Gå til indhold

Forretningsorden for Foreningen af Pensionerede Læger

1. Hjemmel

Denne forretningsorden er fastsat i medfør af pkt. 6.2 i Vedtægter for Foreningen af Pensionerede Læger.

2. Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig årligt med en formand og en næstformand. Ophører formanden eller næstformande sker ny konstituering på et kommende bestyrelsesmøde. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

3. Arbejdsformer

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper, herunder forretningsudvalg og aktivitetsudvalg. Forretningsudvalget består af formand og næstformand og et bestyrelsesmedlem.
Ved forfald foretages midlertidig konstituering af ledigbleven post.

4. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Dagsorden for møderne udarbejdes af formanden. Dagsorden udsendes til bestyrelsen senest en uge før mødets afholdelse.

5. Indkaldelse bestyrelsen og dagsordenspunkter

Ethvert medlem af FPL’s bestyrelse kan begære bestyrelsen indkaldt. Ligesom ethvert medlem af FPL’s bestyrelse er berettiget til at få punkter optaget på dagsordenen for bestyrelsesmøderne. 
Punkter, der ønskes på bestyrelsens dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse.

6. Mødeledelse

Formanden leder bestyrelsesmøderne. 
I formandens fravær ledes møderne af næstformanden. Ved formand og næstformands forfald vælger de øvrige medlemmer af bestyrelsen en mødeleder.
Sagerne på bestyrelsesmøderne behandles i den rækkefølge, formanden bestemmer.

7. Udpegning af observatører

Bestyrelsen kan udpege observatører til deltagelse i bestyrelsens møder med taleret.

8. Habilitet

Ethvert bestyrelsesmedlem har pligt til selv at gøre opmærksom på eventuel inhabilitet.
Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at medlemmet skal udelukkes fra at deltage i forhandlingerne om sagen.
I bekræftende fald skal den pågældende under forhandlingerne forlade lokalet, hvorimod medlemmet kan deltage i behandlingen af selve inhabilitets spørgsmålet.
Et bestyrelsesmedlem bør ikke deltage i afgørelser der vedrører økonomisk tilskud til aktiviteter i egen region.

9. Referat

Der udfærdiges et beslutningsreferat fra møderne. Dette referat tilsendes medlemmerne senest 1 måned efter mødets afholdelse.

Denne forretningsorden er godkendt af bestyrelsen den 29. november 2016 og revideret 1. juni 2022.