Gå til indhold

PLO'rientering 22/2023

Nyhed PLO

PLO arbejder for at bevare kvaliteterne ved dansk almen praksis, skriver formanden. Du kan også læse om julelukning af sekretariatet, hvor der skal henvises til navngiven læge ved kliniklukning, om seneste prognose overskridelse af rammen, afskaffelsen af Store Bededag, moms på plejehjemslægefunktion, sygeplejerskers nye forbeholdte virksomhedsområde, sorgorlov, fravalg af genoplivning pga. alder og kommunale tilbud til børn og unge i mistrivsel, som er på vej.

Hus
INDHOLD
 • Nyt fra bestyrelsen: PLO arbejder for at bevare kvaliteterne ved dansk almen praksis
 • Sekretariatet lukket mellem jul og nytår, men der er telefonvagt
 • Husk, at henvise til navngiven læge, hvis I holder lukket tre hverdage
 • Seneste prognose om forventet overskridelse af rammen
 • Overenskomstparterne forhandler om, hvordan afskaffelsen af Store Bededag skal påvirke rammen næste år
 • Moms på plejehjemslægefunktion i 2023 og fremover
 • Sygeplejersker må varetage flere opgaver på egen hånd – PLO og DSAM giver input til vejledninger
 • Sorgorlov til medlemmer, der mister barn
 • Fravalg af genoplivning pga. alder udrulles først i 2024
 • Rammer for kommunale behandlingstilbud til børn og unge i mistrivsel

Nyt fra bestyrelsen: PLO arbejder for at bevare kvaliteterne ved dansk almen praksis

Strukturdebatten i sundhedsvæsenet raser i de her uger. Ganske naturligt, fordi Sundhedsstrukturkommissionen snart afslutter sit analysearbejde og går i gang med at skrive sine anbefalinger til, hvordan stregerne skal tegnes i fremtidens sundhedsvæsen. Rapporten bliver offentliggjort i løbet af foråret.

På ét punkt lader alle til at være enige: Vi skal være markant flere praktiserende læger, og vores del af sundhedsvæsenet skal styrkes, efter at væksten i mange år ensidigt har været fokuseret på hospitalerne. Det er enormt positivt at opleve.

Til gengæld er der stor uenighed om den fremtidige struktur for det nære sundhedsvæsen.

Danske Regioner har foreslået, at regionerne overtager ansvaret for hele sundhedsvæsenet, herunder også de nuværende kommunale opgaver omkring blandt andet forebyggelse, misbrugsbehandling, genoptræning og rehabilitering.

Danske Regioner ønsker øjensynligt almen praksis grundlæggende omkalfatret. Blandt andet vil man gøre op med aftalesystemet og erstatte det med et system, hvor hver enkelt læge skal indgå kontrakter, der i alt væsentlighed ikke bliver til forhandling. Og man vil åbne for, at koncerner med udenlandsk kapital i ryggen frit kan drive lægepraksis.

Kommunernes Landsforening (KL) foreslår, at de eksisterende sundhedsklynger omkring akutsygehusene tilføres øget økonomi og beslutningskraft og blandt andet overtager ansvaret for almen praksis. Tanken er, at kommunerne, de praktiserende læger og den lokale sygehusledelse i fællesskab skal sikre lægedækning og sammenhæng for patienterne.

KL ønsker at bevare det aftalebaserede system med en national overenskomst suppleret med lokale aftaler i sundhedsklyngerne.

For PLO er det ikke afgørende, hvilken offentlig myndighed almen praksis hører under. Almen praksis har fungeret og udviklet sig under både sygekasserne, amterne og regionerne. Vi kan tilpasse os de strukturændringer, et flertal i Folketinget måtte beslutte.

Det er derimod afgørende, at almen praksis bevares som selvstændige erhvervsdrivende, der arbejder for det offentlige efter nationale og lokale aftaler. Den danske model for almen praksis – hvor vi som læger selv driver og tager ansvar for vores egne klinikker og i hel unik grad deltager i efteruddannelse, kvalitetsudvikling og forskning – giver størst kvalitet for patienterne og giver kæmpemæssig ”value for money”.

For under 1.600 kroner om året pr. dansker leverer vi fri og lige adgang til sundhedsvæsenet og udfylder en vital gatekeeper-funktion, hvor over ni ud af 10 henvendelser klares uden henvisning til et hospital.

Som landet ligger, må vi desværre konstatere, at regionerne reelt ønsker at afskaffe denne uhyre velfungerende danske model for almen praksis. De vil diktere vilkår på en måde, der vil gøre praktiserende læger til en slags pseudo-ansatte. Og de vil åbne en motorvej for, at koncerner bid for bid kan overtage vores sektor. Til stor skade for vores patienter.

