Gå til indhold

PLO'rientering 16/2023

Nyhed PLO

Faste skridt mod mere og bedre digitalisering, skriver formand og bestyrelsesmedlem om, og du kan læse om regulering af honorarer, AES' nye løsning til udveksling af information, forbedringer på Sundhedsjournalen, forsinkelse af differentieret basishonorar, nyt gruppemodul om osteoporose, flere facilitatorkurser i 2024 og status på PLO's digitaliseringsprojekter. Endelig kan du læse nyt fra PLO-Hovedstaden, PLO-Syddanmark og PLO-Sjælland.

INDHOLD
 • Nyt fra bestyrelsen: Faste skridt mod mere og bedre digitalisering
 • Honorarer reguleres 1. oktober med 0,74 %
 • AES har fået ny digital løsning til udveksling af information med praktiserende læger
 • Sundhedsjournalen viser data fra flere kilder og har fået forbedret forside
 • Udbetaling af differentieret basishonorar er fortsat forsinket
 • Nyt gruppebaseret modul til hele klinikken: KGE Osteoporose
 • Endnu flere gratis facilitatorkurser i 2024
 • PLO’s digitaliseringsprojekter – status efterår 2023
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden
 • Nyt fra PLO-Syddanmark
 • Nyt fra PLO-Sjælland

Nyt fra bestyrelsen: Faste skridt mod mere og bedre digitalisering

Mere digitalisering er ikke bare nice to. Det er need to. Mere og bedre digitalisering er en bunden opgave for aktørerne i sundhedsvæsenet. Naturligvis også i almen praksis. Og vi er godt i gang. Både som organisation og ude i klinikkerne.

Med denne PLO’rientering starter vi en tilbagevendende orientering om vores arbejde med digitalisering i almen praksis – find den længere nede. Målet er at opdatere vores medlemmer på vores arbejde og de delmål, som de store milepæle er gjort af.

Vi arbejder hver dag på at gøre digitaliseringen i almen praksis bedre og nemmere. Vi har ligesom ministeren og regeringen store ambitioner.

Vores arbejde med digitalisering af almen praksis har tre ben: Løsninger rettet mod patienterne, løsninger rettet mod samarbejde med resten af sundhedsvæsenet og løsninger rettet mod klinikdrift. De tre ben spiller sammen. En løsning, der effektiviserer lægens arbejde med at drive klinik, kommer også patienten og samarbejdet med de andre aktører til gode.

I almen praksis har vi skabt øget tilgængelighed og bedre mulighed for at følge med i egen sygdom, viser vores analyse af klinikkernes digitalisering fra maj måned. 

Min Læge-appen skaber mere tilgængelighed gennem bl.a. direkte kontakt til den praktiserende læge via beskedfunktion og videoadgang. 2,3 mio. danskere anvender i dag appen. 

I WebPatient kan patienter indberette hjemmemålinger og svare på online spørgeskema til lægen. Systemet skaber tryghed og sparer tid for både patient og praktiserende læge. Løsningen bruges af ni ud af 10 af alle lægeklinikker, som på den måde følger patienters hjemmemålinger. Alene i 2022 blev der bestilt 800.000 skemaer.

Hver fjerde konsultation er i dag digital. For 10 år siden var det hver tiende. Brugen af de digitale konsultationer er overordnet set ens på tværs af hele landet.

Vi ønsker både at give patienter indsigt i egne data og at dele relevante data med andre samarbejdspartnere som hospitaler, kommuner og kvalitetsdatabaser. Flere af de selvrapporterede data kan på sigt effektivisere og forbedre behandlingen endnu mere end i dag.

Kunstig intelligens vil nok også spille en større og større rolle i vores løsninger. Det er en teknologi med uanede potentialer, som kan lette hverdagen for patienterne, de praktiserende læger og vores personale. I øjeblikket tester vi algoritmer, så systemerne automatisk kan journalføre laboratorieprøvesvar fra indbakken, og vi tænker måske ikke så meget over det i dagligdagen, men beslutningsstøtte er fx indbygget i vores medicin-moduler.

Der er små og store milepæle, som når vi lancerer løsninger som fx Ydelsesoverblik, beskedfunktion og visning af patientens aftaler i hele sundhedsvæsenet i Min Læge. Eller som nu, hvor vi med automatisk indberetning til RKKP-databaserne fjerner en manuel opgave for klinikkerne.

Men der er også vores mere usynlige arbejde som fx at stille krav til lægesystemerne om funktionalitet, ensartethed og sikkerhed, deltage i diverse former for koordinering og fora for it-udvikling i sundhedsvæsenet og holde medlemmerne ajour samt vejlede i anvendelsesmuligheder, sikkerhed og GDPR.

Mulighederne er til stede og gevinsterne tydelige. Udfordringer og faldgruber er der naturligvis også. Det er der altid, når nye teknologier tages i brug. Dem skal vi holde øje med og rette ind efter undervejs, ligesom vi fortsat skal sikre gode vilkår til de patienter, som ikke ønsker at være digitale. Men det er ikke noget, der ændrer vores retning eller tempo.

Vi viger ikke af vejen mod mere og bedre digitalisering i almen praksis, men vi er også bevidste om, at udviklingen koster penge, så vi vil løbende afveje pris og nytteværdi.

Jørgen Skadborg,
formand for PLO,
jsk.plobest@dadl.dk

Karin Zimmer,
medlem af PLO's bestyrelse og formand for PLO’s Digitaliseringsudvalg
zimmer@dadl.dk

Honorarer reguleres 1. oktober med 0,74 %

Reguleringen af honorarerne foretages på baggrund af to mekanismer: Inflation (nettoprisindekset) og lønudviklingen blandt de ansatte i regionerne (den særlige reguleringsprocent for regioner).

Nettoprisindekset vægter med 25%, og lønudviklingen på det regionale område vægter med 75%. Regulering i forhold til inflationen sker i henhold til den bagudrettede udvikling i inflationen det seneste halve år. Næste regulering sker 1. april 2024.

Find de nye honorartabeller her.

For yderligere oplysninger: 
Specialkonsulent Mads Nørgaard-Madsen
Telefon: 3544 8451, mnm.plo@dadl.dk

AES har fået ny løsning til udveksling af information

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har introduceret en ny digital løsning til udveksling af information med praktiserende læger. Den er udviklet efter dialog med flere praktiserende læger, og gør det nemmere at sende dokumenter (journaler og lægeattester) og tilhørende fakturaer, når AES anmoder om det.

Løsningen fungerer på samme måde, som når klinikkerne sender attester og journaloplysninger til kommuner og forsikringsselskaber. Attestanmodningerne sendes til indbakken, og udfyldelsen sker på samme måde som ved LÆ- og FP-attester. Journaloplysninger kan udtrækkes fra lægepraksissystemet og vedhæftes attesten, inden den sendes til AES.

Som noget nyt kan AES modtage alle fakturaer fra praktiserende læger via EAN-nummer. Tidligere kunne man kun sende via EAN-nummer på specifikke sager.  

Honoreringsprocessen kan være lidt kompleks - nogle gange skal regningen sendes til AES, andre gange direkte til forsikringsselskabet. Uanset hvad vil det EAN-nummer, der skal bruges til faktureringen, altid fremgå af anmodningen fra AES.

AES opfordrer til at bruge lægepraksissystemet til at danne fakturaer, som opretter dem med de korrekte oplysninger automatisk.

Som noget nyt vil dokumenter og regninger blive journaliseret hos AES automatisk. Det betyder, at forsikringsselskaberne vil modtage regninger og lægelige dokumenter hurtigere. Derfor forventer AES, at klinikkerne vil opleve at modtage honorar hurtigere.

For yderligere oplysninger:
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)
aes-laegelosning@atp.dk

Sundhedsjournalen viser data fra flere kilder og har fået forbedret forside

Sundhedsjournalen viser patientoplysninger fra andre dele af sundhedsvæsenet, når du mangler oplysninger i dit eget lægesystem. Senest er også privathospitaler, praktiserende speciallæger og kommuner begyndt at levere data. En ny og forbedret overbliksside gør det nemmere at få overblik over patientens seneste sundhedsdata.

Med flere nye parter, der leverer data, giver Sundhedsjournalen gode betingelser for at give dig mere sammenhæng og overblik i patientbehandlingen. Det kan fx være, hvis du behandler patienter, der har mange kontakter eller forløb andre steder i sundhedsvæsenet. Her kan et opslag i Sundhedsjournalen spare dig for unødig tid med at skaffe patientens data. 

PLO deltager i arbejdet med at udvikle og forbedre sundhedsjournalen og har senest været med til at gøre det nemmere at finde de seneste oplysninger på patienter, der er slået op, via "knap"-løsning fra lægepraksissystemet. 

Sundhedsjournalen viser patientoplysninger fra sygehuse, privathospitaler, praktiserende læger, kommuner og praktiserende speciallæger, og giver adgang til datakilder som journaler, laboratoriesvar, billedbeskrivelser, aftaler mv.

Læs mere om Sundhedsjournalen

For yderligere oplysninger: 
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt 
Telefon: 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk

Udbetaling af differentieret basishonorar er fortsat forsinket

Første halvdel af det differentierede basishonorar på baggrund af patienttyngde skulle være udbetalt af regionerne pr. 15. juli, men er fortsat forsinket, oplyser Danske Regioner. Der arbejdes på at løse problemerne, og regionerne gennemfører udbetalingen så snart det er sket. 

