Gå til indhold

Kommissorium for Attestudvalget

1. Hjemmelsgrundlaget

Attestudvalget er nedsat af Lægeforeningens bestyrelse og rådgiver bestyrelsen inden for de af udvalgets beskrevne formål og opgaver.

Attestudvalget har eksisteret siden 1915.

2. Udvalgets formål

Udvalget repræsenterer Lægeforeningen i forhandlinger om attestspørgsmål og kan på vegne af Lægeforeningens medlemmer og i overensstemmelse med Lægeforeningens vedtægter indgå aftale om udstedelse af aftalte attester/erklæringer.

3. Udvalgets opgaver og ansvar

3.1. Opgaver

Udvalget vejleder Lægeforeningens medlemmer i spørgsmål om den praktiske anvendelse af attester - herunder om berettigelsen af i attestform at meddele helbredsmæssige oplysninger til andre parter.

3.2. Ansvar

Udvalget refererer til Lægeforeningens bestyrelse.

Udvalget arbejder inden for rammerne af Lægeforeningens fastlagte politiske linje.  Hvis der ønskes indført større eller principielle afgivelser herfra, er udvalget forpligtet til at indhente Lægeforeningens bestyrelses godkendelse.

Udvalget rådgiver bestyrelsen om emner inden for udvalgets område.

Udvalget har selvstændig kompetence til på vegne af Lægeforeningens medlemmer og i overensstemmelse med Lægeforeningens vedtægter at indgå aftale om udstedelse af aftalte attester/erklæringer.

Udvalget vejleder Lægeforeningens medlemmer i spørgsmål om den praktiske anvendelse af attester - herunder om berettigelsen af i attestform at meddele helbredsmæssige oplysninger til andre parter.

4. Udvalgsformandens opgaver og ansvar

Udvalgsformanden leder møderne og sikrer, at der udarbejdes dagsorden og mødereferat.

Udvalgsformanden kan repræsentere Lægeforeningen i forbindelse med deltagelse i eksterne møder og debatter inden for udvalgets arbejdsområde. Det gælder også ved personlige invitationer. 

Udvalgsformanden er ansvarlig for, at bestyrelsen er orienteret om væsentlige emner, som udvalget har behandlet/taget stilling til, eller som udvalget ønsker at behandle, og som har eller kan have betydning for Lægeforeningens politiske linje.  

I tvivlstilfælde sikrer udvalgsformanden afklaring af den politiske linje med Lægeforeningens bestyrelse eller Lægeforeningens formand, inden emnet kan behandles af udvalget, og/eller før udvalgsformanden eventuelt udtaler sig eksternt om emnet.

5. Udvalgets arbejdsformer

Udvalget holder mellem tre og fire møder årligt.

Dagsorden for møderne fastlægges af udvalgets formand med bistand fra Lægeforeningens sekretariat og udsendes til udvalgets medlemmer senest syv dage forud for udvalgsmøderne.

Der udarbejdes et udkast til skriftligt mødereferat, der udsendes til udvalgets medlemmer senest 14 dage efter mødets afholdelse med henblik på eventuelle bemærkninger. Der fastsættes en frist på højst 14 dage for afgivelse af bemærkninger. Er der ikke kommet bemærkninger inden for den fastsatte frist, anses referatet for godkendt.

Fremsender udvalgsmedlemmerne bemærkninger til referatet udarbejdes nyt udkast til referat, som fremsendes til udvalgsmedlemmerne med henblik på endelig stillingtagen. Der fastsættes en frist på syv dage. Efter fristens udløb anses referatet for endeligt.

I sager vedrørende attestspørgsmål, hvor der er behov for en hurtig afklaring, som ikke kan afvente et udvalgsmøde, kan formanden for udvalget beslutte, at en sag skal behandles på skriftligt grundlag.  

6. Udvalgets sammensætning

6.1. Sammensætning

Lægeforeningens bestyrelse udpeger medlemmer af udvalget efter indstilling fra de forhandlingsberettigede foreninger.  

Lægeforeningens bestyrelse udpeger formanden for udvalget.

Udvalget består af 6 medlemmer og 1 formand og har følgende sammensætning: Formanden vælges af Lægeforeningens bestyrelse blandt bestyrelsens medlemmer. De øvrige seks medlemmer vælges af Lægeforeningens bestyrelse efter indstilling fra de forhandlingsberettigede foreninger, idet der vælges to fra FAS, to fra YL og to fra PLO.

6.2. Medlemmers funktionsperiode

Udvalgsmedlemmer og -formand er omfattet af Lægeforeningens vedtægter om repræsentation i udvalg mv, pkt. 19 og pkt. 21 om ophør af medlemskab/repræsentation i en valgperiode og udpeges i henhold til disse.

7. Sekretariatsbetjening

Udvalget sekretariatsbetjenes af Lægeforeningens sekretariat.

8. Kommunikation fra udvalget

Udvalget kan beslutte at kommunikere særlige indsatser, færdige projekter, opnåede resultater eller lignende overfor medlemmer eller øvrige interessenter. Det sker efter aftale med Lægeforeningens kommunikationsafdeling og orientering af Lægeforeningens bestyrelse.

9. Tavshedspligt og habilitet

Et udvalgsmedlem er forpligtet til at iagttage almindelig diskretion i sin udøvelse af udvalgsarbejdet. Denne pligt gælder også efter udtrædelse af udvalget.

Et udvalgsmedlem er omfattet af almindelige habilitetsregler.

10. Godkendelse af kommissorium

Nærværende kommissorium er godkendt af Lægeforeningens bestyrelse den 20. januar 2024.