I bestyrelsen har vi derfor konkluderet, at den bedste mulighed lige nu for at bevare de mange kvaliteter ved dansk almen praksis er, at vi knyttes op på de sundhedsklynger, som KL foreslår, og som vil bevare et aftalebaseret system.

Når vi fra PLO’s side fremlægger vores synspunkter og argumenter, oplever jeg heldigvis, at der er mange, der lytter. Og det virker, som om der hos en række centralt placerede aktører er stor forståelse for kvaliteterne ved den danske model for almen praksis. Men i sidste ende er det naturligvis op til et flertal i Folketinget, hvilken struktur der fremover skal være omkring almen praksis.

Vi har lavet en side om PLO’s holdninger og sigtelinjer i debatten om ændringer af sundhedsvæsenets struktur med fokus på fremtidens almen praksis. Siden viser et udvalg af vores centrale udmeldinger, herunder PLO's input til Sundhedsstrukturkommissionen - 

Se siden her på PLO.dk   

Jørgen Skadborg
Formand, PLO     

 -------- 

Sekretariatet lukket mellem jul og nytår, men der er telefonvagt

Hele Lægeforeningen holder lukket fra og med den 27. december 2023 til og med 1. januar 2024. PLO og PLA’s sekretariater er således også lukkede.

Hvis der den 27.-29. december 2023 opstår spørgsmål, der ikke kan vente til den 2. januar 2024, er der etableret en telefonvagt. Du kan de nævnte dage ringe mellem kl. 10.00-12.00 til Lægeforeningen på: 3544 8500. Her vil du blive oplyst nærmere om, hvem du kan kontakte.

Spørgsmål i PLO’s Facebookgruppe vil først blive besvaret efter nytår.

PLO's sekretariat ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.

For yderligere oplysninger:
PLO Medlemsservice
Telefon: 3544 8490, plo@dadl.dk

____

Husk, hvor I skal henvise til navngiven læge, hvis I holder lukket

Hvis klinikken holder lukket de tre hverdage mellem jul og nytår, skal der på
•    telefonsvarer, 
•    hjemmeside, 
•    praksisdeklarationen på Sundhed.dk, 
•    og plofriferie.plsp.dk (som viser fraværet i Min Læge App), 
være tydelig henvisning til navngiven læge og telefonnummer.

PLO-Fri/Ferie-hjemmesiden kan tilgås direkte fra klinikkens lægesystem via følgende stier:

 • EG-Clinea: Links/PLO Fri Ferie
 • EG-WinPLC: PLSP_1Login/Fri Ferie
 • XMO: Online opslag/1login/Fri Ferie
 • Novax: Eksterne services/Fri Ferie
 • Multimed-WEB: Eksterne services/Fri Ferie
 • My Clinic: PLSP/Fri Ferie

For yderligere oplysninger:
PLO Medlemsservice
Telefon: 3544 8490, plo@dadl.dk

_____

Vaccination mod kighoste til gravide bliver permanent 1. januar

Tilbuddet om gratis vaccination mod kighoste til gravide gøres permanent pr. 1. januar 2024, har Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelt i dag 21. december 2023.

PLO og RLTN indgår en ny aftale om honorering af opgaven i almen praksis først i det nye år, da den nuværende aftale om tilbud i en midlertidig ordning i princippet udløber 31. december 2023. RLTN har dog netop meddelt, at de undlader at lukke ydelseskoderne, som altså fortsat kan anvendes fra 1. januar 2024.

Ydelseskoderne og honorarerne i nutidskroner (2023) er:

 • 8803: Vaccination mod kighoste til gravide; vaccination sker ved Di-Te-Ki-vaccine, som gives 1 gang: 50,07 kroner
 • 8901: Tillæg til vaccinationshonorar, når der ikke samtidig sker lægeundersøgelse til gravide eller er konsultation i øvrigt: 104,63 kroner

Vaccinationen skal som udgangspunkt tilbydes som led i 2. eller 3. lægeundersøgelse, dvs. cirka 25. eller 32. uge af graviditeten eller i forbindelse med anden kontakt i andet eller tredje trimester, dog senest én uge før forventet fødsel.

Find aftalen mellem PLO og Danske Regioner fra 3. august 2023 på vores side om vaccinationstilbuddet

For yderligere oplysninger:
PLO Medlemsservice
Telefon: 3544 8490, plo@dadl.dk

______

Seneste prognose om forventet overskridelse af rammen

Med de seneste tal for november måned forventer PLO nu en overskridelse af den økonomiske ramme for almen praksis på 1,7 %. Det svarer til 157 mio. kr.

Det er en anelse mindre end den forrige prognose, der tydede på en rammeoverskridelse på 1,8 % svarende til 172 mio. kr.

Rammen kan overskrides med op til 0,6 %, uden at det har konsekvenser. Tager man højde for dette, er der udsigt til en overskridelse på 101 mio. kroner, der vil blive modregnet i de praktiserende lægers honorarstigninger til næste år, medmindre det aftales at øge rammen.

PLO er i dialog med Danske Regioner om sagen, og det er aftalt, at meraktiviteten som følge af Wegovy, og stigninger i befolkningstallet (herunder særligt de mange ankomne ukrainere) skal analyseres nærmere. Der vil dog ikke blive konkluderet på dette arbejde, før vi er inde i det nye år. Det er derfor på nuværende tidspunkt umuligt at spå om, hvorvidt og hvor meget økonomirammen vil blive øget.

For yderligere oplysninger:
PLO Medlemsservice
Telefon: 3544 8490, plo@dadl.dk

_____

Parterne forhandler om, hvordan afskaffelsen af Store Bededag skal påvirke rammen

Folketinget har vedtaget, at Store Bededag skal afskaffes som en helligdag fra 2024 og har vedtaget en lov om konsekvenserne. Loven træder i kraft 1. januar 2024 og betyder, at alle lønmodtagere fra 2024 og frem som udgangspunkt skal arbejde én dag mere pr. år end tidligere.

Konsekvenserne i forhold til Overenskomst om almen praksis er endnu ikke afklarede. Men der pågår en dialog med Danske Regioner, da omdannelsen af Store Bededag til en almindelig hverdag vil resultere i ekstraordinær aktivitet i almen praksis, og dermed give grundlag for, at den økonomiske ramme for 2024 skal hæves. Overenskomstens parter fortsætter drøftelserne herom primo 2024, og vi orienterer løbende om resultatet.

PLA har sendt denne information til sine medlemmer (bag login hos PLA) 

For yderligere oplysninger: 
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Telefon: 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

_____

Moms på plejehjemslægefunktion i 2023 og fremover

Tidligere på året meldte PLO ud i PLO'rientering, at plejehjemslægehonoraret skal tillægges moms, såfremt læger/klinikker der varetager funktionen er momspligtige. Nu er vi klar med nyt, om hvordan moms skal afregnes.

Afregning af moms i 2023
Afregning af moms af allerede udbetalt plejehjemslægehonorar for 2023 sker på samme måde som i 2022: Hver region sender information til læger/klinikker, der varetog plejehjemslægefunktion i 2023, om størrelsen af det udbetalte honorar med henblik på, at lægen/klinikken sender faktura på momsbeløbet for 2023 til regionen. Læger/klinikker, der ikke er momspligtige/momsregistrerede, skal ikke sende faktura, men skal give besked til regionen om ”ej momspligtig”.

Afregning af moms fra 2024 og frem
RLTN og PLO vil primo 2024 indgå en aftale om, at det løbende plejehjemslægehonorar tillægges moms automatisk, da langt, langt de fleste klinikker er momsregistrerede, men også at læger/klinikker, der ikke er momsregistrerede (og som er plejehjemslæger), skal give regionen besked om ”ej momspligtig”.

Aftalen vil blive understøttet i LUNA, hvorved momsbeløbet også vil komme til at fremgå af honoraroversigten. Det forventes, at den tekniske understøtte i LUNA vil være klar til brug i forbindelse med honorarudbetalingen 15. februar 2024. Læger/klinikker, som er momspligtige, skal ikke foretage sig noget, men læger/klinikker som ikke er momspligtige, skal give regionen besked – og også huske at give meddelelse ved ændringer heri. Information og opdatering følger i PLO’rientering ultimo januar 2024.

For yderligere oplysninger:
PLO Medlemsservice
Telefon: 3544 8490, plo@dadl.dk

_____

Sygeplejersker må lave mere på egen hånd – PLO og DSAM giver input til vejledninger

Fra 1. januar 2024 må sygeplejersker og jordemødre varetage flere opgaver selvstændigt.

Sygeplejersker har ikke tidligere været tillagt et såkaldt forbeholdt virksomhedsområde som læger, men får det nu.