For yderligere oplysninger: 
Specialkonsulent Mads Nørgaard-Madsen
Telefon: 3544 8451, mnm.plo@dadl.dk 

Nyt gruppebaseret modul til hele klinikken: KGE Osteoporose

I samarbejde med DSAM har vi et nyt KGE-modul med gruppebaseret undervisningsmateriale klar til hele klinikken. Når I arbejder med modulet, kommer I rundt om både diagnose, behandling og organisering i klinikken ved hjælp af praksisrelevante cases.

Læs mere og bestil et gratis KGE-modul

For yderligere oplysninger:
Fonden for Almen Praksis
Telefon: 3544 8498, Euf.plo@dadl.dk 

Endnu flere gratis facilitatorkurser i 2024

For at køre et gruppebaseret modul (DGE, KGE, SGE) skal én i gruppen/klinikken være uddannet facilitator. Der har været stor tilslutning til facilitatorkurserne i år, så nu udbyder PLO-Efteruddannelse flere kurser i 2024. 

Læs mere og tilmeld dig et facilitatorkursus allerede nu. De bliver hurtigt fuldtegnede 

For yderligere oplysninger:
PLO-Efteruddannelse
Telefon: 3544 8416, Kurser.plo@dadl.dk 

PLO’S DIGITALISERINGSPROJEKTER

STATUS EFTERÅR 2023

Fremover vil PLO fire gange om året orientere om sit arbejde med projekter, der i bred forstand omhandler digitalisering i almen praksis. Det er projekter, der kan understøtte og forbedre kommunikationen mellem læge og patient, arbejdet i klinikken og kvalitetssikring af behandlingen. 

Automatisk indberetning til RKKP på trapperne
10 klinikker tester automatisk indberetning til de fem kliniske kvalitetsdatabaser for diabetes, KOL, atrieflimren, astma og hjertesvigt i RKKP (Regionernes Kliniske KvalitetsudviklingsProgram).

Forløber testene uden problemer, tilmeldes alle landets lægeklinikker den automatiske indberetning til databaserne for atrieflimren og astma - og senere på året databaserne for diabetes, KOL og hjertesvigt.  

Nu beskrives, hvordan almen praksis kan kobles til det nationale it-sikkerhedscenter SAC 
Almen praksis skal som de første i praksissektoren kobles til den nye nationale it-sikkerheds-organisering, Security Analytics Center (SAC), som hører under Sundhedsdatastyrelsen. Det blev aftalt i OK22, og Danske Regioner og PLO har nedsat Partsforum for Data og Digitalisering, der følger og træffer beslutninger om projektet.

Første skridt er at beskrive mulige modeller og omkostninger for tilkoblingen. PLO har indgået aftale med konsulentvirksomheden PwC, som har udført samme opgave for regionerne og kommunerne. I løbet af efteråret træffer partsforummet beslutning om model, hvorefter projektet sættes i gang.

Andet nyt

 • Min Læge-app: Patienter med en digital forløbsplan kan nu også se den i appen. Forsiden er justeret, og tidligere på året blev det muligt at fremsøge praktiserende speciallæger, så appen bedre understøtter de patienter, der er henvist og skal bruge en speciallæge. 
 • Klinik+: Består af flere modul-løsninger, som PLO har bygget de sidste par år. Senest Ydelsesoverblik, men også Klinikbeskeder og PLO Fri/Ferie. Lægesystemerne indfører en fælles Klinik+-knap, så det bliver endnu lettere at finde modulerne end nu, hvor der er forskellige veje afhængigt af systemhus. Se en guide her. 
 • Tværsektorielt: PLO deltager i arbejdet med at udvikle og forbedre Sundhedsjournalen på sundhed.dk, der netop er opdatereret, som du kunne læse længere oppe.


Her på PLO's hjemmeside kan du læse mere om digital praksis - om alt fra Min Læge-app, videokonsultationer og Klinik+ til PLO’s engagement på digitaliseringsområdet

Nyt fra PLO-Hovedstaden

Spot på aftaler: Grundbetingelserne for ydelsen 7403 HbA1c 

HbA1c-ydelsen 7403 følger af den indgåede nationale rammeaftale, der er tiltrådt i Region Hovedstaden den 12. november 2008. Det er beskrevet i den nationale vejledning til overenskomsten, hvorledes ydelsen anvendes.

Vejledningen beskriver således, at ydelse 7403 HbA1c anvendes til vurdering af glykæmisk kontrol hos patienter med diagnosticeret diabetes mellitus. 

Ydelsen kan ikke bruges til screening i forbindelse med diagnosticering. 

Prøvetagning foregår ved, at prøven tages fra vene- og kapillærblod og analyseres på eget apparatur.

