Gå til indhold

PLO'rientering 03/2022

Nyhed PLO

Fortsat stigning i brugen af Min Læge-app

10. februar 2022

Fortsat stigning i brugen af Min Læge-app

1. januar 2022 rundede Min læge-app 1.5 mio. brugere, og tendensen er, at antallet af brugere hele tiden stiger. Den gode opbakning betyder, at PLO sammen med Sundhedsministeriet fortsætter med at udvikle appen. 

Følgende udviklingstiltag er værd at nævne:

  • Inden for den næste måned lanceres en ”tidslinje” i appen, så patienterne tilbydes en funktion, hvor de hurtigt kan få overblik over tidspunkterne for deres forskellige kontakter med klinikken.
  • Det bliver muligt at få appens menuer og funktioner vist på engelsk, hvis telefonen er indstillet med engelsk som hovedsprog.
  • Inden 1. april vil appen efterleve de nye WCAG-krav, så dens funktioner bliver langt bedre tilgængelig for blinde, svagtseende og personer med fysiske handicap.
  • Der arbejdes på at forberede en række grafiske visninger, så der fx kommer mere overensstemmelse mellem Min Læge-app og Min Sundhed-app. Det gælder i første omgang visning af prøvesvar. Dertil kommer en bedre visning af de digitale forløbsplaner for KOL, diabetes og hjertepatienter, som nu skal integreres bedre i selve appen.
  • Visning af diagnoser får også en opdatering som led i PLO’s arbejde med et nyt digitalt diagnosekort.

Sidst i 2022 forventer vi at kunne tilbyde digital fuldmagt i Min Læge. Flere klinikker skriver desværre på deres egne hjemmesider, at patienterne allerede nu kan oprette digital fuldmagt i Min Læge, hvilket ikke er korrekt. Har man skrevet dette på sin hjemmeside, bør man rette det og oplyse, at det først bliver muligt i slutningen af 2022. 

Med OK22 er der rejst finansiering til at bygge en klinikadgang til Min Læge. Det vil i første omgang betyde, at hver klinik – via deres lægepraksissystem – får mulighed for at se, hvilke oplysninger patienterne har adgang til i appen, og klinikkerne får mulighed for at påvirke dele af indholdet, fx basale klinikinformationer, ferie/fraværsregistrering, udsendelse af mindre spørgeskemaer og notifikationer. Arbejdet med denne klinikadgang har arbejdstitlen ”Klinik+” og forventes at være klar i første version efter sommerferien 2022.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Telefon: 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Midlertidig aftale om dosispakket medicin


Som tidligere nævnt i PLO'rientering har PLO i december 2021 indgået en midlertidig aftale med RLTN om dosispakket medicin til patienter tilknyttet den kommunale hjemmepleje, sygepleje, plejehjem eller botilbud. Aftalen gælder indtil udgangen af marts 2022.

Aftalen tager sigte på at  understøtte iværksættelse af dosispakket medicin bl.a. for at aflaste plejepersonalet i kommunerne.

Det er frivilligt for dig som praktiserende læge, om du vil anvende aftalen, og du kan på ethvert tidspunkt stoppe eller pausere dosispakket medicin.

Opstart af dosispakket medicin honoreres med 450 kr. og registreres med ydelseskode 4500.

Læs mere om aftalen – og se bl.a. link til vejledninger vedrørende dosisdispensering fra de forskellige lægesystemer - på PLO's hjemmeside.

For yderligere information kontakt
PLO Medlemsservice
Tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Håndtering af borgere, der har været udsat for store mængder PFAS

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort en vejledning til alment praktiserende læger om håndtering og rådgivning af borgere, der har været udsat for store mængder af PFAS. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af en litteraturgennemgang og i samarbejde med en ekspertgruppe, hvor DSAM har været repræsenteret.

Anledningen til arbejdet er, at der er fundet forurening flere steder i landet på arealer, der tidligere har været brugt til brandskoler, og hvor der har været anvendt store mængder brandskum indeholdende PFAS-stoffer. Nogle af disse arealer er blevet benyttet til bl.a. afgræsning af kødkvæg, og borgere er derigennem blevet forurenet med PFAS.

Vejledningen til praktiserende læger samt et informationsark til borgere, der har været udsat for store mængder PFAS, og en rapport om helbredseffekter kan læses her

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 2962-4080, joh.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Nyttig viden for plejehjemslæger

PLO’s Medlemsservice har fået mange spørgsmål til den nye plejehjemslægeordning. Vi vil her forsøge at videreformidle svar på de mest stillede spørgsmål. 

