Gå til indhold

Kommissorium for Lægeforeningens Udvalg om Uddannelse

1. Udvalgets formål

Uddannelsesudvalget er nedsat af Lægeforeningens bestyrelse og refererer til bestyrelsen i uddannelsespolitiske spørgsmål.

Udvalgets formål er at sikre, at Lægeforeningens interessevaretagelse på det uddannelsespolitiske område er:

 • Velfunderet i medicinsk pædagogisk forskning, viden og erfaringer - såvel nationalt som internationalt
 • Båret af synergi med fagforeningspolitiske interesser i PLO, Yngre Læger og FAS
 • Velkoordineret mellem foreningernes regionale og nationale repræsentation i diverse uddannelsesfora
 • Sammenhængende, så der sikres en rød tråd i lægers livslange læring fra optag på medicinstudiet til pension - trods forskellig kontekst for læring, herunder behovet for anvendelse af forskellige pædagogiske metoder undervejs i lægers karriereforløb.
 • Helhedsorienteret, så der sikres en fælles høj uddannelsesstandard for alle læger i hele landet trods forskellige uddannelsessteder og arbejdssteder, så alle patienter har vished for at møde læger der er kompetente og ajourførte inden forlle 7 lægeroller. 

2. Udvalgets opgaver, samarbejdsrelationer og arbejdsform

Udvalgets opgaver skal, som beskrevet ovenfor, løses med blik for sammenhængen mellem de enkelte opgaver, som falder i 3 kategorier:

I. Lægers prægraduate uddannelse
II. Lægers videreuddannelse til speciallæge
III. Lægers fortløbende efteruddannelse

Ad I. Lægers prægraduate uddannelse

Udvalgets opgave er at arbejde for prægraduat uddannelse af høj kvalitet. Herunder bl.a. arbejde for:

 • Gode rammer og vilkår for læring på studiet
 • Forudsætninger for en god overgang mellem prægraduat og postgraduat uddannelse.
 • Relevant indhold på medicinstudiet
 • Relevant pædagogik på studiet

Udvalgets samarbejdsrelationer og arbejdsform på dette felt involverer bl.a.:

 • Nært samarbejde med FADL
 • Samarbejde med universiteterne, herunder gennem eksempelvis tilstedeværelse i aftagerpaneler ved medicinstudierne.
 • Efter konkret vurdering etablering af samarbejdsfora om særlige indsatser.

Koordinering med AC i fsva. generelle uddannelsespolitiske tiltag fra uddannelses- og forskningsministeriet vedr. universiteterne

Ad II. Lægers videreuddannelse til speciallæge

Udvalgets opgave på dette felt er, at arbejde for speciallægeuddannelse af høj kvalitet for alle læger, der ønsker at blive speciallæge. Dette skal ske gennem løbende formulering og udmøntning af en fælles stærk videreuddannelsespolitik, herunder bl.a. hvad angår sikring af

 • Gode vilkår og rammer for læring under hele videreuddannelsesforløbet
 • Relevant pædagogik i videreuddannelsen
 • Relevant regulering og overvågning af uddannelseskvaliteten
 • Tilstrækkelig dimensionering af den lægelige videreuddannelse

Udvalgets samarbejdsrelationer og arbejdsform på dette felt involverer bl.a.:

 • Fastlæggelse af mandatet for Lægeforeningens repræsentanters virke i Det Nationale Råd for Lægers
 • Videreuddannelse under Sundhedsstyrelsen og dets underudvalg, herunder prognose- og dimensioneringsudvalget.
 • Understøtte fælles mandat og interessevaretagelse for alle Lægeforeningens repræsentanter i de tre regionale videreuddannelsesråd for læger i Nord, Syd og Øst. Herunder afholde fælles koordinationsmøder om videreuddannelse mellem regionale og centrale repræsentanter.
 • Tæt koordinering med uddannelsespolitiske fora i regi af Yngre Læger, PLO og FAS ved, at disse kan sætte dagsordenpunkter på Uddannelsesudvalgets dagsorden, og sekretariaterne deltager i Uddannelsesudvalgets møder og vice versa.
  Relevant dialog med og interessevaretagelse overfor bl.a. Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og de enkelte regioner.

Ad III Lægers fortløbende efteruddannelse

Udvalgets opgave er at fastlægge og udmønte Lægeforeningens overordnede efteruddannelsespolitik. Efteruddannelse er i særdeleshed væsentligt efter endt speciallægeuddannelse, men efteruddannelse angår alle læger.  Konkret skal udvalget bl.a.:

 • På baggrund af medicinsk pædagogisk viden fastlægge fælles overordnet politik om systematisk kompetenceudvikling for alle speciallæger, så fortløbende kompetenceudvikling sikres gennem relevant efteruddannelse i hele lægelivet og uanset placering på arbejdsmarkedet.
 • Arbejde for gode rammer for at de konkrete efteruddannelsesaktiviteter, som kan finde sted under ordnede gennemskuelige forhold og i tilstrækkeligt omfang for alle læger.

Udvalgets samarbejdsrelationer og arbejdsform på dette område involverer bl.a.:

 • Tæt koordinering med uddannelsespolitiske fora i regi af Yngre Læger, PLO og FAS ved at disse kan sætte dagsordenspunkter på Uddannelsesudvalgets dagsorden og sekretariaterne deltager i Uddannelsesudvalgets møder og vice versa.
 • At levere faglige medicinsk-pædagogiske indspark til andre politiske eller faglige indsatser, hvor efteruddannelse er et element. Det kan være indspark til andre indsatser eller udvalg under LFB. Og det kan -  i det omfang dette efterspørges -  være faglige input til forhandlingsdelegationer i regi af FAS, PLO og Yngre Læger.

3. Udvalgets sammensætning

Udvalget ledes af en formand, der er udpeget af Lægeforeningens bestyrelse. Udvalget består derudover af 15 medlemmer, der er udpeget af Lægeforeningens bestyrelse efter indstilling fra YL, FAS og PLO:

 • 9 medlemmer, der er indstillet Lægeforeningen til de regionale videreuddannelsesråd (et medlem fra hhv. YL, FAS og PLO i hvert af de tre råd). Herudover er der yderligere 3 medlemmer, der er indstillet af hhv. YL, FAS og PLO. Disse 12 og formanden skal dække de af forhandlingsberettigede foreningers besatte pladser i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.
 • 3 medlemmer med særlige forudsætninger inden for efteruddannelse. Ét medlem fra hhv. YL, FAS og PLO.
 • 1 observatør, der er repræsentant for FADL

4. Organisering af udvalgets arbejde

Udvalget fastlægger selv sin arbejdsform og arbejdsdeling mellem medlemmerne.

Udvalget mødes minimum 4 gange årligt forud for møderne i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Udvalget kan nedsætte ad-hoc-grupper til løsning af konkrete opgaver, projekter, analyser o.l. Grupperne sammensættes fleksibelt og alene afhængigt af opgavens karakter.