Gå til indhold

Kommissorium for Lægeforeningens Udvalg for Digitalisering og It

1. Hjemmelsgrundlaget

Udvalg for digitalisering og IT er nedsat af Lægeforeningens bestyrelse og rådgiver bestyrelsen inden for de af udvalgets beskrevne formål og opgaver.

2. Udvalgets formål

Udvalgets formål er at sikre, at Lægeforeningens interessevaretagelse på det digitaliserings- og it-politiske sundhedsområde er relevant og aktuelt for Lægeforeningens medlemmer, velfunderet i relevant forskning, viden og erfaringer samt båret af synergi med fagforeningspolitiske interesser i YL, PLO og FAS.

Målet med udvalget er at styrke Lægeforeningens rolle i det politiske arbejde som skal sikre patientsikkerhed, behandlingskvalitet og sundhedsøkonomisk rationelle beslutninger i forbindelse med ibrugtagning og anvendelse af digitale løsninger og it-teknologi i patientbehandlingen på sundhedsområdet.

3. Udvalgets opgaver og ansvar

3.1. Opgaver

Udvalgets opgaver indebærer, at:

 • følge den aktuelle digitaliserings- og it-teknologiske udvikling på sundhedsområdet,
 • indhente viden fra og evt. koordinere med relevante aktører fra f.eks. Sundhedsdatastyrel-sen og beslægtede udvalg i PLO, Yngre Læger, FAS og Lægeforeningen,
 • vurdere hvilke problematikker, der kan kalde på politisk interessevaretagelse for Lægeforeningen og
 • levere forslag til Lægeforeningens bestyrelse om konkrete politiske indsatsområder.

3.2. Ansvar

Udvalget refererer til Lægeforeningens bestyrelse.

Udvalget arbejder inden for rammerne af Lægeforeningens fastlagte politiske linje. Hvis der ønskes indført større eller principielle afgivelser herfra, er udvalget forpligtet til at indhente Lægeforeningens bestyrelses godkendelse.

Udvalget rådgiver bestyrelsen om emner inden for udvalgets område. Udvalget skal arbejde politisk med data og it-teknologiudviklingens betydning for sundhedsvæsen, patienter og sundhedsprofessionelle – ikke mindst for lægers rolle og virke.

Udvalget beskæftiger sig med emner som:

 • Sikkerhed og beskyttelse af data for patienter og ansatte i sundhedsvæsnet.
 • It-teknologi og digitale løsninger, der påvirker sammenhæng, kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsnet, bl.a. datadeling på tværs af sektorer.
 • It-teknologi og digitale løsninger, der påvirker relationen mellem læge og patient.
 • It-teknologi og digitale løsninger, der påvirker lægefaget og ressourceforbruget i sundhedsvæsnet.

4. Udvalgsformandens opgaver og ansvar

Udvalgsformanden leder møderne og sikrer, at der udarbejdes dagsorden og mødereferat.

Udvalgsformanden kan repræsentere Lægeforeningen i forbindelse med deltagelse i eksterne møder og debatter inden for udvalgets arbejdsområde. Det gælder også ved personlige invitationer. 

Udvalgsformanden er ansvarlig for, at bestyrelsen er orienteret om væsentlige emner, som udvalget har behandlet/taget stilling til, eller som udvalget ønsker at behandle, og som har eller kan have betydning for Lægeforeningens politiske linje.  

I tvivlstilfælde sikrer udvalgsformanden afklaring af den politiske linje med Lægeforeningens bestyrelse eller Lægeforeningens formand, inden emnet kan behandles af udvalget, og/eller før udvalgsformanden eventuelt udtaler sig eksternt om emnet.

5. Udvalgets arbejdsformer

Udvalget holder tre-fire møder årligt.

Dagsorden for møderne fastlægges af udvalgets formand med bistand fra Lægeforeningens sekretariat og udsendes til udvalgets medlemmer senest syv dage forud for udvalgsmøderne.

Der udarbejdes et udkast til skriftligt mødereferat, der udsendes til udvalgets medlemmer senest 14 dage efter mødets afholdelse med henblik på eventuelle bemærkninger. Der fastsættes en frist på højst 14 dage for afgivelse af bemærkninger. Er der ikke kommet bemærkninger inden for den fastsatte frist, anses referatet for godkendt.

Fremsender udvalgsmedlemmerne bemærkninger til referatet udarbejdes nyt udkast til referat, som fremsendes til udvalgsmedlemmerne med henblik på endelig stillingtagen. Der fastsættes en frist på syv dage. Efter fristens udløb anses referatet for endeligt.

6. ​Udvalgets sammensætning

6.1. Sammensætning

Lægeforeningens bestyrelse udpeger medlemmer af udvalget efter indstilling fra de forhandlingsberettigede foreninger.

Lægeforeningens bestyrelse udpeger formanden for udvalget blandt LFB-medlemmer.

Udvalget består af 12-13 medlemmer og har følgende sammensætning:

 • Et medlem af LFB, denne er formand, udpeget af LFB
 • Tre medlemmer indstillet af Yngre Læger
 • Tre medlemmer indstillet af PLO
 • Tre medlemmer indstillet af FAS
 • En observatør fra LVS
 • En observatør fra FADL
 • Mulighed for en observatør udpeget af LFB

Udvalget kan løbende inddrage eksterne relevante teknologifaglige kapaciteter for at kvalificere udvalgets arbejde via ad hoc deltagelse i møder m.m., f.eks. fra IDA, fra universitetsmiljøerne (f.eks. DTU-sundhedsteknologi eller IT-universitetet) eller fra andre parter (f.eks. Syddansk Sundhedsinnovation eller Copenhagen Health Tech Cluster).

6.2. Medlemmers funktionsperiode

Udvalgsmedlemmer og -formand er omfattet af Lægeforeningens vedtægter om repræsentation i udvalg mv, pkt. 19 og pkt. 21 om ophør af medlemskab/repræsentation i en valgperiode og udpeges i henhold til disse.

7. Sekretariatsbetjening

Udvalget sekretariatsbetjenes af Lægeforeningens sekretariat.

8. Kommunikation fra udvalget

Udvalget kan beslutte at kommunikere særlige indsatser, færdige projekter, opnåede resultater eller lignende overfor medlemmer eller øvrige interessenter. Det sker efter aftale med Lægeforeningens kommunikationsafdeling og orientering af Lægeforeningens bestyrelse.

9. Tavshedspligt og habilitet

Et udvalgsmedlem er forpligtet til at iagttage almindelig diskretion i sin udøvelse af udvalgsarbejdet. Denne pligt gælder også efter udtrædelse af udvalget.

Et udvalgsmedlem er omfattet af almindelige habilitetsregler.

10. Godkendelse af kommissorium

Nærværende kommissorium er godkendt af Lægeforeningens bestyrelsen den 20. januar 2024.