Fasttilknyttet læge på plejehjem
Praktiserende læger kan frivilligt vælge at blive fasttilknyttet læge på plejehjem, jf. § 63 i Overenskomst om almen praksis. Plejehjemslægen forpligter sig til at stå til rådighed for sundhedsfaglig rådgivning/undervisning af plejepersonalet på video eller ved fysisk fremmøde. 

Det er udgangspunktet, at lægen er plejehjemslæge for hele plejehjemmet. Ved plejehjem med flere end 30 beboere kan:

  • plejehjemmet opdeles i afsnit af min. 30 beboere, som dækkes af flere læger, eller:
  • plejehjemslægen kan vælge at være plejehjemslæge for hele plejehjemmet. 

Plejehjemslægen yder ved siden af opgaven med rådgivning/undervisning almindelig medicinsk lægehjælp, som afregnes på sædvanlig vis efter overenskomsten til tilmeldte plejehjemsbeboer. Når en læge har tilmeldt sig som plejehjemslæge, kan lægen få tilmeldt patienter fra plejehjemmet/afsnittet, også selv om lægen har lukket for tilgang af nye patienter. 

Eksempel 1:
En praksis, som har flere læger/lægekapaciteter, kan sammen udfylde funktionen som fast tilknyttet læge på et plejehjem og dele opgaven, hvor honoraret udbetales til ydernummeret, som fx et kompagniskab med to læger, der deler opgaven som plejehjemslæge for et plejehjem med 25 beboere. Der vil hver måned blive udbetalt et fast honorar for 2 timers undervisning/sparring med personalet til ydernummeret.
 
Eksempel 2:
En kompagniskabspraksis med to læger kan vælge at lade sig tilknytte et større plejehjem med 70 beboere, hvor lægerne er tilknyttet hver sin halvdel i form af konkrete afdelinger, og derfor hver især kan få udbetalt op til 3 timers undervisning/sparring pr. måned.
 
Helt undtagelsesvist kan regionen ved konkrete rekrutteringsudfordringer give dispensation til, at én plejehjemslæge kan tilknyttes flere plejehjem. 

Overgang mellem gammel og ny plejehjemslægeordning
Flere steder i landet har de regionale parter haft lokale aftaler om plejehjemslægeordninger, inden der blev indgået en aftale om OK22. Med OK22 skal alle de konkrete ansættelseskontrakter med plejehjemslæger opsiges, og der skal tages konkret stilling til, hvem der fortsat gerne vil være plejehjemslæge, og hvilke plejehjemsbeboergrupper den enkelte læge dækker, jf. reglerne ovenfor.

Der kan ikke fremover laves lokale aftaler på området, og der skal ikke indgås en egentlig ansættelseskontrakt. 

Særligt om honorering for plejehjemslægefunktionen
Med den nye ordning aftaler kommunen og den enkelte læge, hvilket plejehjem/afsnit lægen skal være plejehjemslæge for, og lægen bliver skrevet op på kommunens liste over plejehjemslæger. Honoraret overføres automatisk til lægen (analogt med basishonorar), og er ikke inklusiv forberedelse. Honorarerne er som følger:

  • Op til 30 beboere giver et månedligt honorar for 2 timers rådgivning/undervisning på: 1.949,20 kr. pr. måned inkl. evt. transporttid
  • Er du plejehjemslæge for mere end 30 beboere, kan du få 1 time mere, dvs. i alt 3 timers rådgivning/undervisning til et månedligt honorar på: 2.923,80 kr. inkl. evt. transporttid.

Der tages hensyn til plejehjemslægers ydelsesmønster og patientsammensætning ved fastsættelse af individuelle højestegrænser.

Særligt om rådgivning og/eller undervisningsopgaven
Plejehjemslægens opgave i forhold til rådgivning/undervisning/samarbejdsmøder af og med plejehjemspersonalet skal være af generel sundhedsfaglig karakter. Lægen bidrager med sin viden og kliniske erfaring. Opgaven er forbeholdt lægerne og kan som udgangspunkt ikke uddelegeres til praksispersonalet. Praksispersonalet kan dog bidrage. Emner, der tages op, kan være efter ønske fra plejepersonale såvel som på lægens initiativ. Emnerne kan være symptom- og/eller sygdomsspecifikke (fx demens, blærebetændelse, dehydrering) og kan være generelle (fx medicinhåndtering, palliation, genoplivning), ligesom der i forlængelse af emnerne kan drøftes det konkrete samarbejde. 

