). 

Den godkendte modelaftale har været præsenteret på medlemsmødet i november og kan ses på dette link til orientering.

For en kort præsentation se evt. de tre små film, der er udarbejdet om modellen, og som kan ses på samme link. 

Aftalen om 72 timers behandlingsansvar en landvinding for PLO-H, som vi har efterspurgt i flere år, og som vi håber efterfølgende kan udbredes til flere områder. Modelaftalen vil blive justeret af arbejdsgruppen på baggrund af erfaringerne med den. I må derfor meget gerne melde ind til os, hvis I får nogle erfaringer med modellen, som vi skal arbejde på at justere: plo-h@dadl.dk.

Hvilken model for behandlingsansvar gælder hvornår?
Efter 72 timers-modellens ikrafttræden er der nu flere modeller for behandlingsansvar, henholdsvis behandlingsansvar jf. 72 timers-modellen og det aftalte i OK2022 vedrørende kommunale akutfunktioner. Herudover er der ”Aftale om intravenøs behandling til borgere i kommunalt regi i Region Hovedstaden”, som trådte i kraft den 4. oktober 2021.

Det er vigtigt, at der er klarhed om behandlingsansvaret, og at det er entydigt placeret. En vigtig rettesnor i forhold til afgrænsningen af, hvilken model der gælder, er, hvorvidt der er tale om færdigbehandlede patienter eller ikke-færdigbehandlede patienter.

Færdigbehandlede patienter: 
72 timers-modellen gælder for færdigbehandlede patienter (på midlertidige døgnpladser, plejecentre og kommunal sygepleje i eget hjem ‒ på sigt), og det fulde behandlingsansvar bliver som udgangspunkt hos hospitalet i 72 timer.

Ikke-færdigbehandlede patienter, herunder patienter, der modtager IV-behandling i kommunalt regi:
I OK22 om kommunale akutfunktioner er målgruppen for hospitalets behandlingsansvar ikke-færdigbehandlede patienter, henvist af hospitalslæge, der kræver de særlige sygeplejefaglige kompetencer, som er til stede i en kommunal akutfunktion. OK2022 om kommunale akutfunktioner gælder dermed for ikkefærdigbehandlede patienter, herunder for patienter, der modtager IV-behandling i kommunalt regi. Her beholder hospitalet behandlingsansvaret, indtil hospitalsbehandlingen er afsluttet, og borgeren kan overgå til almindelig (syge)pleje, dvs. der er ikke en fastsat tidshorisont.

Princippet kan evt. fraviges efter en konkret aftale mellem læger om overdragelse af behandlingsansvaret. 

Der gælder dermed forskellige regler i de to modeller.

Tjek, om praksis' bagom-nummer fremgår af praksisdeklarationen på Sundhed.dk.

Det er vigtigt, at vores hospitalskolleger kan få fat i os på klinikkens bagom-nummer (sekundærnummer). Tjek derfor op på, om I har fået oplyst nummeret på praksisdeklarationen bag login på sundhed.dk. 

Se her brugsanvisning til at ændre bagom-nummer på sundhed.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev