Gå til indhold

Kommissorium for Lægeansvarsudvalget

Formål

Lægeansvarsudvalget formål er at yde Lægeforeningens medlemmer og bestyrelse lægefaglig rådgivning og bistand i konkrete og generelle sager relateret til lægens udøvelse af sin lægegerning.

Lægeansvarsudvalget refererer til Lægeforeningens bestyrelse og kan forelægge spørgsmål for Lægeforeningens bestyrelse.

Opgaver

Lægeansvarsudvalget rådgiver Lægeforeningens medlemmer i tilfælde, hvor der enten ved domstolene, ved administrative myndigheder eller på anden måde rejses sag, anklage eller kritik mod et medlems handlinger eller undladelser under udøvelse af medlemmets lægegerning.

Derudover rådgiver Lægeansvarsudvalget Lægeforeningens bestyrelse i sager vedrørende lægers retsstilling og informerer Lægeforeningens medlemmer om principielle problemstillinger.

Lægeansvarsudvalget rådgiver endvidere Lægeforeningens bestyrelse i lægefaglige spørgsmål i forbindelse med bestyrelsens stillingtagen til spørgsmål om tildeling af advokatbistand i konkrete eller principielle sager.

Udvalget kan i øvrigt på eget initiativ behandle spørgsmål af principiel karakter og efterfølgende forelægge spørgsmålet for Lægeforeningens bestyrelse.

Sammensætning

Udvalget består af 7 medlemmer og 1 formand. De forhandlingsberettigede foreninger udpeger hver 2 medlemmer, og Lægeforeningens bestyrelse udpeger 1 medlem.

Lægeforeningens bestyrelse udpeger herefter en formand blandt medlemmerne fra de forhandlingsberettigede foreninger efter indstilling fra udvalget. Den forhandlingsberettigede forening, der herefter kun er repræsenteret ved 1 ordinært medlem, udpeger yderligere 1 medlem.

I særlige tilfælde begrundet i f.eks. en stor arbejdsmængde kan en forhandlingsberettiget forening undtagelsesvis ønske at lade sig repræsentere i udvalgsarbejdet med mere end 2 personer. I sådanne tilfælde råder den forhandlingsberettigede forenings medlemmer af udvalget kun over 2 stemmer ved afstemninger og valg. Udpegning af medlemmerne fra de forhandlingsberettigede foreningerne sker for 3 år ad gangen. Genudpegning kan finde sted én gang, dog ikke efter ophør af virksomhed inden for lægelig hovedstilling.

Udvalgets medlemmer må ikke samtidig være tilknyttet Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Som konsulenter for udvalget udpeger Lægeforeningens bestyrelse 1-2 praktiserende advokater. Lægeforeningens bestyrelse foretager med højst 3 års mellemrum en vurdering af konsulentbistanden.

Udvalget kan supplere sig med yderligere juridisk eller anden faglig bistand.

Udvalget kan ikke behandle sager, der efter Lægeforeningens vedtægter eller andre bestemmelser klart er henlagt til afgørelse af andre særlige organer inden for Lægeforeningen, f.eks. Voldgiftsret, eller Lægeforeningens Lægeetiske Nævn, men kan rådgive på opfordring af det primært kompetente organ.

Udvalget afgør i øvrigt selv, om det kan behandle en forelagt sag.

Arbejdsform

Dagsorden for møderne fastlægges af udvalgets formand i samarbejde med sekretariatet. Udvalget understøttes af Lægeforeningens sekretariat. Udvalget holder som udgangspunkt 4 møder årligt.

Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden, der skal godkendes af Lægeforeningens bestyrelse.