Gå til indhold

PLO'rientering 13/2024

Nyhed PLO

Vil du overveje at stille op, spørger formanden. Læs også om nye ydelsesbeskeder, forhandlingerne om Aftale25, andelsselskab, der tilbyder vikarservice, kortere frist for at anmelde erhvervssygdomme – og bøderisiko for manglende eller forsinket svar, PLO Efteruddannelse søger lægefaglige uddannelseskonsulenter, registrering ved lukning og PLO's ændrede åbningstider i uge 28-31. Endelig er der nyt fra PLO-Sjælland.

Hånd sætter træklods med rød figur ned blandt klodser med brune figurer
NYT FRA BESTYRELSEN

Valg til PLO’s repræsentantskab – vil du overveje at stille op?

Alle er enige om at styrke det nære sundhedsvæsen og udvikle almen praksis, men hvordan? Hvordan skal samarbejdet med hospitalerne rammesættes? Hvad kan og skal vi gøre for at afhjælpe lægemanglen og aflaste de af vores kolleger, som er mest pressede? Og hvordan skal vi navigere i en fremtid, der efter alt at dømme bliver præget af Sundhedsstrukturkommissionens mange forslag til ændringer af organiseringen og styringen af almen praksis?

Det er i den grad en spændende tid, vi befinder os i – og du kan være med til at sætte dit aftryk på forandringerne! Til november er der nemlig valg til PLO's repræsentantskab, som består af medlemmerne af PLO’s fem regionale bestyrelser.

Som del af repræsentantskabet og medlem af en PLO-R-bestyrelse har du ikke alene afgørende indflydelse på almen praksis fremtid i lokalområdet, hvor mange af de nærværende og visionære aftaler ser dagens lys. Du er også med, når PLO’s overordnede politiske retning drøftes og bliver til. At være PLO-repræsentant giver dig mulighed for at præge udviklingen i den retning, du synes, er vigtig – og vi har hårdt brug for alle gode kræfter, der vil gøre en forskel.

Jeg vil derfor opfordre alle til at overveje, om det er noget for dem at stille op. Men særligt dig, der er ny i almen praksis, må gerne give det en ekstra tanke i løbet af sommeren. Aldersgennemsnittet i bestyrelserne er forholdsvist højt. Det gavner vores demokrati og udviklingen, hvis vores politiske led dækker et større spænd aldersmæssigt.

Vi har ligeledes behov for en bred geografisk repræsentation, så snak om det ude i personalerummene, de lokale lægelaug eller klyngerne, hvor læger mødes. Måske en spirende tanke kan vokse sig større ved at blive vendt med andre. Kender du en, som vil egne sig godt til politisk arbejde, så prik vedkommende på skulderen og spørg ind til det.

Du lærer meget af det, udvider dine netværk og får en masse nye oplevelser – og indflydelse. Og vær opmærksom på, at som repræsentant og menigt medlem af en PLO-R-bestyrelse er arbejdsbyrden slet ikke den samme som for de regionale formænd og næstformænd. Det er muligt at kombinere med et aktivt liv som praktiserende læge.

Kontakt endelig os i bestyrelserne i både PLO-C eller PLO-R – eller sekretariaterne – og hør mere om, hvad det kræver, og hvad det kaster af sig.

Fristerne for at stille op er november. I samme periode holder de fem PLO-R valgmøder.


Læs mere om valget og find datoer (læger.dk)

 

Venlig hilsen og god sommer

Jørgen Skadborg
Formand, PLO

Hjælp med at få svarprocenten op

Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet afdækker interessen for og holdninger til ultralyd i almen praksis.

Find spørgeskemaet her - og svar i dag eller senest 3. juli

Nu får patienterne beskeder om deres ydelser i Min Læge

PLO har i PLO’rientering 08/2024 og PLO'rientering 11/2024 orienteret om, at der er ydelsesbeskeder på vej til patienterne via Min Læge-appen.

Ydelsesbeskeder giver patienterne indblik i den kontakt, de har haft med almen praksis. Løsningen er pilottestet i flere klinikker over nogle uger for at sikre, at klinikkerne ikke belastes unødigt. Det var ikke tilfældet, og der vil nu ske en trinvis udrulning af ydelsesbeskederne fra i dag fredag den 28. juni 2024.

Beskederne indeholder oplysninger om den ydelse/de ydelser, patienten har modtaget. Herudover er det muligt for patienten at trykke videre fra ydelsesbeskeden til honorartabellerne og deri få oplyst den betaling, lægen modtager fra det offentlige.

Det vil fremgå, at klinikken kan afregne for ydelser, hvor patienten ikke selv har haft kontakt med klinikken. Dette inkluderer fx kontakt med den kommunale social- og sundhedsforvaltning, eller hvis en anden har kontaktet klinikken på patientens vegne.

Det vil også fremgå, at ydelsesbeskeder kan blive rettet senere, og at dette kan ses i Min Læge-appen og på Sundhed.dk, selv om patienten allerede har modtaget notifikation om ydelsesbeskeden.

Patienter kan nemt slå notifikationer fra på ydelsesbeskeder.

 • Har patienter spørgsmål til ydelsesbeskedernes indhold, vil de formentlig kontakte klinikken. I den forbindelse bistår PLO i det omfang, det kan lade sig gøre – det er dog naturligvis kun klinikken selv, der kan se og redigere i afregninger i eget lægepraksissystem.
 • Har patienter spørgsmål til ydelsesbeskeder i det hele taget, kan de kontakte Sundhed.dk, som hjælper med generelle spørgsmål til funktioner i Min Læge-appen.

Læs mere om ydelsesbeskeder her

For yderligere oplysninger:
Konsulent Emma Skjold Lindegaard
Telefon: 2119 9862, esl.plo@dadl.dk
-----

Forhandlingerne om Aftale25 fortsætter efter sommerferien

RLTN og PLO har i april, maj og juni holdt fire forhandlingsmøder om fornyelse af overenskomst om almen praksis – Aftale25 - og fortsætter forhandlingerne i august på den anden side af sommerferien.

På denne side kan du læse PLO og RLTN’s forhandlingsoplæg.

For yderligere oplysninger:
Chef for Politik, Analyse og Kommunikation Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk
-----

Nyt andelsselskab for praktiserende læger tilbyder vikarservice

Vores Klinik – din praksispartner har startet et samarbejde med Carelink om en vikarservice til praktiserende læger funderet i PLA’s overenskomst for lægevikarer.

Læs om ordningen hos Vores Klinik – din praksispartner

Vores Klinik – din praksispartner er et andelsselskab og indkøbsfællesskab for praktiserende læger, der leverer ydelser til læger, som ejer deres egen klinik og har hovedbeskæftigelse i klinikken. Selskabet er ejet og drevet af sine medlemmer, og det er et krav for medlemskab, at man er medlem af PLO. I dag er pt. 800 klinikker medlemmer af selskabet.

PLO har to medlemmer af bestyrelsen, som er med til at sikre forretningsudviklingen og sikre, at andelsselskabet drives i overensstemmelse med overenskomsten for almen praksis og DSAM’s pejlemærker for faglig kvalitet.

Formand for PLO-Sjælland Camilla Høegh-Guldberg og bestyrelsesmedlem i PLO Anders Dupont er indtrådt i selskabets bestyrelse, og bestyrelsesmedlem Bruno Melgaard Jensen og direktør Henrik Øregaard Dam er suppleanter.

Baggrunden for samarbejdet er, at PLO i sin medlemsundersøgelse fra 2022 kunne konstatere, at mange medlemmer ønsker hjælp til en række administrative opgaver, og at der var interessere i et lægedrevet vikarbureau.

For yderligere oplysninger:
Projektleder Anne Poulsen, Vores Klinik – din praksispartner 
Telefon: 2290 4087, ap@voresklinik.info
 -----

Fristen for at anmelde erhvervssygdom nedsættes til 14 dage – og du kan få bøde for manglende eller forsinket svar

Som Lægeforeningen orienterede om i sit nyhedsbrev 20. juni, er fristen for at anmelde en erhvervssygdom nedsat fra 8 uger til 14 dage. Samtidigt kan læger blive pålagt bøde for manglende besvarelse af henvendelser fra AES eller Ankestyrelsen, hvis man ikke svarer inden for fristen på 14 dage.

Anmeld arbejdsskader inden 14 dage

Hvis du som læge konstaterer eller får mistanke om, at en person har pådraget sig en konstateret eller formodet erhvervssygdom eller på anden måde har været udsat for skadelige påvirkninger på sin arbejdsplads, skal du anmelde dette til Arbejdstilsynet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring inden for 14 dage.

Sådan anmelder du:

Bøde ved manglende eller forsinket svar

Fra 1. juli 2024 kan du blive pålagt en bøde for manglende besvarelse af henvendelser fra AES eller Ankestyrelsen, hvis du ikke svarer indenfor fristen på 14 dage. Dette vil fremgå af anmodningsbrevene fra AES.

Hvad du skal være opmærksom på:

 1. Overhold 14 dages-fristen: Du skal inden for 14 dage besvare anmodninger fra AES eller Ankestyrelsen om fremsendelse af helbredsoplysninger.
 2. Gælder kun oplysninger, som du er i besiddelse af: Du skal kun fremsende oplysninger, som du er i besiddelse af. Gælder ikke oplysninger, der først skal indhentes eller udarbejdes, som fx speciallægeerklæringer og funktionsattester.
 3. Giv besked ved manglende oplysninger eller behov for udsættelse: Hvis du ikke har de ønskede oplysninger eller har brug for fristudsættelse pga. ferie eller sygdom, skal du meddele dette til AES eller Ankestyrelsen.
 4. Konsekvenser ved manglende svar: Efter 14 dage sendes en rykker med ny frist og bødevarsel. Hvis du stadig ikke svarer, sendes sagen til politiet.

De nye regler stammer fra en bred politisk aftale om et forbedret arbejdsskadesystem indgået i 2022. Aftalen resulterede i lovændringer med en række initiativer, der siger mod at forkorte sagsbehandlingstiden i arbejdsskadesager.

Lægeforeningen har forsøgt at forhindre lovændringerne og har bl.a. problematiseret, at man i et ekstremt presset sundhedsvæsen, lægger et yderligere pres på læger ved at indføre kortere anmeldelsesfrister og bødestraf, hvis læger ikke sende oplysninger indenfor en kort frist. Men der var ikke politisk vilje til at fravige indholdet i den politiske aftale. 

For yderligere oplysninger:
Lægeforeningen, Att.: Attestudvalget
Telefon: 3544 8107, dadl@dadl.dk
-----

PLO Efteruddannelse søger lægefaglige uddannelseskonsulenter

Et par af PLO Efteruddannelses meget erfarne lægefaglige uddannelseskonsulenter nærmer sig deres pension. Da vi gerne vil sikre en god indføring i jobbet som uddannelseskonsulent, søger vi allerede nu deres efterfølgere.

Der vil således være en oplæringsperiode, hvor du som kommende konsulent får muligheden for at arbejde sammen med vores nuværende konsulenter. Det gør vi også for at tiltrække ansøgere, som måske ikke har arbejdet intensivt med efteruddannelse, men brænder for området.

Er det noget for dig, kan du se stillingsopslaget her

For yderligere oplysninger:
Efteruddannelseschef James Høpner
Telefon: 2710 0014, jah.plo@dadl.dk
-----

Sådan registrerer I, hvis I holder lukket i løbet af sommeren

Hvis klinikken holder lukket ud over tre på hinanden følgende hverdage, så husk følgende:

 1. Indtal telefonsvarer
 2. Opdatér hjemmeside med klinikkens lukkedage
 3. Registrer lukkedage på praksisdeklarationen, som I finder på sundhed.dk. Det er vigtigt, fordi andre sundhedsprofessionelle i regioner og kommuner skal kunne se, hvornår I holder lukket.
  Hér logger I på praksisdeklarationen og kan finde vejledning til at redigere
 4. Ved også at registrere lukkedage i PLO’s løsning FriFerie vises jeres fravær for de patienter, der har Min Læge-appen. Bemærk at der endnu ikke sker synkronisering op på sundhed.dk; det er noget vi arbejder for. FriFerie tilgås fra Klinik+ i lægepraksissystemet.
  Se stierne i hvert lægepraksissystem

FriFerie er designet til klinikker, der kun henviser til én afløsende læge i en lukkeperiode. Vær opmærksom på, at hvis der indgår flere afløsende læger/klinikker på skift i en lukkeperiode, så registrerer I lukkedagene i FriFerie ved at "splitte perioden op" og angive forskellige afløsere/klinikker for de respektive lukkeperioder. Vi arbejder på småjusteringer i løsningen.

Læs mere om FriFerie (læger.dk)

For yderligere oplysninger:
PLO Medlemsservice
Telefon: 3544 8490, plo@dadl.dk
----

I uge 28-31 har PLO-C åbent kl. 9-14, og PLO-R holder lukket

PLO kan træffes hele sommeren, men i uge 28-31 kun PLO-C og med kortere åbningstider.

Fra den 8. juli - 2. august (uge 28-31) vil telefonerne være åbne i tidsrummet 9.00-14.00, ligesom mails i udgangspunktet kun besvares i dette tidsrum. I denne periode holder PLO’s regionale kontorer (fem PLO-R) sommerlukket, og deres telefoner er omstillet til PLO-C.

Alle øvrige uger i sommermånederne kan PLO træffes på normal vis mandag til torsdag mellem 9.00-16.00 og fredag mellem 9.00-15.00.

For yderligere oplysninger:
PLO Medlemsservice
Telefon: 3544 8490, plo@dadl.dk

Nyt fra PLO-Sjælland

Din stemme er vigtig i PLO-Sjællands medlemsundersøgelse – svar senest 2. juli

Du har modtaget en mail med link til PLO-Sjællands undersøgelse af medlemmernes holdning og ønsker til egen organisation. Udnyt muligheden! Det tager kun 5 minutter.

Desto højere besvarelsesprocent vi opnår, desto mere præcist ved vi, hvad der optager medlemmerne i PLO-Sjælland, og hvor vi skal sætte ind for at blive endnu bedre til at varetage medlemmernes interesse. Blandt flere af temaerne kan nævnes muligheden for at tage stilling til fx tilgængelighed i medlemsservice, kommunikation mv. Har du tanker og ideer, som du ønsker at dele mere beskrivende, giver spørgeskemaet mulighed for det.

Fristen for at besvare spørgeskemaet er sat til den 2. juli. Resultatet af undersøgelsen anvendes i anonymiseret form. Der trækkes lod om 4 x 2 flasker god rødvin blandt de medlemmer, der afgiver svar.

Har du indholdsmæssige spørgsmål til undersøgelsen, kan du kontakte Henrik Vittrup på hev.plo@dadl.dk eller 5337 7740. Har du tekniske spørgsmål, kan du kontakte Josephine Haumann på jha.plo@dadl.dk eller 3544 8384.