Sygeplejerskers forbeholdte virksomhedsområde vil komme til at bestå af følgende:

1. Udtagelse af kapillærblodprøver og veneblodprøver.
2. Anvendelse af visse nærmere bestemte vacciner og lægemidler.
3. Anlæggelse af kort perifert venekateter.
4. Anlæggelse af ventrikelsonder og duodenalsonder gennem næsen.
5. Anlæggelse af katetre igennem urinrør med henblik på tømning af urinblæren.
6. Genanlæggelse af trakealkanyle og suprapubisk kateter umiddelbart efter, at det er faldet ud.
7. Suturering af overfladiske hudsår uden for ansigtet.

Sygeplejersker får også mulighed for at opbevare medicin i fælles medicinskabe i kommuner, så de nemmere og hurtigere kan opstarte medicinsk behandling i patientens eget hjem og på eksempelvis døgn- og akutpladser.

Styrelsen for Patientsikkerhed står i spidsen for et arbejde, der skal afklare, hvilke lægemidler sygeplejersker fremover må anvende. Styrelsen står også for at samle input til bekendtgørelse og vejledninger, som bl.a. skal beskrive, hvornår sygeplejersker og jordemødre skal orientere lægen, når de har udført opgaver under deres nye virksomhedsområde.

PLO og DSAM er i dialog med styrelsen og har afgivet første input til arbejdet. Dialogen fortsætter, og vi vil naturligvis orientere, når bekendtgørelse, vejledninger og andet materiale er tilgængeligt.

For yderligere oplysninger:
PLO Medlemsservice
Telefon: 3544 8490, plo@dadl.dk

_____

Sorgorlov til medlemmer, der mister barn

PLO’s Administrationsudvalg har besluttet, at medlemmer skal sikres bedre muligheder for at holde sorgorlov, hvis deres barn dør. 

Det betyder, at der pr. 1. januar 2024 vil kunne udbetales fraværshjælp til sorgorlov, hvis et medlem af PLO mister sit barn fra 22. graviditetsuge og frem til, barnet fylder 18 år.

Der kan ydes støtte til sorgorlov i perioden fra dagen efter, barnet dør og 26 uger frem. Lægen har mulighed for at arbejde fuld tid og/eller halv tid i perioden.

Læs mere om vilkår for sorgorlov i 'Regler for udbetaling ved fravær', som du finder på denne side om støttemuligheder fra administrationsudvalget

For yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Stine Søndergaard
Telefon: 3544 1081, ssoe.plo@DADL.DK

_____

Fravalg af genoplivning pga. alder udrulles først i 2024

Folketinget har netop vedtaget en ændring af Sundhedsloven, hvorefter det bliver muligt for patienter over 60 år at fravælge genoplivning ved hjertestop. Dette i tillæg til fravalg af livsforlængende behandling i særlige situationer, som sker via behandlingstestamenteregistret.

Det er endnu ikke fastsat, hvornår reglerne for fravalg af genoplivning ved hjertestop for personer over 60 år træder i kraft, da der skal etableres en registerløsning samt laves en informationskampagne. 

Vi melder ud, når der er nyt. Indtil videre skal praktiserende læger orientere sig i forhold til patienters beslutninger i behandlingstestamenteregistret, som tilgås via FMK online.

For yderligere oplysninger kontakt: 
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt 
Telefon: 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk

_____

Kommunale behandlingstilbud til børn og unge i mistrivsel på vej

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort nationale faglige rammer for etablering af et lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel i kommunerne. Det sker i forlængelse af 10-årsplanen for bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser.

Forud for etableringen sker der en ændring af Sundhedsloven, hvori det fastlægges, at kommunerne skal tilbyde vederlagsfri udredning og behandling til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse, at regionerne skal understøtte kommunalbestyrelsen med rådgivning, sparring og vejledning i relation til tilbuddet samt, at ministeren fastsætter nærmere regler for tilbuddet. Et lovforslag er i høring.

I sit høringssvar til lovforslaget opfordrer Lægeforeningen, herunder PLO, ministeriet til hurtigst muligt at beskrive en målrettet indsats til børn og unge med psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblematik. Denne gruppe rummes ikke i Sundhedsstyrelsens faglige beskrivelse, som blot nævner, at børn og unge kun i særlige situationer efter konkret faglig vurdering kan få mulighed for at modtage et tilbud, der findes til voksne. 

Lovforslaget behandles i Folketinget i starten af 2024 med henblik på etablering af tilbuddene medio 2024.

Vi orienterer i PLO’rientering, når rammerne for tilbuddet er fastlagt. 

For yderligere oplysninger:
PLO Medlemsservice
Telefon: 3544 8490, plo@dadl.dk