Gå til indhold

Kommissorium for Lægeansvarsudvalget

 1. Hjemmelsgrundlaget

Lægeansvarsudvalget er nedsat af Lægeforeningens bestyrelse og rådgiver bestyrelsen inden for de af udvalget beskrevne formål og opgaver.

 2. Udvalgets formål

Lægeansvarsudvalgets formål er at yde Lægeforeningens medlemmer og bestyrelse lægefaglig rådgivning og bistand i konkrete og generelle sager relateret til lægens faglige og juridiske ansvar under udøvelse af lægegerningen.

 

3. Udvalgets opgaver og ansvar


3.1. Opgaver

Lægeansvarsudvalget rådgiver Lægeforeningens medlemmer i tilfælde, hvor der enten ved myndigheder, domstolene eller på anden måde rejses sag, anklage eller kritik mod et medlems handlinger eller undladelser under udøvelse af lægegerningen.

 

3.2. Ansvar

Udvalget refererer til Lægeforeningens bestyrelse og kan forelægge spørgsmål for Lægeforeningens bestyrelse.

Udvalget arbejder inden for rammerne af Lægeforeningens fastlagte politiske linje. Hvis der ønskes indført større eller principielle afvigelser herfra, er udvalget forpligtet til at indhente Lægeforeningens bestyrelses godkendelse.

Lægeansvarsudvalget rådgiver Lægeforeningens medlemmer og bestyrelse i sager vedrørende lægers retsstilling. 

Lægeansvarsudvalget rådgiver desuden Lægeforeningens bestyrelse i lægefaglige spørgsmål i forbindelse med bestyrelsens stillingtagen til spørgsmål om tildeling af advokatbistand i konkrete eller principielle sager.

 

Udvalget kan i øvrigt på eget initiativ behandle spørgsmål af principiel karakter og efterfølgende forelægge spørgsmålet for Lægeforeningens bestyrelse.

Udvalget kan ikke behandle sager, der efter Lægeforeningens vedtægter eller andre bestemmelser klart er henlagt til afgørelse af andre særlige organer inden for Lægeforeningen, f.eks. Voldgiftsretten eller Lægeforeningens Lægeetiske Nævn, men kan rådgive på opfordring af det primært kompetente organ.

Udvalget afgør selv, om det kan behandle en forelagt sag.

4. Udvalgsformandens opgaver og ansvar

Udvalgsformanden leder møderne og sikrer, at der udarbejdes dagsorden og mødereferat.

 

Udvalgsformanden kan repræsentere Lægeforeningen i forbindelse med deltagelse i eksterne møder og debatter inden for udvalgets arbejdsområde. Det gælder også ved personlige invitationer.

 

Udvalgsformanden er ansvarlig for, at bestyrelsen er orienteret om væsentlige emner, som udvalget har behandlet/taget stilling til, eller som udvalget ønsker at behandle, og som har eller kan have betydning for Lægeforeningens politiske linje.

I tvivlstilfælde sikrer udvalgsformanden afklaring af den politiske linje med Lægeforeningens bestyrelse eller Lægeforeningens formand, inden emnet kan behandles af udvalget, og/eller før udvalgsformanden eventuelt udtaler sig eksternt om emnet.

5. Udvalgets arbejdsformer

Udvalget holder som udgangspunkt fire møder årligt.

Dagsorden for møderne fastlægges af udvalgets formand med bistand fra Lægeforeningens sekretariat og udsendes til udvalgets medlemmer senest syv dage forud for udvalgsmøderne.

 

Der udarbejdes et udkast til skriftligt mødereferat, der udsendes til udvalgets medlemmer senest 14 dage efter mødets afholdelse med henblik på eventuelle bemærkninger. Der fastsættes en frist på højst 14 dage for afgivelse af bemærkninger. Er der ikke kommet bemærkninger inden for den fastsatte frist, anses referatet for godkendt.

 

Fremsender udvalgsmedlemmerne bemærkninger til referatet udarbejdes nyt udkast til referat, som fremsendes til udvalgsmedlemmerne med henblik på endelig stillingtagen. Der fastsættes en frist på syv dage. Efter fristens udløb anses referatet for endeligt.

Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden, der skal godkendes af Lægeforeningens bestyrelse.

6. Udvalgets sammensætning

  6.1. Sammensætning

Lægeforeningens bestyrelse udpeger medlemmer af udvalget efter indstilling fra de forhandlingsberettigede foreninger.

Udvalget består af 7 medlemmer og 1 formand. De forhandlingsberettigede foreninger indstiller hver 2 medlemmer, og Lægeforeningens bestyrelse udpeger 1 medlem.

Lægeforeningens bestyrelse udpeger herefter en formand blandt medlemmerne fra de forhandlingsberettigede foreninger efter indstilling fra udvalget. Den forhandlingsberettigede forening, der herefter kun er repræsenteret ved 1 ordinært medlem, indstiller yderligere 1 medlem.

I særlige tilfælde begrundet i f.eks. en stor arbejdsmængde kan en forhandlingsberettiget forening undtagelsesvis ønske at lade sig repræsentere i udvalgsarbejdet med mere end 2 personer. I sådanne tilfælde råder den forhandlingsberettigede forenings medlemmer af udvalget kun over 2 stemmer ved afstemninger og valg. 

Udvalgets medlemmer må ikke samtidig være tilknyttet Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Som konsulenter for udvalget udpeger Lægeforeningens bestyrelse 1-2 praktiserende advokater. Lægeforeningens bestyrelse foretager med højst 3 års mellemrum en vurdering af konsulentbistanden.

Udvalget kan supplere sig med yderligere juridisk eller anden faglig bistand.

6.2. Medlemmers funktionsperiode

Udvalgsmedlemmer og -formand er omfattet af Lægeforeningens vedtægter om repræsentation i udvalg mv, pkt. 19 og pkt. 21 om ophør af medlemskab/repræsentation i en valgperiode og udpeges i henhold til disse.

 

7. Sekretariatsbetjening

  Udvalget sekretariatsbetjenes af Lægeforeningens sekretariat.

 8. Kommunikation fra udvalget

Udvalget kan beslutte at kommunikere særlige indsatser, færdige projekter, opnåede resultater eller lignende overfor medlemmer eller øvrige interessenter. Det sker efter aftale med Lægeforeningens kommunikationsafdeling og orientering af Lægeforeningens bestyrelse.

9. Tavshedspligt og habilitet

 

Et udvalgsmedlem er forpligtet til at iagttage almindelig diskretion i sin udøvelse af udvalgsarbejdet. Denne pligt gælder også efter udtrædelse af udvalget.

 

Et udvalgsmedlem er omfattet af almindelige habilitetsregler.

10. Godkendelse af kommissorium

Nærværende kommissorium er godkendt af Lægeforeningens bestyrelsen den 20. januar 2024.