Regional tilføjelse 
Derudover er der regionalt i Region Hovedstaden aftalt en tilføjelse (allonge) den 19. juni 2019 til det nationalt bestemte. 

Denne tilføjelse skete for at kunne bevare ydelsen. Men tilføjelsen betød nogle indskrænkninger i anvendelsen.

I den regionale tilføjelse er der blevet knyttet en række nye betingelser til, at ydelsen - 7403 HbA1c - kan anvendes i Region Hovedstaden:

 • Ydelsen kan kun anvendes til patienter med bopæl i Region Hovedstaden.
 • Ydelsen kan kun anvendes en (1) gang hver 6. uge.
 • Ydelsen kan ikke anvendes sammen med en blodprøve - 2101.  
 • For patienter, der er tilmeldt kronikerydelsen, sker afregningen af 7403 HbA1c sammen med 0131 eller 0132. 

Aftalen om den regionale tilføjelse kan læses her

Morten Nyborg Lauritsen opfordrer til at stille op

Har du en mening om, hvordan fremtiden som praktiserende læge bør se ud? Stil op til PLO-Hovedstadens suppleringsvalg, og gør din stemme gældende.

Her kan du læse, hvorfor vores bestyrelsesmedlem Morten Nyborg Lauritsen mener, du skal stille op: 

"Jeg har siddet som repræsentant i PLO-Hovedstaden i knap 1 år. Læringskurven har været stejl, og med god hjælp fra de øvrige repræsentanter har jeg hurtigt fået et overblik over, hvor og hvordan man kan være med til at præge fremtiden i det danske sundhedsvæsen og særligt for de praktiserende læger i Region Hovedstaden.

Jeg er blandt andet medlem af faglig og politisk sundhedsklynge i mit lokalområde. Her har jeg stiftet bekendtskab med de kommunale direktører og politikere, hvilket har givet en fantastisk mulighed for at få de praktiserende lægers stemme hørt et sted, hvor der kan gøres en forskel. På kort tid har det også givet mig et tværfagligt netværk i lokalområdet, hvilket har været fordelagtigt som nynedsat PLO’er.

Kommuner, patientforeninger, lokalpolitikere, ja faktisk alle vores samarbejdspartnere er meget lydhøre over for de praktiserende lægers udfordringer. Den lydhørhed skal vi gøre brug af ved at udfylde vores pladser i de forskellige lokale og regionale udvalg.

Jeg vil derfor opfordre alle, der kunne tænke sig at gøre deres stemme gældende i et udfordrende, meningsgivende og spændende miljø, til at stille op til PLO' Hovedstadens suppleringsvalg i november.”
Ønsker du at stille op til suppleringsvalget, skal du sende en mail til plo-h@dadl.dk senest den 13. november 2023 kl. 12.00.

Læs mere om valget her

Møde for nynedsatte læger 29. februar 

KAP-H afholder møde for nynedsatte læger torsdag den 29. februar 2024 kl. 9-16 på Pharmakon i Hillerød. 

Det årlige møde gør det muligt for nynedsatte praktiserende læger at mødes og samtidig få relevante informationer. Der vil være undervisning, information og demonstration af og om alt fra sundhed.dk, KAP-H, design din egen efteruddannelse og videre over til overenskomsten.

Læs mere og tilmeld dig her 

Nyt fra PLO-Syddanmark

Lægedækningstruede områder 2023 

Nedenstående områder er pr. 4. september 2023 og 6 måneder frem udpeget som lægedækningstruede områder:

 • Billund Kommune
 • Tønder Kommune
 • Varde Kommune
 • Vejen Kommune
 • Nordborg By i Sønderborg Kommune 
 • Augustenborg by i Sønderborg Kommune
 • Sydlige del af Aabenraa Kommune (6330 Padborg, 6360 Tinglev, 6372 Bylderup-Bov).

Af Overenskomst om Almen Praksis fremgår det, at almen praksis i lægedækningstruede områder i henhold til praksisplanen har en række udvidede muligheder bl.a. mere fleksible rammer for ansættelse af læger og adgang til etablering af delepraksis.

Nyt fra PLO-Sjælland

Suppleringsvalg suppleantposter til PLO-Sjælland 

PLO-Sjælland afholder suppleringsvalg til tre ubesatte suppleantposter. Interesserede kandidater bedes melde deres kandidatur på lag.plo@dadl.dk inden den 1. oktober 2023. 

Selve valghandlingen foregår i perioden 1. oktober til 14. oktober. 

Såfremt der kun melder sig op til 3 kandidater, betragtes disse som automatisk valgt, og valghandlingen afsluttes. De valgte kandidater tiltræder efter valghandlingens afslutning. 

Overvej om dette kunne være noget for dig og få mere info ved at kontakte sekretariatet på lag.plo@dadl.dk.