Fælles for temaerne er, at de ikke vedrører konkret behandling af en beboer på plejehjemmet, men er mere generelle problemstillinger. Af samme grund omfatter opgaven med sundhedsfaglig rådgivning og/eller undervisning ikke de situationer, hvor plejepersonalet medvirker under et sygebesøg hos en beboer på plejehjemmet og som en del af sygebesøget får instruktion/information om sygdom og behandling. Opgaven omfatter således ikke såkaldt bed-side-undervisning om en konkret patients behandlingsbehov.  

Rådgivnings- og undervisningsaktiviteten kan foregå ved fysisk møde eller via video.

Ophør som plejehjemslæge
Hvis en plejehjemslæge ønsker at ophøre med funktionen som plejehjemslæge, så kan man bede om at blive taget af den kommunale liste over tilknyttede plejehjemslæger med tre måneders varsel. Herefter vil lægen ikke længere få det månedlige honorar for rådgivning/undervisning og vil ikke længere have forpligtelser over for plejehjemmet som plejehjemslæge. Tilknyttede patienter vil fortsat være tilknyttet klinikken, medmindre patienterne vælger tilmelding hos en evt. ny plejehjemslæge.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Mari Louise Bro Larsen
Telefon: 3544 8452, lbl.plo@dadl.dk


Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


NYT! Besøg i en anden praksis som efteruddannelsesaktivitet med refusion

Nu kan du og dine kolleger og dit personale tage på besøg i en anden praksis og få refusion efter gældende regler som selvvalgt efteruddannelse, hvis I overholder visse formelle krav. Den modtagende klinik kan også opnå refusion for én læge, som står som vært for besøget. 

Besøget skal have et fagligt formål, det vil sige, at det må antages at styrke diagnosticeringen og behandlingen af patienter i almen praksis og/eller organiseringen af almen praksis. Man skal overveje formålet på forhånd og kort afrapportere efter besøget. 

Besøget skal vare hhv. en halv (minimum tre effektive timer ekskl. pauser) eller en hel dag (minimum fem effektive timer ekskl. pause) for at kunne udløse finansiering efter reglerne for selvvalgt efteruddannelse.

Læs mere på PLO-E's hjemmeside.

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Nyt fra PLO-Midtjylland

Medlemsmøde d. 23. marts 2022
PLO-Midt afholder forårsmøde onsdag den 23. marts 2022 kl. 17.00-21.00 på Vejlsøhus i Silkeborg. Mødet afholdes både med fysisk og virtuel deltagelse.

Tilmelding ved fysisk fremmøde senest d. 16. marts kl. 12 (link ikke længere aktivt).
Tilmelding ved virtuel deltagelse senest d. 23. marts kl. 12 (link ikke længere aktivt).

Salg af 0-ydernumre
Siden sommer er der solgt 9 stk. 0-ydernumre i Region Midtjylland, hhv. i Silkeborg (x 2), Ry, på Anholt, i Skjern, Odder, Hedensted, Aarhus N og Aarhus V.

Nogle af stederne har der været flere, der har budt, og der er blevet vurderet efter det nye system, hvor kvalitet vægtes med i beslutningen. Dog er der også steder, hvor der kun har været 1, der har budt. 

Alle, som påtænker at købe 0-ydernumre, opfordres til at kaste sig ud i det. Det er forholdsvist risikofrit på den måde, at 0-ydernumre kun udbydes i områder med stort behov, og derfor med stor sandsynlighed relativt hurtigt fyldes op.

Hvis ikke der bliver budt på 0-ydernumre, så er der frygt for, at det om meget få år vil blive noget sværere at få muligheden for at sidde selvstændigt med eget ydernummer. Der er fortsat koncernklinikker, som er meget interesserede i markedsandele, og modellen med at få en stråmand til at byde på et 0-ydernummer er vældigt anvendt, også i Region Midt.

Eksisterende klinikker med mulighed for udvidelse opfordres også til at byde ind på 0-ydernumrene. Lige nu er der annoncering af 0-ydernumre i Bøvlingbjerg og Holstebro, 2 kapaciteter hvert sted, BYD hvis I kan. 

Link til de til enhver tid gældende annoncer (link ikke længere aktivt)

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev