Gå til indhold

PLO'rientering 10/2024

Nyhed PLO

Opgaveflytning kan ikke klares alene i en vejledning, påpeger næstformanden, og du kan du læse, at vejledningen om akutte atypiske brystsmerter er bortfaldet, om FriFerie 2.0, e-læring for praksispersonale i osteoporose og stofskiftelidelser, aftalt telefonkonsultation (0204) og AI på DSAM's årsmøde. Endelig er der nyt fra PLO-Hovedstaden.

Post its på skærmen af en bærbar computer på et skrivebord
Indhold
  • Nyt fra bestyrelsen: Klog, sikker opgaveflytning klares ikke alene med en vejledning
  • Vejledningen om akutte atypiske brystsmerter er bortfaldet
  • FriFerie 2.0 er ude: Har I allerede indtastet sommerlukning, skal I måske gøre det igen
  • E-læring for praksispersonale i osteoporose og stofskiftelidelser
  • Aftalt telefonkonsultation (0204): Højestegrænse og visning i Ydelsesoverblik
  • Fordyb dig i kunstig intelligens og meget andet på DSAM's årsmøde
  • Nyt fra PLO-Hovedstaden
  • Reminder: Svar på spørgeskema samtaleterapi og krisesamtaler senest 17. maj
Nyt fra bestyrelsen

Klog, sikker opgaveflytning klares ikke alene med en vejledning

De sidste par år har vi givet flere bud på, hvordan vi i almen praksis kan bidrage til at effektivisere og forbedre behandlingen for de tusindvis af patienter med psykiatriske lidelser.

Vi bidrager i det hele taget meget gerne til at finde nye veje, som kan sikre, at de ressourcer og kompetencer, vi besidder i vores klinikker, bruges bedst muligt, og sikrer, at samarbejde på tværs fungerer optimalt - og ikke kun inden for det pressede psykiatriske område.

Men vi kan ikke sige det nok: Skal opgaver flyttes, skal det gøres klogt og varsomt. Det er afgørende, at vi finder bæredygtige og patientsikre løsninger. 

For nyligt sendte Sundhedsstyrelsen en ny vejledning om behandling med psykofarmaka af voksne med psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser i høring.

Vejledningen lægger op til at flytte en stor del af den psykiatriske behandling ud i almen praksis. Både vi og DSAM har råbt vagt i gevær. Det er hverken bæredygtigt, patientsikkert eller klogt.

Det er for store klumper af opgaver, der lægges op til at blive flyttet ud på et tidspunkt, hvor vi ikke er praktiserende læger nok, og den psykiatriske specialviden som opgaverne kræver, besidder vi simpelthen ikke. Her tænker vi især på diagnostik og behandling af ADHD. 

Vi har argumenteret i detaljer for disse holdninger i vores høringssvar, og vi vil fortsætte vores i øvrigt gode dialog med Sundhedsstyrelsen og regionerne støttet af DSAM.

Der kan drejes på andre håndtag for, at vi i almen praksis kan hjælpe til inden for det pressede psykiatriske område. Det har vi beskrevet i hele to udspil, som vi har udgivet med FAPS og hhv. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab (sidste år) og Dansk Psykolog Forening (i 2020). 

I det hele taget skal vi flytte rundt på opgaverne på måder, der tilgodeser ikke kun uddannelse og kapacitet, men også overgange, snitflader, uddelegeringsmuligheder, honorering og muligheder for konference med vores specialistkolleger.

Vi har heldigvis et mønster-eksempel at skele til. Da vi overtog specialistopgaven med behandling af patienter med KOL og diabetes i 2018 skete det efter gennemarbejdede aftaler, der tog hensyn til de ovenfor nævnte forhold, så vi kunne gennemføre opgaveoverdragelsen patientsikkert.

Man skal ikke underkende, hvor meget vejledninger, anbefalinger og retningslinjer påvirker aktiviteten i sundhedsvæsenet – også dem, der tilsyneladende er rent faglige og kliniske. Opgaveflytning skal ikke kun hvile på solid faglig grund, men også relevante aftaler.

Læs høringsudgaven af vejledningen om behandling med psykofarmaka samt høringssvar her på Høringsportalen

Mireille Lacroix
Næstformand, PLO

Vejledningen om akutte atypiske brystsmerter er bortfaldet

Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg har i flere år arbejdet for at få revideret vejledningen om akutte, atypiske brystsmerter. Den var fagligt set ikke tidssvarende, og der er udarbejdet andre mere relevante behandlingsvejledninger og kliniske vejledninger i henholdsvis kardiologisk og almen medicinsk regi.

Gennem et samarbejde med Dansk Selskab for Almen Medicin er det lykkedes at få myndighederne til at lytte. Sundhedsstyrelsen har meddelt, at vejledningen bortfaldt 7. maj 2024.

Sundhedsstyrelsen ønsker dog fortsat at præcisere, at en læge skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sine diagnostiske overvejelser ved behandling af patienter, der frembyder atypiske brystsmerter eller har andre ukarakteristiske symptomer, der kan skyldes iskæmisk hjertesygdom eller AKS. Der bør udvises særlig opmærksomhed på de patientgrupper, der erfaringsmæssigt udviser vage eller atypiske symptomer, samt de patienter, der har risikofaktorer for udvikling af hjertekarsygdom.

Læs mere på SST.dk

For yderligere oplysninger:
Sundhedsstyrelsen
Telefon: 7222 7400, sst@sst.dk
_____

FriFerie 2.0 er ude: Har I allerede indtastet sommerlukning, skal I måske gøre det igen

Når du i dag tilgår FriFerie via Klinik+ for at registrere ferie- og fraværsoplysninger, så vil det være den nye og forbedrede version, der er tilgængelig. En af de nye features er, at hvis der registreres ferie i 5+ dage, lukkes der per default for e-konsultationer i klinikken for at mindske antallet af UTH’er. 

Skulle du allerede have registreret fx klinikkens sommerferielukning i den hidtidige FriFerie-løsning, så vil det være nødvendigt at genregistrere disse oplysninger i den nye version. 

Udover klinikkens lukkedage er det muligt at registrere klinikkens åbningstider. Dette gøres nemt ved at indtaste åbningstidsspænd for fx telefontider, videokonsultationstider, jordmodertider, tider til blodprøvetagning osv.

Endelig giver FriFerie mulighed for at indtaste bagomnummer til klinikken, som alene vil være synligt for øvrige praktiserende speciallæger. 

Vær opmærksom på, at indtastede oplysninger om klinikkens lukkedage og åbningstider ikke vil slå igennem for patienterne i Min Læge-appen før starten af juni. Skærmbillederne af, hvordan lukkedage og åbningstider ser ud for patienterne i Min Læge-appen, vil blive opdateret.

Når du holder ferie…
Ud over at registrere klinikkens lukkedage i FriFerie skal du også huske at registrere dagene på klinikkens telefonsvarer og hjemmeside – og på praksisdeklarationen på sundhed.dk. Dette er du ifølge overenskomsten forpligtet til, hvis klinikken holder lukket udover tre på hinanden følgende hverdage. Den afløsende læge skal tydeligt fremgå med navn og telefonnummer. På sigt vil der automatisk ske synkronisering af lukkedage/åbningstider på sundhed.dk, så klinikken slipper for dobbeltregistrering. 

Vejledning til at komme i gang med FriFerie 2.0 findes her

For yderligere oplysninger:
Konsulent Lærke Steenberg Smith
Telefon: 3544 8455, lss.plo@dadl.dk

_____

E-læring for praksispersonale i osteoporose og stofskiftelidelser

Nu kan dit personale komme på kursus uden at skulle møde op!

Der har været stor søgning på de fysiske kurser i osteoporose og stofskiftelidelser for praksispersonale, og derfor har PLO Efteruddannelse udviklet to e-læringskurser á cirka 3 timer, som kan gennemføres uden fremmøde og på tidspunkter, hvor det passer den enkelte. Og man kan gå til og fra undervejs.
 
De to e-læringskurser i stofskiftelidelser (thyroidea) og osteoporose er af typen ”Almen Update”, dvs. at dit personale får opgraderet deres grundlæggende viden og kompetencer, så de bliver klogere på behandlingen og kan hjælpe med opsporing og vejledning af patienter. De får øget selvstændighed i deres konsultationer og kan dermed aflaste dig. 
 
Kurserne består af 3 x 60 minutters moduler, hvilket svarer til et halvdagskursus. Undervisningen er afvekslende og består af videoindslag, powerpoint-præsentationer med speak, interaktive opgaver, quizzer, afsluttende cases m.m. Prisen er 750 kr. pr. kursus.

Se en lille introduktionsvideo eller læs mere her hos PLO Efteruddannelse

For yderligere oplysninger:
Kursuskoordinator Michala Højbjerg Vinther
Telefon: 3544 8259, mhv.plo@dadl.dk

_____

Aftalt telefonkonsultation (0204): Højestegrænse og visning i Ydelsesoverblik

En del praksis har fra den 1. april 2024 fået fastsat en automatisk højestegrænse for anvendelsen af aftalt telefonkonsultation (0204). Højestegrænsen er fastsat på baggrund af aktiviteten i 2023. Der er tale om praksis, som har haft en aktivitet på 0204, som overstiger den gennemsnitlige udgift pr. patient inden for regionen med 25% eller derover.
 
Nogle praksis kan være ramt af en sådan højestegrænse, selvom de på ingen måde ”har overbrugt” ydelsen. Det skyldes, at ydelsen ikke anvendes i særlig stort omfang, hvorfor der desværre ikke skal mange 0204 til, før den enkelte praksis ligger over regionsgennemsnittet. 

Nogle praksis har udtrykt overraskelse over, at højestegrænserne fastsættes nu, og at regionerne ikke dispenserer ligesom i 2023 for kalenderåret 2022. Der var desværre tale om en enkeltstående regional dispensation i 2023.
 
PLO vil gerne understrege, at indhegningen af ydelsens anvendelighed ikke er hensigtsmæssig, og PLO har over for RLTN rejst problematikken med henblik på at gøre brugen af 0204 mere optimal.
 
0204 er den eneste ydelse, der har en særskilt højestegrænse. Ydelsen er et supplement til videokonsultation og må alene tilbydes til patienter, man ellers ville have gennemført en videokonsultation med, men hvor patienten ikke har adgang til videoudstyr, eller ikke har mulighed for at gennemføre en videokonsultation som følge af, at de ikke har en NEM-id/Mit-id og ikke kan passes af pleje- eller sundhedspersonale.
 
Værd at vide om visning af 0204 i Ydelsesoverblik
PLO har erfaret, at der i nogle tilfælde kan være betydelige afvigelser mellem regionsgennemsnittet, som fremgår af Ydelsesoverblik på aftalt telefonkonsultation (0204), og den faktiske afvigelse, der bliver beregnet af regionerne.
 
Forskellen kan have stor betydning, da forbruget kan være over de tilladte 25% i regionernes faktiske opgørelse, selvom der står et lavere procenttal i Ydelsesoverblik.
 
Afvigelsen skyldes, at Ydelsesoverblik er en aktuel og foreløbig grafisk fremstilling, hvor der endnu ikke er korrigeret for alle retur/fejlregninger. Det har ikke nogen generel betydning for data i Ydelsesoverblik, da returregningerne udgør en meget lille del af det samlede antal ydelser, men eftersom 0204 bliver brugt meget lidt, vil en lille afvigelse have stor betydning, når der skal beregnes et gennemsnit. Derfor er det altså kun en problematik, som omhandler denne specifikke ydelse, og overblikket over alle øvrige ydelser i Ydelsesoverblik er helt retvisende.

PLO anbefaler derfor, at man kun bruger overblikket, der viser 0204 i Ydelsesoverblik som en vejledning, og i stedet benytter de kvartalsvise § 93-opgørelser, som kan hentes på sundhed.dk, til at se praksis’ faktiske forbrug ift. regionsgennemsnittet.
 
For yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Thomas Rye
Telefon: 3544 1088, trye.plo@DADL.dk

______

Fordyb dig i kunstig intelligens og meget andet på DSAM’s årsmøde 

DSAM inviterer til årsmøde 4. oktober i Kolding. Hovedtemaet er AI, og derudover er der en række spændende emner på tapetet i de i alt 12 sessioner - dels rene medicinske emner som fx B12-mangel, stofskifte, skuldersmerter, dels debatvækkende emner som fx vægtstigmatisering, bæredygtighed og aktiv dødshjælp med besøg af praktiserende læge fra Belgien.

Om aftenen er der festligt samvær og musik ved partybandet Båndsalat. 

Årsmødet er godkendt som selvvalgt efteruddannelse.

Tilmeld dig her - earlybird-priser frem til 24. juni

For yderligere oplysninger:
Dansk Selskab for Almen Medicin
Telefon: 7070 7431, asg@dsam.dk 

REMINDER

Spørgeskema om samtaleterapi og krisesamtaler - svar senest i morgen fredag

PLO og RLTN evaluerer brugen af samtaleterapi i hele landet og af krisesamtaler i Region Syddanmark (=lokalaftale). Du har modtaget en mail med link til et spørgeskema. 

Dine svar er meget vigtige for PLO. Vi håber derfor, at du vil prioritere at besvare spørgeskemaet, som tager ca. 15 minutter. 

Deadline er fredag d. 17. maj 2024. 

Har du problemer med spørgeskemaet, så skriv til analysis@implement.dk eller Anna Hjerresen Schuppli ahsc@implement.dk

 

Nyt fra PLO-Hovedstaden

Medlemsmøde 4. november 2024

PLO-Hovedstadens medlemsmøde afholdes mandag den 4. november 2024 kl. 17.00-19.30 på Hotel Copenhagen Island, Kalvebod Brygge 53, København V. Der er middag efter mødet.

Du kan allerede nu tilmelde dig mødet på denne side

Du kan også se en livestreaming af mødet. Tilmelding til livestreaming sker her